Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 1996 ÇARŞAME HABERLER 1 iğitAnkara'yı sarstı• Baştarafi 1. Sayfada Eğer bunlar olmasay dı, herhangı bırrahatsızlıkduy- maksızın çok buyuk rahatlıkla DGM'ye gıder bana ya- kışan bıçımde aktarmak ısterdım Butün bu olaylar ÇaJocı ıle benım aramda yaptığım telefon konuşmalanndan sonra başladı Ancak ben o noktaya kadar yaşananlan. bazı olaylan anlatmak ıstı- yorum Daha sonra bazı >orumlaryapacağım Ve bu değrlendırmeyı bu kaset bır gun yayımlana- cak olursa bu değerlendırmeyı dınleyenlenn vıcdanı- na bırakıyorum Şımdı Turkbank olayırun başından sonuna kadar olan- lan anlatacağım Veya ondan once Turkbank oiayuıa kadar kımın ne vaptığını, onlan anlatacağım Omrumde devletle hıçbır ış yapmadım 96'mn ara- lığına yanı Etıbank ıhalesıne gınnceve kadar Anka- ra'ya hıç gıtmedım De\ letle hıçbır ışım olmadı Hıç- bır sıyası, burokrat. polıtıkacı tanımadım Tanıdığım sadece Sayın Hayri Kozakçıoğlu îstan- bul Valılığı'nden tanınm. CefhıKamhı >ı tstanbul'da- kı arkadaşlığımdan, Ufuk Sö>1emez ı Dışbank'tan ta- nınm Başkaca da ne bır sıyası ne bır polıtıkacı ne bır burokrat tanıdığım yok Ben Turkbank olayına kadar de\ letle hıçbır ışe gırmedım Bunu kotu bır anlamda soylemıyorum Ihtıyacım olmadı Veya bır bıçımde ılışkım olmadı Ben hep satış kabılıyetı yuksek yerler- de arazı satın aldım Kendı kültürüme uygun konutlar yaptım ve sattım tşımın en ıyısını yaptığımı sanıyo- rum Turkbank olayına kadar hakkımda tek bır menfı bır şey var mı, yok mu emınım kı benı takıp eden yetkılı- lerbılıyordur Olmadığına kanaatındeyım Sanmıyorum bir kışı benımle alakalı menfi bır şey gormuş duymuş duşunmuş olabılır Ne oldu da Turkbank olayından sonra bu noktalara geldım'7 £tıbank ıhalesını alamadıktan sonra Bank Ekipresı Ayhan Şahenk Bev den aldım Çok duzgun, guvene dayalı sevıyelı bır alış venştı Ayhan Şahenk o günden bu yana buyuk bır ağabey gıbı davrandı En zor anda da dun dahı benı aramakla yanımda olduğunu ıfade et- tı Neden blr banka? Çünku ınşaat ışlenm oldukça yoğun, oldukça fazla, satış kabılıyetı son derece yuksek \e gıtgıde artan bır ınşaat ıvmesıne sahıp oldum Bunların bır bıçımde bır banka kanalıyla daha ıyı yuruyeceğıne ınancma sahıp oldum O nedenle bır banka Ardmdan Bank Eksp- res'm dışında kuçuk bır banka arayışı başladı arkadaş- larla beraber Bu ara>ış ıçındeyken Fransız hukumetı- nın ozelleştırmesı aracılığıyla sattığı bır bankaya talıp olduk Banka 165 şubelı, oldukça buyuk, ıyı bır ban- kaydı 2200 çalışanı olan bır bankavdı Yapı olarak Turk Tıcaret Bankası na çok benzıyordu Bu bankay- la goruşmeler bellı bır noktaya gelınce Turkıye Mer- kez Bankası Başkanı Sayın Gazi Erçel e bılgı verme ıhtıyacı hasıl oldu Çunkû Fransız Merkez Bankası'nın temas kurma olasılığı oluştu Sayın Gazı Erçel ıle bu banka ıle alakalı konuştuğumda. "Ben yeruıde obam Tfirk Tıcaret Bankası ile Ugilenirdim. Fransız hükume- Ünin kanunlannı bümıvorsun. Fransa'da bankacılık yapmakzordur" dedı Son derece samımı, duzgun tfa- delerdı Ben de kendısıne fakat orada bır Alaattın Ça- lflîı faktıjru var dedfm Kendısı bana üzgün bir ıfadey- le maalesef dedı Ancak Turk Tıcaret lafı oradan bır ka- fama gırdı Ardından bır gün Guneş Taner beyle bu konuyu gö- ruşme ıhtıyacı duydum Guneş Be> 'e Türk Tıcaret Ban- kası 'yla ılgılemp ılgılenmemem gerektığını sordum Hazlne'den yeterllllk istedlm Ve bu ışe Fransız kanunlanyla ış yapmanın daha zor olduğunu ancak Turk Tıcaret Bankası'nın en azından Turkıye"dekı kanunlan bıldığını, ımkânlann musaıtse Turkbank'a gırersen daha akılcı olur, dedı Gorüşmem Guneş Taner'ın evmde oldu Hatta Sayın Bakan orada heyecanlanarak bunu Sayın Başbakan'a da aktarmalı- yım dedı Çunku henüz Turk Tıcaret Bankası 'na tek bır talıp yoktu Arkasından ben Sayın Guneş Taner'e sor- dum Çakıcı problemı var Sayın Bakan dedığımde, o da aynı tatsız ıfadeyle "maaJeseT' dedı Hazme'de Sayın Yener Dinçmen ve Sa>in Osman Tu- aaboylu'ya gıttım Yanımda genel mudurum Sayın Sa- *aş Ozmen'ı alarak Dedım kı ben tanınan, bılınen bı- nsı değılım Bızım bır küçuk bankamız var ve sızler Jjunun rontgenını çekıyorsunuz Ben Turk Tıcaret Ban- kası ıhalesıne ılgı duysam. bu konuda bana yeterlıhk venp vermeyeceğınız konusunda bır şe> soyler mısı- nız9 Çunku eğer bana uygunluk venlmemesı halınde afışe olurum ve dığer bankayı da nske edenm. dedım Her ıkısı de bu konuşmadan memnun olduklannı ve bız- le alakalı bır rahatsızhklan olmadığını ıfade ettıler Tüm bunlan topladığımda galıba gırebılınm dıye ken- dı kendıme yorum vapmaya başladım Gırebılınm ancak bır eicsığım daha var O da sıyası çevrem, dıyaloğum, hukumetle ya da muhalefetle Hıç- bınsıyle tanışıklığım yok Cefhı Kamhı'ye galıbabu ıhaleye ılgı duyacağım de- dım Aşağı yukan kımlenn dosya aldığı kımlenn ılgı- lendığı kulağımıza gelıvor Bır gun Kamhı benı aradı -Sen bu ihaleyegirmryursun getip her şeyi anlatacagun" dedı Geldı. dedı kı ben Kâmuran Çörtukun ofîsın- den gelıyorum Ve Kamuran bana avnen şunu sov ledı "Korkmaz, Cumhurbaşkan'ı yanımda, Başbakan yanımda, Çakıcı da benım yanımda; dolayısryla bu iha- le>e ginnemeii Korkmaz. Ha Ginp alsa da zaten ona bunu >âr etmem çok sıkınb çeker" dedı Ben daha ıha- leye gınp gırmeyeceğıme karar vermemışım Ben Kâ- muran ıle hıç tanışmamışım Ne yuzunü gordum. ne se- sını duydum Neden bana boyle bırtepkı olduğunu an- lamakta zorlandığımı soylemem lazım Cefhı emın mı- sın bu konuşmayı yaptı mı9 Cefhı cebınden kartlar çı- kardı ve Kormaz ben bu kartlan saklıyorum dedı Ban- kanın satışa çıkanlacağı gazetelerde ılan edıldı Ve bu arada Sandık da bır takım ılanlar venyor Bu satışa karşıv ız satış aşamasında bızım de masada olmamız la- zım dıye Ben kendı kendıme dûşundum, semn bır guce ıhtı- yacın var O halde bu guç sadece Sandık'la bır dıyalo- ğa geçmen ve sandığın hısselennı almayı denemendır Tam anlaşma noktasına geldık Fakat sebebını hâlâ bılmedığım bıçımde vazgeçtıklennı ıfade ettıler Ne- den v azgeçtıklennı sorduğumda "Arkadaşlanmızla kendi aramızda anlaşamadık" dedıler Bunun üzenne bır ortak arayışma başladık llk on- ce aklıma sıyası dıyaloglanna guvendığım Kamuran Çor- tuk geldı Ilkdefaaradımveılkdefagoruştuk Kendı- sıne bu ıhaleye beraber gırmeyı onerdım Bu fıkır ona da cazıp geldı Ancak benım bunu bırtakım arkadaşla- nmla konuşmam lazım dedı Ertesı gun aradı dedı kı "Korkmaz ben bu ihateye ginneyeceğiın Bu teklife sı- cak bakmıyorum" dedı Neden gırmıyorsun ıhaleye gırmıyorum dıyorsan emınım kı bıldığın vardır sovle de de gırmeyeyım dedım Iptal olacağını bıldığım bır ıhaleye gınp de afışe olmayı duşunmuyorum dedı Bu benım moralımı bozdu Ardından Haüt Cıngıflı'ya, Sema Cuıgüfa vasıtasıy- la bu ışe beraber gınp gıremeyeceğımızın mumkun olup olmayacağını sordum Onlar da sıcak bakmadı- lar Bu arada EroJ Aksoy ıle goruşuyorum Onlarla da net ofamnıak koşuluyla ortak alma konusu konuşulu- yor. A n bır netlık kazanmadı Ozetle ıhale gunu geldı Bu arada da Çakıcı konuş- malan dolaşıyor thaleye gırmeden once sayın Guneş Taner ıle gonışme ıhtıyacı duydum Bunlan paylaş- mak ve olabılır kı bana gırme der ve ben de gırmem Bu duyguyu paylaşmak ıçın aradım Meclıs tevken Bay Cefhı Kamhı benı aradı Guneş beytn yamnda olduğu- nu ıfade ettı Telefonu kendısıne vemıesını nca ettım Sayın Bakan benım bu ıhale oncesı sızınle gorüşmem lazım dedım Teklıf vermeden once goruşmek ıstıyo- rum dedım O da teklıfını ver sonra goruşuruz dedı Ve teklıfı v erdık Daha sonra spekulasyonlar artmaya baş- ladı Sonra Akmerkez ınuzenndeBankalarBırlığVnınka- tında bırgonışme y apnk. Bana manılmayacak kadarsert, bağırarak kotu davrandı Sen Çakıcı vasıtasıyla mılle- tı rahatsız edıyorsun dedı O kadar demoralıze oldu- ğumu hatırlamıyorum Yanından aynldım. kendısıyle bır daha gorüşmeme ve ıhalede teklıf vermeme karan alarak Yılmaz ile görüşme Orada saruyorum kı bır rahatsızlık geçırdım Bun- dan da Savın Bakan da rahatsız olmuş olmalı kı, sen Sayın Başbakan ıle goruş dedı Ben de savın Başbakan ıle goruşmeyı denedım ama bana randevu vermek ıs- temedığı ıfade edıldı Gelen haberler bu yoldaydı Bu Çakıcı konuşmalanndan oturuydu Daha sonra Sayın Çındoruk. Sayın Başbakandan bır randevu aldı Ve-Bay Kamhı ıle beraber kendısıne gıttık 30 Hazıran'da saat 16 00'da Meclıs te Say m Başbakan ıle 15-20 dakıka a> a- kustü goruşme ımkânımız oldu, çunku oylamaya gıdı- vordu Kendısıy le Çalacı ıle geçmışte bırtakım telefon goruşmelen yaptığımı kendısıne bırev verdığımı ıfa- de ettım Ve once Bav Cefhı "Korkmaz goruşmek is- tedı. Çunkü Çalacı konuşmalanndan rahatsız ıhaleyı gırmeh ınhiın.ginnemehmmm dnor" dedı Ben Kam- hı'nın sozunu keserek "Hayır ben buıhaienın ıptaledü- mesinı istiyorum" dedım Ben Sayın Demıret ı, Çitter ı, Baykal ı, Ecevit'ı hıç dım O zaman galıba Aksoy ve Zorlu grubuyla bızım görüsmemız lazım dedı Zorlu grubunu sen duşunme çunku onlar Başbakan'ın sözunden çıkmaz Erol Ak- soy da Güneş Taner'ın sözunden çıkmaz dedı Ben bunlan hep dmledım tabı Guneş Taner, Erol Aksoy'u aramış demış kı Senın- le alakalı elımızde bır dosya var, bu ıhaleye fazla asıl- ma demış Aksoy da buna kızmış ve ınadına gırdım dı- yor Aksoy unanlattıklanylakonuşuyorum Daha son- ra ıhale gecesı Kâmuran Bey'le saat 20 00 de buluşma- mızıstendı Oradakaldık.Saat l'ekadar KâmuranBey'ı Sayın Başbakan çağırdı Bız orada beklerken Başba- kan'ın Zorlu grubuyla göruştuğunu söyledı bana Ben Sheratonoteldekalıvordum Kâmuran Bey otele 2 30'da geldı Zorlu 505 mılyona kadar çıkmanın sozunu ıste- mış bana bu konuda musaadeedın demış Başbakan Kâ- muran'a demış kı 505 'ın uzenne çıkmayacak, Kormaz 510'a çıksın demış Erol ıle de Guneş Taner goruştu demış 380 ıle 505 arasında yaşayacağı sorunu bız bır bıçımde aradakı farkı telafı edebılmesı ıçın bız kendı- sıne yardımcı olacağız demış Ve netıcede ıhale oldu Kıran kırana bır ıhale oldu 500'lenn ustune çıkınca, ben ıhale anında bır AM Bal- kaner'ı aradım Eğer daha yukan çıkmam söz konusu olursa, bır ortaklık soz konusu olabılır mı dedım Ola- bılır, dedı O yuzden daha yukan da çıkmayı duşune- bılırsın dedı Aynı anda Kâmuran Çortuk'u de aradım Dedı kı, adam soz verdı ama sözunde durmadı Dola- yısıyla çık ve al dedı 600 mılvon dolara çıktık ve al- dık BanKayı 600 milyon dolara aldık Umıt edıyorum kı bu kaset hıçbır zaman yayımlan- mak durumunda kalmaz Çunku anlatırken buyuk ıstı- rap ıçınde olduğumu hıssedıyorum fhale >apıldı. 600 milyon dolara bızdekaldı Istanbul'a geldık Guneş Ta- ner Bey"e telefon açtık Senı yann bekhyorum, dedı Bu uçûncu goruşmemdı Bana karşı daha ıyı dav randı Ve dedı kı sana çok kotu davTanmamı ısteyen ınsanlar şım- aşbakan Kamuran'a demiş ki Zorlu, 505 'in üzerine çıkmayacak, Korkmaz 510'a çıksın demiş. Erol ile de Güneş Taner görüştü demiş. 380 ile 505 arasında yaşayacağı sorunu biz bir biçimde, aradaki farkı telafi edebilmesi için kendisine yardımcı olacağız demiş. izim Radikal ve Posta ile bir temasımız oldu. Mutlaka bir gazete alınması lazım dedi. Kamuran Bey bana, ben aradım; Radikal, Posta, Yeni Yüzyıl mı dedim. Sonra sana döneceğim dedi. Sonra aradı, Radikal ve Posta dedi. Halbuki bu arada Radikal ve Posta, 150 milyon dolar istemişti. Yeni Yüzyıl 75 milyon istedi. 75 verip Yeni Yüzyıl gazetesini aldık. 2.5 milyon dolar peşin, gerisini iki yıl vadeyle. tanımam Sayın Başbakan'laılkdefa orada tanıştım Da- ha sonra ayakustü bır konuşmadan sonra Sayın Başba- kan v e Cefhı oylamaya gıthler Çıkarken bu ıhaleye gı- rebılır demış Bay Cefhı'ye ve ıhaleye gırebıleceğımız duşuncesıyle oradan aynldım 1 5 saat sonra bana bır telefon geldı Kâmuran Çortuk Bey'dı benı arayan De- dı kı Bay Cefhı ıle bır yen zıyaret etmışsınız bu konu- da akşam goruşelım dedı Ancak bu arada Sayın Baş- bakan'a da benım Çortuk'e ortaklık teklıf ettığımı ka- bu! etmedığmı de soyledım Akşam onda Kâmuran Çörtuk'le goruştuk Bır suru konuşmadan sonra bu ıhaleye gırebıleceğını ıfade et- tı Benı Kanal E'ye ortak eder mısın dedı Ben de o ara Genç TV ıle goruşuyorum Kanal 6 ıle de goruşuyo- rum Şu anda tam detayı anımsayamıyorum Bu arada Sayın Gazı Erçel'e gıttım Bu ıhalede sı- zın hay ır demey eceğınız en alt rakam hangısıdır dedım 400'un altına ınmemesı ıcap ederdedı Sız ne kadarkoy- dunuz dedım 412 milyon dolar dedı Pekı o zaman ben 415'e kadar çıkacağım dedım veavnldım Cenç TV'yi Çortuk'e devrettlm Daha sonra Kâmuran Çortuk bana şunu soyledı Sen 415^420 mılyonu gozden çıkarmışsın zaten Bız bunu senm 380 milyon dolara almaru sağlayacağız Ancak sen de bıze ya Genç TV'yı alıp vermeyı dene- yeceksın Ya da Flash TV'yı almamız lazım, orada bı- ze yardım edeceksın dedı Ö arada Genç TV ıle sanıyorum kı Ayhan Şahenk Bey de ılgılenıyor o da Başbakan'a alıyorum demış ga- lıba Oysa ben o arada Genç TV'yı almıştım. Sayın Çor- tuk de bunun alındığını tesbıt ıçın belgelen Başbakan'a gonderdı Daha sonrabırkonuşrnada Kamuran Bey, Başbakan' ın Gazı Erçel ı aradığuu, bu çocuğu fazla hırpalamama- lıyız bu ışı 360-380'e bıtırmelıyız dedığını soyledı Bu konuşma sırasında ben de yanındaydım dedı Bu ara- da Genç TV'nın devnnı Sayın Kâmuran Çortuk'e yap- tık Daha sonra ıhale günu geldı Dura dura konuşuyo- rum çunku hatırlamaya çalışıyorum Daha sonra ıhale gunu geldı Kâmuran bana Erol Ak- soy ve Zorlu'nun bu ışe fazla asıldığını soyledı Ben de kendı gruplanndan oğrendım Etraftakı duyumla- nm da o doğnıltudaydı Gerek Zorlu grubunun gerek Erol Aksoy'un yonetım kadrosunu dahı oluşturduğu- nu duydum Bunu Kâmuran'la paylaştığımda, Erol Ak- soy ıçın bana bır dosya verdı Bu dosyayı sen televız- yonda yayımlanrsan Aksoy bu ıhaleye asılmaz dedı Ben bunu yapamayacağımı soyledım O noktada bızım Ka- nal 6 yı da almamız ıçın bır ıstek geldı Hatta bu yayı- nı orada yaptırabılırsın dedı Ben de yaptıramam de- dı yardımcı ol dıyorlar Sıyasıler boyle dedı Ardından ben dunımu ızah ettım Bu arada Kâmuran bana dedı kı, eksığını gedığını 380'ın uzenndekı farkını Guneş Ta- ner ıle paylaşmalısın Güneş Bey'den aynldıktan sonra Sayın Başbakan senı beklıyor, ona gıt ve Guneş Bey'den neler ıstedığını harfîyen söyle, dedı Guneş Bey'den 380 ıle 600 milyon arasmdakı peşı- nat farkının bende oknadığını ve mektup temınınden bana yardımcı olmasını ıfade ettım Elımızden gelenı yapacağız, dedı Bunu Sayın Başbakan'a da aktar, de- dı Sayın Başbakan'a gıttım 4damlar 505'ten yukan çıkmayacaklanna daır soz verdıklen halde çıktılar Bu ınsanlara bu kadar guven oluyor, ne yapacaksın, dedı Guneş Bey ıle ne yaptın dedığınde 80 milyon eksığım olduğunu ve mektup meselesını soyledım Guneş Bey bunlann hepsını halledecek, sen Guneş Bey'le tema- sını devam ettır, dedı Oradan aynldık Guneş Bey 414 milyon dolarlık mektubun bır kıs- mını emlakbankasındanbırkısmını vakıflar bankasuı- dan temın edıleceğını soyledı Parasal konuda da Ka- ramehmet'lerden Yapı-Kredı'den 75 milyon dolar bır kredı alacağımızı söyledı Bunu da yıne Güneş Bey'm evınde onlarla goruştuk Ardından tum bankacılar ve Guneş Taner Amenka'ya gıttıler Ancak gıtmeden ön- ce bızım Radikal ve Posta ıle bırtemasımız oldu Mut- laka bır gazete alınması lazım dedı Kâmuran Bey ba- na Ben aradım. Radikal, Posta, Yeni Yüzyıl mı, dedım Telefonla konuşayım sonra sana doneceğım dedı Son- ra aradı Radikal ve Posta dedı Halbuki bu arada Ra- dikal ve Posta ıçın 150 milyon dolar ıstenmıştı Yeni Yüzyıl 75 milyon ıstedı 75 venp Yeni Yüzyıl gazete- sini aldık 2 5 milyon dolar peşın, gensıru ıkı yıl va- deyle Mllllyet'I önerdller Radikal ve Posta ıle goruşurken onlarbıze Mıllıyet'ı onerdıler, Sayın Başbakan'a soyledım Çok heyecan- landı, bunun mutlaka alınması gerektığını ıddıa ettı Bu arada Guneş Bey'le goruşmemı ıstedı Guneş Bey ba- na bozuldu, benden önce neden başbakanın haben ol- du, benım habenm daha geç oldu dıye Boyle yapar- san sana yardıma olamam dedı Bunoktada Guneş Bey'e benım nakıt ıhüyacımın 200 milyon dolarolduğunu soy- ledım Güneş Bey de çok heyecanlandı ve Sayın Baş- bakan'ı aradı O da sanıyorum kı hemen yardımcı ola- lım dedı Ve Guneş Bey 100 mılyonu Yapı-Kredı'den, gensını de dışandakı bankalardan halletmeye çahşa- cağız Zaten mektup ışı, dedı Sonra Amenka'ya gırdıler Tabı Mıllıyet gazetesıne sureklı para oduyoruz Kı medya olayına daha sonra geleceğım Sureklı paraoduyoruz Fakat Guneş Bey'den bıze gelmış hıçbır katkı yoİc Amenka'dan aradım Guneş Bey'ı Yanımda SavaşÖz- can, 4hmetKarahan vardı Kendısıne dedım kı ben Turk Tıcaret Bankası ıçın ayırdığım paramı bu gazetelere odu- yorum Ve sızden bıze henuz, elle tutulur herhangı bır şey gelmış değıl Ve endışe ıçındeyım Sızden bır kat- kı gelıp gelmeyeceğını bılmem ve tavnmı ona gore be- lırlemem gerek dedı Belkı Mıllıyet'ı almamalıyımde- dım Hayır dedı, sen buna devam etmelısın Ben lOOmıl- yonun Yapı-Kredı 'den alındığını duşunuyordum Şım- dı hayTete duştum dedı Ben daha ıhaleden once ya da teklıf verdıkten son- ra sayın başbakan ıle goruşup bu ıhaleyı ıptal edın, de- dım Güneş Taner yardımcı oldu Halbuta o noktadan sonra Sayın Başbakan, Sayın Gu- neş Taner, hepsı bana yardımcı oldu Ben elımde boy- le bır ımkân varken Çakıcı'ya neden ıhtıyaç duyayım Ve o saatten sonra da Çakıcı ıle goruşmeler devam edı- yor Bunun mantığı sıze ters gelmıyor mu° Ama butun bu ışlenn ıçmde bır ayıp var Ayıp, bu telefonlan dınlemek. bunlan deşıfre etmek ve kotu maksatla kullanmak Şımdı soruyorum Madem kı bunlan dınledınız Be- nım aldığım tehdıtlen, hangı koşullarda bu konuşma- lan yaptığımı sızın tespıt ettnış olmanız lazım Neden bana karşı koruma onlemı almadınız9 Madem dığerdos- ya alanlann tehdıt edıldığını oğrendımz Neden o ın- sanlara karşı bır koruma onlemı almadınız9 Neden o gun bunu savcılığa vermedınız9 Dıyorkı senın ılkokul ıkıye gıden çocuğun şu plakalı mınıbusle şu saatte oku- la gıtmıyor mu° Bu mırubus hıç mı kaza geçırmez, se- nın ıta tane çocuğun tskoçya'nın filanca okulunda oku- muyor mu, dıyor Nesım Malkı, oldurülmeden 4 ay once kendısını ta- nıdım ölumune bır aykala samımı oldum Nesım. Be- nı Hayri Bey'le goruşturmenı nca edıyorum. dedı Ne- den9 Mafyadan tehdıt alıvorum Pekı1 Hayn Bey'den randevu aldım, gıttık Hayn Bey'e du- nımu anlattı Malkı, "Çakıcı tarafindan surekii tehdh cdiByorum. Sürekli para venyorum" dedı Sayın Ko- zakçıoğlu da bırçok önlem onerdı Çıktık Valılıkten aynldık Nesım kendı arabasına bındı, ben kendı arabama bındım 5-10 dakıka sonra telefon gel- dı Çakıcı, Nesım benım ekmek kapım, onu sakın ko- ruma dedı Ben bır süru ınsana bakıyorum tstanbul'da 100 kışıye senede ıkı kere fatura çıkannm Ikı kere de Nesım'e gelır, bu faturalar Nesım de bunlan odemek zorundadırBu Çakıcı ıle ılk telefonum oldu Sesını duyduğumda, tuküruk bezlenmın lcuruduğunu, vucut kımyamın bozulduğunu hıssettım Bırkaç gun kendı- me gelemedığımı soylemem lazım Bunu ancak konuş- tuğunuz zaman anlayabılırsınız Dışandan konuşmak son derece kolay çakıcı nın tehdltlerl sürüyordu Bır ıkı hafta sonra tekrar aradı Sen Nesım'ı Dundar Kılıç'a gotürmuşsun Bılmıyor musun, o benım duş- manım dedı Sesını yükseltıyor, sız âcız, onu dınlıyor- sunuz Bunu anlatmak mumkun değıl Eğer bana za- rar vereceksen bahane aramaya gerek yok Ama ben Dûndar Kılıç'ı tanımam, gotürmedım, olsa olsa dev- letın valısıne goturdum Ya sen bana zarar vermek ıçm bahane anyorsun ya da bın senı bana yonlendınyor de- dım Daha sonra Nesım oldurüldü Dedıb Oadam,ErolEvcıI'ıkastettığınısonradan anlıyorum Benı aradı "Nesim yann seni oldüreceğim de"dedı Ben de huylandım, aramadım Demekkıara- yacaktım kı olayı benım ustume yıksın Çakıcı ıkı yıl sonra yıne aradı Bugüne kadar sen- den bır şey ıstemedım Şımdı senden ev ıstıyorum Se- nın yaptığın sıtelerden Ben de benım yaptığım y erler- de hıçbır zaman yer kalmaz, dedım Ama yeni yapaca- ğım yerlerden olabılır dedım Kapattık Bır muddet sonra tekrar benı aradı Ve bana tasavvur edemeyece- ğınız hakaretler, kufurler ve tehdıtlerle, sen benımle ka- fa mı buluyorsun, dedı Filanca blok,filancadaıren boş Tabıı butun bunlann durustçe ortaya çıkanlması, bu- nu dmleyenler tarafindan bunlann da afışe edılmesı la- zım kı ınsanlar benı anlayabılsın Arkasından ev olayı bıttıkten sonra kı bunoktayaka- dar olanlan Sayın Başbakan'a ben anlattım, Malkı ıle ılgılı telefon konuşmalannı da, Çakıcı'yla yapılan bu konuşmalan Ev verme olayını Sayın Başbakan'la pay- laştım Hepsını kelıme kelıme anlattım Ne zaman an- lattım Bırgece Sayın Başbakan'ın ozel konutunda go- ruştuk Kamuran, Sayın Başbakan ve ben Bır gece ozel konutunda konuştuk Hatta bu olayı soruşturan JlTEM'de gorevlı bır yuzbaşı ve başçavuş JÎTEM go- revlılennm bu olayı çozdüklennı çozdukten sonra Hakkân'nın Çukurcası'na surulduklennı de anlattım O ınsanlarla temasımın devam ettığını, onlara bırtakım aşevı, duş ve yatakhane yapmak gıbı yardımlanm ol- duğunu, gereİcırse o ınsanlann telefonlannı verebıle- ceğımı ıfade ettım Çakıcı kasetlerl ortaya çıktı Daha sonra Turkbank olayının başlangıcından, nı- san ve mayıs ayından ıtıbarende kasetlerle başlayan bır- çok konuşmalar tkı kışı bır telefon konuşması yapmış olabılır Bun- lar fiıle donüştuğunde suçlusunuz Ama herhangı bır fııl olmadığı surece hıçbır şeym suçunu sız ışlemedı- nız Kımsemn yardımına ıhtıyacım olduğunu duşunmu- yorum Devlet ust sevıyede bana yarduna hazır Onun yardımma neden ıhtıyacun olsun kı Çakıcı'yla konu- şarak onu olayın dışında tutmaya çalışüm Ben parayı bankaya yatırdığımda, bankadakı çıkış durdu Her zaman her şeyı karşılayacak durumdaydı Bır bankadan çekılış sureklı devam ederse hıçbır ban- kanın dayanması soz konusu olamaz Bız çelolışlen su- reklı Merkez Bankası, Hazme, Başbakan ve Guneş Ta- ner'e ılettık Bankadan para çıkışı oluyor, bız bunlan karşılıyoruz, ama karşılayamayacağımız bır an gelır Sız bunu takıp etmelısınız dedık Dayanabıldığımız kadar dayandık Ama hakkımızdakı menfı yayınlar durmu- yor, durmayacak Muhtemelen bu ış, benım buyük bı- çımde ceza görmem ve bankanın batmasıyla nebcele- nebılır 1998'ın Mayıs ayına kadar dev letle hıçbır ücan ılış- kısı olmamış, sıyası polıtık beklentısı olmamış, yanlış şeye kanşmamış bır ınsan 1998 Mayısı'ndan ıtıbaren de Turkbank ıle alakalı, mecburen ağir tehdıtler altmda Çakıcı ıle gorüşmuş, ama hıçbır yardım almamış Sıya- sıler Korkmaz'ı görup ona sınırsız destek vermış Ban- kayı al, medyaya gır, demış Sonra böyle savunmasız, desteksız ve bızı cezalandırabıhnek ıçın herkes ağız bır- lığı etmışçesıne mucadele eder, vanşır hale gelmış Bu kasetın, umıt edıyorum kı yayımlanmasma ıhtı- yaç kalmaz Çunku yayımlanmasından sonrakı duru- mu goruyor gıbıyım Felaketlennı goruyor gıbıyım Ben bu konuşmayı yaparken bankayı kaybetmış, ış ha- yatı, tıcan onuru ıflas etmış ve daha kotu gunlere ha- zırlıklı bınsı olarak konuşuyorum Bu kayıt bıttıkten sonra ne olacağını bılmıyorum Çakıcı'nın yardımına hıç ıhtıyacım olmadı Onu hıçbır maksatla kullan- madım, kullanmaya da ıhtıyacım olamazdı Bu Mıllıyet gazetesı, Turk Tıcaret Bankası. hepsı oyunun bır par- çasıydı dıye düşunuyorum Yonımu sızlere bırakıyorum Teşekkurler GLOBALPOLÎTÎKÜLTÜF ERGIIN YıLDıZOĞLU Barış Sürecinin Yavaş Ölümü Geçen cuma gunu Kudus'te patlayan bomba yalnı, ca Islamı Cıhat orgutunden ıkı gencın parçalanarak c mesıne, 25 Israıllının yaralanmasına yol açmadı, ya( laşık bır ay once Wye Plantasyonu goruşmelerınc canlandırılmaya çalışılan "banş surecının" yaşam de tek bağlantılanndan bırını daha kapattı ABD'nın kanatları altmda, buyuk bır şamatayla, h raıl ve Fılıstın yonetımı arasında ımzalanan Wye anlaş ması, ışın aslma bakılırsa Oslo anlaşmasının yenıde canlandırılması çabasından başka bır şey degıldı Sc nuçta, Oslo anlaşması ancak yanm yamalak canlarie bıldı Sonuçta ortaya daha once de değındığım gıt bolgede epey can yakmaya aday bır sureç Oslo'nu adeta bır zombısı çıktı Şımdı ıkı zayıf lıder Netanya hu ve Arafat, kendı polıtık coğrafyalanndakı aşın sağ cı, koktendıncı akımların gıderek guçlenmesını çaresı bır şekılde ızlıyorlar Mık 70'ıne merdıven dayayan, Arafat'ın durumu Ne tanyahu'dan çok daha zor Bu zortuk artık TV kamera lanndan gızlenemez duzeye ulaşmış bır Parkınson has talığından kaynaklanmıyor sadece Boğazına kada yolsuzlukJara bulaşmış, ınsan hakları karnesı zayıflar la dolu bır hukumetın uzennde ayakta kalmaya çalışı yor Arafat Bu da yetmezmış gıbı, daha bırkaç ay on cestne kadar kımsenın ruyada gorse ınanmayacağı bı ışı gerçekleştırmeye, CIA ve Israıl polısıyle ışbırlığı ıçın de, barış surecme muhalıf olanlan tasfıye ederek Isra ıl'ırî guvenlığını sağlamaya çabalıyor Ustelık bu ışı, Is raıl'eyonelıksılahlısaldırılandestekleyenlennoranının geçen ıkı yılda yuzde 20 den yuzde 50'ye yukseldığ bır polıtık coğrafyada gerçekleştırmek ıstıyor Wye Plantasyonu'nda Oslo anlaşmasının tam ola rak canlandırılamadan bır zombıye donuşmesının bıı sen nedenı anlaşmanın kendısınden kaynaklanıyor Os lo'nun canlanmasını engelleyen bır dığer grup etkenır kaynağı ıse Fılıstın sıyası coğrafyası Wye anlaşmasın dan sonra Netanyahu'yu haın ılan eden aşın sağcı Is raılh akımlara bu yazıda degınmeyeceğım Wye anlaşması tumu ıle gerçekleşse ve Israıl plan- landığı gıbı ve programa uygun olarak, "ışgal edılmış topraklardan" çekılse bıle Batı Şerıa'nın yalnızca yuz de 20'sı Fılıstın yonetımının elıne geçecek Bu zavallı yuzde 20'nın transfen ıçın ıse Israıl, Filıs- tın yonetımının bır değıl tam ıkı zehırlı kupadan ıçme- sını ıstıyor Bınncısı, cuma gunu bombadan sonra açık- landıgı gıfcH (Le Monde, 9/11), Israıl hukumetı, Fılıstın yonetımı CIA ıle ışbırlığı ıçınde Israıl'ın guvenlığını sağ- layacağına ılışkın kesın adımlar atmadan Wye anlaş- masının onayını goruşmeye bıle başlamayacak ikın- cısı. Israıl hukumetı Wye anlaşmasını onaylamak ıçın, FKO Anayasası'ndan Israıl'ın varlığını tehdıt eden 251en fazla maddenın yapılan genel bır oylamayla çıkanlma- sını ıstıyor Hafta sonunda Arafat, Israıl televızyonuna çıkıp, Is- raıl'ı kast ederek "teronzme karşı bırlıkte mucadele et- meye bıhıkte karar verdık Wye anlaşmasını sonuna kadar uygulamaya kararlıyım derken", Netanyahu, Wye'ı goruşmek uzere yapılması beklenen kabıne top- lantısını belırsız bır sure erteleyıp, Arafat'ı sıkıştıran cen- derenın vıdalannı bıraz daha sıkıyordu Daha sonra Ne- tanyahu'nun daha yaratıcı çozumler aradığına ılışkın ha- berler geldı (Jarusalem Post, 9/11) Bu sırada pazar gu- nu bır başka yorde kendılerfrre Sâvaş açılan 'terdrist- terfrt"yâp^ıgı ortak bır toplantı, Fırıstın'dekı kamplaş- mayı açıkça gozler onune serdı Aralarında, Islamı Cı- hat orgutu, Hamas lıderlerının yanı sıra Fılıstın Halk Kurtuluş Cephesı lıderı Habbaş Fılıstın Demokratık Kurtuluş Cephesı lıden Havatme, Fılıstın'ın Kurtuluşu Içın Halk Cephesı, Genel Komutanlık Örgutu lıderı Ah- med Cıbnl'ın de bulunduğu 10 orgutun lıderlerının ka- tıldığı toplantıda konuşma yapan eskj Fılıstın Ulusal Kon- seyı Başkanı Halid el-Fahum'a "PLO Anayasası tüm halka aıttır, hıç kımsenın bunu değıştırmeye gucu yet mez" dıyecektı (Reuters) Aynı gunlerde Israıl Televızyonu Kanal 1 'de yaşanan hararetlı bır tartışmada banş surecınde egemen olma- ya başlayan tonun bır başka gostergesıydı Israıl Ka- bıne Sekreten Dan Naveh, karşısında tartışmacı ola- rak bulunan Fılıstın Ulusal Konseyı Sozcusu AhmetTi- bi'ye "Eğeranayasa değışıklıklennı oylamayacaksanız en lyısı banş sürecını şımdıden terk edelım" dedığın- de Ahmet Tıbı avaz avaza "Ne oylaması, ne oylama- sı 9 Asla'" dıye bağırarak karşılık verdı Yaşanmakta olan surecın ortaya çıkardığı garıp du- rumu ve bunun, doğru veya yanlış dolaysız algılanış bı- çımını ıse bence en ıyı Hızb-ut Tahrır orgutunun pazar gunu bazı gazetecılere elektronık posta ıle gonderdığı bır bıldırıdekı şu sozler, gozler onune senyordu "Sa- dece Muslumanlıkdeğılaynızamandaınsanlıktanhın- de, ılk kez kendı ulusunun ozgühuğu ıçın yola çıkan bır grubun, ozgurluğunu engelleyen duşmanlanyla ışbır- lığı yaparak ozguriuk hareketını bastırmaya çabaladı- ğı görûlüyor" Şımdı yukandakı manzaraya bakıp da, Israıl'e yone- hk sılahlı eylemlen, ıntıhar saldırılannı CIA ve Israıl po- lısı ıle ışbırlığı yaparak engeilemeye kararlı olduğunu soy- leyen Arafat'm boylece kendısının efsanevı sıyasal geçmışının ve barış surecının bır ıntıharını orgutlemek- te olduğunu soylesek çok mu haksızlık yapmış oluruz dersınız'' Fılıstın halkı bır ıç savaşa suruklenırse, sızce tarıh Arafat'ı nereye koyar'? CHP lideri oeniz Baykal 'Ydmaz istifa etsiny ANKARA (CumhurijçtBıi- rosu) - Korkmaz Yiğjf m dun akşam sahıbı oldugu Kanal 6 ve Kanal E de > aptığı açıkla- malar, hukumetı sarsarken mu- halefet partılennır lıderlen, Başbakan Mesut \ılmaz'ı ve Devlet Bakanı Güneş Taner'ı ıstıfaya çağırdılar THP hden DenizBaykal. Yığıt m açıkla- malannın ardından hukumetın her an ıstıfasını b»kledığını belırterek "Yanna kadar jjtj. b etmezseSavın \ ıbnazla Baş- bakan olarak kontjşacak bjj- şeyimyok''dedı B^kal "Sa- mnm kamuoyıı va>be,demıs- tir"dedı Açıklamalar DSfye rahat. sızhk yaratırken Ba^akan Yar- dımcısı Bülent Ettvft açıkla- ma y apmadan, DSP],]er aç^. lama yapmaktan laÇm dılar DYP lıden TansuÇlerde Yıl- maz ve Taner haklmda gen- soru vermeye hazrlanırken Yılmaz'la yann ya^cağı go- ruşmeyı ıptal ettığın açıkladı DTP de bugun gem ıdare ku- rulunu toplayarak iırum de- ğerlendırmesı yapaak FP lı- den Recai Kutan d, hukume- tı ıstıfaya çağırdı Yiğıt'ın dun aksa^, sainbıol- duğu Kanal 6 ve Kaıai £ te _ levizyonlannda. Turk Tıcaret Bankası'nın ıhalesıne gınşı ve sonuçlanışına kadarkı süreçte başta Yılmaz olmak uzere, Taner ve sıyasılenn yaptıkla- nnı açıklaması başkentı sars- tı Hukumetın boğazına kadar pıshğe battığını behrten Bay- kal, Cumhunyet'e yaptığı de- ğerlendırmede şunlan söyledı "Sanınm, kamuoyuvay be,de- miştir Bu hukurrierin iflasıdır. Hazın sondur. Evup Aşık ola- yı gundeme gelince de Ktıfa et- melı demışbk.Gereğı oldu. Bu hükümet de istifa etmelidir. Başka bir yol yoktur. Türtaye buradan çıkacak >otu bulacak- tır. Yapılması gereken temiz toplum ozlemlennı canh tut- maktır. Hukumet herkesi al- darmış." Yiğıt'ın açıklamalannın ar- dından Başbakanlık Resmı Ko- nutu'nda bır araya geien Yıl- maz. Taner, Sanayi ve Tıcaret Bakanı Yahm Erez, Bayındır- lık vetskân Bakanı YaşarTop- çu ıle Abdülkadir Baş durum değerlendırmesı yaptılar Yıl- maz'ın toplantıda, Yiğıt'ın ken- dısını kurtarmak ıçın böy le ko- nuştuğunu ve hukumetın ıstı- fasının soz konusu olmadığı- nı soyledığı bıldınldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog