Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

\ ECumhuriyet kitap kutübü "Ritap Kurdn 11 Olduğünuz i?mi: Turtocaûı Cad. Mo: 39/41 (34334)&$aloğlu/lstanbul Tel:(212)514 01 96 Fate(21Z)514 01 96 mhuriyet Cumhuriyet kitap kulübü üostlarınız k "Ritap Kurdu" Oldu ınıi: TUkocağı Cad. No: 39/41 (34334)Cağaloğ>ıVtaanlxıl Tel:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 74. Y1L SAYI: 26388 / 1OOOOO TL ?KOV/ç.nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADl (1945-1991) 5 OCAK 1998 PAZARTESİ İtalya ile Türkiye arasındaki iltica sorunu giderek büyüyor Ecevit: A\rupaırkçıBaşbakan Yardımcısı Bülent Ecevit îtalya'nın mülteci akınmdan sonraki tutumunu değerlendirirken konuya sağlıklı yaklaşılmazsa tüm Avrupa ülkelerinin ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağını vurguladı. Ecevit, Avrupa ülkeleriyle italya arasında da görüş aynlıklan bulunduğunu belirtti. Avrupa'nın Türkiye'deki Güneydoğu sorununa ırkçı yaklaştığını söyleyen Ecevit, Dışişleri Bakanı Ismail Cem ile bir araya gelerek Türkiye'nin alacağı tavn netleştirecek. Ecevit "Akdeniz'de bu gemilerden biri batar da can kaybı olursa İtalya bunun sorumluluğunun altından kalkamaz" dedi. Dışişleri Bakanı Ismail Cem, ttalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini'ye gönderdiği mektupta sorunun büyük bir organize suç hareketi ve yasadışı insan trafiği olduğunu, olayı bir insan haklan sorunu gibi romantize etmenin bu trafiği örgütleyenlere hizmet etmek olacağını belirtti. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Başbakan Yardımcısı BüİentEcevit, sı- ğınmacı sorunu konusunda Îtalya'nın tutumunu anlamakta gûçlük çektiğini belirterek "Ne yank ki Avrupa, bizim Güneydoğumuzdaki soruna ırkçı açı- dan bakıyor'" dedi. Ecevit, bugün Dışişleri Bakanı İs- mafl Cem'le de görüşerek yapılması gerekenleri netleştireceklerini söyle- di. Cem de ttalya Dışişleri Bakanı'na gönderdiği mektupta, "Türkiye'nin yasadışı göç olayianıun öntenmesinde büyük duyaıiılık gösterdiğini, ancak bazı Batı Avrupa ülkelerinin bu olgu- ya karşı tavnnın terörie bağlantılı faali- yeüere hoşgörü göstermek anlamına geldiğûıi" bildirdı. Cem. îtalya'nın u organize suç olan sorunu, insan hak- lan gibi gösterip romantize etmemesi gerektigini'' de vurguladı. Yûzlerce Kürt yurttaşın yasadışı tTALYA BAŞBAKANI PRODİ'DEN AB'YE ÇAĞRI 'Ortak bir politika belirlensin' Dış Haberler Servisi - İtalya Baş- bakanı Romano Prodi, Avrupa Bir- liği ülkelerinin göçmen sonınuyla başa çıkmak için ortak bir politika belirlemesi gerektiğini söylerken Al- manya Dışişleri Bakanı Klaus Kin- kd, Türkiye'den, yûzlerce Kürdün gemilerle Italya'ya kaçmasınaneden olan sorunlan çözmesini istedi. ZDF televizyonuna konuşan Al- manya Dışişleri Bakanı Kinkel, "Törtdye, iç sorunu olan Kürt soru- nunu çözmek istediğini söyiemelidir. Çözümderken,askeri yollar değiLsi- yasi yollar kastedUmektedir" dedi. "Yardnn etmekistiyoruz,ama asüişi Tûrkiyetekbaşınahalletnrelidir" di- yen Kinkel, Italya'yı da, AB ülkele- ri arasında sınır kontrollerini kaldı- ran Schengen Anlaşması hükümle- 15,Sü.4te yollarla İtalya üzerinden Avrupa' ya ta- şmması ile başlayan sorun büyüyor. Ecevit, Avrupa ülkeleriyle İtalya ara- sında da görüş aynlıklan bulunduğu- nu, konuya sağlıklı yaklaşılmazsatüm Avrupa ülkelerinin ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağını vurguladı. TRT-INT'te yayımlanan Pazar Panora- ma programındakonuya ılişkin düşün- celerini aktaran Ecevit, şu değerlen- dirmeleri yaptı: " İtalya, bir Akdeniz ülkesi olarak Türldye'yi anlayan ülke- 1er arasınday dı. Dışişleri Bakanı, soru- nun görüştneler yoluyla çözümlenme- sini istiyor, tçişleri Bakanı tam tersi bir tutum içinde. Anlamakta zoıianıyoruz. AvTupa'nın tarihine baktığımı/da ırk ve din savaşlarmın önemli bir yer tut- tuğunu görürüz. Korkanm Avrupah- lann binnçaltianndabu durumzaman zaman canlanıyor. Bosna-Hersek"teya- şananlar bunun başka bir göstergesi." Yeni yılın hemen öncesinde AB ül- kelerinde yapılanbir ankete dikkat çe- ken Ecevit, "Orada her üç Avrupan- dan biriırkçıolduğunu söylüyordu. Bu korkunç bir rakam. Avrupanlar ne ya- zık ki bizim Güneydoğumuzda yaşa- nan soruna da nesnel açıdan değfl, ırk- çı açıdan bakryorlar. Oysa orada yaşa- nanlar sömürü düzeninden kaynakla- nıyor" dıye konuştu. mArkasıSa.l5,Sû.5'te MÜLTECİ SORUŞTURMASINDA 9 GÖZALTI • 15. Sayfada Koalisyon zirvesinin ardmdan CHP tepki gösterirken Cindoruk memnuniyetini dile getirdi 'Hükümet kendini sorguladı'Cindoruk: Tatmin oldum Koalisyon ortaklan zirvesinden üslup ve içerik bakımından tâtmin olduğunu vurgulayan DTP Genel Başkaru Hüsamettin Cindoruk, "Uslup ve içerik bakımından tatmin oldum. Bu görüşmede hükümet kendisini sorguladı. Başbakan Mesut Yılmaz, bir erdem göstererek hatalannı kabul etti" dedi. Demokratikleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını söyleyen Cindoruk, memur sendikalanna ilişkin tasannın da tamam olduğunu belirtti. Ekonomi yönetimini ciddi ve kararlı bulduğunu da bildiren Cindoruk, enflasyonun bundan sonra inişe geçeceğini savundu. Cindoruk, Çiller'le ilgili olarak da "Acemi erat eğitiminden bile geçmemiş genel başkanın inisiyatifıne bırakılmış bir partiyi yaşatmak mümkün değil" dedi. • 5. Sayfada 'CHP günah keçisi değîl' Hükümet ortaklanntn zirve sonrası yaptıklan açıklamalan değerlendiren CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, "CHP'yi günah keçisi ilan etmesinler" dedi. Adnan Keskin şöyle konuştu: "CHP'nin yaklaşımmı engelleme olarak takdim etmek insafla bağdaşmaz. Bazı sorunlann çözülememesinin nedeni CHP değil. Hükümetin bize yönelik yaklaşımı doğru ve sağlıklı değil. Enflasyon konusunda, Susurluk konusunda, vergi konusunda adım atrılar da biz mi engel olduk?" • 5. Sayfada IMF'ye 'seçim yok' mesajı • 55. hükümet, önceki günkü zirveden sonra IMF'ye "seçim yok" mesajı vermeye çahştı. Başbakan Yılmaz, zirveden sonra " 1998 yılında hükümetin gündeminde seçim yok" açıklamasını yaptı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ise "2000 yıhna kadar iktidarda kalabilir gibi çahşmayı görev biliyoruz" diye konuştu. IMF, Yılmaz hükümetinin ömrü konusunda duyduğu kaygı nedeniyle 3 yıllık orta vadeli istikrar paketî yerine 1 yıllık "şokpaket" istiyor. Yılmaz, IMF'nin bu kuşkulannı göz önünde tutarak öngörülen bütçe disiplinine uyulacağı yönünde de kararhlık bildiriminde bulundu. • 5. Sayfada Reformlar tırpanlanıyor Parlamentoda çoğunluğa sahip bulunmayan 55. hükümet yapmayı düşündüğü reformlan bir türlü yaşama geçiremedi. Yılmaz hükümetinin, "vergi, sosyal güvenlik, kamu çalışanlannın sendikal haklan ve idari düzenlemelere" ilişkin 4 önemli çahşmasmda; toplumsal ve siyasal uzlaşmazhklar nedeniyle bazı düzenlemeler geri çekildi. • 5. Sayfada N0HITTIM Basın mensuplan 1997'de yine şiddete maruz kalddar; tartaklandılar, dövüldüler. fotoğraf ma- kineteri ve kameralan kınİdı. Bir finna da ûrettiği ve geneUikle basın mensuplannın kullandı- ğı yetekkri, arkasına "Da>ağa hayır" anlamına gelen 'No hitting' sloganlanyla piyasaya sürdü. Bir kameraman ise koalisyon zirvesi ardından yapılan basın toplanüsını bu yelekle izledL Cumhuriyet muhabirine gözalb tstanbul Haber Servisi - Emek ve Ülkede Gündem gazetelerinin Olağanüstü Hal Bölgesi'ne sokulmamasını protesto etmek için Kadıköy lskele Meydanı'nda gazete satışı yapan HADEP Kadıköy Gençlik Komisyonu üyelerini görüntüleyen Cumhuriyet ve Radikal muhabirleri gözaltma ahndı. HADEP Kadıköy Gençlik Komisyonu, Emek ve Ülkede Gündem gazetelerine uygulanan ambargoyu protesto etmek için dün Kadıköy tskele Meydanı'nda bir günlük gazete satışı yaptı. Satışm başlamasmdan yaklaşık yanm saat sonra polis, satış yapan gençlere kimlik kontrolü yapmaya başladı. Gazete satışını ve kimlik kontrolünü fotograflamak isteyen Cumhuriyet gazetesi muhabın Saadet Uslu ve Radikal gazetesi muhabın Hasan Maksud. gözaltına ahndı. Kadıköy Merkez Karakolu'na götürülen muhabirler hakkında fotoğraf çektiklerine dair tutanak tutuldu ve kimlik kontrolü yapıldı. Terörle Mücadele Kadıköy Şubesi'nden gelen yetkililerin de kimlik kontrolü yapmasının ardından yaklaşık bir saat sonra muhabirler serbest bırakıldılar. Türkiye, îsrail ve ABD 'nin katılacağı tatbikata Arap Birliği tepki gösterdi Akdeniz'de üçlü tatbikat başhyor • Israil'in Hayfa Limam'nın 60 kilometre açığuıda gerçekleştirilecek olan tatbikata Türkiye'den 2 firkateyn katılıyor. ANKARA(AA)-Türkiye- Israil-ABD ortak tatbikatı u Reuant Mermaid'' (Güve- nilir Denizkızı) bugün başh- yor. Tatbikatı kınayan Irak, Arap ülkelerinden ortak ta- vır belirlemelerini istedi. Arap Birliği de, yaptığı açık- lamada tatbikatın Ortadoğu banş sürecine zarar vereceği- ni bildirdi. Açıklamada, tat- bikatın Arap dünyasının Irak ve Suriye'ye verdiği desteği yok etmede başanlı olmaya- cağı belirtildi. Irak Parlamentosu Arap ve Uluslararasi tlişkiler Komis- yonu Başkanı Said Kasım Hamudi. bu tatbikatlann Arap ülkelerinin ulusal çı- karlanna karşı bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Hamudi, "Türkiye ve Israil, halklanmua düşman olan ABD'nin iki kolunu teşkil ediyorlar" iddiasında bulun- du. Tatbikat, Israil'in Hayfa Limanı açıklannda Dogu Akdeniz'in uluslararası sula- n ile hava sahasmda gerçek- leştirilecek. "Banşçd, insani arama-kurtanna" amaçlı tatbikata, Türkiye'den Yavuz ve Zafer firkateynleri ile bir helikopter, ABD'den John Rodgers destroyeri ve bir he- likopter, Israil'den de hücum- bot büyüklüğünde Sa'ar tipi iki gemi ve hava unsurlan ka- tılacak. Tatbikat, Israil Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordinasyonunda ve Hayfa Limam'nın 60-70 kilometre açığında, 120 kilometre ça- pındaki bir alanda yapılacak. Senaryo gereği, batan bir balıkçı teknesinden gelecek yardım talebi üzerine Hayfa Limanf ndan harekete geçe- cek üç ülkenin gemileri ile hava unsurlan, Israil Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordinasyonunda olay yeri- ne ulaşarak, ortaklaşa arama- kurtarma faaliyetleri icra edıp, tekne mürettebatı ve kazazedeleri kurtaracak. Tatbikatın bu bölümü, 7 Ocak 1998 Çarşamba günü basına açık olarak gerçekleş- tirilecek. "Reüant Merma- id'' tatbikatına, Ürdün göz- lemci sıfatıyla katılacak. Ucretkesintisinde dünya şampiyonuyuz • Türkiye, brüt ücretten yapılan kesintilerin yüksekliği açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. Brüt ücretten yapılan kesinti oranı, OECD ülkelerinde yüzde 15 iken Türkiye'de yüzde 31 oranmda. ANKARA (AA) - Türki- ye'nin. brüt ücretten yapılan kesintilerin yüksekliği açı- sından dünyada ilk sırada yer aldığıbildirildi. Türkiye'de tarmbiĞyor • Türkiye, uluslararası araştırmalarda toprak rezervi kalmayan 19 ülkeden biri olarak gösteriliyor. İşgale uğrayan tanm arazileri toplamı ise 450 bin hektar (4.5 milyar metre kare). Varhk nedeni tanm topraklannı korumak olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ise siyasi baskılardan bunaldıklannı belirtiyor. • 3. Sayfada Türkiye Işveren Sendika- lan Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan araştırma- da, 1985-1996 yıllan arasın- da OECD (Ekonomik tşbir- liği ve Kalkınma Örgürü) ül- keleri arasında en yüksek re- el ücret artışmın, Türkiye'de gerçekleştiği kaydedildi. Imalat sanayiinde çalışılan saat başına brüt giydirilmiş ücretin son 11 yılda OECD ülkelerinde ortalama yüzde 4, Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama yüzde 19 ora- nında yükseldiği vurgulanan araştırmada, Türkiye'de de brüt giydirilmiş ücretin ima- lat sanayiinde yüzde 35. sen- dikalı kesimde ise yüzde 43 oranında büyüdüğü belirtil- di. Brüt ücretten yapılan ke- sinti oranının OECD ülkele- rinde ortalama yüzde 15 iken Türkiye'de yüzde 31 düze- yinde (SSK, gelirvergisi, zo- runlu tasarruf ve damga ver- UArkasıSa. 15,SiL8'de 'Unabomber' davası başladı • Gönderdiği bombalı mektuplarla 2 kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan Theodore Kaczynski'nin akli dengesi üzerinde durulacak. • S. Sayfada EMNİYET'TE SUSURLUK ZÎRVESt • 15. Sayfada KALEMLİ IÇtN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ • 5. Sayfada ÖZDEN: DAVAY1 BİTİRMEK tÇtN UĞRAŞTIM • 4. Sayfada G. DOĞU İÇÎN SAĞLIK REFORMU • 4. Sayfada REFAHYOL seçimde ısrarh GUNDEM MUSTAFA BALBAY • RP ile DYP'nin iktidarda başladıklan ortaklıklan muhalefette de sürüyor. RP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, "Yapacaklan en hayırlı iş seçime gitmektir" derken, DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan da "1998'de hükümetin değişmesi gerek" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet ortaklannın düzenledikleri zirve toplantısından "seçim yok" ka- ran çıkarken RP ve DYP kurmaylan "1998'de erken seçim zorunlu" me- sajını verdiler. RP Genel Başkan Yar- dımcısı Abdülkadir Aksu, "Bunlarm icraat-micraatvapacaklan yok.Yapa- caklan en hayırh iş seçime gitmektir" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan da sorunlann cözü- münün 1998'de seçime gidilmesine bağlı olduğunu öne sürdü. RP Genel Başkan Yardımcısı Ab- dülkadir Aksu, dün düzenlediği basın toplantısmda, iktidardaki partilerin "demokrasi özürlü" olduklannı öne sürdü. Hükümetin her açıdan başan- sız olduğunu belirten Aksu, "Iktidar ortaklansadece konuşuyor, birbirleri- nin dedikodusunu yapıyor ve yan ge- lip yaöyorlar" dedi. Hükümet üyele- rini "pişkinük veayTOazijkla'' suçlayan Abdülkadir Aksu, şunlan söyledi: "Hükümet Bremen mızıkacılannı bile geride bırakü. Her bir üye ayn bir telden çalnor. Bırakın farklı partileri, aynı partinin kabine Uyeleri dahi bir- birlerini tekzip ediyorlar. Birbirlerine güvenip vekâîet vermiyortar. Bürok- ratlar büyük baskı ve stres ahmdalar. Bu iktidaryüzünden ülkemizdışanda da terk edUıyor." Aksu, hükümet ortaklan arasında MArkasıSa.l5,Sü.l'de (S)avunma Sanayii... Savunmasanayiimizin olabildiğince ulusallaştınlma- sı öteden beri gündemde. Konuyu ululaştırdık ama öy- le anlaşılıyor ki ulusallaştırmamız zaman alacak. F-4 uçaklanmızın modernleştiritmesi sadece sa- vunmanın değil, siyasetin de konusu oldu. Ihaleyi Is- rail'in alması uzun süre konuşuldu. 300 milyon dolar- lık ihalenin adım adım 1.2 milyar dolara ulaşması sa- • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog