Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü "Kitap Kurdu" Oldnğunüz Belgelendi mi? Tüıtocağı Cad No: 39/41 (34334)CağatoğMstantxjl Td-.g12)514Q196 FaM212)514 01 95 Cumhuriyet ECumhuriYet kitap kulübü üostlarınız âa "Kitap KuıdV Oldu mu: Tüıtocağı Cad. Mo: 39/41 (34334)Cağalo9Ms1anbul Tel:(212)514 01 96 Faks.(212)514 01 95 74. Y1L SAYI: 26390 / 1OOOOO T L (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİfl924-1945ja4ŞYAZAR/:NADİR NADİ (1945-1991) 7 OCAK 1998 ÇARŞAMBA Genel Başkan Deniz Baykal, hükümeti yıkmak gibi bir niyetleri olmadığmı söyledi CHP sigorta parü Anayasa Mahkemesi 'nin yeni başkanı AhmetNecdet Sezer tlkmesajı laiklik• Yekta Güngör Özden'in yaş sınınndan emekli olmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Ahmet Necdet Sezer seçildi. Yüksek mahkeme, 14. başkanını 4. turda oyçokluğuyla belirledi. İlk üc turda Başkan Vekili Dinçer ve üye Necdet Sezer 4'er, ûye Yalçm Acargün 3 oy aldı. Seçimlerin 4. turunda Başkan Vekili Güven Dinçer ile Yalçıs-Acargün'e 2'şer, Lütfı Tuncel'e ise 1 oy çıktı. Bu turda, Anayasa Mahkemesi'nde Yargıtay kontenjanından üye bulunan Ahmet Necdet Sezer, 6 oyla 14. başkan oldu. • Seçim bittikten kısa sûre sonra başkanhk koltuğuna oturan Sezer, Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendisine, onurlu ve o ölçüde zor bir görev verdiğini belirterek şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi, her zaman olduğu gibi anayasada belirtilen Atatûrk milliyetçiliğinden, demokratik, laik devlet ilkelerine bağhlıktan ödün vermeden çahşmalanna devam edecektir." • 10. Sayfada CHP, iddialan tartıştı Kakmli için suç duyurusu havrkğı • CHP'de, Meclis Genel Kurul salonu yapımıyla ilgili usulsüzlüklerin araştınlması için iç komisyon oluşturuldu. Deniz Baykal, "Meclis araştırmasıyla oyalanamayız. Ortada çok ciddi iddialar var. Suç duyurusunda bulunma karan aldık" dedi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Okuyan, CHP'nin başvurusunu olumlu karşıladıklannı söyledi. • Komisyon üyesi Sabri Ergül, Mustafa Kalemli ve bürokratlannın TBMM"yi yaklaşık 3 trilyon lira zarara uğrattığını söyledi. TBMM Genel Kurul salonunun yapım işini ûstlenen MESA'dan ev aldığt ortaya çıkan Kalemli'nin, aynı firmadan Silifke- Taşucu'nda da bir konut aldığı ileri sürûldü. • 10. Sayfada Sözleşmeliler işsiz kalacak Kamudapersonel iasfiyesiyapüacak • Hükümet, 'idari reform' çerçevesinde, kamuda çalışan personel sayısını yüzde 20 oranında azaltma karan aldı. Ağırhkh olarak sözleşmeli personelin işten çıkarılacağı belirtildi. Karann uygulanması halinde, yaklaşık 3 milyon kamu çalışanından 600 bini işsizler ordusuna katılacak. • //. Sayfada MÜJDAT KOÇ DTP'YE KAT1LDI • 4. Sayfada • Partisinin grup toplantısında konuşan Baykal. hükümet ortakJannın tavırlannı artık netleştirmeleri gerektiğini söyledi. CHP'nin milletvekili sayısının ötesinde bir ağırhğı olduğunu vurgulayan Baykal. partilerinin "güvence. bir sigorta parti konumuna geldiğinm" herkesçe kabul edildiğini belirtti. Baykal "Hükümet işine geldiği zaman CHP"den şikâyet edip 'katlanmak' diyor, işine geldiği zaman teşekkür ediyor. Kapalı toplantılarda ne söylüyorlarsa. açık toplantılarda da aynı şeyi söyleme cesaretini göstersinler" diye konuştu. • Hükümeti yıkma girişimi içinde olmadıklannı yineleyen Baykal, "Bu hükümet demokratik cumhuriyetin son savunma hattı değildir" dedi. CHP'nin hükümete güvenoyu verdiğini hatırlatan Baykal, "CHP hükümetin şu anda yıkılması için herhangi bir tertibin içinde değildir. Kimse bu anlayışımızı. 'madem hükümeti yıkmıyorlar. her önerimizi desteklesinler. her yolsuzluğa göz yumsunlar7 diye anlayamaz. Doğru bildiklerimizi söyleriz; hiçbir siyasi, maddi. manevi bağımhlığımız yoktur" diye konuştu. • 5. Sayfada C U M H U R İ Y E T İ N K 0 L T 0 R H I Z M E T t A d ı m a d ı m D i i n y a B a n k a s ı s e n a r y o s u TEKEL parçalanıyorBakanlar Kurulu'nda imzaya açılan bir yasa taslağıyla TEKEL'in sigara ve içki gibi kârlı işletmelerinin aynlarak satılmasma gidilecek FARUKATAAY ANKARA - TE- KEL'den sorumlu Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın. Ba- kanlar Kurulu'na sunduğu "Tütün Yasası Tasan Tasla- ğTnda TEKELın parçalanması öngö- rülüyor. Tasannın yasalaşması duru- munda, tütün destekleme alımlan- nın yeni kurulacak Tütün Ofisi'ne devredilerek, TEKEL'in sigara ve içki gibi kârlı işletmelerinin aynla- rak satılması yolu açılacak. Taslak- la. TEKEL' in tütün destekleme alı- mı görev ve işlevlerinin yeni kuru- lacak "Tütün OfisTne devredilme- sinın öngörüldüğü bildırildi. Eski 'Tütün, yurdundan kovulacak* • Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Gülpınar, Türk tütününün kıraç ve fakir topraklarda yetiştiğini ve bu topraklarda başka bir ürün yetiştirilmesinin mümkün olmadığmı belirtti. Gülpmar, özelleştirmeyle birlikte yerli sigaralann pazar payının Amerikan harmanh sigaralara kayacağmı söyledi. • 15. Sayfada Tekel Genel Müdürü \e Tütün Platformu Başkanı Orhan Özek, yeni tasan ile 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekelı Yasası. 199 sayılı Eki- ci Tütün Pıyasalan Yasası ve 1196 siyılı Tütün Tanm Satış Koopera- tifleri Birligi Yasası'nda değışik- liklere gidilmesinin öngörüldüğü- nü belirterek, "Yeni tasan 7 mad- deden oluşuyor. Tütün ve sigara so- rununun bu tasan ile çözülmesi mümkün değil. Bu yasa çıkarsa, si- vasi çıkaıiannı gerçekleştirmek için daha sonra genelgeler, karar- nameler çıkartarak sonınu Mec- lis'ten kaçıraeaklar" değerlendir- mesini yaptı. TEKEL'in çiftçılere yönelik destekleme birimlerinın aynlmasından son- ra sigara ve içki gi- bi kârlı ışletmelerin Dünya Bankası'nın tanm reformu öne- risinde öngörüldü- ğü şekılde özelleşti- nlmesıne başlana- cağı kaydedildı. Dünya Bankası'mn Türkiye'ye sundu- ğu tanm reformu önerisinde, TE- KEL'ın 4 aşamada parçalanarak özelleştırilmesı öngörülüyor. Ra- porda, tarımsal desteklemenın çift- çilere "doğmdan gelir transferi 1 " biçimine dönüştürülmesiyle tanm- sal KlT'lenn devlet mülkiyetinde kalmasına gerek kalmayacağı sa- MArkasıSa,17,Sü.3'te Yeni Türkiye: Bir Batı Devleti GEORGES DUHAMEL Çeviren: Can Yücel Fransız Akademisi üyesi, romancı Georges Duhamel, bu kitabı için şunları söylüyor: "Ben yaşta olanlarımız, romancılarımızın, ozanlarımızın, gezginlerimizin bunca değer verdiği, her tırsatta sözünü ettiği bu Türkiye'nin ne halde olduğunu elbet merak etmiştir. ilk defa 1924 yılında izmir'i, İstanbul'u ziyaret ettim. Savaş, Osmanlı imparatorluğu'nu alabildiğine hırpalamıştı. Ama köylüleri, şehirlileri yakından görünce, ne gözü pek insanlar olduklarını kavramış, er geç bu vıkınlıyı ortadan kaldırıp yeni bir düzen kuracaklarına inanmıştım." Georges Duhamel ile Hasan Âli Yücel'in konuyla ilgili olarak Cumhuriyet gazetesinde çıkan yazıları, tarttşmaları. Cuma günü Cumhuriyet le Ortak tatbikata Urdün'den destek Akdeniz'deki insani yardım amaçh tatbikata Ürdün'den destek geldi. Türkiye, tsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği Güvenilir Denizkızı'na gözlemci olarak katılan Ürdün Deniz Ku\- vetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Ali Mahmut El-Hasav\neh. tatbikatın \kdeniz ülkeleri için yarariı olduğuna inandıklannı söy ledi. ABD Dışişleri Bakantağı Sözcüsü James Rubin, in- sani amaçh Güvenilir Denizkıa tatbikatının kimseye karşı olmadığını söyledi. I 9. Sayfada 1997 YILINPA 16 BİN KAÇAK YAKALANDI Sınır boylarında göçmen denetimi• Ortadoğu ve Asya'dan Avrupa'ya göçmek isteyen binlerce kişi için transit geçiş noktası haline gelen ve sadece 1997 yılı içinde 16 bin kaçak göçmen yakalayan Türkiye. sınırlanndaki denetimleri arttınyor. Özellikle İran ve Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişlerin engellenmesi için bölgedeki askeri birliklere talimat verildi. Terörist sızmalara karşı zaten bölgeyi denetim altında tutan birliklerin. sivil trafiği konusunda da dikkatli olacağı kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Binlerce Kürt yurttaşın yasadışı yollarla Avrupa'ya ka- çınlmasına karşı uluslararası çabalar sürerken. Türkiye de kendi sınırlanndaki denetimi arttırmak için önlemler aldı. Özellikle tran ve Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişler konusunda rahatsızlık duyan Türkiye, so- runun büyümemesı için Avrupa ülkelerine "mutlak işbirliği" önerisı götürecek. Içışleri Ba- kanı Murat Başesgioğlu, "Tür- Vdyeolaraktedbirlerimizi çokSH kı birşekilde alnıaya devam ede- eeğiz" dedi. Ortadoğu \ e Asya'dan Avru- pa'ya göçmek isteyen binlerce kişi için transit geçiş noktası ha- line gelen ve sadece 1997 yılı içinde 16 bın kaçak göçmen ya- kalayan Türkiye. sınırlanndaki denetimleri art- tınyor. Özellikle İran ve Kuzey Irak'tan Türki- ye'ye girişlerin engellenmesi için bölgedeki as- keri birliklere talimat verildi. Terönst sızmalara karşı zaten bölgeyi denetim altında tutan birlık- lenn. sıv il trafiği konusunda da dikkatli olacağı kaydedildi. tçişlen Bakanı'nın başkanlığında ya- pılan toplantıda alınan kararlarda. "Toplantıda ilgili kuruluşlann arasuida özellikle istihbarat ve denetleme konulannda daha etkin bir işbirliği vapılmasının yaran üzerinde durulmuş ve son Cöçler endişelendirdi Avrupa ülkeleri önlemlerini arttınyor • Almanya İçişleri Bakanı Manfred Kanther. dünyadaki çatışmalar nedeniyle meydana gelen kaçak \e organize suça dayah göç rîareketine, ülkesınin sahne olmasına tahammül edilemeyeceğini belirtti. Hollanda'da, sınırdaki gümrük polislerinin 24 saat süre\le görev yaptıklan belirtildi. • Italya Başbakanı Prodi, göçmenlerin siyasi sığınma taleplerinin kişisel bazda inceleneceğini bildirdi. Fransa İçişleri Bakanı, göçlerin K. Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklandığını söyledi. 117. Sayfada günlerde yapılan operasyonlann başansı buna örnek olarak gösterilmiştir" denıldı. Yetkıliler, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenlerin genelde Iran üzerinden Türkiye'ye girdiklerine dikkat çekerek. bu trafiğin Türkiye sınırlan için- de yayılmadan durdurulması ve derhal sınırdışı edilmesı gerektiğini bıldirdiler. Aynı yetkıliler, Kuzey Iraklı Kürtlerin Türkiye'ye kaçak yollar- dan gırmelerinin engellenmesi için de bölgede- MArkastSa. 17,Sü.3'te Cankaya DYP'de iftar daveti sıkıntısı • DYP'de, Demirel'in iftar yemeğine katılıp katılmama tartışması yaşanıyor. DYP yönetimi yemeğe gitmeme eğiliminde. • 5. Sayfada ALİ ULVt RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE KARİKATÜRLERlNE BİR SÜRE ARA VERECEKTİR. GUNCEL CL NEYT ARCAYUREK Bir Seçim ve Otesi Yekta Güngör Özden'den boşalan Anayasa Mah- kemesi başkanlığına, zorlu bir seçimden sonra üye- lerden Necdet Sezer seçildi. Sezer, ancak 4. oylamada yeterince oy alabildi. Bir saat içinde 4 tur yapan Yüksek Mahkeme üyeleri, oylarıyla kamuoyunda kimi olasılıkların canlanması- na yol açtılar. UArkasıSa.l7,Sü. l'de BORSA Dün 3651 Önceki 3711 MARK Dün 115.3OO Önceki 115.400 DOLAR ODün 21O.OOO Önceki 209.1 OO ALTIN Dün 1.925.000 Önceki 1.935.000 TSK'den felsefeye özel önem • Genelkurmay Başkanlığı'nın düzenlediği basm turunun dünkü bölümünde, gazetecilere, TSK'de uygulanan ve 'öğrenmeyi öğretme' olarak tanımlanan model anlatıldı. Tuğgeneral Volkan Kaplama, bu modelin benimsenmesinin ardından kütüphaneden yararlanma oranının yüzde 120 arttığını belirtti. • Volkan Kaplama, ders prograrrunda felsefeye çok önem verdiklerini söyledi. Gazetecilere brifing veren Okul Komutanı Tümgeneral Işık Koşaner de. temel hedefin, "'Türk yurdunu ve anayasayla tanımlanan cumhuriyeti korumak ve kollamak görevini alacak geleceğin subaylarını yetiştirmek" olduğunu açıkladı. • 3. Sayfada GENELKURMAY'DA MODERNLEŞME OML ÇAUŞLAR'Ul yaZKI • 4. Sayfada ASKERİN EĞİTİMI SİVİLİN ÇOK ÖNLNDE DBİZ SONTun yaosi • 75. Sayfada DSP BARAJA TAKILIYOR • 4. Sayfada •BERGAMA SATILIK DEĞİL' • 4. Sayfada RESÎMLER, HEYKELLER VE KAVGALAR • 12. Sayfada ATLETİZMDE Y1LIN TRANSFERİ • Spor'da KANSERE KARŞI BESLENME KÜRÜ • Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog