Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

KASIM 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ILO 'nun 32 ülkeyi kapsayan raporunda, dünyada madde bağımlılarının 190 milyona ulaştığına dikkat çekildilOOkişiden 3'ü uyuşturacu kııflaııı\ orNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - luslararası Çalışma Örgütü (ILO) porunda, uyuşturucu bagımlılannın yılannm gün geçtikçe arttığına kkat çekilerek bu sayrnın dünyada K) milyona ulaştığı belirtildi. Dünya ifusunun 6 milyan aştıgı dikkate ındığında, rapor yeryüzünde yaşayan T yüz kişiden 3'ünün uyuşturucu tğımlısı olduğunu ortaya koydu. •rupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde sizliğin azaldıgı bildirilirken :onomik yükselme ile işsizlik İstanbul Narkotik Sube 55 küogram eroin ele geçirilditstanbul Haber Servisi - îstanbul Nar- kotik Şube Müdürlüğü ekipleri, tran'dan " geürilerekHoiIanda'yagötürülmesiplan- lanan piyasa değeri 1 trilyon liraya yakın 1 35 kilo 280 gram eroin ıle 6 kilo 568 gram î' esrar yakaladı. Uyuşturucunun sahibi ol- duğu öne sürülen uyuşturucu kaçakçısı j Setahattiıı Alemdağ ile 3'ükadın 13 ada- | mı DGM'ye sevk edildi. I Istanbui Narkotik Şube Müdürlü- "Sü'nden yapılan açıklamaya göre, Iran'dan getirilen uyuşturucu maddenin L istanbul üzerinden Hollanda'ya gönderi- jileceğinin belirlenmesi üzerine Bahçeli- *evler, Avcılar ve Kasımpaşa'da seri ope- Prasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, uzun zamandır polis " tarafindan aranan uluslararası ünlü uyuş- turucu kaçakçısı Selahattin Alemdağ ile 3'ü kadın 13 adanu 35 kilo 280 gram ero- in, 6 kilo 568 gram esrar. 15 bin Alman Markı. 100 bin Isviçre Frangı, 42 bin Hol- landa Guldeni, 1,5 milyar lira, 3 adet ruh- satstz tabanca ve 3 adet otomobille birlik- te gözaltma alındı. Yetkililer, Selahatün Alemdağ'm oğlu Fahrettin AJemdağ'ın, kurye Düek Or- pek ile bağlantısının olduğunu ve halen "Tngiftere'de bulundnğunu kaydettiler. Alemdağ ve 13 adamı, Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulannın ardmdan Istanbu! DGM Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na sevk edildi. Taner.- Denetlenecek Bankalar Yasası'nda w • • sayısının 18 milyonun altına düştüğü kaydedildi. Çin'de tek çocuk poliıikası nedeniyle kayıtlara geçmeyen 9 milyon çocuğun yaşadığı vurgulandı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafindan yayımlanan ve 32 ülkeyi kapsayan raporda, doğan her üç çocuktan bırinin kayıtlara geçmediği belirtildi. UNICEF'i harekete geçiren bu duruma neden olarak nüfus hareketleri. cahillik, yakın kontrollere maruz kalma korkusu ve birçok krrsal bölgenin izole edilmiş durumda olması gösteriliyor. Çin'de tek çocuk politikası nedeniyle 9 milyon çocuğun kayıtlara geçirilmediği belirtilirken yasal kimlik sahibi olmamalan nedeniyle gerekli aşılardan, tıbbı bakımdan ve eğitimden mahrum kalmalannın ıleride çok önemli sorunlara neden olabıleceğine dikkat çekiliyor. Uyuşturucu bağımlılannın sayılannın gün geçtikçe arttığı vurgulanan raporda, bu sayının 190 milyona ulaştığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunda yüzde 3.3 ile yüzde 4.1 'i arası oranda bir kesim, her yıl uyuşturucu tüketiyor. Bunlardan 8 milyon kişınin eroin, 43 milyon kişinin kokain ve 140 milyon kişinin de esrar içtiğine dikkat çekiliyor. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Uyuşturucu Kontrolü Programı. uyuşturucu pazannda dönen cironun 400 milyor dolar (ilaç sanayınin iki katı) olduğunu tahmin ediyor. AB'ye üye ülkelerde işsizliğın azaldığının gözlendiği belirtilirken ekonomik yükselme ile AB'ye kayıtlı işsiz sayısının 18 milyondan aşağı düştüğü kaydedildi. Raporda, işyerlerinde meydana gelen cinsel taciz ve saldın olaylannın en sık rastlandığı ülkelerin, Arjantin, Kanada, Fransa ve Ingıltere olduğu belirtildi. Amenka'da her yıl işyerlerinde bine yakın cinayet işlendiğini ve işyerlerinde meydana gelen ölümlerde bayan çalışanlanmn ölüm nedeni olarak cinayetin başta geldiği açıklandı. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Ha- zineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Ta- ner, banka sektörünün daha rahat izlenme- si ve denetlenmesini sağlayacak Bankalar Yasası değişikliği tasansınm, Bakanlar Kurulu'ndan geçtiğini belirterek TB- MM'nin bu yasayı öncelikle çıkarmasını istedi. Taner, "Bazı kesimler şirketini fl- nanse etmek için banka kuruyor. Bugün- kü yasa ile bunun önüne geçemiyoruz. O Dedenfehaariadığımıztasannınbiranön- ce yasakşması gerekhor" diye konuştu. İaner, Hazine bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, üyelenn istemi üzerine tasan hakkında bil- gi verdi. Tasannın, mevduat sahiplerine güvence sağlarken bankacılık sektöründe- ki dalgalanmalan da önleyeceğini vurgu- layan Taner, bankalann denetimini daha kolaylaştıracağını ifade ettı. Kişi ya da kunıluşlann şirketierini fi- nanse etmek amacıyla banka kurar ya da saön alır hale geldiğini ifade eden Taner, son zamanJarda bunun örneğinin yaşandı- ğını vurguladı. Üstü kapalı olarak Kork- maz Yiğitolayına değinen Taner, zamanın- da takıp yapılamaması nedeniylebazı ban- kalarla ilgili yanhş işlemlerden geriye dö- nüşün zorlaştığuu kaydettı. Komisyon Başkanı Biltekin Ozdemir ise tasannın TBMM'ye bu hafta içinde sevk edilmesi durumunda, gelecek hafta başındabütçeçahşmalanndan sonragöra- şülerek genel kurula hızla gönderileceği- ni bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da Yiğıthakkmdaki "kavıpTürkbankbd- gesP tarhşıldı. CHP'li Algan Hacaioğhı, emniyetin Korkmaz Yiğit'ın Türkbank ihalesine girmesi ile ilgili sakıncalı oldu- ğuna ilişkın gecikmeli yazısma karşm iha- lenin bukişiye bırakılrnasııu eleştirdi. Ha- caloğlu, kozmik bürodan geçmesi gere- ken belgenin nasıl olup da kaybolduğu- nun anlaşılamadığını vuıgüladı. Devlet Bakanı Taner ise "Devfeöı em- njyeti bflgi>ermiyor, MerkezBankasıBaş- kanı \ermi>or... Benim nereden haberim olacak" dedi. Taner, Yiğit-Çakıa ilişkisi- ni kasetler açıklanana kadarkendisinin ve tek birHazineyetkilisinin bilmediğini ile- ri sürdü. Taner. CHP'li Hacaloğlu'na "Ge- nd Başkanımzın elinde sağlanı biigive bel- ge varken neden 10-15 gün bunu gizieme gereği duydu" diye sordu. FP'li üyeZekiErgezen de Taner'in "bi- gün yoktu" demesine karşın Başbakan Mesııt YUmaz'ın olayı mayıs ayından bu yana bildiğini açıkladığına dikkat çekti. Yeşü Öncü'nün GAP operasyonu TEMA Vakfi, AdryamaıTın Açma Köyü'nde erozyon ve yöresel kalkınmayi içeren ömek bir pilot proje başlatü. CEM ULUTAŞ TEMA Vakfi, Adıyaman'ın Gerger il- çesine bağlı Açma Köyü'nde erozyon kontrolü ve yöresel kalkınmayı içeren ör- nek bir pilot proje başlattı. TEMA Vak- fi 'nınbölgedeyaptıgı incelemelersonucu GAP havzasının ağaç ve bitki örtüsünden yoksun olduğu, bunun da erozyonun şid- detini arttırarak yapımı tamamlanan baraj- lan doldurmaya başladığı, Atatürk Bara- jı 'nın ise yüzde 10'unun şimdiden doldu- ğu ortaya çıktı. Proje, topraklann Diran Çayı 'ndan Atatürk Barajı 'na erozyonla ta- şınmasını önlemeyi ve 3 bin 400 köylüyü kalkındırmayı amaçlıyor. Havzada aşılı ceviz ve aşılı badem ağaçlandırması yapı- larak hem havza ıslah edilmiş olacak hem de köylü bu ağaçlardan elde edeceği ge- lirle refahını yükseltecek. GAP'ta bu hafta 4 bin üniversite öğren- cisi ile 2 bin askerin işbirliği yaptığı bir ağaçlandırma projesi uygulamaya koyul- du. İstanbul'dan 7. Güneydoğu'dan 5 üni- \ersıteden toplam 4 bin öğjıencinin ve iki bin askerin katıldığı "YeşaOncü" adlı pro- jenin 50 milyon dolara mal olacağı belir- tildi. Atatürk Barajı 'nın Adıyaman Havza- sı'nda, öğrenci ve askerlerin konaklayabi- leceği dünyanın en büyük kış kampı ku- ruldu. tŞ VE ÎŞÇÎ BULMA KIRUMÜ'NÜN RAPORU Kayıtlı işsiz sayısı 500 bine ulaşb ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)- lş ve Işçi Bulma Ku- rumu Genel Müdürlüğü'nün 1997-1998 Ocak-Ağustos ay- lan işgücü raporu yayımlan- dı. Rapora göre, Ocak-Ağus- tos 1998'de toplam 277 bin 134 işsiz başvuruda bulunur- ken geçen yıl aynı dönemde bu sayının 257 bin 859 oldu- ğu belirtildi. Kuruma başvu- ran işsizlerden 140 bin 652'si işe yerleştirildi. Kayıtlı işgü- cü sayısı 705 bin 619 iken ka- yıtlı işsiz sayısı 490 bin 44 i olarak belirlendi. Kuruma Ocak-Ağustos 1997 döneminde 257 bin 859 işsiz başvururken, sayı bu yı- lın aynı döneminde yüzde 7.48 artarak 277 bin 134'e u- laştı. Kuruma işverenlerden gelen işçi istemi toplamı 1998'de 151 bin 150 olarak belirlendi. tstemlerin, 104 bin 512'si kamu, 104 bin 512'si özel sektörden geldi. .apora göre, Ocak-Ağustos 1998'de toplam 277 bin 134 işsiz başvuruda bulunurken geçen yıl aynı dönemde bu sayının 257 bin 859 olduğu belirtildi. Kuruma başvuran işsizlerden 140 bin 652'si işe yerleştirildi. Kayıtlı işgücü sayısı 705 bin 619 iken kayıtlı işsiz sayısı 490 bin 441 olarak belirlendi. Kurum geçen yıl 142 bin 625 işsizi, bu yıl ise yüzde 1.38 gerilemeyle 140 bin 652 işsizi işe yerleştirdi. Bunlar- dan 103 bin 433'üne kamu, 37 bin 219'una özel sektörde iş olanağı sağlandı. Rapora göre, geçen yıla oranla kayıtlı işgücü yüzde 17.01 artarak 705 bin 619'a yukselirken kayıtlı işsiz yüz- de 12.28 artarak 490 bin 441 'e ulaştı. Kayıtlı işgücü er- kek sayısı 594 bin 622, kadın sayısı 110 bin 997. Kayıtlı iş- siz erkek sayısı 404 bin 462, kadın sayısı ise 85 bin 979. Kuruma, iş için en çok başvu- ran meslek grubunda ilk sıra- yı 40 bin 803 ile muhasebe ve büro elemanlan alırken bun- lardan 2 bin 496'sı işe yerleş- tirildi. Kuruma, 1.775 mimar ve mühendis başvurdu. 535'i işe yerleştirildi. Toplam 179 bin 268 vasıflı işçi, 97 bin 866 vasıfsız işçi kuruma başvu- rurken vasıflı işçilerin 39 bin 406 'sı, vasıfsız işçilerin de 101 bin 246'sına iş olanağı sağlandı. Kuruma. 14 ve daha küçük yaşta 290 kişi başvururken bunlann 42'si işe yerleştiril- di. 93 bin 699 kişi ile 25-29 yaş grubu. en fazla iş istemiy- le kuruma başvuran kesim ol- du. Bu gruptan 92 bin 20 kişi işe yerleştirildi. 65 yaş ve üze- rinde 335 kişi iş istemiyle ku- ruma başvururken bunlardan 64'üne iş olanağı sağlandı. Eğitim durumlanna göre en çok iş başvurusunda bulu- nan kesim, 123 bin 704 ile il- kokul mezunlan olurken bu- nu 48 bin 711 ile lise ve den- gi okullardan, 42 bin 998 ile de orta ve dengi okullardan mezun olanlann başvurusu izledi. Kuruma en az başvuranlar sanat ortaokulu mezunları olurken yüksekokul ve fakül- te mezunlanndan başvuranla- nn sayısı da 6 bin 364 oldu. Kuruma iş istemiyle en çok başvuru yapılan bölge, 49 bin 97 ile Ankara Bölge Müdür- lüğü olurken. bunu sırasıyla Adana, Bursa, tzmir ve İstan- bul izledi. Kurum, 1.074 işsizi Al- manya'ya, 6 bin 845 kişiyi Rusya Federasyonu'na, 5 bin 516 kişiyi Suudi Arabistan'a gönderdi. Kurum, yurtdışm- da toplam 20 bin 111 işsizi işe yerleştirdi. Özel sektörde 1.844 işsiz sanayi kesiminde işe yerleşti- rilirken, bunu hizmet ve tanm sektörü izledi. Kuruma iş baş- vurusunda bulunan, ancak bir yıldan fazla beklemesine kar- şın herhangi bir işyerine yer- leştirilemeyen kayıtlı işsiz sa- yısının 242 bin 540 olduğu bildirildi. Kayıtlı işsizlerden işe yerleştirilemeyen toplam 490 bin 441 kişi iş bekliyor. "English" Ingilizce... Deulcom International'ın sizlere sağtayacaklanndan sadece biri. İngilizce, artık sizin için yabancı dil olmaktan çıkacak! Deulcom International'ın yıllann deneyimiyle * düzenlediği İngilizce Eğitim Programları ile tüm dünyada geçerli, etkin İngilizceyi öğreneceksiniz. Her öğrenciyle ayrı ayn ilgilenilen sınıflarda, İngilizĞeyi anadiliniz gibi öğrenecek; iş ve özel hayatınızda İngilizcenin size kazandıracağı ayncalıklardan yararlanacaksınız. Kurt gûnleri Hafta sonu reya hafta içı Kontenjan: 25 öğrenci (HS) Doukom IntorMthnal Takakrr. (0212) 292 02 61 (5 hat) Deulcom Intemational Balurköy: (0212) 660 49 1015 hat) Deulcom Internetional Kadıköy: (0216) 449 39 50 (10 hat) Deulcom Inlern-ıtionalAnkara: (0312) 419 31 81-82 Deulcom Intemational tzmir. (0232) 421 87 40 -463 29 88 deulcom cprizmajtettr Sertifıka: Deulcom Inlemational sertifîkası venlecektır J | _ C O Vn Pmgrama katılmak isteyenler, aşağıdaki I N T E R N A T I O N A L 'f*i TT1 ^JZK 'Z""k> lk Jade ' fctoğrafla bırlıkte başvurablrler. CHP önergesi Medyada 'zorunlu kadro' istemiANK4RA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Gür- yüz Ketenci ve arkadaşlan. medya kuru- İuşlannda belirlenen sayılarda "asgarive zorunlu kadro" oluşturulmasını öngören yasa önerilerini TBMM Başkanlığı'na sundular. Önerinin gerekçesüıde, "Ga- zetecilik ve med\a sektöründe, gerek ya- yıncdıkta. gerekse dağıbmda tekeüeşme ve karteUeşmevi önlev«cek bir dia tedbir almak kaçinılınaz olmakla beraoer, aci- len taşeronlaşmanın önüne geçiinıesi ve meslekte isdhdam olanakJannın genişle- tilmesi zorunlu hale gelmiştir'' denıldi. Yasa önerisinde, ülke çapında yayın yapan gazetelerden günlük ortalama sa- üşı 10 bine kadar olanlann 10,20 bine ka- dar olanlann 15, 50 bine kadar olanlann 30, 100 bine kadar olanlann 75, 250 bi- ne kadar olanlann 125, 500 bine kadar olanlann 150,500 binden fazla olanlann da 200 kişilik asgari ve zorunlu kadro oluşturması öngörülüyor. Bölgesel yayın yapan gazetelerin tiraj- lanna göre 5-12, ticari yayın yapan gaze- telerin 5, yerel televizyonlann 15, bölge- sel televizyonlann 25, ulusal televizyon- lann 75, özel radyolann da 10 kişilik zo- runlu kadro oluşturması hükmü yer alan öneride; gazete, radyo ve televizyon ku- ruluşlannın haber birimlerinde asgari ve zorunlu kadrolann uygulanmasında alt aylık günlük satış ortalamasının dikkate aünması ve bu saptamanın Basın llan Ku- nanu'nca yapılması da öngöriildü. HAFTAYA BAKI§ AHMET TANER KIŞLALI Ne Demjşlerdi Ne Diyorlar? Bir Ingiliz dostum, aılesıyle birlikte birkaç yıl Türki- ye'de kalmıştı. Sık sık yınelediği bir eleştiri vardı: - Atatürk'ü bıraz abartıyorsunuz!.. Yazgı bu ya.. Türkiye'nın ardmdan Suudı Arabis- tan'da görevlendırildi. Ve Riyad'dan yolladığı ilk yıl- başı kartında şu satırlar yer alıyordu: "Mutlaka buralara gelmelisin!.. Gelip görmelisin ki Atatürk'ün Türkiye için yapmış olduklannın üeğerini bin kat daha iyi anlayabilesin.." • • • Ingiltere'nin yüzyılımızdaki en büyük ismi Churc- hill, Atatürk'ün arkasından şöyle demişti: "Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunuyeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yal- nızyurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıp- tır..." Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Tochack geçen yıl u- fak çapta bir olay yaratmıştı. Türkiye'nın her yerinde Atatürk'e verilen önemi yadırgadığını belli eden birta- vırtakınmıştı.. Hafiften alaycı, küçümseyici birtavır.. Yoğun da tepki almıştı.. Zaman geçti, Tochack Türkiye'yi ve Atatürk'ü ta- nımak fırsatını buldu. Şimdi ünlü Ingiliz futbol adamı- nın göğsünde, zaman zaman Atatürk rozeti partıyor. • • • Hindistan'ın yüzyılımızdaki en büyük devlet adamı, hiç kuşku yok ki Cavaharlal Nehru'ydu. Şu sözleri ettiğinde, yıl 1963'tü: "- Kemal Atatürk veya bizim O'nu o zamanlar ta- nıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı.. O'nun en büyük hayranlan arasında olmaya devam ediyorum." Ve kısa bir süre önce, Hindıstan Cumhurbaşkanı NamanNarayanan, Demirelın konuğuolarakAn- kara'daydı.. Atatürk'ten söz etmek O'na hâlâ heye- can veriyordu: "- özgühük mücadelemız sırasında Türk Kurtuluş Savaşı'ndan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ılkelerin- den çok etkilendık. Atatürk'ün milliyetçilık, laıklik ve demokrasiilkeleh. ülkemin gelişmesınde çok etkili ol- du..." • • • Atatürk, kendi deyımıyle "ez//en uluslar" ve geliş- mekte olan ülkeler üzerınde nasıl bir etkı yapmıştı? Habib Burgiba (Tunus Devlet Başkanı-1955): "Vatanımın bağımsızlığı uluslararası bir gerçek ol- duğu gün, Allah'a şükürden sonra ilk hatırladığım isim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ümitkapıla- nnın kapandığı bunalım anlannda, O'nun destan olan yaşamı ve savaşımı bana esin kaynağı oldu." Tahran gazetesı (lran-1939): "Islam dünyasının büyük insan yetiştırme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk'ü hatırlamalı ve utan- malıdırlar..." Arriba gazetesi (Portekız-1938): "Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Şiz O'na yaklaşttkça o yükselır ve aranız- daki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyükgözüken, zamanla küçülen benzerierinden far- kıbudurveböyiekatecaktm"• > ^ ^ -. ^.v, Pester LJyd gazetesı (Macaristan-1938): "Dünya, bu savaş ve banş kahramanı büyük ada- mın ölümü ile yoksul düşmüştür. Gücü, zorluklan yenme kararı ve yığıtlıği ıle, aman bilmeyen galiple- rin uygulamaya kalkıştıkları pranga siyasetiniilkkıran Atatürk'tür." Tchang Yang Yee Pan gazetesi (Çin-1958): "Atatürk, bütün Asya kıtasının gururuydu.. O bü- tün Asya kıtasının ATA'sıdır." Tataresku (Romanya Başbakanı-1938): "Bğer tarih birkalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal'i mutlaka kıskanırdı..." Eyüp Han (Pakistan Devlet Başkanı-1963): "Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük l'ıder- lerinden biri değildır. Biz, Pakistan'da O'nu, bütün çağlann en büyük adamlarından biri olarak görüyo- ruz..." • • • 1953 yılında, bir grup genç, Türk ögrencilerinı tem- silen Mısır'a grtmışlerdi. Kendilerini, zamanın Devlet Başkanı General Ne- cip kabul ettı. Grubun sözcüsü konumundaki Ortıan Bilgin, bırara şoyle diyecek oldu: - Emperyalıst güçleriyenen büyüğümüzAtatürk... General Necip sözünü kestı: - O hepimızin büyüğüdür.. Yalnız sizin değil!.. Ve daha geçen yıl, Fidel Castro, Şaır Dursun Özen'e şunlan söylüyordu: - Ben en çok Atatürk'ten etkilendim.. Koşullar, O'nu yeniden dünyanın gündemine oturttu... • • • ABD'nin unutulmaz Başkanı Franklin Roosevelt, Atatürk'ün ardmdan şöyle konuşmuştu: "Beyaz Saray'dakı görevim tamamlanınca ilkyap- mak istediğim şey zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetiniülkesindeziyaretetmekti.Kaderbunaizin vermedi.. Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler." Dün 10Kasım'dı. Işte 10 Kasım 1938'den günümüze uzanan hızlan- dınlmış bir fllm... Yoruma gerek var mı?! AÇIKLAMA Gazetemizde önceki gün yayınlanan "Müfettişlere Sonıştunna" başlıklı haberde soruşturma yaptıklan kişilerden hedıye aldıklan \e görevlerini savsakladık- lan iddiasıyla ilgili bir açıklama yapan gümrük görev- lisi Irfan Bebek haklannda somşturma yapıldığını doğ- rulayarak hakkındaki iddialann hiçbirisinin doğru ol- madığının anlaşıldığmı öne sürdü. Görevden ahnmadığını kaydeden Bebek açıklama- sında. "Yapılan soruşturma neticesinde iddialann hiç- birisi subut bulmamış ancak ne yazık ki müfettişler ta- rafindan zorlama ilehakkumzda 657sayıb >asanın 125/c maddesi uyannca maaştan kesme cezası ile bir disiplin cezası verümiştir. Bu ceza karanna karşüık müfettişli- ğimizce tstanbul 5'inci idarc mahkemesinde açmış ol- duğumuz iptal da\ası ile ilgili olarak anılan mahkeme önce yüriitmeyi durdurma karan vermiş ve sözkonusu ceza\ı daha sonra iptal etmiştir" dedi. Bebek, haklanndakı müfettiş raporlannda kendile- rine yönelik iddialann doğru olması halinde memuri- yetten atılmalan ve haklannda dava açılması gerekti- ğini kaydederek halen gümrük teşkilatı içindeki men- faat gruplannın zorlaması ile disiplin cezası verildiği- ni ve müfettişliğin cezalandınldığını belirtti. Irfan Be- bek menfaat gruplan tarafindan yanhş bilgi verildiği- ni ve 1.5 yıl önceki ola> lann bu gün olmuş gibi akta- nldığuiı kaydederek "Şu anda halen Gümrükler Kont- roj Genel Müdürlüğü emrindt u/.man kadrosu ile göre- vimedevam etmekte\im vegöre\ değişikliği De ilgili ola- rak Danıştay Başkanlığı nezdinde açmış olduğum dava halen devam etmektedir" şeklinde konuşnı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog