Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü "Kitap Kurdu" Oldnğnnuz Belgelendi mi? Turtocağı Cad No 39/41 (34334)Cagaloğlu/lstanbul Tel.(212)514 01 96 Faks.(212)514 01 95 Cumhuriyet Cumhuı kitap fcofüfrifl Dosjların ı^î^itapRnrılıı r d No 39/41 (34334)Cağalogiu/lstanbul (212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26392 / 1OOOOO TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 OCAK 1998 CUMA C U M H U R Î Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Yeni Türkiye: Bir Batı Devleti GEORGES DUHAMEL / Çeviren: CAN YÜCEL Bugün Cumhurlyet 1e TBMM Genel Kurul Salonu Projesi'nin gerçek bedelinin 12 milyon dolar olduğu saptandı Meclis9 i alclattılarg ö r e v d e TBMM Başkanhk Divanı bünyesınde oluşturulan genel kurul salonu inşaatı yolsuzluğunu araştırmakla görevli komisyon, Emlak Konut Genel Müdürü Süleyman Şahin ile Ural Mühendislik'in sahibi ve proje müellifi Ilhami Ural'ın bilgisine başvurdu. SUÇ (JuyurUSU hazirllğl Komisyonun üyeleri, TBMM'yi aldattığı gerekçesiyle Emlak Konut ve Mesa-Nurol ortaklığı hakkında suç duyurusunda bulunacaklannı açıkladılar. Emlak Bankası Teftiş Kurulu Başkanhğı da Emlak Konut hakkında soruşturma başlattı. AYŞE SAYEV ANKARA-TBMM Başkanhk Dıvanı bünyesınde oluşturulan komisyon. Emlak Konut ile Me- sa-Nurol ortaklığı hakkında "suç duyurusunda" bulunmaya hazır- lanıyor. Emlak Bankası Teftiş Kurulu'nun da. bünyesindeki Emlak Konut AŞ hakkında so- ruşturma başlattığı öğrenildi. TBMM Başkanhğı'nın proje mü- ellıfı olarak keşıf özeti hazırlattı- ğı Ural Mımarlık'ın sahibi İlha- mi Ural. komisyona yaptığı açık- lamada. Emlak Konut ve Mesa- Nurol ortaklığının, faruralan 2-3 kat şişirerek 12 milyon dolarlık işi 21 milyon dolara ıhale ettiğı- ne, projenin 38 milyon dolara mal olmasının beklendığıne dikkat çekti. TBMM Başkanhk Divanı bün- yesinde, genel kurul salonu inşa- atı yolsuzluğunu araştırmakla gö- • Ali Topuz • 'Yolsuzluklar•• Ozalın urunu • TBMM inşaatındaki yolsuzluklan ve Kalemli'yi eleştiren Ali Topuz, her devlet ihalesinde yolsuzluk şüphesi bulunduğunu söyîedi. Topuz, "Bu yolsuzluklar, Özal ve yamaklannın ürünü" dedi. • 5. Sayfada • TBMM yolsuzluğu I Mimarlık da çiğnendi • TBMM'de açığa çıkan fahiş ödeme Türkiye'yi ayağa kaldınrken, aynı düzenlemenin mimarlık ilkelerine ve kültûrel ahlaka uygun olup olmadığı birkaç vıl önce tartışılmıştı. OKTRY BOCt-l* tabarf • / /. Sayfada • ANAP Meclis Crubu • Kalemli'den savunma • Hakkındaki ıddialarla ilgili olarak partisinin Meclis grubunda bilgi veren Mustafa Kalemli, "Ben bu grubun 15 senelik üyesiyim. Beni siyasi olarak gömmelenne müsaade etmeyın" dedi. I //. Sayfada revli komisyon dün sabah topla- narak, Emlak Konut Genel Mü- dürü Süleyman Şahin ile Ural Mühendislik'in sahibi ve proje müellifi Ilhami Ural'ın bilgisine başvurdu. Alınan bilgiye göre Ural, kendilerinin çıkardıgı keşif özetinden örnekler vererek mil- letvekili koltugu, yer döşeme ha- lısı, avize temizlenmesi dahil, he- men hemen bütün malzemelerin fiyatının 3 kat yüksek gösterildi- ğini söyledi. Ural, hazırladıklan keşif özetinde klima, oylama ci- hazları dahi) bütün proje için 12 milyon dolarlık maliyet hesabı yaptıklannı, bunu da TBMM Başkanhğı 'naılettıklennıbildir- di. Komisyon bu belgeleri Ural'dan istedı. Komisyon üyele- ri ise Emlak Konut'un portfoyün- de 110 fırma varken. sadece 7 fir- mayı ihaleye çağırmasmı eleşti- rirken, ihaleyi kaybeden 6 firma- bedelİ Projenin geç teslim edilmesinden dolayı Emlak Konut'tan 920 bin dolarlık gecikme bedeli tahsil edilmesi gerektiğini belirten komisyon, "Bu çerçevede, sözleşmede bulunmayan 500 milyar lirahk söküm ücreti için de ödeme yapılmamalıdır" dedi. ediyor" diye eleşriride bulundu. DSP'lı ldare Amiri Hakan Tar- tan ise TBMM'nin 920 bin dolar- lık gecikme ücretıni Emlak Ko- nut'tan tahsil etmesini, malzeme bedellerinin keşif özetinde yer alan miktarlar üzerinden öden- mesıni istedi. Tartan, Emlak Ko- nut hakiunda "TBMM'yi aldattı- ğı, işin randımanını ve ekonomik ilkeleri gözetmediği'' gerekçesiy- le suç duyurusunda bulunacakla- nnı da bıldirdı. CHP'li ldare Amıri Önder Kırlı da, şişınlen faturalara dikkat çekerek. "Em- lak Konut, TBMM'yi hortumla- nuşdr" dedi. Komisyon dünkü toplantısın- da şu saptamalarda bulundu: - Projenin geç teslim edilme- sinde TBMM Başkanhğı'nın ıh- malı ve suçu yoktur. Proje. Me- sa-Nurol ortaklığının taşeron fir- mArkasıSa.ll,Sû.l'de nın ise Emlak Konut tarafından "taşeron" olarak kullanılmak su- retiyle "susturulduğuna" dikkat çektiler DYP'lı TBMM Başkan- vekılı ve Komisyon Başkanı Ka- mer Genç, "O zaman biz de bir şirket kuralım, ihaleye kafılalım. Çünkü Emlak Konut iyi zengin 'Sigaratekellçri ihya edilecek'Likör fabrikasma talip çok • Satışa çıkanlan TEKEL Likör ve Kanyak Fabrikası iştah kabartıyor. TEKEL'in parça parça yabancı sermayelı şirketlere devri kapsamında, 100 milyon dolar fiyat bicilen Likör Fabrikası "na Galatasaray Spor Kulübü, Dünya Bankası, Aydın Doğan ve Şişli Belediyesi'nin talip olduğu belirtilivor. Ali Sami Yen Stadyumu • TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalan Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalara neden oldu. Bağımsız Milletvekili Gökhan Çapoğlu hükümeti uyararak, "Milyonlarca tütün ailesi, sendikalar ve biz ikna olmuş değiliz" dedi. Çokuluslu sigara firmalarmın ihya edildiğini ileri süren Çapoğlu'na yanıt Devlet Bakanı Eyüp Aşık'tan geldi: "'Bugünkü öncelikler yol, barajdır. Marlboro'ya sesleniyorum. 101 milyon dolar versinler. Hemen masaya oturtacağım." ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - TBMM Genel Kurulu'nda TEKEL'ın özelleştınlmesı çalış- malannı gündeme getiren Bağım- sız Ankara Milletvekıli Gökhan Çapoğlu, hükümetın sigara tekel- lenni ihya etmeye çalıştığını söy- ledi. Devlet Bakanı Eyüp Aşık ise Akhısar'daki fabnkanın moderni- 13. Sayfada TEKEL'in Mecidiyeköy'de saüşa çıkardığı 26 dönüm arazi üzerindeki Likör Fabrikası'na 100 milyon dolar fiyat biçüdi. (Fotograf: UĞUR GÜNYÜZ) • Arkası Sa. 17, Sü. 7'de Türkiye'den Schengen ülkelerine protesto ROMA (Cumhuriyet) - Avrupa'yayö- nelık mültecı akınının önlenmesı konu- sunda yedı Schengen ülkesi ile Türkiye emnıyet genel müdürlennin dün Roma'da yaptığı toplantıda. Türkiye, kaçak göç ko- nusunda PKK'nın rolünün diğer ülkeler tarafından açıkça tanınmamasını protesto etti. Toplantı sonunda hazırlanan niyet bil- dınsine taraf olmayı reddeden Emniyet Genel Müdürü Necati Bflican, niyet bildi- risinin inceleneceğini açıkladı. Türkiye, organize suçla mücadele konusunda çaba göstermeye devam edeceğini bildıriye çe- kince olarak koydu. Türkiye dışmda Italya, Yunanistan, Belçika, Avusturya, Almanya, Fransa, Hollanda emniyet genel müdürleriyle bir- likte Avrupa Birliğı (AB) Dönem Başka- nı olarak Ingiltere'nin gözlemci olarak ka- tıldığı toplantı sonunda Emnıyet Genel Müdürü Bilican bir basın toplantısı dü- zenledi. Bilican, kaçak göçün arkasında kimlenn olduğunu toplantıda aynntılı bir biçimde anlattığını belirterek siyasi mül- tecı hakkının istismar edılmemesi konu- sunda Türkiye'nin, toplantıya katılan ül- kelen bir kez daha uyardığını söyledi. Açılış programmda "Türkiye'deki Kürt kökenli göçmenlerin durumu" ve "Türkiye'deki Kürt bölgeleri" gibi ıfade- • Arkası Sa. 11, Sü. 4'te CIA'YA GÖRE HAFIZ ESAD'DAN SADDAM HÜSEYİN'E MESAJ: PKK'Yİ BİRLlKTE DESTEKLEYELlM • 9. Sayfada Yılmaz, CHP lideri Baykal 'la görüştü 'Hükümete peşin destekyok' • Hükümet ortaklan zirvesinin ardından Başbakan Mesut Yılmaz, dün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Baykal görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, hükümetle CHP arasındaki ilişkilerin ele alındığını belirtti. Yılmaz'ın, reformlanna destek istediğini söyleyen CHP lideri Baykal, "Önce tasanlan görelim, peşin destek yok" diye konuştu. • Hükümeti aldatmadıklannı, yıkma anlayışında olmadıklannı belirten Deniz Baykal, CHP'nin hükümetin kuruluşunu desteklediğini yineledi. Hükümetin öncelikle enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Baykal, Doğu ve Güneydoğu'da ekonomik atılımı gerçekleştirecek yasa tasansının da bir an önce çıkarılmasını istediklerini bildirdi. • 4. Sayfada BASINA ÖZGÜRLÜK Gazeteciler Göktepe içinyürüdü • Göktepe'nin ölümünün ikinci yılı nedenıyle dün sabah Türkiye Gazeteciler Cemiyetı önünde toplanan gazeteciler, lstanbul Valiliği'ne yürüdü. Başlanna kask takan ve ellerinde Metin Göktepe, Uğur Mumcu. Çetin Emeç ile öldürülen diğer gazetecilerin fotoğraflannı taşıyan gazeteciler, attıklan sloganlarla "basın özgürlüğü" istediler. fl 4. Sayfada AÇLIK GREVİ ötıttuklu ölümün pençesinde • Erzurum Özel Tip ve E tipi cezaevlerinde 170 tutuklu ve hükümlünün sürdürdüğü açlık grevi 50. gününü doldururken, 6 tutuklunun ölümle pençeleştiği, 7 turuklunun ise durumunun ağırlaştığı bildirildi. • Oltan Sungurlu'nun önceki gün yaptığı, "Gerekirse müdahale ederiz" açıklamasından sonra Erzurum'daki iki cezaevinin çevTesindeki güvenlik önlemleri de arttınldı. Cezaevi çevTesinde ambulanslann bekletilmesi dikkat çekerken Erzurum'a çok sayıda tutuklu ve hükümlü ailesi gelmeye başladı. • 5. Sayfada SINAVA DOĞRU SORUVEYANITLAR • 10. Sayfada Cumhuriyet-Mak Depstıanesi işiHPüğiyle hazrianmıstr. GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Ortak Sorumluluk Nerede? Şayet Sayın Başbakan, politika yapmıyorsa, şayet Sayın Başbakan gerçekten icracı bir hükümetin ba- şı olarak konuşuyorsa, sorun yok. Başbakanı alkış- lamak gerekiyor. Zira, Sayın Başbakan, 1998'i enflasyonun düşürül- • Arkası Sa. 17, Sü. Vde Eurogold'un 'cilalıimaj' devri • Şirket, Bergama'yı il yapma vaadinde bile bulunurken köylüler ilginç "sivil itaatsizlik"lerine yeniden başlıyor. Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, "Eurogold kendini TBMM'nin yerine koymaya başladı" dedi. • Arka Sayfada DANIŞTAY'DAN TAZMÎNAT DAVASINA RET • Arka Sayfada BORSA Dun 3590 Önceki 3683 DOLAR V7 Dun 210.700 Oncekı 211.000 MARK ûDun 115.700 Oncekı 115.600 ALTIN ODun 1.925.000 Oncekı 1.925.000 İhalelerde hukuk katledildi Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı M. Asım Rasan, elektrik dağıtım şirketlerinin işletme hakkı devrinde birçok hukuksal aykınlık bulunduğunu belirtti. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Savurma Sanayii... Dünkü yazıda altını çızdiğimiz bir durumu anımsa- tıp, savunma sanayiimizle ilgili gelişmeleri aktarma- ya devam edelim. Türkiye'de kimi olumsuzluk iddiaları ne yazık ola- yın kahramanları sahneden çekildikten sonra günde- min üst sıralarında yer alıyor. Bunun da, geçmişe yan- maktan, geleceğe karamsar bakmaktan başka fay- • Arkası Sa. 17,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog