Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Y*T Cumhuriyet ^^^ kitap kulübü Dostlaıınız da "Kitap Kurdu* Oldu mu: Turkoca£ Cad No: 39/41 (34334)Caealoğk^stanbijl Tet:<212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 Cumhuriyet T*T Cumhuriyet ^ L Wtap kuiübü "Kitap Kurdfl" Olduğunu: Belgelendi mi? Turkoc^ Cad. No- 39/41 (34334)Cağafcığtu/lstaibul Tel:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 74. YIL SAYI. 26389 / 10O0OO TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (J945-J89ÎJ SALI 6 ülkenin emniyet müdürleri sığınmacılar için Italya'da buluşacak Roma'ya PKK dosyası• Kürt sığınmacılann îtalya'ya taşınması olayınm ardmda PKK'nin olduğunu açıklayan Ankara, perşembe günü Roma'da yapılacak zirveye terör örgütünün faaliyetleri ile ilgili bir dosya sunacak. Türkiye, Almanya, îtalya, Fransa, Hollanda ve Avusturya emniyet müdürlerinin katılacağı zirveyle ilgili bir değerlendirme yapan Emniyet Genel Müdürü Bilican, Avrupa ülkelerinin Türk devleti yerine sığınmacılara inandığını söyledi. Almanya endişeli İtalya ve Yunanistan'a suçlama • Almanya îçişleri Bakanı Manfred Kanther, göçün önüne geçilemediği takdirde sığınmacılann tüm AB ülkelerine geleceğini söyledi. Kanther, özellikle Yunanistan ve Italya'nın çok sıkı önlem alması gerektiğini belirtti. Dış Haberier Servisi - Almanya îçişleri Ba- kanı ManfredKanther, İtalya ve Yunanistan'ı, yüzlerce Kûrdün yasadışı yollardan Avrupa'ya girmesıni önlemek içın yeterince çaba göster- memekle suçladı. Kanther, "Özellikle İtalyaveYunanistan,ya- sadışı göçe karşı çok daha sert önlemler alma- bdır" dedı. Göçiin önüne geçılmedığı takdir- de, sığınmacılann bütün Avrupa Bırliğı ülke- lenne gelmeye başlayacagına dikkat çeken Kanther, AB ülkelen arasında sımr kontrolü- nü kaldıran Schengen anlaşmasının kendısinın bir hata olmadığını, ancak bütün ülkelerin ku- rallara uyması gerektiğini belirtti. Italyan sahil güvenlik görevlileri, Kürt sı- ğınmacılan taşıyan bir başka geminin daha îtalya'ya yaklaşmakta olduğuna dair çok güç- lü sinyaller aldıklannı öne sürdüler. Italyan yet- M Arkası Sa.15, SüS'te • İnsan kaçakçılığı olaylan konusunda Yunanistan'ın tutumunu da eleştiren Bilican, "Adamlar Türkiye'yi ralıatsız edecek bütün olaylan destekliyorlar. Bu ülkedeki marjinal gruplar, PKK'yi yakından takip ediyorlar ve yardımcı oluyorlar" dedi. Kürt göçmenlerin yasadışı yollardan Îtalya'ya götürülmeleri sorununun çözümü için dün Ankara'da yapılan toplantıda, konunun uluslararası boyutunun zirveye sunulması kararlaştınldı. ANKARA (Cınnhuriyet Bürosu)- Binlerce Kürt yurttaşın îtalya'ya ta- şınması olayının ardında PKK'nin bulunduğımu açıklayan Türkiye, ba- zı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine te- rör örgütünün Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerine ilişkin dosya sunacak. İnsan trafîğinin önlenmesı için per- şembe günü Roma'da yapılacak zir- veye katılacak olan Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, Avrupa ülke- lerinin Türk devleti yenne sığınma- cılara inandığını kaydetti. tnsan ka- çakçılığmm önlenmesine ilişkin bir toplantı da dün Ankara'da yapıldı. Kürt göçmenlerin yasadışı yollardan Îtalya'ya götürülmeleri ile ilgili soru- nun çözümüne ilişkin çabalaryoğun- laştı. Îçişleri Bakanı Murat Başesgi- 00u, Genelkurmay Başkanlığı, Dı- şişleri, Mılli Istahbarat Teşkilatı, Jan- darma Genel Komutanlığı, Milli Gü- venlik Kurulu, Emniyet Genel Mü- dürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlı- ğı, Gümrük Müsteşarlığı ve Denizci- lik Müsteşarlığı yetkılilennin katıl- dığı bir toplantıda insan kaçakçıhğı- nın önlenmesine ilişkin önlemler ele alındı. Îçişleri Bakanı Başesgıoğlu, insan kaçakçılığının "koleticaretine"dön- dürüldüğünü belirterek u Bu sadece Türk limanlanndan, sulanndan de- ğü, komşu ülkelerden de cereyan e- MArkasıSa. 15,Sü.5'te İtalya'ya ağuunak isteyen, aralannda çocuklann da bulunduğu yaklaşık 1300 Kürt, ülkenin kuzeyin- deki San Foca müheci kampında haklannda verüecek karan bekliyor. (Fotoğraf: REUTERS) İKİ GEMİ YOLA ÇIKMADAN DURDURULDU • 15. Sayfada TEKEL sistemü • Tek Gıda-îş'in, küreselleşme adı altında tütün sanayiinin dev uluslararası tekellere devredilmesine ilişkin süreci ortaya koyduğu raporunda, "Kaçakçılığın, doğrudan tüketicimizin yabancı harmanlı sigaralara alıştmlması süreci olarak organize edildiği kabul edilmelidir" denilerek TEKEL'in satışıyla yaratılacak "özel sektör tekeli" yerine "kamu tekelinin" daha az sakıncalı olduğu vurgulandı. BANUSALMAN ANKARA - Tek Gıda-tş'in, küreselleşme adı altında tütün sanayiinin dev uluslararası te- kellere devredilmesine ilişkin süreci ortaya koyduğu raporun- da, modern teknoloji ithalatı, üretim ve kalıteyi arttırmak ye- rine "kaçakçıuğı önleme" gerekçe- siyle yabancı siga- ra ithalatı başlahl- dığı ve TEKEL'in çökertildiği savu- nuldu "Kaçakçın- ğm, doğrudan tü- keticimizin yaban- cı harmanlı sigara- lara aiıştırüması süreci olarak organize edUdiği kabul edilmebdir" denilen ra- porda, TEKEL'in satışıyla yara- tılacak *özeJ sektörteketi"ye- rine "kamu teketmm" daha az sakıncalı olduğu \urgulandı. Kuruluşu 1862 yılında "Reji" idarcsiyle başlayan tütün sana- yii, cumhuriyetle birlikte Tü- Ecevit 'Yeni yollara açığız' • 15. Sayfada tün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol Işletmeleri Genel Mü- dürlüğu (TEKEL) tarafından geliştirildi. Tek Gıda-lş'in ra- poruna göre TEKEL'ın özellik- le 1980 sonrasmda yoğunlaşan çökertılme süreci şöyle: • 1970'li yıllarda TEKEL, dünyadaki blended sıgara tüke- tim eğılımini göz önünde tutarak, 5 sigara fabnkasınm faaliyete geçıril- mesi için gerekli yatınmlan proje- İendirdi. Ancak kurumun bu atı- lımlan gerçekleş- tırmesı sıyasi odaklarca ertelen- di ya da durduruldu • 1984 yılında çıkanlan bir kararnameyle satışı ve dağıtı- mı yahuzca TEKEL tarafindan yapılmak kaydıyla, 122 yıl ara- dan sonra sıgara ithalatı başla- tıldı. • Arkası Sa. 15, Sü. 3'te Dövülerek öldürülmesinden iki yıl sonra Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda keşif yapıldı Göktepe sarnğından tanığa tehdit• Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasıyla ilgili olarak dün tstanbul Eyüp'te yapılan keşif sırasında sanık polis Filicret Kayacan, tanık Deniz Özcan'ı silahını göstererek tehdit etti. Özcan, Kayacan'ın kendisine "Senin işin bitti oğlum. Ölümün bize bağlı" dediğini ileri sürdü. tstanbul Haber Servisi - Gazeteci Me- tin Göktepe'nin 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alındıktan sonra polisler tara- findan dövülerek öldürülmesiyle ilgili ke- şif Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda yapılır- ken sanık polis Fikret Kayacan tanık De- niz Özcan'ı silahını göstererek tehdit et- tı. Özcan, Kayacan'ın kendisine "Ölü- mün birim elimizden olacak" dediğini belirtti. Afyon AğırCeza Mahkemesı, da- vanın 9 Ekim 1997 tarihinde yapılan otu- rumunda Göktepe'nin öldürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda keşif yapılması- na karar vermiştı Toplam 11 sanıklı da- varun tutuklu 5 sanığının keşfe getirilme- sıne mahkeme gerek görmemiştı. Keşif nedeniyle Türkiye Gazetecıler Cemiyeti Başkanı NailGüreli'nin de ara- lannda bulunduğu Göktepe'nin meslek- taşlan ve ailesi, dün saat 10.00'da Eyüp Adliyesi önünde toplandı. Metın Gökte- pe'nin fotoğrafı ile temsılı san basın kart- lannı taşıyan gazeteciler, başlanna da ba- ret giyerken anne Fadhne Göktepe, "Biz sahip çıkarsak katiUerin hepsi yargılana- cak" yazılı ve üzerinde oğlunun resmı bulunan bir döviz taşıdı. TIME^IN KAPAK KONUSU 6 Laik Türkiye Baü içîn çok önemli' • ABD'de yayımlanan Time dergisi, son sayısında Türkiye'deki gelişmelere geniş yer ayırdı. "Bugünkü Türkiye" başhğıyla yayımlanan yazıda Islamcüarla laikler arasındaki mücadele anlatıldı. nps5^| • Bölünmenin fıziksel değil züıınsel olduğu vurgulanan yazıda, her iki taraf arasında derin bir uçurum olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tavrının da ele ahndığı yazıda, laik ve demokratik bir Türkıye'nin Batı'nın çıkarlan için yaşamsal öneme sahip olduğu vurgulandı. • Habcrde Refah Partisi hakkında açılan kapatma davasına da yer verildi. RP lideri Necmettin Erbakan'rn, partisinin kapatılması halinde yeni bir partiyi yaşama geçireceği ve aynı çizgide politika yapacağı ileri sürüldü. Onümüzdeki yıl yapılması öngörülen seçimlere de değinen Time dergisi, Avrupa, NATO ve diğer üıkelerin Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. • 4. Sayfada Keşif nedeniyle dün Eyüp Adliyesi önünde toplanan gazeteciler, Göktepe'nin fotoğrafı ile temsiü san basın kartlannı taşıyarak başlanna baret giyerken anne Fadime Göktepe, "Biz sahip çıkarsak katiOerin hepsi yargdanacak" yazılı, üzerinde oğlunun resmi bulunan bir döviz taşıdı. (Fotoğraf: HATÎCE TUNCER) TGC Başkanı Nail Güreli adliye önün- de yaptığı açıklamada, kamuoyunun Göktepe davasını sonuna kadar takip ede- cegini vurguladı. Olkenin en önemli so- rununun bağımsız yargı olduğunu söyle- yen Güreli, emniyet müdürlerinden, top- lumsal gösterilerde gazetecilerin güven- M Arkası Sa. 15, Sü. 3'te SUNGURLU'DAN GÖKTEPE YARGICINA DESTEK • 5. Sayfada YILMAZ: SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL M4. Sayfada RP'Lİ KAZAN: DUYAR DEVLET ÎÇİN Ml ÇAL1ŞTI? • 5. Sayfada TGC ARALIK AYI RAPORUNU AÇIKLADI • 5. Sayfada MARMARA ÜNİVERSİTESÎ YÎNE KARIŞTI • i. Sayfada ÎÜ'DE ALEMDAROĞLU GÖREVİ DEVRALDI • i. Sayfada TBMM KalemlVye yeni suçlamalar • HakkındaTBMM Genel Kurul salonunun yapımıyla ilgili yolsuzluk suçlamalan yapılan Mustafa Kalemli'nin TBMM Başkanı olduğu dönem masaya yatınhyor. • Genel kurul salonu yapımmı üstlenen MESA adlı firmadan daire aldığı belirlenen Kalemli'nin Çeşme'deki yazhğını da bu firmanın döşediğı öne sûrûldü. Kalemli, tûm suçlamalann asılsız olduğunu söyledi. • 5. Sayfada Özkasnak 'TSK'de irticacı bannamaz' • Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin eğitim sistemini tanıtmak amacıyla 40'a yakın gazetecinin katıldığı basın turu dûzenledi. • Gazetecilere brifing veren Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, TSK'ye girmeye çalışan irticacılarla ilgili her türlü önlemin alındığını söyledi. • 4. Sayfada Reform Milli Eğitim'de yeni düzenleme • Milli Eğitim Bakanhğı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Orhan Özdoğanlar, ders programlannda "reform" sayılabilecek düzenlemelere gidiyor. Öncelikle kitaplardaki Türk-lslam sentezci görûşler ayıklanacak. • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sevr Yine Sahnede! Türkiye, sığınmacılar olayına daha geniş açıdan bakıyor. Ankara'daki önemli odak noktalannın son yargısı- nı topariayalım: Avrupa, sığınmacılar olayını, basit bir göç olarak ele almryor. Olayı bahane ederek "Kürtso- rununa yeniden el atıyor". Türkiye'nin üyeliğini reddederken AB'nin öne sür- • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de Cezayir'e baskılar yoğunlaşryor Almanya, Avrupa Birliği'nin Cezayir'de devam eden vahşete acilen müdahale etmesi çağnsında bulunurken, ülkede önceki gün 35 kişinin daha radikal Islamcı olduğu bildirilen saldırganlar tarafından katledildiği bildirildi. • 9. Sayfada Akdeniz'de gergin tatbikat başladı Arap ülkelerinin tepkilerine karşın yapılan Türk-israil-ABD ortak tatbikatında yann, batmakta olan bir balıkçı gemisinin yardımına gidilecek. • 9. Sayfada Sayıştay'dan müze alarmı Sayıştay Başkanlığı tarafından 12 müzede yaptınlan incelemenin sonuçlan Kültür Bakanhğı'na lietıldi. • 3. Sayfada Vergi iadesi için süre kısalıyor Çalışanlar kendileri, eşleri ve çocuklan için yaptıklan gıda, kira, sağlık ve eğitim harcamalannı Özel Gider Indirimi kapsamında gösterebilecekler. Ücretliler bildirimlerinde harcamalannın toplamı ve bu tutann üçte birini hesaplayarak belirtecekler. • 7. Sayfada BORSA ûDün 3711 Önceki 3451 DOLAR ûDün 209.100 önceki 206.600 MARK Dün 115.400 Önceki 115.700 ALT1N ODün 1.935.000 Önceki 1.935.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'nin İçi Dışı... CHP'de ilçe kongreleri hızlı başladı. Sosyal demok- rat geleneğin ürünü olarak, kimi kongrelerde sadece kişiler değil, masa-sandalyeler de konuşuyor. Bunlar yetersiz kalırsa yumruklar da yardımcı oluyor. Yazıya girmeden önce altını çizelim; zaman zaman vurguladığımız gibi, her şeye ama her şeye karşın CHP'de parti içi demokrasi kör-topal, yumruk-küfür m Arkası Sa.15, SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog