Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kttap kulübü Her KİTAP dünyaya bir umut sunar. KİTAP. CAĞALOCLU SERGİ SALONOM., Turkocağı Cad No 39/41 |34334)Cağaloğlıı')stanbul Ta (21?)5M Ci 96 Faks.(212j514 01 95 Cumhuriyet VE CEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26698 /150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) 11 KASIM 1998 ÇARŞAMBA Korkmaz Yiğit'in, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamalar ülkeyi sarstı Hükümet zan altıııdaYılmaz her şeyi biliyordu' Türk Ticaret Bankası ihalesi ve Milliyet gazetesinin alımında kendisini, Başbakan Yılmaz ile ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Taner'in yönlendirdiğini öne süren işadamı Korkmaz Yiğit, Çakıcı ile yaptığı görüşmeleri Yılmaz'a.aktardığını, banka ihalesinin iptal edilmesini istediğini, ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi. ÇÖrtÜk tetidit ettî' Banka ihalesinden çekilmesi için Çörtük'ün kendisini aradığını belirten Yiğit, "Çörtük bana Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Çakıcı'nın kendi yanında olduğunu söyledi" dedi. "Erol Aksoy için dosya var, onu televizyondan yayımlat" baskısına da direndiğini açıîdayan Yiğit, ihale görüşmesinin de Taner'in evinde gerçekleştiğini öne sürdü. 'Yılmaz ve Taner söz verdi' Aiaattin Çakıcı'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini, buna karşıhk korunmadığını söyleyen Korkmaz Yiğit, banka ihalesindeki farkı Mesut Yılmaz ile Güneş Taner'in devlet bankalanndan karşılayacaklan sözü verdiklerini belirtti. Yiğit, Nesim Malki cinayetini çözen iki askerin de Çukurca'ya sürüldüğünü iddia etti. Baykal: Yrlmaz îstifa etmezse onu başbakan olarak tanımıyorum 'Hemen istifa etsinler'S blr Seylm yok' İşadamı Korkmaz Yiğit'in yaptığı açıklamalar, hükümeti sarsarken muhalefet partiierinin liderleri, Başbakan Yılmaz'ı ve Devlet Bakanı Taner'i istjfaya çağırdılar. CHP Genel Başkanı DenLz Baykal, Yiğit'in açıkJamalannın ardından hûkümetin her an istifasını beklediğini belirterek "Yanna kadar istifa etmezse Sayın Mesut Yılmaz'la başbakan olarak konuşacak bir şeyim yok" dedi. DYP oensoruya hazırlanıyor Açtkiamaiar DSP'de de rahatsızlık yaratırken partililer Ecevit'in açıkJamasınj görmeden konuşmak istemediler. Çiller, Yılmaz ve Taner hakkında gensoru vermeye hazırlanırken Yılmaz'la yann yapacagı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Çiller "Dehşet içindeyim" dedi. DTP ise bugün genei idare kurulunu toplayarak durum değerlendırmesi yapacak. • 6. Sayfada Haber Merkezi - Ülkiicü mafya lideri Alaattüı ÇaJacı ıle telefon göriişmesi yap- tığı ortaya çıktıktan sonra hızla tükenişe dogru sürükJenen işadamı Korkmaz VI- ğit'ın DGM tarafından gözaltına alınma- dan önce hazıriadığı vıdeo kaset, Kanai 6 ve Kanal E'de yayımlandı. Yıgıt, Türk- bank ihalesi ve Milliyet gazetesinin satışı öncesinde Çakıcı ıle olan görüşmelerini Başbakan Mesut Vılmaz ve Devlet Baka- nı Güneş Tanere anlattıgını, u Türkbank ihalesinin iptal edilmesini" istediğini, an- cak buna karşın Yılmaz ve Taner'in ken- disini ihalelere katılması yönünde teşvik ettiklennı açıkladı. Ihaleye Çakıcı'nın teh- ditleriyle fesat kanşrırdıgı suçlamalannı reddeden Yiğit, "Benim Çakıcı'ya ihtiya- cıtn yokru. Zaten hûkümetin en üst kade- mesinden her türiü desteği göriiyordum" dedi. Yiğit, yaklaşık bir saat süren kaset- te, Türkbank ihalesi öncesinde, kendisinin kazanması için Başbakan Yılmaz ve Gü- neş Taner'in ihaleye katılacak diğer kişi- lerle görüşmeleryaptıklannı ve kendısıne bu görüşmeler konusunda bilgi verdikle- rini de ilen sürdü. Korkmaz Yiğit'in video kasetınde yaptığı açıklamalar özetle şöy- le: Son on gün içinde çok şey yaşadım. Sa- at 18.00'de Sayın Güneş Taner ıle bir gö- rüşmeye gideceğim. Bugüne kadargörüş- mek isteyip de görüşemediğim Sayın Gü- neş Taner'le görüşmeye gideceğim. Böyle bir tesbiti yapma ihtıyacı neden doğdu? Gerek medya gerek sıyasiler, ge- rek Ankara'da oluşan olaylar, beni hep bir- likte yargısız ınfaza doğru ve sonunu gö- remediğim bir noktaya doğru götürdüğü- ne inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir in- faza mahkûm edilmeden yaşadıklanmı. Türkbank ile alakalı çakıcı ıle alakalı ya- şadığım olaylan aramda geçen konuşma- lan böyle bir kasete tesbit etme ihtıyacı duydum. Bunu neden duydum? Her an güvenlik mahkemesi beni çağırabilir. Git- mek için hazınm. Güvenlik mahkemesi- ne daha önce avukatlanmı gönderdim. Adresimi ve telefönlanmı bildırdim. Gel- meye hazır olduğumu bıldirdim. Ancak bu güvenlik mahkemesıne gıttığimde ney- le karşılaşacağımı, nasıl sonuçiann beni beklediğinden emin değılim. Endişelerim var. Bu yargıya nasıl sahip oldum? Med- yada çıkanlar şu anda yaşadıgım olaylar, medyanm bana yaptıklan. benım endişe- lenmeme ve korkmama neden oldu. • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e insan seli ©*ııu luıııtıııaclık• Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Anıtkabir ' • Atatürk ilkelerinden en önemlisinin laikJik . ', özel defterine "Türkiye devleti, çağdaş normlarla olduğunu belirten Başbakan Mesut Yılmaz yoluna devam edecektir. Gösterdiğiniz hedefe kendisini ziyaret eden çocuklara, "Atatürk ve demokrat, laik, çağdaş hukuk devleti olan Cumhuriyet düşmanlanna uymayın" dedi. Yılmaz Türkiye'yi yüceltmeye kararlıyız" yazdı. devletin bu konuda gereğini yaptığını belirtti. • Atatürk'ün yaşama gözlerini yumduğu an Türkiye'nin her köşesinde 1 dakika süreyle yaşam durdu. Her yerde saygı duruşunda bulunulurken sivil savunma sirenleri, araç klaksonlan, tren ve vapur düdükleri Ata'ya saygı amacıyla çaldı. 478 KİŞİ GÖZALTIIVDA Yine şeriatçı gösteriTarsus ve İstanbulda saygısızlık 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde şeriatçılar yine gösteri yaptı. Tarsus"ta daha önce şeriatçı gösteriler nedeniyle cezaevine giren Recai Gökalp törenler sırasında elinde Kuran'la "Puta tapmayın, Kuran'a tapın" diye bağırdı. Istanbul'da Fazilet Partili olduğu ileri sürülen Mehmet Öge de herkesin saygı duruşunda bulunduğu saat 09.05'te Atatürk Havalimanı Iç Hatlar Giriş Salonu'nda "ezan" okudu. Gökalp ve Öge gözaltına alındı. Polis. önceki akşamki operasyonlarda da şüpheli 478 kişiyi gözaltına aldı. AMTKABtR'DE DEVTET TÖRENİ - Atatürkün ölümünün 60. yıhnda Anıtkabır'de düzenfcnen devlet töreni- ne, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında TBMM Başkanı HikmetÇetin, Başbakan Mesut Yümaz, Başbakan Yardımcısı Büient Ecevit siyasi parti genel başkanlan, bakanlar ve milletvekilleri kaaJdj. Tören 08.55'te Aslanlı Yol'dan jürünmesiyle başladı. Demirerin, Atatürk'ün mozolesine kırmızı-be>az karanfîflerden oluşan çe- lengi bırakmasımn ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde sajgı duruşunda bulunuldu. (Fotograf: AA) Haber Merkezi - Tarsus'ta daha önce şeriatçı göstenler nedeniyle cezaevine giren Recai Gökalp 10 Kasım tö- renlen sırasında elinde Ku- ran'la. "Pırta tapmayın, Ku- ran'a tapuı" dıye bağırdı. Is- tanbul'da Fazilet Partılı (FP) olduğu ıleri sürülen Mehmet Öge de, herkesin saygı dunı- şunda bulunduğu saat 09.05'te Atatürk Havalimanı lç Hatlar Gınş Salonu'nda "ezan" okudu. Gökalp ve Öge gözaltına alındı. Polis, Is- tanbul'da önceki akşam ger- • Arkası Sa. 8, Sü. 4'te DOLMABAHÇE SARAYT'NA ZfYARETÇl AKIM • S. Sayfada ASKERİN GÖZYAŞLARI - Gazi'nin yaşamuun büvük bir bölümünü geçird^i yer , Dolmabahçe Saravx Dost \ sofralaruun kumiduğu, sinsi hastalığmı öğrendiği ver. Dün, 10 Kasım İ938'de son soluğunu verdiği yatağının başmda O'nu seven, izle>en insanlar vanb. Bir askerin tören sırasındaki gozyaşian çok şey aniatıyor— (Rrtoğraf: SA.4DET ÜSLU) AİVKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Cumhuriyetin 75. yıldönümü etkinliklenyle bütünleşen 10 Kasım An- ma törenleri de, gericı sal- dınlara karşı "laik, çağdaş Cumhuriyet için kararü- ük" gostenlenne dönüştü. Ankara'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın de katıldığı törende konuşan Prof. Dr. ReşatGenç, Cum- huriyetin kuruluşunda ka- patılan tarikatlann dahage- rici bir anlayışla döndükle- rini ve toplumun "cemaat- leştirilmeye çahşıldığun" söyledi. Hacettepe Üniver- sitesi Rektörü Prof. Dr. Sü- leyman Sağlam, Cumhuri- yet ilkelennı yozlaştırma çabalarının "amansız uğ- raşlar olduğunu" belırtir- ken "Atatürk'e bağulık onurumuzdur" dedi. Bü>ük Önder'in yaşama gözlennı yumduğu saat 09.05'te Türkiye'nin her köşesinde 1 dakikalık say- gı duruşunda bulunulurken sivil savunma ve fabrika si- renleri, araç klaksonlan, tren ve vapurdüdüklen çal- dı. Ankara'da Ankara met- rosu \e Ankaray'da sefer- ler 1 dakika durduruldu, yolcular da ayakta saygı duruşuna geçti. Cadde ve sokaklar ıle ev ve işyerle- rindeki yurttaşlar 09.05'te 1 dakikalık sa>gı duruşuna karıldılar. 10 Kasım nedeniyle Anıtkabır'de düzenlenen devlet töreni, Cumhurbaş- • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te C U M H U R Î Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H I Z M E T I GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EYLEMDE/ 10 KASIMLARDA Fazıl Hüsnü Dağlarca Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eylemde/ 10 Kasımlarda' adlı şiir kitaplarında büyük önder Atatürk'le ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bu önemli ve etkili şiir kitaplarını, tek kitap olarak okuyucularımıza sunmaktan büyük kıvanç duyanz. .ORSA ODun 2517 üncekı 2534 DOLAR Dun 294.8OO Önceki 293.3OO IARK 2rDun '5.2OO ncekı 4.8OO ALTIN ODün 2.780.000 Önceki 2.768.OOO GÜTVCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Taşla Kaç Kuş? Saat 9'u bir iki dakika geçiyor. Başta Cumhurbaşkanı, kısacası "devlet" Ata'nın hu- zuruna adım adım yaklaşıyor. Naklen yayın yapan TV'lerin kameralan birden yürü- yüşün başladığı Arslanlı Yol'u gösteriyor. Önce hızlı, hatta koşar adımlarla Arslanlı Yol'un baş- langıcındakı birkaç basamaklı merdiveni tırmanan kısa boylu, tıknaz bir adamı ekrana getıriyor: FP Genel Baş- M Arkası So. 8, Sü. l'de l EDERASYONA AÇIKLIK GETÎRİLÎYOR Ankara sürecine dönüş • Kûrt liderler arasmda imzalanan VV'ashington bildirisinin Ankara'da yarattığı kaygıyı gidermek amacıyla Türkiye, fngiltere ve ABD arasmda hazırlanan deklarasyon açıklandı. Ankara sürecinin uygulanması amacıyla hazırlanan 3'lü deklarasyonda, Washington bildirisinde yer alan 'federasyon' ifadesine de açıklık getiriliyor. • Ankara, Londra ve Washington'da açıklanan deklarasyonda, Kürdistan Demokratik Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği arasmdaki uzlaşma çabalannm önemli ve yeni bir aşamaya ulaştığı vurgulanıyor. Barzani, Ankara'da yaptığı açıklamada, "Federasyon bizün insanlanmızın idealidir" diye konuşmuşaj. • 10. Sayfada Cuma günü Cumhuriyet 'le ABD SALDIRIPLANIHAZIRLIYOR Bağdat diplomasiden yana • Irak ile BM arasında tırmanan kriz nedeniyle ABD saldın planlan hazırlamaya başlarken Bağdat'uı krizi banşçı yöntemlerle çözme yollannı aradığı bildiriliyor. Irak'ta bulunan Ingiliz milletvekili Dalyell de uluslararası topluluğun yaptınmlan kaldırması konusunda" bir admı atması dunımunda, Irak'ın UNSCOM'la yeniden işbirliğine hazır olduğunu belirtti. • Saddam'ın oğlu Uday'uı gazetesinde çıkan haberde ise ABD ve Ingıltere'nin asıl amacınm ı ^ T 1 1 Hûse yin'< devirmek olduğıuiu yazdı. Dışişleri Bakanlığı Sozcu Yardımcısı Sermet Atacanlı, Türkiye'nin Irak ile BM arasındaki genlırnin tırmanmasmdan endişeii oldugıiflu ve sorunun, bir çatışma olrnadai) çözümlenmesini dıledığmi belirtti. • //. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog