Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM1998ÇARŞAF HABERLER YÖK protestocuları adliyede • İstanbul Haber Servisi - YÖK'ün 17. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilen eylemler sırasında polis tarafından gözaltına alınan 103 kişi. dün gruplar halinde fstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. 103 kişiden güvenlik şubesinde işlemlerı tamamlanan 26 kişi, istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Terörle Mücadele Şubesı'nde ifadeleri alındıktan sonra İstanbul DGM'ye sevk edilen 5 kişiden Hüseyin Alıç ve Önel Açıkel çıkanldıklan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bayrampaşa Cezaev ine konuldu. DGM'nin "görevsizlik" karan verdiği Banş Yıldınm, Cemil Demir ve Rüveysı Ünal da İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi Gülersoy'un muhüplendî • İstanbul Haber Servisi - Adalar Belediyesi. Büyükada'da Çelik Gülersoy'a ait "Turing Evi"nin bahçesinde yapılan inşaatı mühürledi. Belediye • tarafından yapılan yazılı açıklamada. tarihi ahşap yapının bahçesinin çelik ' konstrüksiyonla çevrildiği ve kapalı mekân haline getırilmek istendiği ' kaydedilerek bu çaİışmalann "izinsizve kaçak ınşaat" olduğu ve belediye tarafından mühürlenerek durdurulduğu bildirildı. Yılmaz'dan, Türkiye'ye Erpl Taş benzetmesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkında açılan bir çok dava nedeniyle yurt dışında fırarda bulunan eski RP Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın. Ankara DGM Başsavcılığı'ndaki dos> asında yer alan bir kasette, Türkıye'yi geçen günlerde ölen sınema sanatçısı Erol Taş'a benzettigi belirlendi. Yılmaz: 1995 millenekili genel seçimleri sırasında yaptığı bir konuşmada "Biz güçlüyüz. Lşaklan, korkaklan atın başınızdan. Atmazsanız bela var. Erol Taşlan iktidardan alın. Türkiye, filmdeki Erol Taş rolünde. Çocukken seyrederdim. Erol Taş'ın şahsı önemlı değil. Film olarak... Ah! Bir ölse ya... ' Öylezalim ki... Ulan binöl ' ya. Film uzuyor" diyor. Mevsimlik işçilerin sorunları • Haber Merkezi - CHP Çanakkale Millenekili Ahmet Küçük, işlerine son verilen 30 bine yakın mevsimlik işçinin sorunlannı verdiği soru önergesiyle TBMM eündemine getirdi. Küçük. TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'a, "Mevsimlik işçiler 01.01.1999 tarihinde 12ay çalıştınlmak kaydıyla tekrar işlerine dönecekler mi? Dönecekler ise 1999 bütçesıne yeterli ödenek aktanldı mı"' sorusunu yöneltti. 33 Alman ülkesine döndü • İstanbul Haber Servisi - Aşın sağcı olduklan gerekçesiyle Israil'in Telav iv kentine inmelerine izin verilmeyen 33 Alman, dün sabah ülkelenne döndü. Lutfhansa Hava Yollanna ait Frankfurt-Telaviv seferini yapan uçakta bulunan yolcular, önceki gece zorunlu iniş yaptıklan Atatürk Havalimanı'nda kalmışlardı. 'Kalemli çete' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Demokratik üniversite istemlerini dile getirdıklerı süreçte gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle "örgüt üyesi"' suçlamasıyla toplam 48 yıl ağır hapis cezasına çarptınlan 9 öğrencinin avukatlan. karan temyiz edeceklerini bildirdiler. Ankara 2 No'lu DGM, 9 1 öğrenciye 10 ayla, 8 yıl 20 gün arasında değişen hapis cezalan vermişti. îki ülke başbakanlannm 6 kez görüşmesi ve İsmet Sezgin'in gezisinin ardmdan Ecevit de Sofya'ya gidiyc Ecevit'ten komşuya 'mitiııglP geziBÜLENT SAR1OĞLU ANKARA - BuJganstan-Türkiye ilişkileri, 16 ay önce çoğunluğun oyu\ la işbaşına gelen tvan Kostov iktıdanyla yenı bir döneme girdi. tki ülke başbakanlannm 6 kez bir araya gelmeleri ve vıllardır sürüncemede olan pek çok sorunu anlaşmalarla çözmelerinin ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit de Sofya'ya gidiyor. Bülent Ecevit ile DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, resmı zıyaretmın ardından gezilerini. 'DSP' yazısı bantianan parti otobüsüyle sürdürecek ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı köylerde açık hava toplantılan düzenleyecekler. Başbakan Yardımcısı Ecevıt'in Bulgar Milli Eğitim ve Bilim Bakanı \eselin Metodiev'in davetlisı olarak gerçekleştırdığı gezi iki gün sürecek. Başbakanlığın 'Ata' uçağı ile bugün Sofya'ya giden Ece\ it, ilk günkü resmi görüşmelerde kültürel işbirliği konulan üzerinde duracak. Bülent Ecevit ile eşi Rahşan Ecevit, vann Türk kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kırcali bölgesine karayoluyla geçecek. Başkanlığını bir soydaşm yaptığı Kırcali Belediyesi'nin önünde düzenlenen açık hava toplantısında konuşacak olan Ecevit, köyleri dolaşma olanağı da bulacak. Ecevit'in karayolu gezisi. Türkiye'den bu ülkeye götürülen parti otobüsü ile gerçekleştırilecek. Otobüsün üzenndeki DSP yazıları bantlanarak kapatılacak. Ecevit çiftı, yine otobüsle yarın Türkiye'ye dönecek. Başbakan Yardımcısı, buradakı açık ha\a toplantılannda ıkı ülke arasında son anlaşmalarla gelinen aşamayı anlatacak. 8 milyon 600 bin nüfusu içinde yüzde 8.5 oranında Türk soydaşı bulunan Bulgaristan ile ilişkiler. Peter Stoyanov Boşkov'un 2.5 yıl önce cumhurbaşkanı seçilmesıyle yeni bir döneme girmiştı. Son genel seçimlerde de Kostov "un başında bulunduğu Demokrat Güçler Birlıği, sandıktan birinci çıkarak iktidar oldu. Kostov yönetimi döneminde iki ülke ilişkilerinin yazgısı değişti. tki ülke başbakanlan 16 ayda 6 kez bir araya geldiler. 50 yıldır süren sınır anlaşmazlığı. geçen hafta Ankara'da ımzalanan anlaşmayla çözüldü. Türkıve, Balkan ülkeleri ıçin oluşturulması öngörülen banş gücü amaçlı çokuluslu gücün merkezinın de Edxrne yerine Filibe olmasma. 'jest' yaparak onay verdi. Sınır güçlennin güven arttıncı önlemler çerçevesınde belli bir uzakalıkta geri çekıldiği iki ülke arasında asken alanda da önemli bir yumuşama dönemi yaşanıyor. Başbakan'ın Sofya'ya son gidişinde bu kentte Ziraat Barikası'nm bir şubesi açıldı ve lstanbul'da Bulgaristan Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı kararlaştınldı. Yılbaşında yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla ekonomik canhlığın gelmesi beklenirken üçüncü sınır kapısı da Hamzabey'de açılacak. Bu kapıyla Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey Türk gümrügüyle Bulgaristan gümrüğü tek gümrük olacak. Bulgaristan'da emekli olup Türkiye'ye göç eden soydaşlann maaş sorunlan da giderilıyor. Yapılan anlaşma uyannca soydaşlar maaşlanm Ziraat Bankası'nm şubelerinden alabilecekler. İstanbul'daki Türkiye Hastanesi ile Bulganstan hükümetınin Hasköy'de belirleyeceği bir devlet hastanesinde Türk yurttaşlan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Türkiye'ye göç eden, ancak Bulgaristan'd emeklilik hakkı kazananlar da, mart ayın( imzalanacak Sosyal Güvenlik Anlaşması hızmetlenni Türkiye'ye transfer edebilecekler. Göcmen soydaşlann en çol yaşadığı kent olan Bursa'ya da yakm zamanda fahn konsolosluk açılacak. Yeni hükümetle özelleştirme atağı başlatan Bul yönetimi, bütün kamu kurumlannı satışa çıkardı ve yabancı yatınma özendirici önlemler aldı. Türk hükümeti, işadamlanr Bulgaristan'da yapılan özelleştirmeler ile inşaat ihalelerine katılma çağnsında bulunuyor. Türkiye'nin de bu ülkede yapılacak yatınmlara özendirmek için baz kararlar alacağı bildırildi. Bulgaristan'dakı Türk girişimcı sayısı 1600'e ulaşmasına karşın yatınmlan 70 milyon dolarla sınırlı CHP lideri Baykal, siyasetçi-mafya ilişkilerini değerlendirdi Türkiye annacak, temizlenecek'ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Ba>kal. 'Türkhe'nin annacağını. temizleneceğini, bu rüzgâ- ra karşı kimsenin. hele bir azınlık hükümetinin ke- sinüklekarşıduramayaca- ğuu' söyledı. "Mc- Carthy'ci rûzgâr estirme- den Türkiye'nin anndın- lacağuu' vurgulayan Bay- kal: dedektıf romanlann- daki 'kadınıve parayı izle' ilkesinin, mafya ilişkılen söz konusu olduğunda 'si- yasetçi ve parayı izle' ola- rak değiştiğını bıldırdı. Baykal. "Siyasetçi baglan- üsını unutmak, ameliyatta içeride parça unutmak gi- bi değildir. 700trihonu bir gecedeel değiştiren bir gü- cün bir parthe katkısı cep telefonu, akanakıtlasınır- lı olabilir mi? Bir cinayet azmettiricisinin bir parti- nin finansmanını sağla- masuun bir müeyv idesi ol- duğunu ortaya koyacaksı- nız" dedı. CHP'nin dünkü grup -tophwnsında;öncelikle 10 Kasım nedeniyle bırdakikalık say- gı duruşu yapıldı. Ardından kür- süye gelen Baykal. "Mustafa Ke- ınai. nleli60 yıl olmasına karşın hal- kın gönlünde. Sivasi dogmatizm- den uzak olması, nihai si> asi mode- li tebtiğeden siyasetçi olnıamasuhâ- lâ dimdik ayakta olmasının temel nedenidir. Liusumuzun talihidir. Büyük Nutuk. bunahma giren her siyaset adamuun her zaman baş- vurabileceği bir başucu eseridir" dedi. Baykal, ağırlıklı olarak çete- ler ve siyasetçi ilişkilerine değindi- ği konuşmasında özetle şu görüş- len dıle getirdi: İç hesaplaşma zorunlu: Susur- luk'tan bu yana iki yıl boşuna geç- medi. Türkiye, kaçınılmaz olarak bir iç hesaplaşma yaşayacaktır. Türkiye, bir büyük annma, temiz- Deniz BaykaL gruptaki konuşmasında ağırbklı olarak çetekr ve siyasetçi ilişkisine değindi. (Fotoğraf: AA) lenme sürecindedir. Bu, saricılı bir süreç. Türkiye'de siyaset-iş-med- ya dünyasında bırbınnden kopuk olmayan meşruıyet dışı odaklar var olageldi. Bunlar her >ere yan- sıdı. Türkiye, elini cığenne soktu. McCarthy'ci rüzgâr estirmeden bunu yapacağız. Ola>. sıyasi bir mücadelenin parçası olarak görül- memeli, ancak sıyasi boyutu da unutulmamalı. Zihinler kanşık: Türkiye'nin zıhnını kanştıran bir manzara var. Bir yandan Türkıye bu olaylarla hesaplaşıyor. öte yandan siyasi ıliş- kiler ortaya konuyor. Nasıl oluyor da bu hesaplaşma oluyor, deniyor. Bir parti bu olaylann içinde. Bu çelişki değildir. Bu olaylar böyie ışler. Daha önceki kirli ılışkılerin aktörleri, yeraltı dünyasının önde gelenleri bu annma süreciriin bel- ki de kahramanlan olur. Yapılma- sı gerekenler var. Dokunulmazlık- lan sınırlayamadık, sınırlayacağız. Memurin Muhakematı zırhını kal- dırmadık, kaldınlacaktır. Bu süreç herkesi ezer geçer. Susurluk'a adı kanşan kışiler aklandı, çıkanldı, denebilir. O aklanma aklanma de- ğildir, o çıkış çıkış değildir. Hiçbir mahkeme. bu olaylara kanşan ki- şılen beraat ettirerek bu süreci ke- semez. Pandora'nm kutusu açıldı. bu kutuyu kapatmak mümkün de- ğildir. MGKbuişeel kovdu: MGK top- landı. dedı kı. çete konusu ulusal güvenlik konusudur. Genelkurmay Başkanı, Emniyet Genel Müdü- rü'nü ziyaret etti. Cumhuriyet tari- hinde böyle bir ziyaret görülme- mışti. MGK bu işe el koydu. Bu gi- rişimlerin, saptırma çabalanna kar- şı bir katkı sağlamadığmı kimse söyleyemez. Türkiye, elini ciğeri- ne böyle atmıştır. Emniyet genel müdürü falanca olsun. denıyordu. Bütün o tezgâhlar kınlmışttr. Siyasetciji ve parayı izle: Geliş- melenn finans ve sıyaset boyutu dikkatle izlenmelidir. Dedektif ro- manlannda katili bulmak için 'pa- ra>ı \« kadını izfc' denır. Çete işle- rinde 'kadın'ın yerinı 'siyasetçi' al- rruştır. Sıyasetçiyı ve parayı takıp etmek gerekir. Malki cinayeti ma- lı deprem yarattı. Sayın Başba- kan'ın ıfadelenyle -ne kadar doğ- nı bilemiyorum, bir miktar kuş- kuyla bakıyorum- 700 trilyon bır gecede el değıştırmiş. Hangi elle- re geçti? Başbakan önce, bu işe bir- takım saygıdeğer işadamlan- mn adının kanştığını söyledi, sonra gen adım attı. Bir parti Evcfl himayesinde: Malki cinayetini bir işadamı- nın, Erol Evcil'in azmettirdiği ortaya çıktı. Bir partinin Bur- sa'daki il örgütünün de Evcil'in mali himayesinde olduğu orta- ya çıktı. tl başkanının cep tele- fonunu, örgütün akaryakıtını bu kişi sağlamış. 700 trih/onu bir gecede el değiştiren bir gü- cün bir partiye katkısı cep tele- fonuyla akaryakıtla sınırlı ola- bilir mi? Bursa 11 Başkanı ora- ya nasıl geldi, kimlerdestekle- di? Başbakan bu kişiyle muha- lefetteyken iki kez görüştüğü- nü, iktidardayken de kısa bir görüşmesi olduğunu söyledi. O görüşmede, Evcil MlT'e müsteşar teklif etmiş. Tanıma- dığınız bır işadamı nasıl olu- yor da bir başbakana MİT müsteşan teklif etme hakkını, imkânını bulabiliyor. Son gün- lerde yüreğimiz ağzımıza gel- di, sonra ferahladık. Paris'te görüşülen kişi Evcil değil, ış ortağıynuş. Herkes müthiş te- selli buldu bundan. Rüzgâra karşı dumlmaz: Türkiye mücadele veriyor. Bu rüz- gâra karşı Itimse duramaz. Hem bu azınlık hükümeti. Budünyayla iliş- kileri daha ilk kasette ortaya çıkan bir hükümetin bu olaylan önleye- cek, saptıracak bir gücü yoktur. Si- yasete yansımayan birannma ann- ma değildir. Siyasetçi bağlantısmı unutmak, ameliyatta içeride parça unutmak gibı değildir. Cinayet az- mettiricisinin parti finansmanı sağlamasının bır müeyyidesi oldu- ğunu ortaya koyacaksınız. Herkes ne bıliyorsa ortaya koysun ve olay- lan karşılıldı suçlamalarla örtbas etmek yerine iddialann cevaplan- nı versin. İktidariddialardan korkuyor, ba- sını susturmaya kalkışıyor. İktidar basından korkmaya başlamışsa çü- rüme başlamıştır. Başkanlık divanı Aydın Menderes'in uyan ve eleştirilerini dikkate alacak FP yeni program arayışında Kutan yeni programa destek verdi. ANK.4RA (Cumhurijet Bürosu) - FP Başkanlık Divanı. Genel Başkan Yardımcısı Aydın Menderes'in uyanlan doğrultusunda yeni bir parti programı hazırlanmasını kararlaştırdı. FP Başkanlık Divanı'nın dünkü toplantısında partinin temel politikalannı net şekilde ortaya koyacak. yeni bır program hazırlanması konusu gündeme geldi. Kızılcahamam toplantısmdan başlayarak. katıldığı parti toplantılannda "FP'nin şekilsiz, soru işaretleriyle dolu. anlamlı bir imajı olma>an parti" olduğundan yakınan ve bu yönde eleştirilerde bulunan Menderes'in uyanlan dogrultusunda gündeme gelen program değişikliğine FP Genel Başkanı Recai Kutan da destek verdi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda 15-20 maddelik bir öncelikler listesi yapılması ve partinin temel ilkelerinin kamuoyuna duyurulması benimsendi. Aynca 15-20 günlük bir çalışmanın ardından Kutan'ın düzenleyeceği geniş katılımlı birbasın toplantısı ile FP'nin yeni programının kamuo>Tina açıklanması kararlaştınldı. FP liden Recaı Kutan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada da Atatürk'ün ölümünün 60. yılı nedeniyle yapılan anma toplantılanna değindi. Kutan, bugünkü Türkıye'nin "Atatürk'ün Türkiyesi olmadığmı" savunarak "Çetelerie işbirliği yapanlar. vatam kurtarmak değil soymak için çahşanlar ne yiizle Atatürk'ün huzuruna gjdiyorlar" dedi. Anmalar konusunda şekilcilikten. yasaklamalardan kurtulmak gerektiğini kaydeden Recai Kutan. "Bu yapüdığı takdirde onun adına baskı ve cebirle demokrasiyi askıya alanlann Atatürk adına yakışmavan şeyler yapnklan anlaşılacaktır" diye konuşru. llıksoy. Başkasıyla karıştırmayın DSP-CHP savaşı büyüyoı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Baş- kanı DenizBaykal'ın hükü- meti sarsacak dosyalan açıklayacağını bildirmesi- nin ardından başlayan D- SP-CHP gerginliği büyü- yor. DSP Grup Başkanve- kili Ali Dıksoy, "Ifüralarda bulunanlar da onlann çir- kin taktiklerinealetolup bu iddialan yaymava kalkı- şanlarda adalet önünde he- sap vereceklerdir. DSP iş çevrelerinden çıkar sağla- mak şöyle dursun, yasaJ st- nırlar içinde bile bağış al- mamıştır. DSP'yi başka partilerie kanştırmasın- lar" dedi. CHP'nin açıklayacağı dosyalarda DSP'li Kültür Bakanı tstemihan lalav. Dev let Bakanı Hüsamettin Özkan, Milli Eğitim Baka- nı Hikmet Uluğbay'ı hedef alan belge ve kanıtlar bu- lunduğu haberleri yayıldı. CHP'nin ilk dosyayı bu- gûh'1 açıklaması beklenir- ken.'DSP karşı saldınya geçti. DSP Grup Başk; vekili Ali llıksoy, par mentoda düzenlediği ba; toplantısında, CHP't -çamur at izi kabın" tal> ğiyle yönelttiği iftirah bazı basın organlannın alet olmaya başladığ söyledi. Ali llıksoy, baskı} DSP'ye bağış almdığır berleriyle ilgili olan "DSP'yi başka partüeı kanştırmasınlar. Çık sağlama karşılığında ve baskı yoluyla kendileri veya örgüt birinıleri maddi katkı sağlama kalkışanlar olursa onl da DSP'dezaten görev a maz veya bannamazl: DSP bu konuda en ti davranan partidir" dec llıksoy, çıkarlan zec lendiği için DSP'den rah, sızlık duyanlar bulunabi ceğinı vıırgularken, "CI de DSP'ye karşı açtığı il ra kampanyasnla onlaı taşeronlugunu östlenn obnaktadır" diye konuş 55 bin 360 kisi cezaevinde 'Kalabalık koğuşlaı çetelere yarıyor' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türkiye'de bulunan toplam 563 ceza- evinde Bingöl, Şırnak, Içel. Tunceli ve Bitlis gibi küçük illerin nüfusu kadar insan yatıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutukevleri Genel Mü- dürlüğü'nün en son sapta- malanna göre, halen 45 ta- nesi E tipi, 5 tanesi 500 ki- şilik özel tip, 25 tanesi 350 kişilik özel tip, geri kalan 488 tanesi de ılçe tipi ya da çok eski binalardan olu- şan 563 cezaevinde toplam 55 bin 360 hükümlü ve tu- tuklu bulunuyor. Cezaev- lerinın toplam kapasitesi- nin 76 bin 656 kişi olduğu bildırildi. Buna göre, ceza- evlennde şu anda 21 bin 296 kişilik boş yer bulunu- yor. Alınan bilgiye göre, 60- 70 kişilik koğuş sisteminin hâkim olduğu cezaevleri, 5 ve 10'ar kişilik küçük koğuşlar haline getirilme- ye çalışılıyor. Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu. kalabalık ko- ğuş sisteminin terörörgüt- leri ve çetelerin hükümlü ve tutuklular üzerinde hâ- kimiyet kurmasına yaradı- ğını söyledi. Cezaevlerir hükümlü ve tutuklulaı ferdi yaşam gereksiniml rinin dikkate alınmad projelendirildiğini belirt Denizkurdu, toplu yaşa zorunluluğunun berab rinde toplu isyan, yaral ma, öldürme, koğuş ağa ğı, uyuşturucu ticareti, k mar, fiziksel, manevi b< kı ve birbirlerini eğitmel ri gibi sakıncalan da get diğini söyledi. Denizkı du, bölge cezaevleri yaj mının hızla devam ettiği ve bunun için 1991 yılı dan bu yıla kadar topla 95 ilçe cezaevinin kapat dıgmı söyledi. 1991' 651 olan cezaevi sayısuı 563'e indiğini kayded Denizkurdu, tutuklu sa; smdaki hızlı artışın ter cezaevierinde ve özellik de Diyarbakır ve Istanb cezaevierinde sıkıntı y rattığını anlattı. Denizkı du, cezaevlerindeki örgi sel dayanışmalann kır masını saglamak amaci) Bayburt Ozel Tip. Diy<- babr 400 kişilik özel 1 ve Denizli 400 kişilik 02 tip cezaevleri binalaruı tamamlanarak açılm; gerektiğini de kaydetti. Cindoruk, DTP'lilere 'Gitmeyin, ANAP ile ittifakyapacağız' dedi DTP-ANAPseçim DÜRDANE KIRÇUV4L ANKARA - Milletvekili ve yerel- genel seçimler yaklaşırken, yeniden seçilme kaygısmı taşıyan milletvekillerinin partiden kopmasını önlemeye çalışan DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk. aynlmayı düşünen milletvekillerine "Gitmevin, AN.\P ile ittifak yapacağız'' dedi. Cindoruk'un, tüm direnmelerine karşm partiden aynlmakta kararlı olan milletvekillerini ise "Sayın Mesut Yılmaz'dan DTP'den istifa eden mibetvekillerini listelerinden aday göstermemesini rica edeceğim" diye*uyardığı öğrenildi. Son dönemdeki aynlmalarla ^.aıptan düşen, bu nedenle komisyoniardaki üyelerini yitirdiği için hükümet içindeki etkinliği giderek azalan DTP duruknuyor. DTP yönetimi ve Cindoruk, dağılmayı önlemek için yeni formül arayışlarına girdi. Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu başkanlığmdaki "Vatandaşlar Komisyonu" üyelerini seçimlerin iptali için yargıya başvurmalan konusunda örgütlemeye çalışan DTP, diğer yandan da işbirlıği yolunu anyor. Izmir Milletvekili Gencay Gürün'ün de DTP'den aynlmasına kesin gözüyle bakıhrken, Hüsamettin Cindoruk, tek tek milletvekilleriyle görüşerek istifalan önlemeye çalışıyor. Alınan bilgiye göre, Cindoruk milletvekillerine, "Gitmeyin. Mesut Yümaz'la konuştum, ANAP ile ittifak yapacağız. En azından arkadaşlanmuı bir bölümünü ANAP Ustelerinden Meclis'e sokacağım"' dedi. Cindoruk, aynlma konusunda direnen milletvekillerini ise "Sayın Yumaz'dan DTP'den istifa eden milletvekillerini aday göstermemesi konusunda ricada bulunacağnn" sözleriyle uyardı. DTP'den aynlarak DYP'ye dönen milletvekilleri için yapacak bir şeyi olmayan Cindoruk, "Gklenlerin birim için hiçbir önemi yok" dedi. Tutuklu ve hükümlülere getirilen göriiş ve haberleşmeyasağı kaldmldı Cemevindegergintiksona erd ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Ceyhan E Tipi Cezaevi'nde 19 Ekim'de meydana gelen ve çok sayıda tutuklu, hükümlü ile askerin yaralanmasma neden olan gerginlik sona erdi. Tutuklu ve hükümlülere verilen görüş ve haberleşme yasağı kaldınhrken koğuşlarda da eski uygulamaya dönülmesi kabul edildi. Ceyhan Cezaevi'nde dörder kişilik hücrelere konulduklannı ileri süren DHKP-C, TİKKO ve Dev-Sol örgûtlerine üye 3 J tutuklu ve hükümlünün kapılan kırarak eylem yapması üzerine Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı tbrahim Ozdemir'in sorunun çözümü için Ankara'da yaptığı girişimler olumlu sonuçlandı. Tutuklu avukatlanndan eski ÇHD Başkanı Mustafa Çinkılıç, gelişmeleri şöyle aktardı: "Bassavcının Ankara'dan dönmesinden sonra Cezaevi Müdürü Ramazan Kıhçkaya ile göruştüm. Kıhckaya'dan akbğun bilgrye göre tutuklu ve hûkümlûler eskisi gibi koğuşlara yerleştirilecek. Ancak, duvarlan yıkılan koğuşlann inşaatı bitirilinceye kadar dörder kişilik hücreferde kalan tutuklu ve hükümlülerin hücre kapüannm açık olması kabul edildi Çıkan en son olaylar nedeniyle verilen 3 ayhk görüş ve haberleşme vasağı da kaldırddL Aileler çarşamba gününden başlayarak yakmlarun görebilecek. Aynca, Hıdır Durmaz'a verilen hücre cezası da kaldınldı." Ceyhan Cezaevi'ndeki olaylar nedeniyle avukatlar Mustafa Çinkılıç ve Kemal Yılmaz "Tutuklu ve hükümlüleri cezaevi yönetimine karşı kışkırtarak olaylann çıkmasına neden olduklan" 1 savıyla bir süre gözaltına alınmışlardı. Çinkılıç, başsavcı başta olmak üzere bürosunu basan polislere kadar çok sayıda kişi hakkında dava açmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog