Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 1998 ÇARŞAMI OLAYLAR VE GORUŞLER Onur Anıtı Atatürk'le Buluşmak... BEHZATAY H er yıl ektm ayının baş- lamasıyla bırlıkte ka- sıma değın Ataturk hakkında yazılmış \e yayımlanmış yenı kı- tapları edınıp okuma- yı ılke edınmışımdır Bu yıl da kıtap- lığımın bır sergenıne (rafına) sıraladı- ğım Atatürk'le ılgılı onlarca kıtabın >anına uç yabancı yazann kıtabıyla, "Bozkurt" adlı kıtabın \azan "Armst- rong'a Ataturk'ün Ceval»''nı (Kaynak Yayınlan) koyup sırasıyla okudum Ataturk, "Bozkurt" adlı kıtabı me- rak edıp getırtır, bır gece sofrada ter- cume ettırerek okutur, dınler Yurda sokulması hukumetçe y asaklanan (kı- mı bolumlennde Mustafa Kemal'ı yer- dığı ıçın) bu kıtaptan şöyle soz eder "Bunuyasaklamaklahukumethataya duşmuş; adamcağız > apdğımı/ sefaha- tı eksik yaznıış; bu eksiklerini ben ta- mamlayayım da kitaba izin verilsin ve memleketteoiaınsun" dıyerek şaka ma- hıyetınde soylenır (Ataturk'un Husu- sıyetlerı KılıçAü) Ama, 1932 yılın- da IVecmettin Sadak'ı çağınr, kıtapta- kı yanlışlar ve saptırmalara ılışkın ya- nıtlannı yazdınr Sadak. bu > anıtlan a> - nı yıl Akşam gazetesmde yayımlar O gunlede Armstrong'un kımlığı hakkında bır araştırma yapılır ve şu gerçek ortaya çıkar Armstrong, ışgal altındakı lstanbul'da gorevlı bır Ineı- lız ıstıhbarat yuzbasısıdır Gorevı, Ts- tanbul-Anadolu bağlantısını kesmek. yakalananlan kurşuna dızdırmek vb'dır Mustafa Kemal onderlıgındekı Turkı- ye halkı Ingılız emperyalızmını ye- nılgıye ugratmış. ezılen dunyanın ılk Kurtuluş Savaşı'nı yengıyle sonuçlan- dırmış, Turkıye Cumhunyetf nı kur- muştur Ulusal Kurtuluşçular'ı kurşu- na dızdıren Armstrong, bu kez kalemı elıne almış. gorkemlı utkumuzu, Kur- tuluş Savaşımızı Cumhunyetımızı ka- ralamanm olanaksız olduğunu anla- y ınca. Ataturk'u karalamaya çalışmış- tır Bu gınşı yapmamın nedenı. em- peryalızmın uşağı \ e gorev lısı bu ada- mın yazdığı "Bozkurt"u okuvanlar mutlaka. Ataturk araştırmacısı olan Sadi Borak'ın (1911-1997) ılk kez 1955 'te yayımladığı ıkıncı basımı Meh- met Bedri Gültekin"ın sunuşuyla venı yayımlanan bu kıtabı okumalıdırlar Yazımın gınş bolumunde uç \ aban- cının kıtabmdan soz ettım Bunlardan bınncısı "Mustafa Kemal Atatörk ve Cumhuriyetın Doğuşu" (\ltın Kıtap- lar) Yazan Dietrich Gronau, "Nâzun Hikmet" adlı bır kıtap da yazmıştır Bu yazann bırçok kaynaktan yararla- narak yazdığı Ataturk hakkındakı kı- tabınıse\erek,beğenerek okudum Ya- zar bellı kı ıyı bır araştırmacı Kıtabı Gülderen Koralp Pamir Turkçey e çe- vırmış, Toktamış Ateş de bır sunu yaz- mış Araştırmacı yazar. Ataturk ıçın şoyle dıyor "Ataturk 20. yüzyıluı bü- vük devlet adamlarından biridir. Os- manlı Devteti'nin çökuşu sırasuıda mut- tefiklerin paylaşma çabalanna karşın o, inanılman başarnuş ve çağdaş Tur- kiyevi kurmuştur. \r e bu ulusu birkaç yıl içinde onemli reformlaria >ep\ eni bır devlet olarak Batı'va açmıştır. Musta- fa Kemal değışık vonleriv le ılgımi çek- ti. O, benim içın buvuk bir ozlemle va- şamı duşunen bir olav adam, cesareti- ni haksızlıklarla savaşarak kanıtla>an ve kendini bu uğurda feda eden bir ulu- sal kahramandı.- Ve o, bir yazann as- la bulamayacağı macera dolu vaşamıy- la tanhteki y erını almış onemli bır şah- siyetti. Işte boy le bir kışının v aşamını ve vapbklannı vazmak benım ıçın buyuk mutluluk oldu." îkıncıkıtap "Mustafa Kemal, Bir İm- paratoriuğun Çokuşu" (Bılgı Yayın- lan) \azan Benoist-Mechhin. Dılımı- ze Buyukelçı Zeki Çelikkol çevınnış Tam bır haftamı vererek okuduğum, okumakla doyamadığım bu kitaba Gil- bert Joseseph de bır kapak yazısı yaz- mış Şoyle dıyor "Bu kitap, Kemaüst Turkh'e'nin ilkcumhurbaşkarunın ger- çekten sıradtşı vaşamının oy kusudür. Ça- ğımızın en onemli tarıhsel olav ları ara- sından belinp one çıkan bır tablo: Tur- krveaçısından Ortave Vakın Doğu halk- laruıuı uvanışı. Sefalet icındeki. kuçuk bir tarun ülkesi bov utlanna indirgen- miş ve İngiliz, Fransız, Rus ordulany- la çevrilmiş bir imparatorluğun kalıt- çısı olan Mustafa Kemal, ikridan ele geçirmeden önce 'Bır ıhtılalden daha fazlasını yapmak gerektır' diyor.Ota- rihte daha Turkrve yok. Onu dunyaya getırmek gerek. Mustafa Kemal, omru- nun sonuna kadar bu v ıpraOcı eser için çalışacak ve kendisinden sonra gelen- lere kansız ve sendeleyen, ama baştan aşağı değişmiş ve yeni bir canlılıkla tit- reyen, genç bir ulus bırakacakûr. Yete- neklj büv uk bir v azar v e büy uk bir ta- rihçırun kaleminden size bu kitapta su- nulan, çağunız tarihinin hâlâ gunceüi- ğini yitirmemiş olan, ışte bu heyecan verid tablosudur. Goruleceği gibi, ger- çek bir kez daha, hayal edilebilecekle- rin tumiinü aşıvor, çünkii Mustafa Ke- nıal'in eserinin bir benzeri daha tarih- teyoktur." Zaman zaman gozlenm yaşararak okuduğum bu sozlerden sonra, uzun uzun Gazi Mustafa Kemal Ataturk'u duşundum ozlemle arayarak, sevecen- lıkle Ve bır sure sonra, yine bır ya- bancının yazdığı, Cumhunyet gazete- sının ozvenyle yayımlayıp bızlere sun- duğu seçme yapıtlardan Alman araş- tırmacı JohannesGlasneek'ın "Kemal Ataturk ve Çağdaş Türldye" adlı va- pıtını okumaya koyuldum DostumArif Geten'ın dılımıze kazandırdığı ve üç cılt olarak gazetemızın yayımladığı bu ya- pıttan da oğreneceklenmız var Gerçı Orhan Koloğhı'nun u 2038'ta gençleri için" yazdığı kıtabı şu tum- ceyle başlıvor "Hakkında on binden fazla kitap ve yüz binlerce makale ya- /ılmış bir kimsenın artik bilinmeven bu- tarafi kalmamış olmalıdır." ("Kım Bu Mustafa Kemal" Boyut Kıtaplan) Olmamalıdırama. oluyorışte' Ustelık karalayanlar da oluyor Ozellıkle dın- cı kesımden gelıyor karalamalar, çır- kın sozler Onlann 5 mılyon Muslu- manın yaşadığı Fransa'nın Marsılya Muftusu Cezayır asılh Sohein Benck- heikh'ın \ azdığı bır kıtaptan Ataturk ve laıklıkle ılgılı şu sozlennı okuma- lannı ne denlı ısterdım "Mustafa Ke- mal, tek laik Muslüman ülkevi varatan bir kahramandır. Dinin ve sivasanın avrı olması, her ıkisi için de doğru ve iyıdir. Sivasavı dogmalardan kurtanr, din adamını da her rurlu aşağılık ma- nevralardan ve araç edılmelerden ko- rur. Nasıl Türkçe, Farsç* ezan varsa, Fransa'da da Fransızca okunmalıdır." Turkçe ezanın yenne Arapça ezan okutanlar utansınlar Cezayırlı Muslu- man muffu Fransa'da ezanın Fransız- ca okunmasını onenyor Ezanı, Ata- turk Turkçeleştırtmıştı Kuran'ı da ılk kez Ataturk Turkçeye çevırtmıştı Da- hası kendısı Turkçe *hutbe' venp, Turk- çe hutbeyı 70 yıl once benımsetmıştı Dıncıler dın adına yaygara koparanlar Cezayırlı bır Muslüman olan muftunun yazdıklannı okuyup utanmalıdırlar Ama ıyı bılıvoruz kı, bır 70 yıl daha geç- se bıle onlar akıllannı kullanamaya- caklar Surîılukten kurtulamayacaklar Sureklı Ataturk'u karalayacaklar Ka- ra seslennı yukselttıkçe yûkseltecek- ler Balıkesır'de sahıbı olduğu Ada- let gazetesınde yayımladığı bulmaca- da bmnın okurlara yönelttığı şu soru- yabakınbır "Ömrüniı Nurcularla mti- cadele>e adamış kör si>asetçinin sağır vamagı kimdir?" Kor, Ataturk oluyor, sağır da Ismet Paşa Bu sataşma karşı- sında Prof Dr Erdal tnönü'nün dava açacağını sevınçle oğrendık (Cumhu- nyet, 29 Eylul 1998) Elbette dava açıl- malıdır Kor ve sağır dedıklen ulusal kahramanlanmız Turkıye'yı kurtar- mışlardır Ataturk devnm ve ılkelen- ne sık sık saldıranlar, yukarda yazdı- ğım uç yabancının kıtaplan v e sozlen karşısında utanmalıdırlar Ataturk ol- masaydı, Lord Gurzon'un dedığı ola- caktı Lord Gurzon, 4 Ocak 1920'de Turklere ılışkın karannda şöyle yazmış- tı "Türkler Avrupa'dan atümatadır. \merikalı senator Lodge' un dediği gi- bi İstanbui, Turklerden tamamen ahn- malıdır. Bir >eba tohumu, savaşlaruı >araücısu komşulan için bir kufur olan Türkler Av rupa'dan silinmelidir..." Dın devletı yanlılan, etnık bolucu- ler. numaracı cumhunyetçıler, yenı mandacılar, SevT yandaşlan Atatürk'e, Kemalızme saldınrlarken, sosyal de- mokratlaredılgınolmamalıdırlar Ile- ncı kurum ve kuruluşlarla kol kola ve- np, Kemalızmın kazanımlannı savun- malıdırlar Çunku, Kemalizm, Tûrki- ye'nin gereksinimkrinden doğan, diz- geU, dengeli, düzenli bir vönetimdir. Ancak 75. yddöntimtinde... Bızım değer bılmezler Kemalızme saldınyorlar, yabancılar da ovuyorlar Ne denlı acı' Ne denlı utanılası1 Bu yılın hazıran ayı ortalannda Sı- de'de Turk ve Alman gazetecılenn bır bolumü toplanmışlar Tartışmalar ara- sında bır Alman gazetecı de konuşmuş Turkıye'yı tslam dunyası ıçındekı bır denız fenenne benzetmış Bunu yaz'ı- sında kullanan Ahmet Taner Kışlah şoyle yazmıştı "KemaUzm sayesinde var olan, vanm yüzyıllık rum yanlışla- ra ve yanıigılara karşın ışıldamavı sflr- düren bir fener»" Anadolu ulusal eylemını başlatan, bu eylemı örgütleyen, halkm gucunü dırence ve savaşıma ıten buyük onder, buyuk komutan, bağımsızlık savaşçı- sı, yurt kurtancısı, devlet kurucusu, Anadolu Aydınlanmacısı Gazı Musta- fa Kemal Ataturk'ün buyuklüğü gunu- muzun sıyasacılanna, kendılennı dev- let adamı sananlara baktıkça daha da ıyı anlaşılıyor Ve onu anyoruz Cumhunyetın, Kemalızmın kaza- nımlannı yok etmeye kalkışanlara kar- şı bütun devnmcılenn, demokratlann, ılencılenn bırleşme zamanıdır Cum- hunyetın 75 yıldonumûnü boyle an- layarak kutlamanın mutluluğunu yaşa- dık sonunda ARADABİR Dr. FARUK GÜÇLÜ Vergiye Karşı Direnç Belkı yerleşık bır toplum olmamamızdan kay- naklanan nedenlerle vergiye karşı Osmanlıdan bu yana devamlı bır direnç ıçınde olmuşuz Eskı Mahye Bakanı rahmetlı Adnan Kahveci'ntn de- yımıyle "hılede hurdada çok muteşebbıs bırmıl- let" olmamıza karşın nedense vergı denınce akan sular durmuş Osmanlı tanhını ınceledığımızde bırçok ıç ısya- nın vergı nedenıyle çıktığına tanık oluyoruz Der- sım olayları, Baba Zünnun ayaklanması. Celali ayaklanmaları, Patrona Halil ayaklanmaları, 1832'de Kastamonu'da yaşanan ayaklanmalar, Vaka-ı vakvakıye olarak bılınen Çınar olayı da 1656'da haksız vergılenn ağırlığı yuzunden çık- mıştır Osmanlı tanhını aynntılı olarak ınceledığımızde bırçok vergı yolsuzluğuna da tanık oluruz Hatta bu nedenle gorevden alınan, surulen hatta ve hatta ıdam edılen burokratlar, defterdarlar, kadı- lar, muhasebe memurları olduğuna tanık oluruz Osmanlı'dan genç Cumhurıyete geçen bu "ver- gı vermemek ıçın dırenme " geleneğı bugune de- ğın suregelmıştır Cumhunyet donemınde de bır- • çok vergı yasası çıkmış, birkaç yıl sonra değıştı- nlerek yennı yenı bır vergı yasasına bırakmıştır Ya- nı vergı sıstemıne dıkış tutturmak bır turtu mum- kun olamamıştır Kımse acabaTurk halkı neden vergı vermek ıs- temıyor dıye duşunmemış, halktan nasıl zorla, yanı kolunu bukerek vergı alınz dıye kafa yor- makla omur geçınlmıştır AslındaTurk halkı, yanı ışçısı, memuru, koylu- su, dar gelırlısı, kuçuk esnafı, kuçuk sanayıcısı as- la vergı kaçırmamış, hatta adıl olmayan vergı al- tında kazanmadığı paranın vergısını odeyerek ezılmıştır Ancak sıyasal ve ekonomık ıktıdara sa- hıp olan egemen guçler asla vergı vermemışler ve vergı kaçakçıhğının yaygınlaşmasına goz-ku- lak olmuşlardır Paravan şırketler kurarak vergıden yırtan, ya da koskoca bınayı arsa dıye beledıyeye bıldıren es- kı başbakanlara tanık olmuştur bu ulke Aldığı gayrımenkulun değerını 1/10 oranında bıldıren eskı devlet başkanlarına tanık olmuştur bu ulke. Satın aldığı bınanın değennı cuzı bır orana ındır- mekle kendını savunan eskı Meclıs başkanlarını tanımıştır bu ulke Hele, ya kendını "sanafç/"ılan edıp gecede mılyarlar vurduğu halde bır asgarı ucretlı kadar vergı vermeyenlerın olduğu bır ul- kede yerleşık bır vergı duzenı sağlanabılır mı? Şımdı başta TBMM uyelennı tek tek ınceleye- lım, kaç tanesı satın aldığı taşınmazın değennı ger- çek değerlerle beyan etmıştır'? Ulkenın ornek al- dığı ınsanlar bunu yaptıkça obur vatandaşa kımın ne soyleme hakkı vardır? Dunyamızda olmayan başbakanlarımızdan Ozal, "Vergı kaçıranlar bu ulkeye hızmet etmış ınsanlardır" buyurmuştu. Bu lafı bır solcu sıya- " set adamı soylemış olsaydı, "devlet duşmanlığın- ' dan tutun da vatan haınlığıne" kadar bırçok eleş- tınye muhatap olurdu Şımdı Ozal ekıbının yetış- tırdığı devlete kuruş vergı vermemış ve devletı so- yum soyum soymuş çeteler bırer holdıng oldu- " lar Senın benım paramla kurulmuş kamu malla- nnı kelepır arsa fıyatına satın alıyorlar Yanı dev- let, ganbanın vergısıyle ayakta duran devlet, so- yulmaya devam edıyor Halk bunlan goruyor ve vergısını yakınarak ve- nyor En durust mukellef bıle nasıl kaçanm dıye yollaranyor Oysa yapılmak ıstenen çok basrt On- celıkle devlette yaşanan soyguna son vermek, ya- lanı talanı durdurmak gerekıyor Sonra da adıl bır vergı sıstemı Bak o zaman vergiye karşı direnç kalır mı? Yaşanan usulsuzlukler, yolsuzluklar, ta- lan ve hırsızlıklar sona ermedığı surece en "ce- berrut" vergı yasası bıle bu ulkede başarılı ola- maz Türk Ceza Yasası ve Trafik Canavan! UMRAN SÖLEZ TAN İstanbui Çocuk Mahkemelerı Yargıcı uzelbırgun Guneşgokte,tra- fık hemen hemen yok Yolku- ru, goruş açık Yolculuk ama- cmız, yazlığın vergılennı ode- yıp eskı eşyalan onartmak Önun ıçındır kı. on sağ kol- tukta ablanız arka sağ koltukta doşemecınız Hızmız 90-95 km >ı geçmemekte Bırden sağ ön yanınızdan vuran bır araba sızı, ıyıce sola fırlatıp. hızla onunuze geçıp gıdıyor "Neoldu" dıyemıyorsunuz, arabanız sağ-sol zıkzaklar çı- zı>or Yonelteç (dıreksıyon) egemenlığınızı kaybettınız Sız \e yanınızdakıler bu>aık bır korku ve şaşkınlık ıçınde Epevce uğraştıktan sonra yoneltece egemen olup dengenızı sağla- yabılıvorsunuz Sıze nedensız vuran surucu, bır kez olsun arkasına bakmıyor Sağa çekıp de sıze ne olduğunu oğrenmek gereksınımı duy- muyor Nıce sonra "plakasuu alalun" demeyı akıl edıp hızlanıyorsunuz Sızı, ışı nedenıyle tanır doşe- mecınız korkudan, ıpıssız' "Sizin düşmanı- nız mı \ar? Bikn biriydi; bilerek geldi ve vıır- du" dıyor Mahcup oluyorsunuz Yurda egemen unluler furyası ıçınde değılsınız, sıradan, ya- hn bır yargıç'sınız, çocuk yargıcı 1 Onlann da ne duşmanlıklan olabılır, cezalan yok 1 Onlem hıç yok 1 Vuran araba çok atak Avrupa bır araba ol- duğunu daha sonra ogrenecekMnız. plaka nu- marasının hjr bolumunu sız bır bolumunu ya- nınızdaldler ezberlıyor Çunku çok hızlı Çun- kü şaşkınsmız, ıkı rakamdan fazlasını us'ta tut- ma zorluğu çekıyorsunuz Iyı kı yanınızdakı- ler var 1 Işte, sonunda sız de o unlu trafik cana- vannızla tanışmış oldunuz 1 Evet, o gun ben ve yanımdakıler bır olum- den donduk Eğer ben yoneltece egemen olma- saydım, karşıdan da bır araba çıkagelseydı, ben \e yanımdakıler bugun yaşıyor olmayacaktık Uç ayn aıle bıreyı o gun karayolunda eks ola- caktık Ve o trafik teronstı de hıç bulunmaya- caktı Çunku olay yennden hızla uzaklaşmış- tı Yok eğer bulunmuş olsaydı da Turk Ceza Ya- sası onu asla bır canav ar olarak değerlendırme- >ecektı Ona gore o, kasıttan uzak, becenksız. onlemsız, ılgısız bınydı O bugun de onu ka- sıttan uzak, toy bın saymaktadır Bu, yasa uy- «oösevf DICAPRIO KIZUKR BİRKAÇ ADAM gulayıcılan arasında da yaygm genel eğılımdır Bunun tersını yorumlamak donkışotlukla ortu- şür Ceza Yasamız karayollanmızı babasının çıft- lığı gıbı kullanan bu terönstın yalnızca 'Ted- birsizlikveDikkatsizh'k'tenyargılanmasına da- ha ne kadar sure ızm verebılır' 7 Sayılama bılı- mı (ıstatıstık), savaşlarda yıtırmedığımız olçü- de ınsanlanmızın yok edıldığını gostenrken 1 Tum kaıriu, yaşayıp gorduklenyle onun bır ca- navar olduğu kanısını taşırken' Dıyebılınm kı, yargıçlık yaşamımda ılk kez, halkın yasayı ve yargıcı aştığına tanık oluyorum Yasanın ılgılı maddesının bu "sadisti" tanı- yıp bılemeyecek kadar bılısız (cahıl) olduğu- nu kabul ermek zor Uzun yıllar buyuk kuçuk, tum y urttaşlannın karşı karşıya geldığı, çoğun- luğunun yaşamlan karşılığı bılıp oğrendıklen trafik canavannı, ılgılı yasanın zamanının ar- dında kalıp da bır yerlere oturtamamış olması- nı anlamak kolay değıl Öyle kı, "Demir ağlar- !a ördük anayurdu dört baştan"ı, savsaklama- nın bedelını bugun hangımız odemıyor kı 1 Geç de olsa, Turk Ceza Yasası 'nın taksuie 6lüm ya da yaralama'ya neden olmak suçlan- na ılışkın 455-459 maddelennın ıvedılıkle ele alınıp trafik canavannı cay- dıracak bıçımde değıştınl- mesı zorunluluğu vardır Tra- fik canavanrun varlığı yasa- ca kabul edılmelıdır En azın- dan maddede yapılacak du- zenleme ıle yargıca olayı taksır (kusur) ıçınde mı, ka- sıt ıçınde mı gerçekleştığının behrlenmesı ve saptanma- sında genış değerlendırme hakkı tanınmalıdır Bugun, artık, eskı Roma'da olduğu gıbı, taksınn ağır bı- çımının kasıtla yorumlanma- sı durumu bır yerlennden tu- tulup, konu ıçensınde yaşa- ma geçınlmelıdır Aksı ola- sılıkta bunu gormezlıkten gelmek, dolayısıyla Turk Ce- za Yasası'nın anılan madde- lerını aynen korumak, bır gün bu suça katılmaktan öte yorumlanmayacaktır PENCERE Soğuk Savaş Döküntüleri• • Bız koşe yazarlan yuksekten atıp ahkâm ke meye bayılınz, geleceğe yonelık öngorulerde k rametımız kendımızden menkuldur, medya du yasında yuzlerce kışılık bır mehter takımına donü tuk.. Bır ılerı Ikı gen • Çok değıl, birkaç hafta once, Ankara PKK ıç Sunye'ye posta koydu Dedıkı - Apo'yu teslım etya da kov!. Teror ussünu b nndırmaktan vazgeç' Dersaadet'tekı medyada dolar uzerıne aylık al< entel takımı, feryada, başladı - Durup durduk yerde bu da nereden çıktı' Bız banş ıstıyoruz Nedense bız hep bunu yapıyoruz, bır ulke doğusunda asker şehıt olur, bayrağa sarılır, to rağa gomulur, batısında kalemı elıne alan entel ç< satışlı gazetelerde vatanseverlığı gırgıra alır, yuı severlığın modası geçmış enayılık olduğunu sö ler Pekı, dağda çarpışan asker ne yapsın? "V tansevertık boş lafmış" dıye sılahını atıp Ista bul'a mı gelsın, bızımkılerle beş yıldızlı oteller< efkâr mı dağıtsın, kafayı mı yesın? • Sunye yola geldı, Apo'yu dışladı, teror üssur banndırmayacağı yolunda soz verdı Bır meraklısı çıksa da bızım o bıçım koşe yaze lannın bu konudakı yazılarını koleksıyonlardan < karsa, entel barışçıların nasıl çuvalladıklannı s€ gılese Ama "hafıza-ı beşer nısyan ıle maluldur." Turkçesı Insan belleğı unutkanlıkla sakattır. Aynlıkçı faşızmle ozdeşleşıp entellık taslayi uçuk çuvalladı, bır ınsan barışçıysa kendı yurdu da her tur sılahlı eyleme karşı çıkmaz mı? • Dunyada bır şeyler değıştı. Anadolu da değışıyor "Soğuk Savaş" bıttı Soğuk Savaş'ın soldakı kalıntılarıyla sağda dokuntulen temızlenecek Soğuk Savaş'ın kavramlanna dolanmış mantı la 21 'ıncı yuzyıla yonelmek olanaksız 1 Turkıye'dekı çete ve mafya soğuk savaşın rr rasıdır, kokunden temızlenecek Irtıca 'soğuk savaş'ın hedıyesıdır Tasfiye edılecek Solda kalan 'Soğuk Savaş 'ın dokuntulen de d ğışımı kavramakta yaya kalıyorlar Laıklık karşıtlanna goz kırpmak, ırtıca ıle al ta ke ver kulâh tş tutmak, laık cumhunyete saldırma teror yandaşlığınasıvanmakJasolculuk olur mu' Halk meydanlarda laık cumhunyet ve Atatüı ıçın bayram edıyor o Bızım uçuklar sus pus Cumhunyetı sevmeyen, halkın bayramına kat mayan, yurtseverlığı ayıp sayan uçuk, sermaye b balanna dalkavukluk yaparak rrn solcu olacaki • Soğuk savaş ertesınde Anadolu halkı uyanıyc Sevınelım yahu 1 Soğuk savaşın karabasanından uyanarak gö lenmızı uğuşturmak surecındeyız n.iji..u, t BAYBUKT ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997/314 Davacı DSİ Genel Mudurlügü vekılı Av Hıkmet Bekar tarafindan davalılar 83)1)1111 ılı merkez \rpah kasabasın- dan Unzıle Oruç ve arkadaşlan aleyhıne mahkememıze açılmış bulunan tescıl davasının yapılan açık duruşması sı- rasında venlen ara karan gereğınce, Davacı vekılı dılekçe- sınde Arpalı kasabasında kaın 469 parsel nolu ve ıstımlak evrakındâ 12 parsel numarası ıle göstenlen taşınmazda 600 m2'lık kısmırı davacı Idare adına tescılını talep etmış olup, Bayburt Arpalı kasabasından Ummıhan Ergıne (Ergenç), Onzıle Oruç, Bayburt ılı merkez Alıçlık kö>'unden Veli Gürbuz, Vedat Gurbuz, Sumbul Gurbûz (Bozkır), Nıhat Gürbuz, İmmı Gurbüz, Samıye Gürbüz, Yadıgar Gûrbüz (Tıryakı), Salıh Zeb Ergenç, Ankara Altındağ Zıraat Mah. hane 415'te Necatı Ergenç ve Hunye Ergenç tum aramala- ra rağmen adreslen tespıt edılıp davetıye teblığ edılemedı- ğınden ılanen teblıfıne karar venlmış olup duruşmanın bı- rakıldığı 30 11 1998 gûnu saat 09 00'da duruşmada hazu bulunmalan veya kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen, duruşmada hazır bulunmadıklan ve kendılennı de bır ve- kılle temsıl ettırmedıklen takdırde duruşmalann yokluğun- da yapılıp karara bağlanacağı hususu HUMK'mn 213 ve müteakıp maddelen gereğınce davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 53000 İLAN T.C. ADANA SJJLH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN İLANEN KIYMET TAKDİRİ RAPORU ÖZETİ TEBLİĞİ DosyaNo 1997 31 Adana'nın Kanalustûbağlar Mahallesınde kaın ve tapunun pafta 2114 ada 6307 parsel 2'de kayıtlı 2000 m2'lık taşınmaz taraflar arasmda devam eden ızaleı şuyu da- vası sonunda venlen karar gereğınce satışı ıstenılmış olmakla, taşınmazın yennde ya- pılan kıymet takdınnde taşınmazın halen arsa vasfında olduğu çevresı meskenler oluşmuş olup, taşınmazın kullanım şeklı, ımar durumu goz onune alındığında 1 m2'sının 3 / 500 000 lıra değennde olduğu taşınmazın tamamı 2000 m2x3 500 000 TL= 7 000 / 000 000 lıra muhammen bedel uzennden satılacağı, taşınmazın ımar du- rumu Sağlık merkezı olduğu taşınmazda hıssedar olupta adreslen tespıt edılemeyen hıssedarlardan, Zekı Duran Durna, Abdullah Bektaş, Abdurrahman Ozcan, Ahmet Guven, Ahmet Bulut, Ahmet Kara, Alı Oruç, Ayşe Çelık, Besıre Baraz, Bayram Gu- nendı, Bılge Zengın, Durdane Ozşen, Elıf Boldaz. Elıfe Mıstıkoğlu, Emıne Inceka- ra, Emıne Oruç, Emıne Şımşek, Fadıme Nazlı, Fatma Yıldız, Hamza Ozturk, Hasan tran, Hatıce Kıncak, Hedıye Polat, Hulya Nazlı, Huru Adıgüzel, Huseyın tlhan. tsme Abacı, Kamuran Bahçe, Kazım Bulut Kıyamet Bılgılı, Mahır Çozelı, Mahmut Ank, M Alı Ekıncı, Mehmet Gungor, Mehmet llhan, Muhammet Kara, Mustafa Aydoğ- du, Mustafa Kara, Mustafa Ozturk, Nejla Sezer, Hanıye Uyanıkturk, Neşe Kubılay, Osman Accargan, Osman Ulu, Penhan Yuksel. Yasın Cank, Yeter Ersan, Suzan Ak- gümuş, Şaban Sakallı, Volkan Kubulay, Yeter Vurucu. Yusuf Kenan Gençler, Zeynel Abıdın Gen, Zeynep Çalışkan, Nazmıye Gençler ve Mahmut Nedım Gençler'e ış bu kıymet takdın raporu ozetı adı geçenlere ılanen teblığ olunur 3 11 1998 Basın 54371
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog