Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

11 KASIM 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER ABD yönetimi, saldın planlannı hazırlarken, Irak, BM ile diyaloğa geçme yolu anyor Bağdat diplomasideıı yana ıı Dtş Haberler Servısı-ABD I- rak'la vaşanan son knzde dıplo- matık çozum şansının gıt gıde azaldığını belırtırken, Irak, soru- nun dıplomatık vollarla çözulme- sını ıstedığını, ancak ABD'nın asken operasyon tehdıtlenne bo- yun eğmeyeceğını soyledı Irak'ta bulunan Ingılız heye- tınden bır yetkjlı de Irak basının- da kuilanılan serl ıfadelere kar- şın, Bağdat'ın knze çozum getır- mek ıçın Bırle!>mış Milletler ıle diyaloğa gırmeye çalıijtığını bıl- dırdı Bağdat'ta temaslarda bulunan Ingılız Işçı Partısı Mılletvekılı TamDaheU. u Irak\oneüınidıya- log ıstrvor IstedıkJen bu Yapb- nmlann kaldınlacağına daır bır sımal \ enlırse, ışbıriığme donme- >e hazıriar Dunya, >aptınmlar konusunda bır adım atarsa, Irak da gen adım atacaktır" dıye ko- nuştu ABD'de, Beyaz Saray ve Dı- şışlen Bakanlığı yetkılılen dıp- lomatık çozumu asken çozume tercıhettıklennı ancak IrakDev- let Başkanı Saddam Huseyın'ın BM Ozel Komi!>>onu ıle ışbırlı- ğıne donmesı gerektıgını soyledı- ler Dışışlen Bakanlığı sözcusu Ja- mes Rubın, "Durum gavet açık. Ya Irak, karanndan gen doner ya da donmez" dıve konuştu Beyaz Sarav dan bır yetkılı de "Herkes sorunun dıploması vo- luyia çozulmesını ısthor. Ancak • Irak yönetimi, BM ıle arasındaki krizin diplomatik yollarla çözülmesıni ıstedığı mesajını venrken, bu ülkede temaslarda bulunan Ingılız Milletvekılı, Dalyell de dünyanm yaptmmlar konusunda bır adım atması durumunda, Irak'ın UNSCOM'la yenıden ışbirlığıne başlamaya hazır olduğunu söyledı. Toplantının ardından, ABD'nın ancak ABD'nın tehdıtlen karşı- sında boyun eğemeyecegını söy- ledı Katar televızvonuna konu- şan El Sahaf "BM ıle>ogun dıp- yanılsamalara kapılmaya gerek yok" dedı ABD Başkanı BfllCfinton, ön- cekı gun guvenlık danışmanlan ıle bırtoplantı yaparak, İrak'takj son dunımu değerlendırmıştı ıkı ayn asken saldın planj hazır- ladığı bıldınldı Irak Dışışlen Bakanı Vluham- med Saıd El Sahaf, Irak ın dıplo- matık çozumden yana olduğunu, lomaük temaslar sunıvor Soru- nun siyasi yollarla çozüleceğıne ınanıjorum" dedı Sahaf, Irak'ın, "Fransa, Rusva. Çin \e BM Gö- venhk Konsevı'ııın otekı uyeteny- le sureklı temas bahnde bulundu- ğunu" kaydettı Dışışlen Baka- nı dıplomasınm başansızlığa uğ- "UNSCOM Irak'ı terk et" 8 yıldır ülkede bulunan UNSCOM gorevüleri, Irak halkının tepkisini çekı\or. Iraklılar, BM karargâhının önune asrıkJan posterlerde de, UNSCOM'u ulkeyi terk etmeye çağırryor. raması durumunda "Irak'ın as- ken operasyondan korkmayaca- ğmı" soyledı El Sahaf asken mudahalenın "butun bolgede bır ayaklanmaya >ol açabileceğmı" sözlenne ekledı Irak yonetırru, ulkedekı kıtle ımha sılahlannın tasfiyesmden sorumlu BM Özel JComısyonu UNSCOM la ışbırlıgını kestığını açıklamıştı Irak'ta yayımlanan resmı El Kadısıye gazetesı Irak'ın "am- bargozmcırinı kırmakta kararfa" olduğunu bıldırdı Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın'ın oğlu Uday'ın gazete- sı Babıl de ABD ve Ingıltere nın asıl hedefinın Saddam Huseyın'ı devırmek olduğunu yazdı UNSCOM'un eskı uyesı Seott Ritter, Bağdat'ı ışbirlığıne zorla- mak ıçın ABD'nın Saddam Hu- seyın'ı hedef alması gerektıgını soyledı ABD'nın CNN televız- yonunun sorulannı vanıtlayan Rıtter "Irak'ın BM kararlanna uymama pohtikasuun tek sorum- lusu Saddam'du-" dedı Ankara kaygüı Dışışlen Bakanlığı sozcü Yar- dımcısı Sermet Atacanlı, hafta- lık basın toplantısında, Turkı- ye'nın bır bolge ulkesı olarak, I- rak ıle BM arasındaki genlımın tırmanmasından endıışelı oldu- ğunu ve sorunun sıcak bır çatış- ma olmadan çozumlenmesını dı- ledığını soyledı New York Times gazetesinin savi: ClA'nın k i t l e imha silahları raporu UNSCOM'un geleceği belirsiz 'Silahlar henüz temizlenmedi' BİRLEŞMİŞMİLLETLER(AFP)-Irak'la Bırleşmış Mılletler (BM) ve ABD arasındaki , bunalım surerken UNSCOM'un Irak'takı sı- * lah denetçılennın geleceğı sorgulanmaya baş- landı VVashıngton yönetımının, UNSCOM'un I- rak'm sılahsızlandınlması görevını sürdur- mesı gerektıgını yınelemesıne karşın New Y- ork Tımes gazetesınde yayımlanan bır haber- de UNSCOM'un Irak'takı çalışmalannı etkı- lı bır bıçımde surdurup surdüremeyeceğı so- <- tfusu gündeme getmldı fr H York Tımes, ust yanarak verdığı haberde, ABD'nın, Irak lıde- n Saddam Hüsevin'e baskı yapmak ıçın UNS- COM denetımlennı kullanma yonundekı po- lıtıkasını değıştırmeyı dûşûndügûnu belırttı Habere gore ABD Başkanı BUI CHnton, güç kullarumı ve 1990'dan ben uygulanan yaptı- nmlann sürdürülmesı gıbı daha geleneksel tecnt pohtıkalanna yonelmeye hazırlaruyor UNSCOM Başkanı Richard Butfcr, NBC te- levızyonunayaptığı açıklamada, habenn âoğ- ruluğundan kuşku duyduğunu soyleyerek, "ABD her zaman UNSCOM'un denetunleri- ne destelî vertfi'* dedı WASHINGTON(AA)- CIA, BM'nın ınce- leme ve teftışlennın son bulması halınde, I- rak'ın kımyasal ve bıyolojık kıtle ımha sılah- lan üretebılecek kapasıteye sahıp olduğunu bıl- dırdı CIA'nm bu değerlendırmesı, son knz ortce- sınde, Amenkan Kongresı'ne sunduğu bır ra- porda yer aldı Ancak, CIA yetkılılen, değer- lendırmenın bugûn ıçm de geçerlı olduğunu kaydettıler CIA raporunda, BM'nın yıllardır ınceleme yapmasına rağmen, Irak'ın ktmyasal ve bıyolojık sılahlan üretecek ve bu sılahlan füze başhklarma yerieştırebılecek teknık cıhaz ve teknolojıye sahıp olduğu belırtılıyor "BM'nın nıceiemeien son buiursa, Irak, kim- yasal ve biyotojik kitk ımha sılahlannı yenıden uretmeye başlayabflir" denılen raporda, CIA, Irak ın nukleer programıyla ılgıh olarak hâlâ BM'ye bılgı vermedığıne de ışaret edıyor Ra- porda, Irak'ın gızlıce nukleer faalıyetlennı sür- dürduğunü belırlemenın ıse çok guç olacağı ıfade edıhyor Amenkan Asken Istıhbarat Örgütû DIA ıse Kongre'ye sunduğu bır raporda, Irak'ın kım- yasal ve bıyolojık sılahlan yenıden üretebılme kapasrtesmın "sınırlı''' ofduğumı bıldîrdı ANLAŞMA DONDURULABİLİR Füistin 'den gözdaği • tsraıFm, Fılıstın'le ımzaladığı banş anlaşmasını onaylamayı gecıktırmesı üzenne Fıhstın anlaşmanın askıya alınabıleceğı uyansmda bulundu Dış Haberler Sema - Fı- inanıyoruz" dedı Rubın, Fı- lısün Israıl'le ımzalanan ba- nş anlaşmasını askıya alma tehdıdınde bulunurken ABD, Fıhstın yonetımmın tsraıl'le guvenlık alanında ışbırlıgını yenıden başlattı- ğını belırterek Israıl'ın an- lasmaya uymak ıçın hareke- te geçmesını ıstedı Fılıstınlı ust duzev yetkı- hlerden Hasan Asfur, "tsra- i) anlaşma\i onavlamayı ge- cıktirmeyı surdururse bız de anlasma>ıdondunjruz" de- dı tsraıl Başbakanı Benya- min Netanyahu'dan 23 Ekım'de Wye Plantatıon'da ımzalanan anlaşmayı bır an once uygulamaya geçırme- sını ısteyen Fılıstınlı yetkılı, "Biz, İsrail'in yaptıklanna bakmadan. \ururtuğe gırer girmez anlaşmayı uvgula- mava başladık. \ma Netan- _\ahu a\ak surumekte ısrar ederse bız de anlaşmayı uy- gulamaktan vazgeçenz" u> ansında bulundu ABD, Fıhstın yonetımmın Wye anlaşması çerçevesın- de guvenlık ışbırlığını yenı- den başlattığmı belırterek ls- raıl'ın de anlaşmaya uymak ıçın kısa sürede harekete geçmesını ıstedı Netanyahu, Kudus tekı bır pazar yenne geçen cuma gunu ıntıhar saldınsı duzen- lenmesı uzenne, anlaşmanın onaylanmak uzere bakanlar kurulunda gorüşulmesını as- kıya almıştı ABD Dışışlen Bakanlığı Sozcusu James Rubin, ıntı- har saldınsından sonra banş anlaşmasırun uygulanması- na "kısabiraraverilınesuun anlaşıhr olduğunu" so>le- mekle bırlıkte ''Israıl huku- mennın sıyasai- vasal surecı kısa sure ıçınde başlatmast- nın ve anlaşma çerçevesınde sorumluluklannı yerine ge- ormesının onemb oldağuna lıstınhlenn yukumluluklen- nı yenne getırmeye başladı- ğını, tam güvenlıklı ışbırlıgı- nı yenıden başlattıklannı ve güvenlıkle ılgılı dığeradım- lan da atmaya başladıklannı soyledı tsrail'de yerel seçim ~ Israıl de dun ulke çapında 161 kenttekı yerel lıderlen ve beledıye meclıslennı be- lırlemek uzere yerel seçım- ler vapıldı Sıyasai gozlem- cıler yerel seçım sonuçlan- nın Netanyahu nun pohtıka- lanna yonelık ulusal goru- şun bır yansıması olarak go- rulemeyeceğını belırtıyor 'Casuslar S-300'lerin peşindeydi' Dış Haberler Servisi - Kıbns Rum kesımınde, ordu aleyhıne casusluk yaptığı kuşkusuylatutuk- lanan ıkı tsraıllmın S-300 fuzelennın radarlanyla ılgılendıklen ıddıa edılır- ken dolaylı olarak Turkı- yedesuçlandı RumKe- sımı Savunma Bakanı Yannakıs Omiru, tsraıl- hlenn MOSSAD ajanı olduklannın kanıtlanma- sı durumunda Israıl-Kıb- ns Rum Kesımı ılışkıle- nnın bozulacağı uyan- smda bulunarak "isnuTle Türkıve'nın arasındaki asken anlaşma gozonun- de bulundurulduğunda bu ola\ bızı daha da kay- gdandınyor" dedı Sos- yalıst EDEK partısının lı- den Vassos Lıssandesde, " Bu bırcasusluk olayLVe Israıl ıçın çalışan ajanlar Türkıye ıçın de çabşıyor demektir'' yorumunu yaptı I L V kîtâp"kulübû I IMZAGUNU TÜYAP 17. İSTANBUL KİTAP FUARI'NDA 12 Kasttn Pîrser.ib( 'Vann) Eski Tüfek. Sosyalist ŞEVKET ÖZPARLAK vefat ettı 8 11 1998 Anısı önünde saygı ıle eğıhyor ve onu guneşe gomüyoruz. Oğhı SIIPHİ ÖZPARLAK Kın MtRCAN HALVAŞt Arkıd«îUrı SULHİ KlTl'CU, ZEHRA KOSOVA HÜSEYİN AKYAY, ZİHNİANADOL, ŞAHAP BAKIRSAN UNLU TARIHÇİ 11 Kasım 1998 Çarşamba saat 14 °° 16 °° arasmda TUYAP KİTAP FUARI'nda K ] okurlarıyla ^ C ıı Att or bUİUŞUVOr rTTTFfiT • SIS.ÇANI sunar DEMIRTAŞ CEYHUN Osmanlılar ve Kultur tarıhımız uzerıne buyuk tartışmalar açacak yenı kıtabı KODADI: un ULU TÂRSUS1. SULH HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 1997 614 Davacılar Fatma Gok \ e arkadaşlan vekılı Av Rafet Lygun ta rafindan davalılar Ahmet Karaçor ve arkadaşlan alevhıne mahke- memıze açtığı hukmen tescıi davasmm yapılan vargılamalan sıra sında venlen ara kararı gereğınce Davalılardan Hasan Karaçor un adresı tespıt edıJemedığınden davalıya ılanen teblıgat yapılmasma karar venlnuş olup davalmın Tarsus Çoplu koyunde kaın 345 par- je\ numarasmda kayıtlı taşınmazla ılgılı olarak açılan hükmen tes "cıl davasının 10/12' 1998 gunu saat 09 00 da yapılacak duruşması- na gelerek beyanda bulunması veva kendısını bır vekılle temsıl et örmesı aksı takdırde yargılamanm gıyabında yapılarak karar ven- lecegı ılanen teblığ olunur 13 8 1998 Basın 40550 Stand No:85-86 (Alt kat) Tüyap Sergi Salonu Tepebası-lstanbul ~\T PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1995 741 Davacı hazıne tarafindan davalı Çako Gedıklı aleyhıne açılan tapu ıpta Iı ve tescıi davasının vapılan yargılaması sırasında davalıya ılanen tebhge karar venlmış olmakla, Davalı Çako Alı Gedıklı nın durusma gunu olan 2511 1998gunusaat9da mahkemertuzde hazır buhınnası \eya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı aksı takdırde yokluğunda karar \enlecegi daıa dılekçesı teblığı yenne geçerlı olmak uzere ılan olunur Basın 53707 . İcitip kulubü ,ZA GUN; TUYAP 17. İSTANBUL KİTAP FUARI'NDA Saat U00-16 00 T VlSaat 14 00-16 00 V I Saat 16 00 18 00 T ^Saat 18 00 20 00 T V^Saaf 78 00-20 00 ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 66 Davacılar Kadır Taylan \e Remzı Yılmaz vekılı ^\ Selahattın Gûn gor tarafindan davalılar Basn Çalışkan ve Halıs Aklar alevhıne mahke memıze açılan menfi tespıt davasında venlen ara karan gereğınce Da valılar Basn Çalışkan ve Halıs Aklar ın dav a konusu olan alacaklısı Bas- n Çalışkan borçlusu Kadır Taylan ve Remzı Yılmaz olan 15 6 1995 va de tanhlı 576 000 000 TL lık senet asıUannı ılaru takıben 20 gun ıçınde mahkemeve ıbraz etmelen ıbraz etmedıklen takdırde davacı ıddıalannı kabul etmış sayılacaklan davalılar Basn Çalışkan ve Halıs Aklar adma ılanen teblığ olunur 15 101998 Basın M3 76 TEKIN YAYINEVI & SUNA TANALTAY SÖYLEŞİÜ İMZA GÜNLERİ TÜYAP KİTAP FUARI TEKIN YAYINEVI STANDI ÜST KAT B SALONU 5 SOKAK TEPEBAŞI 11.11 998 Çarşamba saat 13.00 -17.00 14,11.998 Cumartesı saat 13.00- 17.00 15.11.998 Pazar saat 13.00-17.00 Ctktt Kûçükparmakkapı Sok. Halim İş Hanı No:10 K.3 BeyoğluİST. Tel: (0212) 249 47 74 MALATYA1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1998 738 Davacı Komşuoğlu Otomotı\ tarafindan açılan Merkez Çamurlu kovû 903 parselde kayıtlı taşınmaz malıkJennden Osman Bülent Anpacı nın adresı tespıt edılemedığmden adı geçenın 16 12 1998 gunu saat 9 00'da mahkememızde hazır bulunması bulunmadığı takdırde yargılamanm yok- luğunda yapılacağı ılan olunur Basın 53717 DIŞ TİCARET FİRMASI Endustrıyeyonelık urunlenn pazarlaması ıçın. Dınamık, kendıne gûvenen, ışletme, muhendıslık ya da Fızık, kımya, matematık bolümu mezunu, askerlıkie ılıskısı olmavan İNGlLlZCE bılen elemanlar anyor Başvuru: Faks: 0 212 222 66 47 - 222 82 60 SATILIK 1990 model Renault Toros gerçek 65 bın km'de 1 mılyar 200 mılyon lıra 18 00'den sonra Tel 257 16 36 Mesaı saatlerınde 230 90 37 Stand No:85-86 (Alt kat) Tüyap Sergi Salonu Ttpebası-istanbul Nufus cuzdanımı ve ehlıyetımı kavbettım Hûkûmsuzdûr AYŞEHARlfLİ TLRK DİYARBAKIR İŞ MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1996 398 Davacı SSK Genel Mudurluğu tarafindan davalılar Mehmet Alı Uyan ve arkadaslan aleyhıne mahkememızde açmış oldugu ıs- tırdat davasmın >apılan açüc vargılaması sırasında venlen ara ka- ran gereğınce Davalı Mehmet Alı Uyan adına çıkanlan teblıga- tın bıla ıkmal ıade edıldığı mahkememızce yaptırılan adres araş- tırmasından adresı tespıt edılemedıgı ve tum aramalara rağmen bulunamadığından ılanen teblıgat japılmasına karar venlmış olup davalı Mehmet Alı Uyan ın mahkememızde yapılacak olan 17 11 1998 gunlu duruşmasına gelerek dava ıle ılgılı belgelennı sunması veya kendını bır vekılle temsıl ettırmesı aksı takdırde ılanın teblığınden ıtıbaren 15 gun ıçınde dava dılekçesmm teblığ edılmış sayılacagı husus ılanen teblığ olunur Basın 7125 BAŞBAKANLK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ÇÖZUMLEYİCİ VE PROGRAMCIGİRİŞ SEVAVI 1- Başbakanlık Gumruk Musteşarlığı Muhabert ve Ekktronık Daıresı Başkanlığı nın Istanbul Gum rukler Başmudurluğu ne tahsıslı Genel Idare Hızmetlen Sınıfı kadrolannda gorevlendınlmek uzere 5 dereceden 3 adet 6 dereceden 3 adet ve 7 dereceden 4 adet programcı ıle 5 dereceden 1 adet 6 dere ceden 1 adetçozumlevıcı kadrolanna "llk Defa Devlet Kamu Hı/metı veGörolenne Devlet Memu- nı Olarak Atanacaklar Içın Mecbun \eterlık ve Varışma Sınavlan Genel Yönetmelığı" uyannca sınavla toplam 12 adet bılgı ışlem personelı alınacaktır 2- Sınava gırecek adaylann a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu nun 48 maddesınde belırtılen şartlan taşıması b) Sınav ta nhnt!banyla35)aşınıdoldurmamışolması (5 12 1963 ve daha sonra doganlarımtıhanagırebılecekler dır) c) Erkek adaylann askerlıkhızmetını tamamlamış veyaen az bıryıl erteletmış olması d) Görevını devamlı yapmasına engel olabılecek vucut veya akıl hastalığı ve>a vucut sakatlığı ıle ozurlu bulunma ması gerekmektedır 3- Programcı kadrolannda görev alacaklann a) Yurtıçınde ve dısında unıversıtelenn en az 4 yıllık eğıtım veren fakulte ve yuksekokullannın ma tematık, ıstatıstık ve fizık bolumlen ıle muhendıslık bölumlennden mezun olmak (Bılgısavar elektnk elektronık fizık veya matematık muhendıslığı tercıh edılecektır) b) Yurtıçınde ve dişında unıversıtelerın en az 2 yıllık eğıtım veren yuksekokullannın bılgısayarprog ramcılığı bölumlennden mezun olmak. c) Yuksekoğrenımı sırasında bılgısayar alanında ders aldığına ılışkın belge veya Mıllı Eğıtım Bakan- lığı onaylı bılgısayar programcılık kurslannı bıtırdığıne ılışkın sertıfika sahıbı olmak d) En az 1 programlama dılı bılmek ve belgelemek, e) Yeterlı derecede meslekı Ingıhzce bılmek, f) Tercıhen UNIX ışletım sıstemı ve Ven Tabanı Yonetım Sıstemı konusunda deneyımlı olmak 4- Çozumlevıcı kadrolannda gorev alacaklann, a) Yurtıçınde ve dişinda unıversıtelenn en az 4 yıllık eğıtım veren fakulte ve yuksekokullannın ma tematık ıstatıstık ve fizık bolumlen ıle muhendıslık bölumlennden mezun olmak (Bılgısayar elektnk elektronık fizıV veya matematık muhendıslığı tercıh edılecektır) b) Yuksekoğrenımı sırasında bılgısavar alanında der- aldığına ılışkın belge veya Mıllı Eğıtım Bakan lığı onaylı bılgısavar programcılık kurslannı bıtırdığıne ılışkın sertıfika sahıbı olmak, c) En az 1 programlama dılı bılmek ve belgelemek, d) Yeterlı derecede meslekı tngılızce bılmek, e) Tercıhen UNIX ışletım sıstemı ve Ven Tabanı Yonetım Sıstemı konusunda deneyımlı olmak f) En az 1 yıl programcı veya çozumlejıcı olarak çalışmış olduğunu belgelemek 5- htenılen belge ler a) Gumruk Musteşarlığı Personel Daıresı Başkanlığı ndan alınacak ve muracaat sahıbı tarafindan dol- durulacak ış talep formu ve sınav gınş belgesı b) Yuksekoğretım Kurumu dıploması veya mezunıyet belgesının aslı veya onaylı suretı c) Yuksekoğrenımı sırasında bılgısayar alanında ders aldığına ılışkın belge veya Mıllı Eğıtım Bakan- lığı onaylı bılgısavar programcılık kurslannı bıtırdığıne ılışkın sertıfika sahıbı olmak d) En az 1 programiama dılı bılmek ve belgelemek, e) 2 adet yenı çekılmış vesıkalık fotoğraf, J f) Çozumleyıcı olarak alınacaklann en az 1 yıl programcı veva çozumleyıcı olarak çalıştıklanna ılış-' kın belge Ekstk belge ve bılgılen bulunan muracaatlar ışleme konulmavacaktır 6- Başvuru adresı Başvurular 5 ıncı maddede belırtılen belgelerle bırlıkte "T C Başbakanlık Gümrük Musteşarlı- ğı Personel Daıresı Başkaolığı Anafartalar Caddesı. \o 6,12 Kat, 06100 Ulus-Ankara' adresme, 28 Kasım 1998 Cumartesı gunu saat en geç 14 30 a kadar şahsen ve>a posta ıle vapılacaktır Bu tanh-^ ten sonrakı muracaatlar ıle postadakı gecıkmeler dıkkate almmayacaktır 7- Sınav şeklı ve konulan Sı- nav yazılı (test) sözlu ve uygulamalı sınav olarak ıkı aşamada yapılacaktır Yazılı sınav Gumruk Mus teşarlığı tarafindan test şeklınde yapılacak olup aşağıdakı konulardan oluşacaktır a) Ataturk tlkelen ve Turk Inkılap Tanhı b) Temel Yurttaşlık Bılgısı c) Turkıye Coğrafyası d) Turk Kulturu ve Medenıyet len c) Turkçe Kompozısyon f) Matematık, g) tngılızce (Meslekı daida)h) Gorev lenn ozellığıne gore meslekı bılgıler Yazılı smavda 100 tam puan uzennden en az 70 puan alan adaylar basanlı sayılacaktır 8- Sınav tanhı ve yen Yazılı sınav (test) 5 Aralık 1998 Cumartesı gunu saat 09 30 da Ankara da yapı lacak olup adaylann sınav yerlen 02 04 Aralık 1998 tanhlen arasında Personel Daıresı Başkanlığı ta rafindan adaviara venlecek olan sınav gınş belgesınde belırtılecekür Adaylar aynı gun en geç saat 09 00 da sınav yennde bulunacaklardır Yazılı sınav sonuçlan en geç 30 gun ıçensınde Gumruk Muste şarlığı nda ılan edılecek olup aynca yazılı sınavını kazanan adaylara gereklı teblıgat yapılacaktır 9- Özel kımlık belgesı Adaylar kımlık tespıtınde kullanılmak uzere yanlanndaavnca fotoğraflı veonay Iı bır kımlık belgesı (Nufus cuzdanı veya surucu belgesı) bulunduracaklardır 10- Bu ılandan once yapı lan muracaatlar dıkkate alınmayacaktır \ot Sınava gıreceklenn beraberiennde yumuşak uçlu kurşun kalem ve sılgı bulundurmalan gerekmektedır Sınav soDuçlannın ögrenıleceğı telefonlar 306 81 67 - 306 83 63 Basın 54583
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog