Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhûriYet kitap kulübü Yaşamı kısack birmumalevi olarak gormemeninyolu: KİTAP Türtocagı Cac No 39/41 (34334)Caga]ogiulstanbul Tel (212)514)1 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyeflilj)))İO"7.4 Cumhuriyet İSTANBUL \%<5?RESlNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26688 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-7997) 1 KASIM 1998 PAZAR Eski Devlet Bakanı Şahin, siyasetçi-bürokrat-işadamı ilişkisini değerlendirdi 'Bankalar soygımaracı'KamU bankalan devletî kemiriyor Partisi DTP'nin zoruyla bakanlıktan aynlan Refaiddin Şahın, bankalardakı soygunun, siyasetçi-bürokrat ve işadamı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Emlak Bankası'ndan sorumlu olan Şahin, devlette en büyük soygunun kamu bankalan aracılığıyla yapıldığını ileri sürdü. Şahin, "Devlet, bankacılık sisteminden tamamıyla çekilmeli. Bir tek Merkez Bankası kalmalı. Vakıflar Bankası'nın ayn bir statüsü var. Burası daha özerk bir yapıya kavuşturulmalı. Diğer bankalar da ilgili esnaf ve birliklere devredilmeli" diye konuştu. Azerbavcan Cumhurbaşkanı Ha\daı \lı\e\, Başbakan Mesut Y ılmaz'la görüştü. Bakû-Ceyhan hattma son noktayı koydular • Başbakan Mesut Yılmaz, Cumhuriyetin 75. \ıl kutlamalan çerçevesinde iki önemli doküman imzalandığını kaydetti. Yılmaz, bunlardan birinin, Türkmen gazının Türkıye'ye getırilmesı, ikıncisinin de Bakû-Tiflis-Ceyhan boru hattının gerçekleştirilmesi konusunda bütün ilgili ülkelerin ortak tavn olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "noktayı koyduklanm" belirterek "Geçmışteki bütün zorluklan düşünürsek inanıyoruz ki bu projeyı hayata geçıreceğiz" dedi. • 6. Sayfada ADALET BAKANI FRANSA YOLCUSU 'Avrupa çifte standart uyguluyor' • Adalet Bakanı Hasan Denızkurdu, sürekli olarak Türkiye aleyhinde kararlar veren Avrupa tnsan Haklan Mahkemesı (AİHM) Başkanı ve üyeleri ile görüşmek için Strassbourg'a gidıyor. Denizkurdu, şimdiye kadar AÎHM'ye yapılan kişısel başvurulann sayısının 2 bin 400'ü bulduğunu belirterek "Eğer bu davalann yüzde 70'i aleyhimize sonuçlanırsa 5 ila 7 mılyar dolar tazminat ödemek zorunda kalınacak" dedi • 4. Sayfada GÖTEBORG FACLASI Isveç yangmmda 7 Türk can verdi • tsveç'in Göteborg kentinde perşembe gecesi çıkan yangında can \eren 60 kışiden 7 sınin Türk olduğu belırlendı. Göteborg'un Hissinge semtindeki Makedonya Kültür Derneği lokalinde çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangında yaralanan I3'ü ağır 173 kişinin tedavısi sürüyor Göteborg polisi. ölenlerin çoğunluğunun îran, Irak, Somali, Makedonya. Ortadoğu ve Latin Amerika kökenli olduğunu açıkladı. Isveç'te bütün bayraklar yanya indirildi ve ölenler için yapılan ayın televizyonlardan canlı olarak yayımlandı. • 9. Sayfada DÜRDANE K1RÇL VAL ANKARA - DYP Genel Başkanı TansuÇfller'ın şa- ıbelı malvarlığının kaynağı- nın da batan bankalar oldu- ğu ılen sünilürken, karşılaş- tığı sıyasi baskılarnedenıy- le görevınden ıstıfa etmek zorunda kalan Emlak Ban- kası'ndan sorumlu eskı Devlet Bakanı Refaiddin Şahin. "Devlet. kamu ban- kalan aracılığıyla sovulu- vor" dedi Şahın. sıyasetçı- bürokrat-ışadamı üçgenı kurularak kamu bankalan- nın ıçının boşaltıldığını ıle- n sürdü. DTP'lı mılletvekıllennın usulsuz kredı ve tayın talep- lennı yenne getırmedığı ıçın grupta düşürülen ve karşılaştıgı sıyası baskı ne- denıyle ıstıfa etmek zorun- da kalan Şahın, Emlak Ban- kası'nın 4'e boiündukten sonra özelleştınlmesı kararını eleştırdı Şahın, Emlak Bankasfndan mev- duat ışlemlen yapan yenı Emlak Bankası yanında, Denız Tıcaret, Dış Tıcaret ve Konutbank adında 3 ayn banka daha kurulması ve bir yıllık rehabılıtasyondan sonra satıl- ması karannın devlete yenı yukler yüklenmesı anlamını taşıdığını söy- ledi. Özelleştırmenın KlT'len sa- tarak devletın yûkünü hafıfletmek anlamı taşıdığını belırten Şahın. an- SEKA işçileri zaferi kutladı• SEKA'nm kapatılmasını ve özelleştirmeleri protesto amacıyla Izmit'te düzenlenen ve 30 bin kişinin katıldığı miting, Özelleştırme Yüksek Kurulu'nun önceki gün kapatma karannı geri alması üzerine kutlamaya dönüştü. Ankara'ya yapılması planlanan yürüyüş de ertelendi. SEKA işçilerinin laydır sürdürdüğü işyerini terk etmeme eylemi de dün sona erdi. Mitingde konuşan konfederasyonlann başkanlan, SEKA çalışanlanru kutladılar ve sıranın SEKA'nın teknolojisıni yenilemeye geldiğini belirttiler. cak alınan bu kararla 3 yenı KİT daha yaratılmak ıstendığını söyle- di Yenı bankalar ıçın yenı bılgisa- yarlar, sıstemler \e tabelalar satın alınmak zorunda olunduğunu, bu- nun da devletın yenı masraflara so- kulması anlamına geldığmı kayde- den Şahın, "Alınan karar mantıklı değü" dedi Şahın, •'Eğer gerçek- ten özelleştirme yapmak niyetinde- lerse, bizim başlattığımız Emlak Bankasf nın iştiraklerinin özelleş- rirmclerini tamamlasınlar. Emlak Bankası'nuı toplam 19 iştiraki var- dı ve biz bunlann bugüne kadar 4'ünün satışını tajnamlanuşbk" dı- ye konuştu. Dev lette en büyük soygunun ka- M Arkası Sa. 6, Sü. 6'da ÖZEL SEKTOR BANKACIYA KJZGIN lMKYUMZ'ınhalNri • 11. Sayfada K Ü L T Ü R H 1 Z M E T İ N D E B İ R A D I M D A H A R E N E D E S C A R T E S YONTEM UZERINE KONUŞMA RENE DESCARTES YONTEM ÜZERİNE KONUŞMA Fransızcadan çeviren: AFŞAR TİMUÇİN 'Yontem Üzerine Konuşma'da, Descartes felsefesınin gelecektekı gelişmeleri taslak olarak yer almaktadır. Nasıl Descartes'tan geçmeden çağdaş duşunceyi kavramak olası değilse, 'Yontem Uzerine Konuşma'dan geçmeden de Descartes'ı kavramak olası değildir. Hegel'in, gerçek birdeğerbilirlıkle "modern felsefenin kurucusu" dediği Descartes'ın temel yapıtı... Salı günü Cumhuriyet 'le PKK ve Abdullah Ocalan hakkında iki ülke nezdindeki girişimler sonuç vermeye başladı amve Mosl&ova guvencesı Ata'mn yatında Cumhuriyet kudaması ye'de bulunan devlet başkanlan ile >abancı ülke temsilcilerine, Savarona Yatı'nda resepsiyon verdi. Kuruçeşme'den Savarona 3e İs- tinve Koyu'na giden konuklar, vatta verilen koktev lin ardından yemek yediler. tstinve Koyu*nda sahildeki yurttaşlaıia birlikte İstik- lal Marşı'run sövlenmesinden sonra konuklar, safıilde oluşturulan su perdesinde TRT tarafından çekilcn "Cumhurivet" filmini iz- lediler. Sanatçı Kenan Doğulu'nıın İstime'de verdiği konser de konuklan coşturdu. TörenJere kaülan Pakistan Cumhurbaşkanı Ta- rar, incelemelerde bulunmak üzere Konya'va giderken diğerleri ülkelerine dönmeve başladılar. (Fotoğraf: HATlCE TUNCER) Sliriye: Ankara ile Şam arasında direkt telefon hattı kuruldu. Türkiye'den Şam'a giden iki özel elemanın yanında iki eleman daha gönderildi. Bu adımlar üzerine Suriye sınınnda yapılması planlanan tatbikat durduruldu. RUSya: Dışişleri Bakanı îgor îvanov'un Başbakan Mesut Yılmaz'a getirdiği mektupta, "Rusya, Öcalan'ı banndırmayacak" ibaresi yer aldı. Bu değerlendirme Türkiye'nin beklediği, "gerçekleşebilecek en olumlu" yaklaşımdı. ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Türkiye'nin terör Örgütü PKK'nın-dış destek- lennın kesıimesıne yönehk olarak atuğı adımlarla ilgili ı- kı önemli gehşme yaşandı. Sunye'yle vanlan anlaşma uyannca, direkt telefon bağ- lantısı kurulurken, daha ön- ce ıkı olan, Türkiye'nin Su- nye'ye göndereceğı görevlı sayısı dörde çıkanldı. Rusya Dışışlen Bakanı tgor tva- nov'un Başbakan Mesut Vü- maz'a getırdıgı mektupta da, "RusyaApo\ u banndırma- yacak" ıbaresmın bulundu- ğu öğrenıldı. Son gelışmeler üzenne Türkiye'nin Sunye sırunnda yapmayı planladıgı tatbıkatın ertelenmesının gündemde olduğu belırtıldı. Sunye'den kaçan PKK'li- lenn büyük bölümünün Lüb- nan'da Sunye'nın kontrolün- dekı Bekaa Vadısı'nde ol- duklan ögrenıldi. Cumhun- yet'ın edındığı bılgıye göre, I Arkası Sa. 6, Sü. Vde Korsan cinayetten aranıyordu • Ayvalık uçağını kaçıran Erdal Aksu, Diyarbakır ve Ağn emnıyet müdürlüklen tarafından 3 öğretmen ile 1 komiser muavınini öldürmekten aranıyordu. Aksu'nun cenazesı ailesinin yaşadığı Mersın'de toprağa verilecek. • 6. Sayfada UÇAK KAÇIRILD1KTAN SONRA ÖNLEM H 6. Sayfada SORUŞTURMA DERıNLEŞtYOR • 6. Sayfada SAYISAL LOTO: 17-19-3(M3-45-48 I 6. Sayfada BARIŞA İSLAMCI GOZDAĞI • 9. Sayfada F BAHÇE, A GLCÜ'NÜ ZOR YENDİ USpor'da DERS KJTABINDA BÜYÜK SKANDAL • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Karıştındıkça Altından... Korkmaz Yiğit -Alaattin Çakıcı kasetı durgun su- yaatılan bırtaş gıbı.. Halka halka yayılıyor ve her halka gızemli bir olayı, ıçerığı bılınmeyen gelişmeleri aydınlığa çıkarıyor. Bu halkalardan b n CHP'yı yakından ılgilendırıyor. llgilendıriyor, çünkü Yiğıt-Çakıcı kasetı, Emnıyet Ge- nel Müdürlüğü'nde görevlı "ulkesını seven vatanper- ver kımıleri" tarafından CHP Içel Mılletvekılı Fikri m Arkası Sa. 6, SHVde HN CESUR *KIZKARDEŞ"I Sertti, güzeldi ve ateş edebiliyordu. Tamara Bunke, Bolivya'nın devrim tarihine "Tania" olarak geçti. Otuz dokuz derece ateşle günde kırk kilometre yürüdü. Öldürüldüğünde yirmi dokuz yaşındaydı... Bugün Cumhuriyet'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mamak'ın Oğrenci Öğpetmenleri! Dun yazıyı sonlarken, "Şımdi sıra, coşk li kılmakta, üretken kılmakta, sevıncı bılın< ia" demıştik. Buradan devam edelım. Geçen günlerde bir oyunun perde arası geldı. Yüzleri gülüyor, pınl pınl. "Sizden ' var" deyıp devam ettıler • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog