Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

11 KASIM 1998ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yönetmelik değişikliği gerekliydi' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, irtica tehlikesine karşı disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını vurgulayarak "Bir önlem almak gerekiyordu" dedi. Gürüz, lOO.Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekaru Prof. Dr. Dursun Odabaş ve 19 öğretim üyesiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını. dosyanın disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. ABD: IVIBMV teröristlerin sesi • WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK yanlısı yayınlar yapan MED-TV'yi "teröristlerin sesi" olarak tanımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü James Rubin. MED-TV'ye, hoşgörü göstenlmeyeceğini bildirdi. James Rubin, PKK'nin yayın organı MED-T\"den bir kişinin Washington'a geleceğı yolundaki bir soruyu yanıtlarken, bu konuda bilgisınin olmadığını ancak hiçbir ABD'li yetkilinin böyle bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini belirterek, "PKK ile ilgili görüşlerimiz son derece iyi bilinir ve çok açıktır" dedi. CHP'Iİ Kul'un sorusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, Tatvan'ın FP'li Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın, belediyedeki uygulamalannın ve beledıyecılık etkınlıklennin halkı rahatsız ettiğinı bildirerek, "Tatvan Belediyesi'nde daha önce bulunan Atatürk Büsrü ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin Belediye Başkanı Kara tarafından kaldınldığı iddialan doğru mudur?" diye sordu. Kul, îçişleri Bakanı Kutiu Aktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM BaşkanlığYna sunduğu önergede söz konusu belediyedeki gericı kadrolaşma savlanndan cıddi rahatsızlıklar duyulduğuna dikkat çeİcerek bu konulan araştırmak için belediyeye denetçi gönderilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu. Cem'in Şili temasları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı Ismail Cem, Latin Amerika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretin Şili durağında, gittiği Atatürk Koleji'nde, Fspanyolca söylenen fstiklal Marşı'yla karşılandı. Cem, önceki gün Şili Dışişleri Bakanf yla bir araya geldi. Göriişmede, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'ne adaylığının desteklenmesi konusunda daha önce vanlan uzlaşma yinelendi. Menard'dan Aktaş'a mektup • İstanbul Haber Servisi - Baaımsız Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Robert Menard, Îçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'a gönderdiği mektupta, Metin Göktepe davasının tanığı olan Denız Özcan'ın gözaltına alınmasını protesto etti. RSF, tanığın güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasını ve görevini kötüye kullanan polisler hakkında en ağır cezalann uygulanmasmı talep etti. İHD'den açıklama • İstanbul Haber Servisi - Insan Haklan Derneği'nden (fHD) yapılan yazılı açıklamada, 12 Eylül sonrasında. muhalif insanlann gözaltına almdıktan sonra "kaybolmasmın" güncelliğıni koruduğu belirtilerek "Bir insanı kayıtlara geçirmeden gayri resmi yollardan gözaltına almak suçtur. Kişiyi yargıya sevk etmeden, kayıdmı tutmadan, yakınlanna haber vermeden. gözaltında tutmak suçtur. Yaşama ve adli yargılama hakkını ihlal ederek onu yok etmek suçtur. Bizler bu olaylann takipçisi olacağız" denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yann yeni başkan için seçim yapılacak Ortak aday için arayışİstanbul Haber Servi- si - Recep Tayyip Erdo- ğan'm aldığı cezanın ke- sinleşmesi nedeniyle Danıştay tarafından gö- revden düşürülmesiyle gözler, 12 Kasım Per- şembe günü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak belediye başkanlığı seçimine çev- rildi. Belediye meclısindeki muhalefet par- tıleri ortak bir aday çıkartmaya çalışıyor. Belediye Meclisi'nde FP'nin 97, ANAP'ın 54. CHP'nin 21. DSP'nin 15. DYP'nin 3 üyesi bulunuyor. 5 bağımsız üyenın bulun- duğu Meclis'te 2 üyelik ıse boş. istanbul Büyükşehir Belediyesi 'nde per- şembe günü yapılacak seçimin heyecaru ya- şanıyor. Seçimlerden sonra Belediye Meclisi'nde muhalefet partileri çoğunluğu sağlamasma karşın, daha sonra diğer partilerden yapılan transferlerle FP'liler az bir farkla da olsa ço- ğunluğu elde etti. Çoğunluğun muhalefet- te olduğu dönemde yapılan meclis başkan vekilliği ve komisyon seçimlerini muhale- fet partileri ortak liste çıkartarak kazanmış- tı. Ancak Tayyip Erdoğan bu seçimleri ve- to etmişti. Muhalefetteki partiier şımdi, çeşitli ne- denlerle partilerinden aynlan üyelerinin pe- şine düşerek, FP'nin adayını değil kendi adaylannı desteklemelerini istiyorlar. FP'ye geçenleri de tekrar kazanmanın olanaklan- nı anyorlar. FP'den sonra, 54 üye ile bele- diye meclisinde en fazla üyeye sahip ANAP'ın Grup Başkanvekili RecaiDeliba- şoğlu seçimle ilgili olarak, şunlan söyledi: "CHP, DSP, DTP ve bağunsızJarla görü- şüp, muhalefet olarak biriikte davranacağız. Doğrusu da bu. FP'nin üye sayısıvla muha- lefet paıülerinin toplam ü\e sayısı arasuıda fazla bir rakam >ok. DYP desteklerse, baş- kanlığı kesin alınz. CHP ve DSP ile anlaş- ma şansımız çok yüksek. ANAP'tan kimin aday olacağı belirsiz.'" 21 üyeliği bulunan CHP'nin Grup Baş- kanvekili Ozkal Yîci CHP grubunun bugün toplanarak seçimi görüşeceğini söyledi. Yi- ci şöyle devam etti: "Grup olarak henüz ortak bir karar al- madık. Ancak muhalefet partileri görüşe- rek, belirli ilkeler çerçevesinde ortak aday beUrleyebilir. Bugünkü yönetim ve sergile- diğitavnndegişmesi için,eumhurryetçivela- ik bir aday belirleme çalışması yapılabilir. Böyle bir çahşma için hiçbir partinin 'aday bizden olmalı' tavnyla ortava çıkmaması gerekû*. Sağlıklı ve ilkesel bir aday belirten- mesi için görüşmelere açığızJ" 15 üyeliği bulunan DSP'nin Grup Baş- kanvekıli Hasan Karaoğlu da, DSP olarak seçime aday çıkarmayacaklannı söyledi. Meclis'te 3 üyeliği bulunan DYP Grup Baş- kan Vekili Namık Kemal Bilge ise "Aday- lann belli olmasından sonra İl Başkanımız- la görüşüp, hangi adavı destekleveceğimize karar vereceğiz'" diye konuştu. Liderler turuna çıkmayı tasarlayan Başbakan Mesut Yılmaz, parlamentodan destek istedi 'ÇetdetekaifşıANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Baş- bakan Mesut Yılmaz, çetelere karşı mü- cadelede hükümetin elinin güçlendirilme- si için parlamentonun desteğinin zorunlu olduğunu söyledi. Çetelenn çembere alın- dığını, ancak bu organizasyonlann içınde- ki kişilerin bilgi vermesi gerektiğıni kay- deden Yılmaz, bunun için Pişmanlık Ya- sası, dokunulmazlıklann sınırlandınlma- sına ilişkin anayasa değişikliği ve Orga- nize Suçlarla Mücadele ile Memurin Mu- hakematı Yasası'nındeğiştirilmesine iliş- Yılmaz: Başbakanlık zor Başbakan Mesut Yılmaz, Özel Yüz>ii Işıl tlköğretim Okulu öğrencilerini kabuletti. Öğrencilerin arasında ünlü kişilerin çocukJan da bulunuyordu. Başbakan Yılmaz, bir öğrencinin sorusunu u Başbakan olmakçhili kolrukta oturmak gibidir" diyerek yanıtladı. (Fotoğraf: AA) kin yasalann mutlaka çıkması gerektiği- ni söyledi. Yılmaz. söz konusu yasalara destek bulmak için muhalefet partileri li- derlerini ziyaret edeceğini açıkJadı. Yılmaz. partisinin dün gerçekJeştirilen Meclis grup toplantısında yaptığı konuş- mada, Currihuriyetin 75., Atatürk'ün ölü- münün de 60. yıldönümü olduğunu anım- satarak. "Hiçbir millet, içinden çıkardtğı bir insana bizim Atatürk'e borçlu olduğu- muz kadar borçlu değUdir" dedi. Son günlerde Atatürk'ün en önemli eseri olan Cumhuriyete yönelik olumsuz tavırlar bulunduğunu ifade eden Başba- kan Yılmaz. terörle mücadele konusunda önemli adımlaratıldığını bildirdi. Yılmaz, yıllardır terörü besleven Suriye'nın Tür- kiye'nin kararlı tutumu sonucunda bu tav- nndan vazgeçmek zorunda kaldığını söy- ledi. Başbakan, Apo'nun Suriye'den aynl- masının ardından yüzlerce PKK militanı- nın Kuzey Irak topraklanna geçtiğini, ar- dından Türkiye sınınna yöneldiğini ancak burada TSK tarafından başlatılan operas- yonla karşı karşıya kaldıklannı belirtti. Kuzey Irak'ta sınırlı bir askeri operasyo- nun sürdüğünü belirten Yılmaz, Apo'nun şimdi de Rusya'dan başka bir ülkeye geç- me arayışına girdiğini anlattı. BM ve NA- TO bünyesinde teröre karşı işbirliği anlaş- malan bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, A\ rupa ülkelerinın bu anlaşmalara uyma- malanndan yakındı. Bazı ülkelerin Tür- kiye ile işbirliği yapmak yenne PKK'yi desteklediğini kaydeden Yılmaz, "Terör iki ucu sivri bir ok gibklir. Sadece hedef al- dığı ülkeye değil, beslendigL yaslandığı ül- keye de zarar verir" dedi. Cete ve mafyanın da Cumhuriyeti teh- dit eden başka bir unsur olduğunu belir- ten Yılmaz, bu mücadeleyi sekteye uğ- ratmak isteyenler bulunduğunu, bu amaç- la kendilerine yönelik her gün yeni bir ya- lan ve iftira ortaya atıldığını ileri sürdü. Yılmaz, şöyle konuştu: "Oysabunlarahiç gerek yok. Benim açık bir sözüm var. Çe- tenin ucu nere>e kadar gidersegitsin, han- gi isme ulaşırsa ulaşsın, gereken yapıla- cak&r. Benim \ akınım da olsa. arkadaşun, hatta partilim de olsa hiçbir işlemden dö- nülmemiştir, dönülme>ecektir. Hiçbirola- >ın üstü örtülmedi, hiçbir delil göz ardı edilmedi. Kimse>e ayncauk tanınmadı. Polisi etkileme\« çauşânlar, devletin ayra- nı böyle zaman zaman kabanr ama bu ge- lip geçer. üstünıüze gelmeyin' derier ama biz bunu engelledik." Yılmaz, tek başına çabasının yeterli ol- madığını ifade ederken, "Devletin dona- nımı, birikimi yeterli değil, parlamento- nun desteğrv le elimtdn güçlendiriunesi la- zun"görüşünüdilegetirdi. Yılmaz, "Çe- teler çembere alındı, ancak çemberin kı- nlması için içindeki kişilerin bilgi verme- si gerekiyor" dedi. TOBB Başkanı ndan DYP'ye tepki 5'K sivil gîrişiın seçimleri görüştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- REFAHYOL hü- kümeti döneminde 5'li si- vil girişimi oluşturan Türk- Iş. DISK. TİSK, TOBB ve TESK genel başkanlan dün bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda, seçim tartış- malan, ekonomik gelişme- ler, seçim öncesinde yapıl- ması gereken yasa değişik- likleri, hükümet çalışmala- n ve çetelere bulaşan ışa- damlan gündeme geldi. Konfederasyon ve birlik başkanlannın Ahlatlıbel'de yaklaşık 2.5 saat süren ye- meğine Sanayi ve Ticaret Bakanı Yaüm Erez de katıl- dı. Yemekten önce gazete- cilere açıklamalarda bulu- nan TOBB Başkanı Miras. "TOBB'dan DYP'ye oy yok" şeklindeki haberi anımsatarak kendisinin böyle bir açıklaması olma- dığını söyledi. "DYP yönetkileri yolda yürürken kafalarma bir saksı düşse Fuat Mıras'tan bUecekler" diyen TOBB Başkanı, bu açıklamayı 29 oda başkamnın yaptığını kaydetti. 3. kez buluştular Türkiye Odalar ve Bor- salar Birliğı'nin (TOBB) ev sahipliğinde 3. kez An- kara'da bir araya gelen Türk-fş Genel Başkanı Bayram Meral. DlSK Ge- nel Başkanı Rıdvan Bu- dak. TfSK Başkanı Refık Baydur. TOBB Başkanı Fuat Miras ve TESK Genel Başkanı Derviş Günday toplantıya kendi gündem- leriyle katıldılar. Miras, dünyada yaşanan ekonomik bunalımı Türki- ye'nin en az zararla nasıl atlatabileceğinin ele aldık- lannı, çetelere bulaşan işa- damlannın durumunu ve merkez sağ ile merkez so- lu nasıl bir araya getirebi- leceklerini değerlendirdik- lerini bildirdi. Miras. hü- kümet ve özel sektör yetki- lileri ile de gelecek günler- de bir araya gelerek buna- lımı tartışacaklannı bildir- di. Miras, bir gazetecinin Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yemeğe "hangi sıfatla" katıldığı yönündeki sorusuna, "Ya- lım Erez, bizim eski arka- daşımız. Ben davet ettim. Arkadaş.larımızla hem has- bıhal ettik hem de konuş- tuk. Bunun siyasi bir yönü yok" karşıhğını verdi. Fuat Miras, gündem ko- nulanyla ilgili değerlendir- melerini bugün bir bildiri ile açıklayacaklannı belirt- ti. Danıştay'dan enerjide dört imtiyaz sözleşmesine onay Devlet tazminat ödeyecek Danıştay, REFAHYOL döneminde çıkanlan 6 elektrik dağıtım bölgesinde görevlendirilen şirketlerin hakkına son veren kararnameyi de iptal etti. Bu durum karşısında iptal edilen ihaleletle ilgili olarak devlet diğer şirketlere karşı tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay Idari Işler Kurulu, 4 şirkete elektnk işletme haklannın devri ve bu şirketlerin elektrik enerjisi ticareti ile görevlendirilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerini onayladı. Danıştay 1. Dairesi. 30 yılhğına devri içeren imtiyaz sözleşmelerine yalnızca "Devir tarihinde yeni tşverene devredilen ve devir kurullannca tespit tutanağı ile belirlenen işçÛeri işten çrkarmamayı ve işyerinde u>gulanmakta olan toplu iş sözleşmelerindeki hak ve vecibelere uygun olarak çahştmnavı taahhüt eder" nükmünü ekledi. Danıştay'ın onayından geçen imtiyaz sözleşmeleriyle ilgili şirketler ve görev bölgeleri şöyle: "Elazığ-Malatja-TunceB- Bingöl: GAP Elektrik Dağıtım. Kocaeli-Gebze: CEDAŞ Cejlan elektrik Üretim. Kırşehlr- Nevşehir-Niğde-Aksaray: ANDAŞ Anadolu Elektrik Dağıtım Ticaret. Samsun-Ordu- •Sinop: RARKL R Elektrik Dağıtım Ticaret" ldari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 10. Dairesi'nin, REFAHYOL döneminde çıkanlan ve 1990- 1991 yıllannda 6 elektrik dağıtım bölgesinde görevlendirilen şirketlerin haklanna son veren kararnameyi iptal karannı onayladı. Böylece, bu hükümet döneminde yeniden ihale yapılması nedeniyle aynı elektrik dağıtım bölgelerinde iki şırket birden hak sahibi durumuna geldi. Bu durumda, devlet hangi ihaleyi iptal ederse etsın, diğer şirketler karşısında tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabilecek. Görev bölgeleri ve iki ıhalede hak sahibi olan şirketler şöyle: "İzmir: Senkom Enerji-Süzer Holding, tzmaş. Samsun: Karadeniz Elektrik AŞ-Park Holding. Aydm-Denizli-Muğla: Aydem Güneybab Anadolu Enerji-Güç Enerji. Isparta: Gökdere Elektrik AŞ^Özer Konvevör Bant AŞ. Esldşehir- BUecik: Tektar Elektrik Üretim, tktim, Dağıtım ve Ticaret AŞ- Cıngüh Holding Enerji Pazarlama. Metal Sanavi Ticaret Balıkesir: Best Balıkesir Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ-Korona." DYP-, Temizel hakkında soruşturma önergesi verdî • DYP, 'Tansu Çiller'in maivarlığıyla ilgili inceleme başlatıp rapor hazırlattırarak yetkilerini hukuka aykırı olarak kullandığı' savıyla Maliye Bakanı Zekeriya Temizel hakkında soruşturma önergesi hazırladı. Ekinci: Mesut Yılmaz'ın ar damarı çadanıış • Ekinci, "Yılmaz'm siyasi ar daman çatlamıştır. Eğer birisinin ar daman çatlamışsa, EroPun zeytinleri Yazıcrnın zeytinleri olur, Eyüp Aşık'ı da ak ve pak olarak yanında bakan gibi dolaştınr" diye konuştu. ANKARA (UBA) - DYP, Genel Başkan Tansu ÇiBer'in malvarhğına ilişkin rapor ha- zırlatarak kamuoyunda kûçük düşmesine neden olduğu sa- ıvıyla Maliye Bakanı Zekeri- ya Temizel hakkında soruştur- ma önergesi hazırladı. Tansu ve ÖzerÇiBer'in ortağı bulun- duğu şirketlerin incelenmesi sonunda Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarınca hazırla- nan ve Çiller'in Malvariığı SoruşturmaKomisyonu'na da sunulan rapor soruşturma önergesine konu oldu. DYP, Maliye Bakanı Temi- zel hakkında hazırladığı so- ruşturma önergesinde, "Ra- porlan, Çiller'i karalamak, kamuoyunda küçük düşür- mek amacn la keyfi olarak ha- zuiarordığ] ve bu suretle sahip olduğu yetkileri hukuka aylo- n biçimde ve temsil ettiği ma- kam ı siyasi amaçlar doğnıltu- sundakullandığı"' savlanna y- er verdi. DYP'nin, Temizel hakkındaki soruşturma öner- gesini bu hafta içinde TBMM Başkanhğı'na sunması bekle- niyor. ANKARA (UBA) - DYP'li Hasan Ekinci, Başbakan Mesut Yılmaz'ın Erol Evcfl'le Paris"te görüştüğü savlanna ilişkin "Ora- da bana gelen lbrahim Yazıcı 'mn oğlu Serdar Yazıcı'ydL Ben esp- ri okun diye sövledim. Buzeytin krah çocuk dije" açıklamasına sert tepki göstererek " Yrimaz'ın ar daman çaüanuş" dedi. Ekinci, Yılmaz 'ın 'Çevir ka- ayanmasın' taktiği izledığini be- lirterek şu görüşleri dile gerirdi: "Böyle espri mi olur? Getirip orada ze>tinteridizecek,zeyünin her çeşidi nıasada olacak. Onla- n da Erol'un zeytinleri diye tak- dim edeceksin. Şimdi de kallap Yazm'nın zeytinleri diyeceksin. Olacak şe> değU." Yılmaz'ın me- seleleri saptınp, dağıttığmı öne süren Ekinci, olaylarda 'Siyasi ar perdesinin' tamamen kalktığını söyledi. DYP'li Turhan Girven de Yıîmaz'ın, Paris'te gazeteci- leri Evcil'le tanıştırdığı yönün- deki haberin yazıldığı gün açık- lama yapmadığını, ancak köşe yazan Ertuğrul Özkök'ün özür yazısından sonra "Espri yapam'' açıklamasında bulunduğuna dik- kat çekti. POLİTİKA GUMJJGU HİKMET ÇETİNKAYA ü../Mustafa Kemal Atatürk'ü biz ne kadar seviyoruz? Yakalarımızda Atatürk rozetleri, ellerimızde bayrak- lar, televizyon ekranla nnda Onuncu Yıl Marşı... Anıtkabir'de polrtikacılar, askerier, siviller... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Başbakan Me- sut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Büjent Ecevit, Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu... Gazetelerimizin birinci sayfalannda Atatürk fotoğraf- lan... HerkesAtatürkçü... Herkes laik demokratik cumhuriyetin yanında... Peki Atatürkçülük nedir? Herkesın kendine göre bir 'Atatürkçülük' kavramı var... Benim ülkemde 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri, bal- yoz hareketleri hep 'Atatürkçülük' adına yapıldı; be- nim ülkemde kitaplar 'Atatürkçülük' adına toplanıp yakıldı; benim ülkemde aydınlar, yazarlar 'Atatürkçü- lük' adına ışkenceden geçırilıp zındanlara atıldı... Benim ülkemde dın bezirgânlan, çeteler 'komüniz- me' karşı 'Atatürkçülük' maskesıyle korunup kollan- dı, beslendi ve bugünlere getınldi; eli kanlı çeteler Va- tanın bölünmez bütünlüğü' için yeşil pasaporttaria yurtdışınakaçınldı... Nur kamplan ve komando kamplannı kuranlar, onla- ra destek verenlerin hepsi bugün Atatürkçü!.. Benim ülkemde faili meçhul cinayetlere imza atan- lann hepsı birer Atatürkçü!.. Benim ülkemde, "Halk isterse Hilafeti de getiririz" di- yenleri koruyup kollayanlar Atatürkçü!.. Benim ülkemde Manisalı çocukları işkenceden, gençlenmızi yargısız infazdan geçirenler Atatürk- çü!.. Benim ülkemde devletin hazinesini soyanlar, hayali ihracattan köşeyi dönenler, 'siyaset-çete-polis' üçge- nindecinayet işleyenler, eroin kaçakçılığından işadamı olanlar Atatürkçü!.. Benim ülkemde Kürtçülüğü solculuk, özelleştirmeyi demokrasi sananlar Atatürkçü! • • • Biz Atatürk'ü çok seviyoruz... Sanklı, çember sakallı, cüppeli, kara çarşaflı ırtsan- lar haykınyor "Atatürk keşke yaşasaydı!.." ÖğretmenlerGünü'nde 'mevlit' okutanlar, üniversi- teten medreseye çevırenler, ülkeyi Kuran kurslanyla do- natanlar, laik cumhuriyeti yıkmak isteyen tarikat şeyh- lerini 'Atatürkçü din adamı' görenler dün Ata'nın hu- zurundaydı!.. Kamera bir askeri yakın plan çekti... Mehmetçık ağlıyordu... Sahte Atatürkçülere bakıp içinden bir şeyler geçi- riyordu... Dünün din pazariamacılan, çetelenn destekçileri Anıt- kabir'deydi... Tansu Hanım, Recai Bey merdivenleri ikişer ikişer çıkıpkoşturuyordu... Bir ara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıv- nkoğlu'nugördüm... Belki şöyle düşünüyordu: "28 Şubat kararlanndan sonra herkes niye katıksız Atatürkçü olmuştu?" Din pazariamacılan, çeteler, devleti soyan köşe dö- nücüler... Hepsı Atatürkçüydü!.. Bekir Coşkun, Hümyet'teki köşesinde "Şikâyetim var" deyıp eklıyordu: "Yüzlerikızarmayacak... . " '" " . . „ , . . . . V J Şikâyetim varAtam... ' • -, • ", Şikâyetim var..." .~"':"' Gerçekten yüzleri kızarmıyordu... Oradaydılar... Ata'nın huzurunda... ••• Soğuk ve sisli bir İstanbul sabahında uyandım dün sabah... Televizyonu açtım... Tüm kanallarda sen vardım Atam!.. Takkeli ve takkesiz tüm liboşlar, tarikat bağlantılı si- yasetçiler seni anıyordu... Dolmabahçe'den geçtim... Martılar denizin üzerinde kanat çırpıyofdu... Atam, sen 4 Eylül 1919'da Sıvas'ta şöyle demiştin: "Istanbul'daki devlet ve siyaset adamlan, yurdun kurtuluşunu tek umut olarak 'Amerikan güdümü 1 dü- şüncesini kabule bağlı görüyortar. Çünkü bunlar bizim hedefve amaçlanmızdan, Türkulusunun uyanışından, ulusal istenç ve eğilimin gelişirn yönlennden tümüyle habersiz bulunuyorlar. Onlar bizi, üç beş adamın bir araya gelip düş peşinde koşması türünden kimselersa- yıyortar... Şimdilik bunlara 'zavallılar' demekten başka yapacağımız bir şeyyoktur!" Cağaloğlu'nda yürüdüm bir süre... Sultanahmet'te indim... Sanklı, sakallı, cüppeli adamlar, kara çarşaflı kadın- lardolaşıyordu... Anrtkabir'deki tören bitmişti... Yüzleri hiç kızarmamıştı politikacılann... Benim ülkemde 'Atatürkçü' çoktu... Din bezirgânlan utanmadan, sıkılmadan şöyle hay- kırıyordu: "O keşke yaşasaydı!.." hikmet.cetinkaya « cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cumhuriyef k 1 t a p 1 a r ı Hikmet Çetinkaya TURKIYE'NIN ŞEYTAN ÜÇGENİ 248sayfa, Lhamur Laik demokratik cumhuriyete sakuran gözü dönmüş şenatçı çetelerin korkulu riiyisı, güçlü bir yazann olgun gözlemJeri... Maskeleri düşüren, tezgâhlanan o^unlan bozan bir gazetecinin soluk aldırmadan sürdürdüğiı kutsal uğraşının doyurucu ürünleri... Bir solukta okumayı sevenler için. . BÜTUN KITAPÇILARDA ÎT Cumhurtyrt Çağ Pazarlama A.Ş. Tiirkocağı Cad. No:39/41 L.kitapkulûbü (34334)Cağaloğlu-lstanbulTel:(212)51401 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog