Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

1 KASIM 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMÎ / cumek@turk.net 13 rasannın geçmesi durumunda, borsazedeler 1 milyar liralık alacaklannı kurtarabilecek SPK Yasası MecBs'e takddı• CHP'nin önceki hafta verdiği listede yer alan 5 yasadan biri olarak Meclis gündemine getirilen Sermaye Piyasası Yasası'nı tüm taraflar bekliyor. TARIKYILMAZ TBMM Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nda tamamlanarak genel kurula sevk edilen Sermaye Piyasası Yasası Mec- lis'e takıldı. Anayasa Mahkemesi tara- findan iptal edilen yasayı yatınmcısın- dan aracı kurumuna, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) borsazedelere ka- dar herkes bekliyor. Tasan yasalaşırsa sermaye piyasasında yıllardır süren boş- luk doldurulmuş olacak. Önceki hafta CHP'nin verdiği listede yer alan 5 yasadan biri olarak Meclis gündemine getirilen Sermaye Piyasası Yasası'nı tüm taraflar bekliyor. Borsazedeler, Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda 1 milyar lira olarak karara bağlanan paralanru almaya hak kazanır- ken aracı kurumlann tümü, birlik çatısı altında toplanacak. Sermaye Piyasası Kurulu, daha önceki yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ne- deniyle yetkilerini kullanamazken yeni yasanın çıkması durumunda SPK. de pi- Mengutürkun 1 yıllık başkanlığı döneminde SPK'nin icraatları Sermaye Piyasası Kunılu (SPK) blr yıllık faaliyetlerini içeren bir rapor hazırladı. 1997'nin ekim ayı sonunda görevi Ali thsan Karacan'dan devıalan Prof. Dr.Muhsin Meogütürk kurulun faaliyetlerini 14 sayfahk bir raporda özetledi. Tamamlanan çahşmalar • Sermaye Piyasası Yasası değişiklik tasansı: Meclis Genel Kurulu'nda bekliyor. • Izmir Vadeli Işlemler ve Opsiyon Borsası: Çahşmalar tamamlandı. Meclis tarafından kabulü bekleniyor. • Sermaye Yeterliliği Tebliği: Özsermaye limiti asgari 90 milyar liraya çekilerek aracı kurumlann riskleri azaltılmaya çalışıldı. • Halka arz tebliği: tlk kez tş Bankası'nda denenen ön talep toplama hakkı artık tüm halka arzlar için geçerli hale getüildi. • Endeks Yatırım Fonlan Tebliği, yabana fonlann halka arzma, gayrimenkul ve risk sermayesi yatınm ortaklıklanna ilişkin tebliğler. • 8 kurumun faalıyetı geçici olarak durduruldu. •3 aracı kurumun faaliyet yetki belgeleri iptal edildi. • Manipülarif hareket eden 14 aracı kurum 1 gün kapatıldı. • îşlem smırlamalanna uymaması nedeniyle 41 aracı kurum uyanldı. • 67 manipülasyon ve insider trading (içerden öğrenenlerin ticareti) incelemesi sonuçlandınldı. • Finans piyasalanndaki kriz nedeniyle denetlemeler günlük baza indirildi. • 1-15 Temmuz 1998 arastnda 134 aracı kurumda faaliyet yapısı analtzi. hisse senetlerinin korunması ve kredili işlemleri düzenlemelerine uyumla ilgili, 28 Ağustos-16 Eylül arasında da 132 aracı kurumda mali durumlannı tespit amacıyla incelemeler yapıldı. • Takasbank'ta müşteri bazında saklamaya geçildi. • Özelleştirme çalışmalanna destek verildi. yasayı düzenleyebilecek. ANAP Uşak Milletvekilı Yddınm Aktürk, sermaye piyasasına ilişkin dü- zenlemenin teşvik yasasııun hemen ar- dından geldiğinı belirterek 10-15 gün içinde Meclis Genel Kurulu'nda karara bağlanabileceğini söyledi. Önümüzdekı 2 hafta içinde çıkabile- ceği belirtilmesine karşın verilen öner- geler nedeniyle yasanın gündemin arka sıralanna düşebileceğini de hatırlatılı- yor. Öte yandan 558 sayılı Kanun Hük- münde Kararname'nin Anayasa Mah- kemesi tarafından iptal edilmesi nede- niyle yasal boşluk içinde bulunan ser- maye piyasasında hazırlanan yeni yasa- nın da Anayasa Mahkemesi tarafından Borsazedeler: Yasa taııı değil Ekonomi Servisi - Y ıllardır kaptır- dıklan paralannı almak için çaba har- cayan borsazedeler, yasada kendile- rini ilgilendiren karardan memnun değil. Borsazedelerin sözcülüğünü üst- lenen Sermaye Piyasası Yatınmcıla- n Platformu Başkanı Salomon King, yasayı 'dandik' olarak nitelendirdi. Aracı kurumlara repo yetkisi verildi- ği halde, batan bir aracı kurumda pa- rasını repo yapan yatınmcmın gü- vence kapsamına alınmadığını belir- ten King. güvence fonuna aktanlan kaynağm da daha önce belirlenen tu- tardan yukanda olacağına düşürül- düğünü söyledi. Ali thsan Karacan'ın SPK Baş- kanlığı döneminde güvence fonunun 10 milyar lira olarak beliriendiğini hatırlatan King, Meclis'te bekleyen yasada tutann 6 milyar lira olduğu- nu kaydetti. Komisyonda görüşülmesi sırasın- da SPK Başkan Yardımcısı Sinan Alp'ın verdiği bilgilerle milletvekil- lerive kamuayunun yanılüldığını ile- ri sürdü. Sinan Alp'in, "Büyük yaü- nmcıfau- marya marifetryte paralan- nı akhlar" açıklamasının doğruyu yansıtmadığına işaret eden Kıng, "SPK'nin elinde tüm mağdurlann bDgDeri var. Bu bilgiler milknekiue- rinden bflinçli olarak saklandı" dedi. Salomon King, Muhsin Mengütürk yönetiminin, eski SPK Başkanı Ali thsan Karacan tarafından hazırlanan yasadaki reformlann yüzde 75'ini buhaıiaştırdığını ileri sürdü. iptal edilmesinin söz konusu olabilece- ği kaydediliyor. Yeni yasa tasansının gerekçelerinin daha önce Anayasa Mahkemesi'nin ip- tal ettiği 558 sayılı kanun hükmünde ka- rarnamenin gerekçeleriyle aynı olduğu, bunun da yeni yasanın iptal edilebilme- si sonucunu doğuracağı belirtiliyor. Yasanın sermaye piyasasında yatınm- cıyı koruma mekanizmasının oluşması için biran önce yürürlüğe girmesi gerek- tiğini belirten uzmanlar ise SPK'nin ba- tan bir aracı kurum için savcıhğa suç duyurusunda bulunmasının dışında hiç- biryaptınm uygulayamadığını hatırlatı- yorlar. Batan şirketlerde hisse senetleri kalan yatınmcının bunlan kurtarma şansının neredeyse olanaksız olduğunu belirten uzmanlar, tutar az olduğu için eleştiril- mesıne karşın yeni yasayla yatınmcıya 5 milyar liralık bir koruma sağlanacağı- nı. aracı kurumlara önemlı yaptınmlar uygulanarak piyasanın daha güvenilır hale getirilebileceğini, manipülasyona getirilen ağır para ve hapis cezalannın sistemi daha güvenilır hale getırebile- ceğini kaydediyorlar. Yeni yasa neler getiriyor? Yatıruncüan Koruma Fonu: Aracı kurumlann batması durumunda özel- likle küçük yatınmcının mağdur edil- memesi amaçlanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, yatınmcının 5 milyar liraya kadar olan mağduriyetlerinin ödenmesi karara bağlandı. Ancak yasa sadece hisse senetlerinden doğan za- rarlan karşılıyor. Güvence Fonu: Yatınmcıyı koruma fonu, geçmiş dönemde batan aracı ku- rumlan kapsamadığı için bir defaya mahsus yeni bir güvence fonu kurula- cak. Fondan, borsazede olarak anılan ki- şılerin 1 milyar liraya kadar olan ala- caklan ödenecek. Iflas davalannın uzun yıllar sürmesi nedeniyle zedele- rin paralannı yıllar sonra alacak olma- lan yoğun eleştirilere neden oluyor. Tedrici tasfiye: Sermaye piyasasında güvenin zedelenmemesi gerekçesiyle, aracı kurumlann zamana yayılan özel bir tasfiye yöntemi geliştirmelen öngö- rülüyor. Aracı Kuruluşjar Birtiği: Meslek ör- gütü olarak tüm aracı kurumlar tek bir çatı altında toplanacak. Kavdi sistem: Hisse senetlerinin kâ- ğıt olarak basımını ortadan kaldırarak bilgisayar ortamına geçiş için hukuki altyapı tamamlanıyor. Finansal suçlar: Yasayla manipülas- yon, içeriden öğrenenlerin ticareti (in- sider trading) gibi suçlara 30 milyar li- raya kadar para ve hapis cezalan geti- riliyor. Görev süreleri: Kurulun karar orga- nının görev süresinin 3 yıldan 6 yıla çı- kanlması öngörülüyor. Bu madde komisyonda ve yatınmcı- lar arasında yoğun eleştiri alan madde- lerden biri oldu. Dünyadaki finansal krizeparalel olarakyabancı yatırımlann artması dikkat çekiyor Ekonomi Servisi-Birleşmiş Milletler Ti- caret ve Kalkınma Konferansı Dünya Yatı- nm Raporu'nda (UNCTAD-1998)Güney Asya'da başlayan, ardından Rusya ve Latin Amerika'da yayılarak birçok ülkeyi etkile- yen küresel krizden yabancı yatınmcılann kârlı çıktığı bildinldi. Türkiye'ye gelişmiş ülkeler arasında yer verildiği gözlenen raporda, Türkiye'den ya- bancı ülkelere yapılan yatınm tutannı 600 milyon dolar olduğu ve bu rakamm birçok ülkeyekıyasladüşükkaldığıbelirtildi. Dün- yada yabancı yatınm oranının 1997 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artış göste- rerek 400 milyar dolara ulaştığı belirtilen ra- porda 1998 yılı yatınmlannın 440 milyar dolan aşmasının beklendiği belirtildi. Yabancı Sermaye Demeği (YASED) dün Çırağan'da düzenlediği toplantıda UNC- TAD-1998 Dünya Yatınm Raporu'nu tanıt- tı. YASED Yönetim Kurulu Başkanı Chris- toph Urban demeğin yabancı yatınmlar ve Türkiye ekonomisi arastndaki ilişkide mis- yonunu yerine getirebilmek amacıyla nasıl birçahşma süreci başlattığını anlattı. BM Temsilcisi Gabriele Köhler'in ana başlıklanyla özetlediği UNCTAD Raporu dünyada kamuoyuna aynı anda duyuruldu. UNCTAD'ın yayımladığı 8'inci dünya ya- tınm raporunda, glo- balleşmenin ekono- mik boyutlan ve doğ- rudan yabancı yatı- nmlann bu süreçteki etkileri ele alındı. Ra- porda, bölgesel eği- limlerin uluslararası yatınmlan nasıl şe- killendirdiği incele- nirken doğrudan ya- bancı yatınmlann Yabancı sermaye krizden etMlenmedi Yabancı ülkeden gelen yatınm Yabancı ülkeye giden yatınm yönünü belirleyen devlet politikalan ve ku- rumsal stratejilerdeki dalgalanmalar ince- lendi. Globalleşmenin tanımlanabilmesi için ya- bancı yatınmlann büyüme hızı, şekli ve özelliklerinin de anlaşılması gerektiğine işa- ret edilen raporda. dünyadaki krize karşın yabancı yatınmlann arttığına dikkat çekildi. Dünya finans piyasalanndaki çalkantılar ve gerilemeler karşısmda, doğrudan yaban- cı yatınm miktannda bir artış öngörmenin şaşırtıcı olduğuna işaret edilen raporda, ço- kuluslu şirketlerin uluslararası para piyasa- lanndaki yatınmcılara göre çok daha geniş bir bakış açısına sahip olduklan kaydedildi. Yabancı sermaye akışinın yabancı portföy yatınmlanna göre daha istikrarlı olduğu kay- dedilen raporda, yabancı yatınmlann dönüş sürelerinin uzun vadeli olduğu anımsatıldı. Köhler, Türkiye, Kıbns, Lübnan ve Ür- dün'ün yaptığı yabancı yatınm tutannın 1.8 milyar dolar olduğunu, bunun 0.6 milyar do- lannın Türk yatınmcılara ait olduğunu be- lirtti. 357 Türk fırmasınm çokuluslu şirket- ler arasında bulunduğunu kaydeden Köhler, Türkiye'de yatmm yapan 278 yabancı şirket bulunduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin yabancı yatınmlannın da değerlendiren BM temsilcisi, AB'ye tek bir piyasa olarak ba- kıldığında 180 mil- yar dolar tutanndaki yatınmının dışan gitmediğine dikkat çekti. Köhler, AB'nin kendi sınırlan dışın- da yaptığı yatınmla- nn tutannın 135 mil- yar dolar olduğunu kaydetti. Çokuluslu şirketlerin az gelişmiş ülkelere kayışı, bu ülkelerdcki sosyal dengeleri daha da bozuyor. Değeri {milyar S) 1996 1997 338 333 400 424 Yıllık artş (yüzde) 19961997 1.9 -0.5 18.6 27.1 Madalyonun öbiir yüzü Yabancı yatınm her zaman refah getirmiyor Ekonomi Servisi- Sermayenin önün- deki engellerin giderek daha hızlı kınl- dığı dünyada. küreselleşmenin azgeliş- miş ülkeler üzerindeki 'oiumsuz' etki- leri de büyüyor. Çokuluslu şirketlerin, üretim maliyetlerini düşürmek için ya- tınmlannı az gelişmiş ülkelere kaydır- malan kimi zaman bu ülkelerde sosyal dengeleri daha da bozuyor. ABD'deki son fabrikasını da 1977'de kapatıp üretimini tamamen emeğin u- cuz ve bol olduğu Uzakdoğu ülkeleri- ne taşıyan Nike fırması, bu tür çoku- luslu şirketlere örnek oluşturuyor. Amerikalı Philip Knight tarafından kurulan spor ayakkabısı şirketi Nike, üretiminin yüzde 99'unu başta Tayvan ve Güney Kore olmak üzere Uzakdo- ğu ülkelerinde gerçekleştiriyor. 199O'lı yıllarda Tayland, Endonezya, Çin ve Filipinler'de de üretim yapmaya başla- yan fırmanın "ucuz işgücü avmı" sür- dürmesi, aynı süre içinde borsadaki hisselerinin de yüzde 600 değer kazan- masına yol açmıştı. Nike fırması, başka bir komşu ülke- de daha elverişli koşullar bulduğunda yatınm yaptığı ülkeyle ilişkisini kese- rek binlerce işçiyi tazminat ödemeden işsiz bırakabiliyor. 1998 Raporu EkonomiServisi-l 998 Dünya Yatınm Raporu'na göre dünyada doğrudan yabancı yatınm miktan 1985 yılından bu yana ar- ttyor. 1998'de doğrudan yabancı yatınmlann 430- 440 milyar dolara ulaşa- cağı belirtiliyor. Çokuluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki yerinin büyüdüğüne dik- kat çekilen raporda, çoku- hıslu şirketlerin küresel ekonomideki parasal hac- minin geçen yıla göre 600 milyar dolar artarak 9.5 triryon dolara çıktığı kay- dediliyor. Doğrudan ya- bancı yatınmlarda şirket birleşmelerinin parasal değerinin 1997'de 236 milyar dolar olduğu ve bu- nun doğrudan yatınmla- nn yüzde 58'initemsüet- tigi vurgulanıyor. ABD, GAP'a yatınm peşinde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çoğunluğu Amenkalı işadamlann- dan oluşan ABD-Güney Afrika işa- damlan heyeti ve bankerler, Güney- doğu Anadolu Projesi'nin (GAP) ger- çekleştiği bölgede yatınm yapma ola- naklannı araştırmak üzere Türkiye'de temaslarda bulunuyorlar. Gezinin or- ganizatörü ise aileden politikacı ve Türkiye'nın tanıtımişıni üstlenen Pat- ton Boggs firmasının ortaklanndan ThomasBoggs. Patton Boggs'un bu organizasyo- nundan ancak son anda haberdar olan Dışişlen Bakanlığı yetkilileri ise kız- gın. Yetkililer, Türkıye'nin bütçesin- den para alıp tanıtım işini üstlenen Patton Boggs'un. heyetin temaslan hakkında kendilerine ayrıntı verme- miş olmasından rahatsızlar. Fümanın ortaklanndan Thomas Boggs, 45'e yakın Amerikalı ve Gü- ney Afrikalı işadamı heyetine eşlik ediyor. Boggs'un gerek annesi gerek- se babası Kongre üyesi olarak da gö- rev yapan deneyimli politikacılar. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Mark Parris'in geçen yıl Türkiye'ye atanmasına ilişkin komite oylamasın- da Boggs'un annesi Ljndy Boggs da Vatikan'a büyükelçi olarak atandı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçi- liği'nde verilen resepsiyonda söz alan Boggs, çok kalabalık Amerikan işa- damlan heyetinin Türkiye'ye gelme- sinin ABD'de Ankara'ya yönelik ön- yargılann ortadan kalktığının göster- gesi olduğunu söyledi. Türkiye'de pek çok yatınm alanın- da iş yapmak isteyen Amerikalı işa- damlannın Ankara'da yaptıklan gö- rüşmelerdeki en önemli gündem ko- nusu ise yine tahkim oldu. ABD, Tür- kiye'nin yabancı firmalarla olan an- laşmazlıklannm çözümünde kendi ulusal yasalannın üstüne çıkarak bir uluslararası tahkime gidilmesinde ıs- rarlı. Bunun karşılığında da Ameri- kalı işadamlannın yapacağı yatınm- lar karşılığında Türkiye'ye kesenin ağzını açmak istiyor. Türkiye'ye gelen ABD'li firmalar şöyle: "Trammel Crow Real Estate Services lnc« Target-Dayton Hudson. Dole Europe SA, Marsh and McLen- nan, GMS Energy. National Geograp- higWoridwide, ICF Kaiser, Novate In- dustries, Rand Merchant Bank,Phon- rjTuu The Stern Group, Stevedoring Services of America, The Gap, Bitor, Peregrine Aviation, Livestock Expor- ters Association. Commercial Fınance Corporation, Panus IntemationaL Pe- roleos de Venezuela, Anglo American Ind. Corporation, LTA Group, DorMv VVater Solutions, lscor. Diversifed Int Group, Lorenzo FernandezAsociados, Luco Int'l and Mack SeaGroup, Lstar, Qwest Parsons Aviation." KÂR NET KAZANÇ NET İhlas Finans'ta NET KÂR 3ÖGÜN 90CÜN 180 GÜN 360 GUN HER 100.000 TIİCİN 5JÎ83 17.551 36.707 84.308 HER 1000 USDİCIN 6.16 19.27 39.44 78.72 HER 1000 DMIÇİN 5.67 % 18.5*. 37.70 ; 74.38 09 Kasım 1997'de İhlas Finans'a 100.000 TL yatıranlann paraları 09 Kasım 1998'de 184.000 TL oldu. İ İhlas Finans •' SUKLERİMİZ ÖÖU TATHİ VE CUMAKTESİl£n (12:00-17:00) AC1KTH. www.lhlasfinans.com.tr ÇtFTÇİDOSTU SADULLAH USUMİ gübre Fabrikaları Özelleştirilemez Türkiye'de tanmın çöktüğünü ve hayvancılığın can çekiştiğini artık bilmeyen kalmadı. Sağır sultanlar bile duydu. Tanm ürünleri ihracatımız her yıl biraz daha azalıyor, buna karşılık ithalatımız tehlikeli biçimde ar- tıyor. Bu gerçeği hükümet degörüyor ve itiraf ediyor... Hatta, kötü gidişi durdurmak için "Tanm şûralan" ve "hayancılık kongrsleri" toplanıyor. Bilim adamları, uz- manlar, bürokratlar, ilgili kuruluşlargeceli gündüzlü uğ- raş vererek çözüm yollan anyorlar. Ancak, tanm ve hayvancılığa asıl darbeyi vuran "özelleştirme" hareketleri birtürlü durmak bilmiyor. Türkiye'de 1980 yılına kadar tanm ve hayvancılığı koruyan ve geliştiren tanmsal KlTler ve KİK'ler satıl- maya devam edecekse, tanm satış kooperatifleri bir- liklerini yok etmeyi amaçlayan uygulamalara hükümet- ler yardımcı olacaksa hiç kimse yorulmasın... Araştır- madayapmasın... Tanm şûralanna ve hayvancılık kongrelerine de ge- rek yok... Zira, tanmsal KİT'ler olmadıkça, tanm satış kooperatifleri güçlendirilmedikçe tarımı kurtarmak mümkün değilir. Herkes bu gerçeği kafasına sokmalı- dır... Birbirimizi aldatmayalım... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz da tanm ile ilgili katıkjıklan her toplan- tıda verimin arttınlması için yaptıklan ısrarlı önerilerden vazgeçmelidir. • • • Tanm ve hayvancılıkta başanlı olmanın tek yolu Cumhurbaşkanı ile Başbakanımızın dediği gibi verimı arttırmaktır. Ancak, venmi arttırmanın yollannı tıkayan da Özal, Çüler, Yılmaz, Erbakan tıpi özelleştirmeler- dir... Bugüne kadar her türiü güç koşullara rağmen, ta- nmda gerilemeyi biraz olsun yavaşlatabilmişsek, bu- nu devletin gübre sanayiine borçluyuz. Tanmın en büyük güvencesi TUGSAŞ ve İGSAŞ gi- bi kimyevı gübre üreten fabrikalarımızdır. Eger, mille- tin alın teri ile kurulan ve gelişen bu fabrikalar olma- saydı, Türk tanmının ruhuna çoktan fatiha okumamız gerekecekti... Durumun bu kadar c'ıddi olmasına rağmen, devle- tin elindekı İGSAŞ ve TÜGSAŞ'a ait gübre fabrikalan da "Özelleştirme" bahanesi ile satışa çıkanldı... Para- yı bastıran fabrikaları ele geçirecek... Ardından da Tüh< tanmının felaketinı hazırlayacak böyle bir ışleme "özelleştirme" diye alkış tutulacak... Eğer, bu dev sanayi kuruluşlannın satışlan gerçek- leşirse, kımyevi gübre piyasası tamamen özel setctör firmalannın kontrolüne girecek... Rekabet ortamı kalmayacak. Fiyatlan kendilen belirleyecek. Devlet söz geçıremeyecek. Fiyatlar en kısa zamanda ikiye veya üçe katlanacak. Keyfi zamlar arka arkaya gelecek. • Sonuçta gübre kullanımı yan yanya düşecek. Belki de sıfırianmaya doğru gidecek... Zaten Türk tanmının en büyük sıkıntısı verim nok- sanlığından kaynaklanıyor. Şu anda Türkiye'de buğ- dayda venm ortalaması 200 kilo civannda. Kuru tanm yapılan bölgelerde bu rakam 100 ile 120 kilo arasında değişiyor. Buğday anbarı diye bilinen Konya'nın su sı- kıntısı çekilen bölgelerinde verim ortalaması bazı yıl- lar 100 kilonun bile altına düşüyor... Batılı ülkelerde ise, buğdayda verim ortalaması de- kar başına 800 ile 1.000 kilo arasında. Türkiye verim ortalamasının tam 5 katı... Diğer ürünlerde de durum farksız. Şekerpancannda, pamukta, ayçiçeğinde, zey- tinyağında, ette, sütte Batılı ülkeler bıze göre en azın- dan iki veya üç kat daha fazla verim alıyor... Zira, Batılı ülkelerin hemen hepsınde arazilerin her kanşı hem yetennce sulanıyor, hem de gübreleniyor. Türkiye'de ise, yapılan araştırmalara göre kullanmamız gereken gübre miktan yılılk 20 milyon ton... Eğer, gü- nün birinde Türi<iye her yıl 20 milyon kilo gübre kulla- nabilirse tanmımız kurtulacak, çrftçimiz derefahaeri- şecek... Halbuki, bir tek yıl hariç, daha 5 milyon kilo- nun üstüne çıkabilmiş değiliz... Bunun da nedeni güb- re fıyatlannın çok yüksek oluşu. ••• TÜGSAŞ ve İGSAŞ özelleştirildiği takdirde, özel sek- törfıyatlan bırkaç katına yükselteceği için, çiftçilerimiz gübre almakta daha da zorlanacak... Tabii ardından da gübre tüketimi de, Türk tanmı da bitecek... Hıç kimse gübre fabrikalannın özelleştirilme girişi- mini küçümsemesin... SEK, Et-Balık Kurumu ve Yem Sanayii özel sektöre peşkeş çekilirken, karşı çıkanla- ra "dinozor" diyenler... "Geri kafaltlıkla" suçlayanlar olmuştu. Sonuçta, dinozorlukla, geri kafalılıkla suçla- nanlar haklı çıktı... Zira hayvancılık can çekişiyor... TÜGSAŞ ve İGSAŞ da özel sektöre satılırsa herkes iyi bilmelidir ki, tanm iki veya üç yıla kalmaz yok olup gkjecektir... Buğdayda da, pamukta da, ayçiçeğinde de, pancarda da, mıstrda da yabancı ülkelere muhtaç hale geleceğiz... Bu bereketli ülkenin çocuklan da ne yazık ki hükü- metlerin hatalı politikalan yüzünden aç kalacak. Yüriitmeyi durdurma kaldırıldı POAŞ'ın satışına devam ediliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Petrol Ofısi Ano- nim Şirketi'nin (POAŞ) sa- tşı için yürütmeyi durdur- ma veren Ankara 6. Idare Mahkemesi'nin karanna karşı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Idare Mahkemesi, bazı ko- nulann araştınlması iste- miyle işlemlerin sürdürül- mesinehükmetti. POAŞ'ın saöş süreci yeniden başla- tılırken iptal istemine iliş- kin karar verecek olan An- kara 6. Idare Mahkemesi, üst mahkemeye uyabilece- ği gibi yürütmeyi durdur- ma karannda ısrar da ede- bilecek. Mahkeme, Petrol-lş Sendikası ve POAŞ'taçalı- şan Omer Faruk Nas adlı işçinin,_15 Temmuz 1998 tarihli ÖYK karanna karşı açtığı davada "oybiriğiyle'' yürütmeyi durdurma kara- n vermişti. 3 Kasım 1998 tarihinde imzalanması ge- reken satış sözleşmesi bu nedenle _ gerçekleştirile- mezken ÖYK yürütmeyi durdurmakaranna itiraz et- ri. Mahkeme karanndan önce Petrol Ürünleri Işve- renleri Sendikası'nın, Re- kabet Kurulu'nun koşulla- n nedeniyle konsorsiyum- dan aynlması nedeniyle zorda kalan tş Bankası, Park Holding ve Bayuıdır tnşaat ise yürütmeyi dur- durma karanna uyarak ÖYK'nin ihaleyi iptal et- mesi gerektiğini bildirdiler. Park ve Baymdır'ın De- utsche Bank'tan fınansman sağlayamadıklan belirtilir- ken konsorsiyum, ÖYK'- nin satıştan vazgeçmesini isteyerek yannlan teminau kurtarmaya çahşmıştı. ÖtB yetkilileri, yürüt- meyi durdurmanın kaldınl- masıyla saüş işleminin kal- dığı yerden devam edeceği- ni, İş Bankası konsorsiyu- muyla yeniden görüşecek- lerini kaydettiler. Ancak, ofısin satışında mahkeme- nin iptal istemine ilişkin karan belirleyici olacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog