Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

KASIM 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 ILLEGRO EVÎN İLYASOĞLU Emre EKvar'ın parlayışmı alkışkyonızBir büyük yıldızın parlayışına ilk kez uk olduğunuz anda. mutlaka çok duy- lanırsınız. Işin en zor yönü. onu daha ; tanımayanlara anlatmaktır. Bu neden- bu haftaki yazıma çok alımlı. dikkat kici bir başlık bulmalıydım ki mutlaka rokuyucuma Emre'yı dmlemenin coş- sunu yansıtabilmeliydim. Emre Elivar"ı ilk kez televizyonda çal- \\ Türk bestecileriyle tanımıştım. Necil izıın Akses'in 10 Piyano Parças'nı ba- nyla seslendirmiş, genç bir öğrenciydi. nra o talihsiz cep telefonJu konserde Em- yi bize Fazü Say sundu. Beethoven'in )passionata'sını tuşlann derininde. son rece duyarlıklı olarak seslendirmıştı. rbaşka sanatçırun elinden tuttuğu ıçin zıl Say'ı da kutlamıştık yazımızda. Bu z Emre Elivar'ı İDSO'nun solisti ola- i dinledik. Erol Erdinç yönetimindeki <estrayla Uszt'in Ikinci Piyano Kon- rtosu'nu seslendirdi. Gerek konçertoda. rekse bis olarak çaldığı La Campanef- ve Saygun'un Etüd'ünde. tek sözcûkle • harikaydı. Tuşesi, disiplinı, piyanoya kimiyeti. pedal kullanımı, ifade dolu nceleriyle incecik nakışlarişledi. Işıl ışıl- ve profesyonel bir piyanistten beklenen n özelliklere sahipti Emre Elivar. Onu tiştiren Ankara Konservatuvarı'ndakı retmeni Kamuran Gündemir'ı de ayn- kutlamak gerekır. Ankara eğıtimh pı- nistlenmizböyleceyeni birkuşakoluş- dular. Bir çırpıda sayarsak. Hüseyin rmet'ten sonra Fazıl Say, Özgiir Aydın. nre Şen ve şimdi de Emre Elivar'ı dın- oruz. 1996'dan bu yana Almanya'da Dresden üzik Akademısi'nde eğitim görüyor nre Elivar. Ve Ocak 1999'da master'mı irip iki yıllık ustalık eğılimine başlaya- k. Ancak bu eğitiminı ne zorluklarla TÜiıdüğune inanamazsmız. Biryanda Al- m hükümetinin > abancılara verdiği DA- 3 burslan dört yıldan iki yıla irtmiş du- mda. Böylece Emre'nin bursu da doğal Rfmre Elivar, tek sözcûkle bir harikaydı. Tuşesi, disiplini, piyanoya hakimiyeti. pedal kullanımı, ifade dolu tümceleriyle incecik nakışlar işledi. Işıl ışıldı ve profesyonel bir piyanistten beklenen tüm özelliklere sahipti. olarak kesilecek. Öte yanda ustalık sını- fını tamamlamanın, yanşmalarâ girme- nin ve yurtdışındaki ortamı solumanın ka- çınılmazlığı var. Bir resitalde herhangi bir plak şirketi sahibi ya da bir emprezaryo- nun dikkatini çekebilmekle tanınmaya başlıyorsunuz. Yoksa kimsenin kendi kö- şesinde sesini duyurması olanaksız. Em- re de ustalık sınıflannı tamamladığı süreç içinde yanşmalarla, resitallerle dikkati çe- kerek parlayacak! Öna mutlaka sahıp çık- malıyız. Büyük sanatçı olmanın her nite- liğini, yeteneği, disiplini ve alçakgönlü ile içinde banndıran bu genç sanatçımıza hangi öze! kuruluş ya da hangi devlet eli sahıp çıkarsa yannlarda ülkeye çok şey ka- zandırmış olacak. Eğer Emre'nin bu konserini kaçırduuz- sa 8 Aralık'ta Mülkiyeliler Derneği için AKM'de vereceği resitali kaçırmaym. İDSO'nun diğer solisti de orkestrantn aılesınden ZeynepErenMete ıdi. SaintSa- ens'ın Çello Konçertosu'nu güzel tonu. kendine güveni, sağlam tekniği ile son derece müzıkaJ bir yorumla seslendirdi. Pi- yanist ve kemancılanmızın yanı sıra çel- listlerimizin sayısı çok az. Zeynep'i de orkestradaki görevinin yanı sıra, solist olarak daha sık dinlemeyi arzulanz. Erol Erdinç yönetimindeki orkestra, her iki konçertoya da dengeli bir eşlik sundu. Ancak ikinci yandaki Stravinski'nin "Ba- har Ayiıu"nde ilk yandaki eşliğin kulağı- mızda bıraktığı huzurlu sesler yerini uğul- tulu bir ortama devretti. Yapıtm karşıtlık- larla ortaya çıkması gereken dramatik özelliği. "Ukel'' ortamın arasına işlenme- si öngörülen lirik geçitler, yetennce say- dam degüdi. Üflemeçalgüann sololan, vur- ma çalgılann güçlü vuruşlannın arkasın- da yitip gitti. "Bahar Aytai" gibi alışıla- gelmiş senfoni dağarcığının dışında bir yapıtın seçilmesine sevinmeliyiz. Ancak böylesi zor parçalar için birkaç kat daha prova yapmak gerekmiyor mu? 1993'te, 21. tstanbul Festivali'nde, aynı salonda Pierre Boukz'ın yönettiği Londra Senfo- ni Orkestrası'nın "Bahar A>ini" yorumu hâlâ kulaklanmızda. Tüm incelikleriyle, aynntılardaki tüm özeniyle "unutama- dıklanmız" arasında duruyor. Milli Reasürans Orkestrasrnın konser- f resden Müzik Akademisi'nde eğitim gören Emre Elivar, Ocak 1999'da master'mı bitirip iki yıllık ustalık eğitimine başlayacak. Bu süreç içinde yanşmalarla, resitallerle dikkati çekerek parlayacak! Ona mutlaka sahip çıkmalıyız. leri yerleşik bir izleyici kitlesine sahip, artık gelenekselleşmiş bir ortamda veri- lıyor. Müzikçilerimizin bu tür destekler bul- ması büyük şans. Bu orkestrayı akustik açı- dan daha nitelikli bir salonda ve daha ge- niş bir sahnede dinlemeyi yeğ tutanz. Oy- sa bu sıcak dinleyici kitlesini de her yer- de bulamayız. Geçen hafta Isveçli şef Ola Rudner'in titiz yönetimindeki konserde Havdn'ın Mi Minör "Matem" baslıklı senfonisi za- rifbir yorumla sunuldu. Ardından Zevnep Yamantürk, Mozarfın K. 20 Re Minör pi- yano konçertosunu ustahkla seslendirdi. Orkestra, üfleme çalgılannı da diğer grup- ların düzeyine çıkanrsa daha durmuş otur- muş bir kimlığe kavuşacak. Leyto Pmar'ın klavsen resitali Aynı gecede birkaç etkinlik birden ya-' şanıyor Tstanbul'da. Doğal ki her biri ye- terince dinleyici bulamıyor. Hele hafta so- nu konserlerinde gençliğimizden beri alı- şageldiğimiz dinleyici yoğunluğunu gö- rememek çok üzücü. Ortaokul ve liseler- de müzik dersi yerini testlerle ilgili ders- lere bırakınca son yıllarda gençliğin kla- sik müzik dinleme keyfi ve konsere git- me alışkanlığı kalmadı. Bu orta yaşlı ve iyice yaşlı dinleyiciler de yavaş yavaş yok olunca konser salonlannı kimler doldura- cak acaba? Işte o zaman salon yöneticile- n de orkestra yönetimleri de her şeyden kurtulacak herhalde. Batı'daki birçok orkestra gibi sırfçocuk- lara ve gençliğe yönelik açıklamalı prog- ramlar düzenlenemez mi? Bırakın sıra- dan gençligi, konservatuvar öğrencilen neden gelmezler konserlere. Hatta öğren- cilerin de profesyonel orkestracılara katı- lacağı yan amatör konserlerle ek prog- ramlar yapılamaz mı? Leyla Pınar"ın klavsen resitalinin ikin- ci yansına yetişebildim geçen hafta. Açık- lamalarla Barok klavsenin, Barok döne- minın değerîerini sunuyordu. Ömeğin Do- menko Scarlatti'nın. babası Akssandro Scariatti'den daha üstün olamayacağını anlayvnca ttalya'yı terk edip tspanya'ya yer- leşmesini, îspanyol müziğinin özelliİde- rinden yararlanıp bunlan ateşli bir şekil- de kla\ senıne aktarmasını anlatıyordu. El çırpan, kastanyet çalan Ispanyollara dik- kati çekıyordu. Klavseninin tuşlarında. Bu tür dinletilerin toplumumuz için ne denli önemli oldugunu bir kez daha dü- şündük. Bu arada Cemal Reşit Rey Konser Sa- lonu'nda bu hafta artık gelenekselleşme- ye ba^lavan "Mistik Müzik Festivali" yer alıyor. flginç dinletiler arasında tstan- bul'un kültürünü oluşturan dinlerin koro- lanna yer aynlması çok önemli. Türk Ta- savvuf Müziği. Bektaşi Nefes ve Semah'ı ve Mevlevi Ayini'nin yanı sıra Vartanas Kilise Korosu, Katolik Süryani Korosu, Sa- int Espırit Korosu, Cako Taragano Sina- gog tlahılen hep Istanbul kültürünün zen- ginlıkleri. Programda tstanbul Ortodoks Rum Kilisesi 'nin korosunu göremedik. O da yeralsaydı birbütününparçalan tamam- Ianacakfl. dostlar tivntrosu M. KARACA TİYATROSU NDA ffl KEINT OVLJINCÜLARI .'« 35 89 I 247 36 3Jİ CİMJdslltognier CINEPLEX ODEON SİNEMALARI Çarşamba günleri OkullarTatil! Çünkü Cineplex Odeon Sinemalan'nda Her Çarşamba Öğrenci Güııü Her Seans Öğrenciler İçin Öğrenci Biletinden Bile Daha Ucuz. §OKRATE5 Maxwell Anderson Vlina Urgan /Ğenco Erkai •'•ı;ı : sbrnvı Duygu Sagıroglu . \i ıtf" Scvım Çavdar Kor.ıy Anş iıf\r-: Erdcm AMIcçc. Grncojfrkal, Dıdem Germen. Ayscgun Günay, Ergin Ocriklı, Yurd<rer Okur, Gökhdn Soylu Cuma: 21*00 ^ E T t s S . Cumartcsı 18.00 / Milscıı j Pazar: 15.00 l J Tcl: |0-212) 252 59 35 K £h-i^ y ES l'ihcn ın kultuî ve sanalakatkılanartaıak surecel:. Aşk°ISun 5-6-7-19-20-21 Kasım Saat: 21.00 8-22 KasımSaat: 15.00 HELEN 0YUN2PER0E Vrı ı'nizi lımıi'iı .ıyıı mı! Tol: 0.2 I 2.2 IO 37 OO O I <)2 IİSTANBUL İÛYÛKŞEflMHaEDİYtSİ < Alı^vcı is Mcı k< SALI CARSAMBA 12-13-14-26-27-28 Kasım Saat: 21.00 15-29 Kasım Saat: 15.00 RBJTE MUHSIN f RTJGRUL SAHNESI 0212 240 77 20 I S T A N B U L B U Y U K Ş E H I R B E L L Ü I I L S I CEMAL REŞİT REY _ KONSER SALONU SES-1885 ORTAOYUNCULAR I$TİIIULCM).NO:1« t a : (1212)2511SSS-6E F«t (1212)244«27 www.ortaoyincular.csm Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarîanta III. HLVSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ Ferhan Şensoy FELEK BİR G Ü N VltlMAN HKTAflUC "itaK TASAVVUP MâzMİ'NPIN 11KwmÇatfamba Hatdun Taner'den HALDUN TANER KABARE PerfembeTI.OOMMPIVUT OOAKOBOSO Ferhan Şensoy'un KATOÜK •OtYAfft KOMMV ÇOKTUHAfSORUŞTURMA Cuma: 21.00 /C.tesi:18.30-21.00/Pazar 15^0-18.30 -MttTİK ISMTUU" MÛNEVVBİNHASMHAlJ GRUP GUNDOĞARKEN"MlVUVt ATİNİ 11 Kasım / Çanarrha I soat 23:00 CABARET CİNE Yeşilpınar sok. No:2 Anuvutköy Tel: 257 74 iS Yemek ve Müzikseverienn Gündemini Ç a t l TrİO ve Çatı'nın Lezzetleri Oluşturuyor... " V O O B O O A Y M 251 OO OO OTOPARK ücretinizi ddüyoruz. Reitauwtt - llanlarınız için: 0212. 293 89 78 FUARDA YENİ YAYINLAR.. Semih Poroy'dan 'Meyhane Peçeteleri' Semih Poroy'un "Meyhane PEçeteJeri" çizimlerini yayım- layan Sarmal Yayınevi, bu ça- lışmayı bir armağan kitapçık olarak yayınevi dostlanna he- diye ediyor. 1000 adet basılan 48 sayfalık albümde, peçete üzerine 22 çizim yer alıyor. Se- mih Poroy, kitapçığın başında- ki küçük sunu yazısında şöyle diyor: "Çok güleriz biz». Hele rakı masalannda_ Gülmeler bazen peçete çiâmlerinde sürer» Işıtan Gündüz. Atıl Ant, Aydın II- gaz gibi dostlar bunlan biriktirirler.-'' Kitapçık, işte bu biriktınlen peçete çizımlerinden bir küçük seçmeyi kapsıyor. SarmaJ Yayınevi'nin kitapçıkla ilgili sunu- şunda ise §u sözlere yer veriliyor: "Semih, mizahın ga- zeredeki işi bitincc mürekkepler ve kalemlerie biıükte çekmeceye kilitlenemeyeceğinin en parlak örneklerin- den biri. O, mizahı, yaşamuun her alanuıa taşıyor." 'Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar' Daha çok Hegd'in iyimser fel- sefesine karşı geliştırdiği kö- tümser felsefesiyle tanınan Art- hur Schopenhauer'in "Yaşam Bilgehği Üzerine Aforizmalar"ı Kabalcı Yayınevi tarafından ya- yımlandı. Schopenhauer'in, Pla- ton, Kant ve Doğu felsefesinin özellikle kendisine özgü bir şe- kılde ka>Tiaştırdığı felsefesi Tob- toy, Mann, Wagner, Freud ve Nitzsche'>a derinden etkiledi. Alman filozoflın 1851 'de yayımladığı aforizmalar, denemeler, söyleşiler topla- mı "Parerga ve Paraplipomena" olağanüstü başanlar kazanmıştı. "Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar" bu yapıtın aforizmalar bölümünü içeriyor Niyazj Zorlu'dan Şehir Içi Öyküleri TSiyan Zoriu, Metis Yayınla- n' ndan çı kan " Şehir tçi Öyküle- ri"nde bir şehrin herkese verebi- leceğı şeylen sunuyor okurlan- na. 1965 yılında Bingöi'de dün- yaya gelen genç öykücü 1994'te Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödül- leri kapsamında 'dikkate değer öykücü' olarak anılrruştı. Hesabali Turan'ın öyküsü Yapı Kredı Yaymlan, Yaşan- tı dizisinde Cumhuriyetle he- men hemen yaşıt bir eğitimcı olan Hesabali Turan'ın öykü- süne yer veriyor. "Bir Eğitim- d'nta Öyküsü" adlı yapıtta Şav- <r köyünde dogan. oku- lu binbir güçlükle bitiren, Mil- li Eğitim müfettişliğine kadar yükselen Turan'ın öğrenme ve öğretme tutkusuyla biçimlenen öyküsü kendi kaleminden, kendi dilinden sunuluyor. TÜYAPTA BUGÜN A SALONU 12.00-14.00 'Türkçe Ibadet' konulu panelin konuklan Cengiz Ozakıncı, Prof. Yaşar IVuri Öztürk, Cemal Kutay, Prof. Nükhet Güz. 14.00-16.00 Âyla Kudu, İlkü Karaosrnanoğlu, Zeynep Aliye, Prof. Dr. Necla Arat'ın katıldığı 'Cumhuriyet Dönemi Sanatında Kadın Imgesi' konulu panel izlenebilir. \ 16.00-18.00 Oruç Aruoba'nın yönettiği Enis Batur ve Hulki Aktunç'un katılacağı 'Felsefe ve Edebiyat 2' konulu panel yer alıyor. 18.00-20.00 arası Emre Kongar'm katıldığı '21. Yüzyılda Türkiye' konulu konferans izlenebilir. B SALONU 12.00-14.00 Cengiz Gündoğdu'nun yöneteceği 'Türkiye'de Felsefe ve lonna Kuçuradi' başlıklı panelin konuşmacılan Betül Çotuksöken, Tüten Ang, İsmail Demirdöven. 14.00-16.00 UweTimm'in katıldığı 'Olcuma ve Konuşma' başlıklı söyleşi izlenebilir. 16.00-18.00 -Tarih Bilinci ve Gençlik' konulu panelin konuşmacılan tlhan Tekeli, Etienne Copeaus ve HaBl Berktay. 18.00-20.00 arası Prof. Dr. Ahmet tnam, Yılmaz Onay, Prof. Dr. Alşar Tırauçin v e Cengiz Gündoğdu'nun katılacağı '21. Yüzyılın Eşiğinde Sanat ve Felsefe' konulu panel izlenebilir. IMZAGUNU TÜYAP 17. İSTANBUL KİTAP FUARINDA Kasım Çarşamba fBugün) !.)8.00-20.00 Stiind No:85-86 |Alt kat) Tüyap Sergı Salonu Tepebaşı-lstanbiı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog