Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

TjT Cumhuriyet ^ ^ ^ kitap kulübü "Kitap Kurdn" Oldağnnuz Belgelendi mi: Tüttocağı Cad. No: 33/41 (34334)Cağ<*>aMstanbul Te!:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 Cumhuriyet 7*T Cumhuriyet ^ ^ ^ kitap kulübü Dostlarınız da "Kitap Knrdn" Oldmnn? ,-, \ Türkocağı Cad. No. 33/41 (34334P$aloğiıVlslanbul "fel (212)51401 96 Faks:(212)5U01 95 74. YIL SAYI: 26391 / 1OOOOO TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 OCAK 1998 PERŞEMBE Emlak Konut yetkilileri, Hikmet Çetin'e, fiyatlann şişirildiğini itiraf etti YoLsıızlıık sorgıısu Olayı. 5OO milyarlık fatura ortaya çıkardı Başkanlık Divanı devre dışıA>KARA (Cumhurivet Bürosu) - TB- MM Genel Kurul Salonu'nu yenileme işın- de usulsüzlük. ıhaleye çıkılma aşamasın- dabaşladı. İhaleyeçıkma yetkisi usuleay- kın olarak Emlak Konut AŞye verilirken denetim yetkisi de Meclıs'ın elinden alın- dı.TBMM Başkanlık Dıvanf nıntamamen "devre dışı" bırakıldığı yolsuzluk sa\ lan. me\cut salonun sadece söküm ışleri ıçin 500 milyar lıralık fatura çıkanlması üzeri- nepatlak verdi. Eskı TBMM Başkanı Mus- tafa Kalemli"nın.BaşkanlıkDivanı'nıde\- re dışı bırakarak Genel Sekreter Necdet Basa ile yürütîüğü genel kurul salonu dü- zenleme ışı ile ilgıli yolsuzluk ve usulsüz- lükler adım adım şö> le. 0 TBMM Genel Kurul Salonu'nun >e- nıden düzenleme işi. 20.6.1996 günlü \e 16 sa> ılı TBMM Başkanlık Di\anı Karan ile Emlak Konut AŞ'ye De\let Ihale Ka- nunu'nun kapsamı dışında kalınmak sure- tiy le "maliyet artı kâr" esasına göre \ eril- dı. Şirketeayncayüklenici \etaşeron iha- lelerini de "kendi usuUerine göre vapma" yetkisitanındı BaşkanlıkDı\anı üyelenn- den alınan tek onay bu oldu. • Başkanlık Divanı üyelen TBMM Başkanlığı'nın bır sözleşme ile ihale yet- kısını. anonım şırket statüsündeki bir ku- ruma de\retmesının. 1050 sa> ılı Muhase- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te Mustafa Kalemli zor durumda. • Meclis Genel Kurul Salonu'nun yenilenmesi ihalesıni gerçekleştiren Emlak Konut yetkilileri. TBMM Başkanı Hikrnet Çetin'e, birçok kalemle ilgili rakamların şişirildiğini söyledi. Çetin. bu hafta içinde. ihaleyi alan Mesa ve Nurol yetkilileriyle de bir toplantı yaparak açıklama isteyecek. • Hakkındaki iddialan yanıtlayan Kalemli. bütün suçlamaları yalanlayarak "Tek suçum Mesa"dan ev beğenmek" dedi. Ruhsal olarak iyi durumda olmadığını belirten Kalemli, kendisinin değil Meclis'in hedef ahndığını ileri sürdü. ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - TBMM'dekı genel kurul salonu ihale- sıni üstlenen Emlak Konut yetkilılen. Meclis Başkanı Hikmet Çetin'e. "ba- zı kalemlerdezarar edildiğL bunu kar- şılamak için bazı kalemlerin de şişiril- diği" ıtırafında bulundular. TBMM Başkanlığı. yaklaşık 22 milyon dolara ihale edilen. ancak rakamların şişiril- mesı nedeniyle 38 milyon dolara mal olan genel kurul salonu içın yapılan fazla ödemeleri geri alabilmek için Emlak Konut yetkilileriyle dün bırara- >a gelırken ıhaleyi alan Mesa-Nurol yetkililerinden de "açıklama" isteme karan aldı. Mesa'dan 2 ev aldığına iliş- kin ıddıalann ardından ilk kez konuş- tuğu AN^P grubunu ıkna etmeye ça- lışan eskı TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. "Ruhsal durumum iyi değiP M Arkası Sa. r,Sü.4'te SAY1ŞTAVIN HASIRALTI EDİLEN İLK. RAPORU DEMİREL: MECLİS'l KÜÇÜK DLŞİ'RMEYİN • 17. Sayfada TEKELin satışı işçiler ve üreticilerden sonra ANAP 'ta da muhalefetyarattı ^Çokuhıslu şirkeder saldınyor^• Türk gençlerinin Philip Morris-Sabancı ortaklığı tarafından zehirlenecek hedef kitle olduğunu öne süren ANAP Istanbul Milletvekili Akarcalı TEKEL'in yabancı şirketlere satılmamast gerektiğini belirtti. ANK.\R\(Cumhuri\et Bürosu)-ANAPIı De\let Bakanı EviipAşık. TEKEL'ın "ortak- lıklar" adı altında satışı ıçın DSP'nın onayını alırken kendı partısınden muhalefet seslerı yükseldı. ANAP'lı Istanbul Milletvekili Bü- lent Akarcalı. kendı ülkelerınden kovulan ço- kuluslu Amenkan \e Ingılız şırketlerinın Türk pazarına egemen olmak ve Türk tütününden üretılen sıgaralan yok etmek ıçın Türkıye'ye saldırdıklarmı bıldırdı. Akarcalı. "TEKELsi- gara fabrikalan özelleştirilecekse. bu kesinlik- levabancı şirketlere satılmadan\apılmalıdır~ dedı. ANAP'lı Bülent Akarcalı. dün yaptıği yazılı açiklamada. Phılıp Morns-Sabancı or- taklığı olan Phılsa'nın Genel Müdürii Marco Terribilini'nın "Türkiye. Philip Morris için bü> ük potansf\ele sahip. çok önemli bir pa/ar- dır. Çünkü Türki>e nüfusunun sadece >üzde 18*i 45 \aşm üzerindedir. TEKEL topyekûn özelltştirilmelidir" sözlennı şö>le değerlen- dırdı: u Bu şirketler için Türkive bü> ük potan- sivele sahip. çok ünemli bir pazardır. Nani Türk gençleri Philip Morris-Sabancı ortaklığı tara- fından zehirlenecek hedef kitledir. Bu açıkla- malarla vatandaşlarınıızın Amerikan sigara- sı ile öldüriılmesine da\cti>c çıkanlmaktadır. Ba> Terribilini.kendi kazdığı ku\ınadüşmek- te ve açıklaması Amerikan halkının. ii/cllikle Amerikalı gençlerin. ürettikleri sigaralaıia ze- hirlenme olanaklan kısıtlandığı için TEKEL sigara fabrikalannı ve Türkive pazannı ele ge- çirmeve çalışan çokuluslu şirketlerin ve onla- rın yerii vardımcılannın gav ri insani amacla- nnı gözler önüne sermektedir." Akarcalı. ABD'de. tütünün "esrar gibi uvuştunıcu madde" olarak kabul edıldığını: lıapis. ışyen kapatina \e büyük para cezaları öngörüldüğünü: sıgara nedeniyle akcığerkan- • Arkası Sa. 17,Sü.8'de METİN GOKTEPE Gözaltında cinayetin 2. yılı• İstanbul o gün gergindi. Ümrani>e E Tipi Cezaevi'ndeki olayları protesto edenleri izleyen kalabalık gazeteci grubunun içinde Evrensel adına Metin Göktepe de vardı. Alibeyköy"deki cenaze töreninde olaylar kontrolden çıkınca polis yüzlerce kişiyi gözaltına almaya başladı. • Metin'in san basın kartı yoktu. O'nu da 'aldılar'. Eyüp Spor Salonu'na götürdüler. "Ben gazeteciyim" dedikçe dövdüler. Kafasına. vücuduna. neresine gelirse... Hem de gözaltındaki birçok insanın önünde. Öylece yatıyordu beton zeminin üzerinde. Birara fenalaştı. "kötüyüm" dedi. Dövenlerpaniğe kapıhp bahçeye bıraktılar. Sabah artık bir cansız bedendi. Günlerden pazartesi, aylardan ocaktı. 1996 yılından bu yana değişen hiçbir şey yok. • Başta îçişleri Bakanı olmak üzere emniyet müdürü ve diğer yetkililer yalanladılar. "Duvardan düşmüş" dediler. Tanıklar çıktı. görevini kötüye kullanan polisler bulundu. Duruşma oradan oraya sürüldü. Ancak kamuoyunun olayın peşini bırakmaya niyeti yoktu. Metin'in ölümii, dünyanın gözünün önünde, Türkiye'nin yakasına yapışmış duruyor. • 4. Sayfada Fadime Ana'nın acısı tam 2 yıldır hiç dinmedi. dinmcvccek. Onu asıl üzen, oğlunun ölümii kadar devletin tutu- mu. Her şe> gün gibi ortada olmasına rağmen "cinayet'in neden hâlâ a>dınlatılamadığını sorup duruyor. POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ Polislere göre gazeteci terörist• Polis Akademisi öğrencileri arasında vapılan bir araştırma, polislenn. gazetecılere "terörist" gözüyle baktıklannı. toplumsal olaylarda basın mensuplannın dövülmesinden sevinç duyduMarını ortaya çıkardı. Polis Akademisi öğrencilennin araştırma\a verdiği yanıtlan değerlendiren öğretim görevlisi avukat Önder Aytaç. hazırladığı raporda. "Bence halk ile hak arasında hassas ve nazik bir denge vardır. Polis bu dengeyi gözardı etmemelidir" dedi. • 3. Sayfada Kütahya Madende patlaıııa: 5 ölü KÜTAHYA (Cumhuriyet) - Kütahya'nın Altıntaş ılçesine bağlı Oysu Köyü'nde bir kö- mürmadeni ocağının bekçi ku- lübesinde meydana gelen pat- Iamalarda 5 işçi öldü. Oysu Köyünün çıkışında bulunan Ayhan Toker'e ait kömür oca- ğının bekçı kulübesinde önce- • Arkası Sa. l7 , Sü. I'de GUNCEL CLNE\T ARCAYLREK • ••Konudan Konuya Eskı TBMM Başkanı Mustafa Kalemli olayı. iki yön- de ilerliyor. Birinci yol; ANAP'ın hemen ilk gün öne sürdüğü yön- temi içeriyor. Kalemli olayını TBMM'de kurulacak bır araştırma komisyonu marıfetiyle ıncelemek, sonuçla- ra gıtmek. ikinci yolu CHP öneriyor. Suç duyurusunda bulun- • Arkası Sa. 17, Sü. I'de Çetelerden hesap sorma derneği HAKA.N DİRİK İZMİR- Çetelerden "resmi kanallaria hesap sorma" yolu- nun tıkalı olduğu görü^üyie u Ceza Hukuku. Kriminoloji ve İnsan Haklan Derneği'" kurul- du. Ceza \e ceza muhakemesı hukukundakı eksıklıklenn ın- san haklan konusunda ciddi bir • Arkası Sa. 1' Sü. ~"de ECEVİT, AR4ŞTIRM4L4RI DEĞERLENDİRDİ gücünden paniğe kapıhyorlar' • Yanıltıcı \e yönlendirici kamuoyu yoklamalannın devreye sokulduğunu öne süren Bülent Ecevit. "CHP'yi göklere yükseltip DSP'yi düşürdükçe düşüren bu anketlerin ciddiyetten uzaklaştığı açıktır. Bu sahte kamuoyu yoklamalan Türk halkının sağduyu \ e kadirbilirliğiyle de alay etmektedir. DSP'nin oyunu düşürdükçe düşürmeye çalışan anketleri ciddiye almaya kalkışanların aklına şaşarım" dedi. • 5. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L Ü R H İ Z M E T İ Yeni Türkiye: Bir Batı Devleti GEORGES DUHAMEL Çeviren: Can Yücel Iransız Akademisi üyesi, romancı Ceorges Duhamel, bu kitabı için şunları söylüyor: "Ben yaşta olanlarımız, romancılarımızın, ozanlarımızın, gezginlerimizin bunca değer verdiği, her fırsatta sözunu ettiği bu Türkiye'nin ne halde olduğunu elbet merak etmiştir. İlk deî'a 1924 vıltnda izmir'i, İstanbul'u ziyaret ettim. Savaş, Osmanlı imparatorluğu'nu alabildiğine hırpalamıştı. Ama köylüleri, şehirlileri \akından görünce, ne gözü pek insanlar olduklarını kavramış, er geç bu yıkıntıyı ortadan kaldırıp \eni bır düzen kuracaklarına inanmıştım. Turkive'vi \eniden gordum. Bu kısa inceleme gezisi sırasında hayranlık, hatta minnet duyduğumu söylemelivim. Minnet duygusu divorum, çünkü otuz yıl içinde elde edilen sonuçlar en i\'imser olanları bile şaşırtacak niteliktedir." Ljeorges Duhamel ile Hasan Âli Yucel'in konu)la ilgili olarak Cumhuriyet gazetesinde çıkan • yazıları, tartışmaları. Yarm Cumhuriyet 'le BORSA DOLAR ÛDun 3683 Öncekı 3651 ÛDun 211.000 Oncekı 210.000 MARK ÛDun 115.600 Oncekı 115.300 ALTIN ODun 1.925.000 Oncekı 1.925.000 Yılmaz'ın 3 aylık programı hazır Hüku- met, vergi, idari ve sosyal güvenlık refor- mu ile memur sendikalarına ilişkin yasayı çıkarmayı hedefliyor. •'Programımızı ger- çekleştiremezsek hükümetin başarısı tar- tışmaya açılır" diyen Yılmaz, hükümet or- takları ile aralarında bazı sorunlar olduğu- nu. bunları da yapılan görüşmede çözdük- lerini söyledi. • 10. Sayfada Brifingde y'tne irtica uyarısı Genelkur- may'ın askerı okullar basın turunda gaze- teciler. Harp Akademileri Komutanlığı'nı ziyaret ettiler. Tümgeneral Özkasnak, bi- rifingde yaptığı konuşmada. askeri okul- larda Atatürkçü öğrencilerin yetiştirildiği- ni, hurafeye inanan öğrencilerin yetişme- diğini söyledi. • 10. Sayfada 'Avrupa seyrediyor' Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos. kaçak göçmenler ko- nusunda Avrupa'yı ılgisiz kalmakla suçla- dı. Pangalos. bu konuda ülkesinin elinden gelenı yapacağını söyledi. • 8. Sayfada 'Eurogold'a ayrıcalık uygulandı' Izmir Barosu, sıyanürlü altın konusunda mahke- me karanna uyulmamasının hukuku yara- ladığını bildirdi. • Arka Sayfada Felsefeci bir yazar Tansu Bele I ansu Bele yapıtlarında, birevin kentiileşme ve kent olgusu içindeki açmazlarmı yansıtmaya çalışan yazarlarımızdan biri. Şimdiye kadar dört kitabı vayımlanan Bele'nin veni kitabı da vayımlanmak uzere. Bele ile yazarlığı uzerine konuştuk. Yazarlarımız da Bele'nin övkücüluğunu değerlendirdiler. Bugün Cumhuriyet 'le GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye Büyük Maliyet Meclisi... Kötü bir alışkanlığımız var. Olayların üzerine "oluş sürecinde" değil. olup bit- tikten sonra gidiyoruz. Siyasilerın bulaştığı yolsuzluk olayları ise o kışi ik- tidardan düştükten sonra ele alınıyor. Tansu Çiller'den başlayarak geriye gidelim, ço- ğunlukla böyle oldu. Meclis ihalesıne ilişkin iddıala- rın ilk kez 4 Ekim 1997'de Cumhuriyet'te arkadaşı- • Arkası Sa. 1', Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog