Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Dostlarını: da "Kitap Knrdü" Oldu mu? Tûtocağı Cad No: 39/41 (34334|Cağatoğiu/lstanbul "Tet:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 Cumhuriyet Cumhuriyet kitap kulübü litap Kurdu" Oldugunuz Belgeiendi mi? Tinkocağı Cad. No' 39/41 (34334)Cağatoğlu/!stanbul Tel:(212)514 01 96Faks:|212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26387 / 1OOOOO TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 OCAK 1998 PAZAR Koalisyon ortaklarmm zirvesinde hükümet programına yeni maddeler eklendi Bu yd seçim yok' Uzlastılar Hükümetin yeni hedefleri ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- Yapılan hü- kümet zirvesinde 1998'e ilişkin yeni hedefler belir- lendi. Bu hedefler arasın- da ekonomi alanında özel- leştirmeye hız kazandınl- ması. eğitim alanında 8 yılhk temel eğitimin 11 yıla çıkanlması, hukuk ve MArkasıSa.l7,Sü.3'te Başbakati Zirveden memnun Hükümet ortaklarının, durum değerlendirmesi yapmak, aralanndaki uyumsuzluklan gidermek ve yeni döneme ilişkin kararlar almak amacıyla yaptıklan toplantı sona erdi. Zirvenin olumlu geçtiğini belirten Başbakan Mesut Yılmaz, idam cezasının kaldınlması ve TMY'nin 8. maddesinin değiştirilmesine yönelik çalışmalann hızlanacağını ve Susurluk raporunun 1 hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Baykal'ı Ecevit elestirdi, Yılmaz övdü "önümüzü göremiyoruz" açıklaması tartışmalara neden olan Başbakan Yardımcısı Ecevit, "Önümüzü görmekteki güçlüğümüz, bazılannın seçim olasılığından kaynaklanan sözleridir" diyerek Baykal'ı elestirdi. Yılmaz ise bu sözler üzerine, "Baykal yeni bir alınganlığa kapılmasın diye ekleyeyim ki, CHP ve Baykal, bugüne kadar bize yönelik taahhütlerine aykın eylem içinde olmamışlardır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyon ortaklan, hükümet çalışma- lanndaki uyumsuzluğu, 'durum değer- lendirme ve öncelik tespiti' zir\ esinde aşmaya çalıştılar. Hükümet programın- da yer almayan bazı yeni kararlann da alındığı toplantı sonrası açıklama ya- pan Başbakan Mesut Yılmaz, idam ce- zasmın kaldınlması ve Terörle Mücade- le Yasasf nın (TMY) 8. maddesinin de- ğiştirilmesine dönük yasal düzenleme- lere hız verileceğini, Susurluk raporu- nun 1 hafta içinde tamamlanarak 'dev- letsım' dışmdaki bölümlerin kamuoyu- na açıklanacağını bildirdi. Yılmaz, "1998 yıbnda seçim yok" diye konuştu. Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Ecevit ve DTP Genel Baş- kanı Hüsamettin Cindoruk, ANAP'lı Devlet Bakanlan Eyüp Asık ve Güneş Taner, DSP'li Milli Eğitim Bakanı Hik- met Uluğbay, Devlet Bakanı Hüsamet- tin Özkan, DTP'li Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Is- met Sezgin ile birlikte 'durum değer- lendirmesi ve öncelik tespiti'' amacıyla dün Başbakanhk Konutu'nda yaklaşık 5.5 saat süren bir toplantı yaptılar. Top- lantı sonrasında açıklama yapan Başba- kan Yılmaz. zirvenin amacını. 'hükü- metin 6 ayını değerlendirmek ve önü- müzdeld yılın öncetiklerini belirlemek' diye açıkladı. REFAHYOL iktidannın 1 yılhk icraatında ülkeyi ağır siyasi buna- lıma sürüklediğini kaydeden Yılmaz, hükümetlerinden beklenen 'normaöeş- me'nın tam olarak sağlandığını, rejim tartışmalannın sona erdiğini ileri sür- dü. Hükümetin 'hızlı çalışma temposu' nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını kaydeden Yılmaz, bunlan engellemeye dönük bir dizi önlemın de gündeme gel- diğini aktardı. Bu çerçevede DTP Ge- nel Başkanı Cindoruk'un, kamukurum- lanndaki atamalara ilişkin yakınmalan- na dikkat çeken Yılmaz, bu sorunun gi- derildiğine dikkat çekti. Yılmaz, zirve- de Ecevit'in önerisi doğrultusunda, hü- kümet adına açıklamalann Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra yapıl- U Arkası Sa. 17, Sü. 3te Hükümetle görüşmeyen Avrupa, Kürt sorunu için sivil toplum örgütlerini toplantıya çağırdı AB ile'sığınınacı' krizi Kinkel 'Kürt somnunu çozun • Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel, mülteci sonınunun çözümü için Türkiye'nin mutlaka Kürt sorununa çözûm getirrnesigerektiğini söyledi. • 11. Sayfada David Logan 'Dünya Rumları tanıyor' • lngiltere'nin Ankara Büyûkelçisi David Logan, KKTC'yi egemen bir devlet olarak tanımadıklannı söyledi. Uttf SAnİBRUİMOĞLU'nH ftİytfşUİ • 6. Sayfada • Lüksemburg Zirvesi'nde adaylık statüsü verilraemesi nedeniyle dışlanan Türkiye'nin insan haklannı görüşmeyeceğini bildirdiği AB, hükümete "çalım atarak" sivil toplum örgütlerini muhatap aldı. AB dönem başkanı Ingiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşan Hugh Mortimer, İnsan Haklan Derneği Başkanı Akın Birdal'dan, diğer AB üyesi ülkelerin müsteşarlarına bir brifing vermesini istedi. Söz konusu brifingin 14 Ocak günü gerçekleşeceği kaydedildi. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Avrupa Birliği (AB), Güneydoğu ve Kuzey I- rak'tan Avrupa'ya göç etmeye ça- lışan binlerce Kürt kökenli insa- mn durumunu Türkiye'deki insan haklan örgütleri ile görüşecek. AB Dönem Başkanı lngiltere'nin organize ettiğı toplantıda. göçün nedenleri ve nasıl önleneceği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Ismail Cem, * Kürtierin vatanı olmadığh- nı, Türkiye'de kötü muamele gör- düklerini" iddia ederek ılticala- ra yeşil ışık yakan Italya'nın Dı- şişîeri Bakanı Lamberto Dini'ye göndereceği mektupta, konunun insan haklan sorunu değil organi- ze bir suç olduğunu belirterek ön- lem alınmasını isteyecek. Dışişle- ri Bakanlığı, Avrupa ülkelerine yaptığı çağnda göç edenlere sı- ğınmacı hakkı verilmemesinı is- tedi. Kürt kökenli insanlann. Türkiye ve Kuzey Irak'tan Avrupa'ya göç hareketlerinin gîderek yaygınlaşması, Türkiye-AB ilişkilerinde de yeni bir soruna neden ol- du. Lüksemburg zirvesinde adaylık statüsü verilme- mesi nedeniyle dışlanan Türkiye'nin insan haklannı görüşmeyeceğini bildirdiği AB, hükümete "çalım ata- Kürtierin göç yolları xxn GeMikteriülke Gittikleri ülke Kürtierin çoğunlukta olduğu bölgej rak" sivil toplum örgütlerini muhatap aldı. AB Dö- nem Başkanı lngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müs- teşan Hugh Mortimer. İnsan Haklan Derneği Başka- nı Akın BirdaTdan, diğer AB üyesi ülkelerin müste- şarlanna bir brifing vermesini istedi. Söz konusu bri- fingin 14 Ocak günü gerçekleşeceği kaydedildi. Toplantıda, Türkiye'deki genel insan haklan duru- • Dışişleri Bakanı Ismail Cem, "Kürtierin Türkiye'de kötü muamele gördüklerini" iddia ederek ilticalara yeşil ışık yakan Italya'nın Dışişleri Bakanı Lamberto Dini'ye göndereceği mektupta, konunun insan hakları sorunu değil organize bir suç olduğunu belirterek önlem alınmasını isteyecek. Türk Dışişleri Bakanlığı da, bütün Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı çağnda, kaçak göçmenlere sığınma hakkı tanınmamasını istedi. llticalann önlenememesi, istihbarat yetersizliğini gündeme getirdi. munun yanı sıra, göç hareketleri- nin nedenleri ve sonuçlannın da aynntılı olarak ele alınacağı bil- dirildi. Akın Birdal, Cumhuri- yet'e konu ile ilgili olarak yaptı- ğı açıklamada, son 4 yıldır Avru- pa'nın dikkatini özellikle göç ko- nusuna çektiklerini belirterek "Kendilerine Türkiye'deki de- mokratikleşme ve insan haklan- nın iyileştirilmesi yoluyla bu hare- ketlerinöntenebileceğinisöyledik. Ekonomik ve sosyal olarak rahat olan bir insan niye göç etsin? Göç eden insanlann çoğu Kuzey Irak- lı Kürtier. Ama bu Türkhe'den de artarak başlayacak" diye ko- nuştu. Birdal, olayın ardındabazı ttal- yan yeraltı örgütlerinin olduğu- nun söylendiğini kaydederek "ts- tenildiği zaman bu önlenir. Bu iş- lerde büyük paralar dönüyor. Bu işin başka yeıiere uzandığım dü- şünüyorum. Hukukdevleti, kapılaruu ve smırlannı de- netlerve giriş-çıkışlan engelfcr" dedi. AB kaynaklan da. Birdal ile yapılacak görüşmele- rin büyükelçıliklerin gerçekleştirdikleri rutin toplan- tılardan biri olduğunu belirterek "Elçiükler, konuyla \ArkasıSa.l7,Sû.3'te TARIMDA GÜMRÜKLER % 2.4 İNDtRtLDt Avrupa Birliği diyeti büyüyor • Bakanlar Kurulu karanyla yürürlüğe giren yeni ithalat rejiminde Türkiye, Avrupa Birliği'ne karşı koruma oranlannı yüzde 5.6'dan yüzde 5.29'a indirdi. En önemli azalma tanm ürünlerinde olacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye. dış ticaret açı- ğını aleyhıne büyüten gümrük birliği anlaşması kapsamında. koruma oranlannı düşüren ye- ni ithalat rejimini yürürlüğe koydu. Bakanlar Kurulu'nca onaylanan yeni ithalat rejiminin uygulamaya girmesiyle, Türki- ye 1998'de Avrupa Birliği'ne (AB) karşı koruma oranlanm yüzde 5.6'dan yüzde 5.29'a in- dirdi. Koruma oranlan indiri- minde en önemli azalma ortala- UArkasıSa. 17,Sü.3'te SEZEN'İN İKİ GERÇEĞ1: DOĞUM, ÖLÜM H Arka Sayfada KARADAYI'DAN GÜLEN'ÎN ÖDÜLÜNE RET • //. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKlLDİ: 13-20-25-28-31-35 M 17. Sayfada EDİRNE SANIKLARJ SERBEST BIRAK1LDI • 3. Sayfada Yeşilçam 'dan 5 bin 909film Türk sinemasında 1914 yıhnda çekilen "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkıhşı" adb ilk tarihi belgeselden bu yana tam 5 bin 909 füm üretikiL 301 filmin üretildigi 1972 >ih, Türkiye'de en çok fihn üretilen yıl oldu. Sinemanın, arabesk fiunler ve seks komedikri nedeniyle en çok eleştirilen 1974- 1990 dönemi, Türk sinemasının yurtdışında ödüllerte tanıştıgı dönemdi. Bu dönemde Yılmaz Güney'in senaryosundan Şerif Gören'in yönettiği "Yol" filmi, 1982 Cannes Fihn Festivaü'nde Ahln Pahniye Ödülü'nü Costa GavTas'uı "Kayıp" (Missing) filmryle paylastL B Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Akıntıya Kürek... Toplandılar, konuştular, dağıldılar. Açıklanması olası sonuç şöyle özetlenebilir: Hükü- mette uyum sağlandı! Acaba? Medya, Yılmaz hükümetine bir seçenek bulsa, IkJer- lertoplantısını günlerdir manşetlerde koruyucu kimlik- lerle yansrtır mıydı? • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Hfl% Kadın sünneti, çocuklara yöneltilen şiddetler içinde belki de en korkuncu. Çünkü sonuçları kalıcı. Kadın sünnetinin bütün sıkıntılarını yaşayan Liz ve Beth anlatıyor... Bugün Cumhuriyet 1e birlikte. Bir günde 412 kişi öldürüldü Cezayir'de şeriatçı katliamCocukları duvarlara vurdular cezayir'de yayımlanan Liberte gazetesi dünkü sayısında, başkentin 240 kilometre batvsmdaki Relizane bölgesinde bulunan dört ayn köyde meydana gelen katliamlarda 412 kişinin boğazlan, bacaklan ve kollan kesilerek öldürüldüğünü duyurdu. Liberte gazetesi, katliamdan kurtulan görgü tarîıklanna dayanarak verdiği haberde, çocuklann da duvarlara vurularak öldürüldüklerini ileri sürdü. SorU$tUrma İStenlyor Katliamlann önemli bir bölümü askeri karargâhlara yakın bölgelerde meydana gelirken zamanında müdahale edilmediği iddia ediliyor. BM geçen ay Cezayir hükümetinden, olaylan yerinde incelemek için kendilerine izin vermesi çagnsında bulunurken uluslararası insan haklan kuruluşlan soruşturma başlatılmasını istemişti. • 9. Sayfada 1997 ORTALAMASI YUZDE 99.1 Enflasyona psikolojikfren• Fiyat artışlan kuru fasulyede yüzde 145, tüpte yüzde 105, tavuk etinde yüzde 110, dana etinde yüzde 138, telefonda yüzde 198, ekmekte yüzde 111, tozşekerde yüzde 114 olarak gerçekleşti. Badana-boya, buharlı ütü, cam taktırma ve spor karşılaşmalannın fıyatlan genel toplamın üç rakama ulaşmasını önledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Istatıstik Enstitüsü (DtE). 1997 yılı enflasyon oranını "psikolojik suur" olarak göriilen üç raka- mın altında tuttu. Yılhk artış- lar tüketici fiyatlannda (TÜ- FE) yüzde 99.1, toptan eşya fiyatlannda (TEFE) yüzde 91 olarak gerçekleşırken. "dar geurnnin mutfak enflasyonu" olarak görülen "gıda''daki enflasyon yüzde 117.3 oranı- na ulaştı. KİT ürünlerine yük- sek oranlı zamlann yapıldığı aralık enflasyonu, TEFE'de yüzde 5.4. TÜFE'de yüzde 5.1 olarak açıklandı. Hükü- • Arkası Sa. 11, Sü. 4'te LİDERLER TARTIŞIL1YOR Seçmen, Çiller ve Eceviften kaçtı• tÜ tletişim Fakültesi ile Diyojen lletişim Danışmanlık Şirketi'nin işbirliği ile gerçekleştirilen "Seçmen ve Siyasal Partiler-Seçmenin Parti Değiştirme Gerekçeleri" konulu araştırma, DYP tabanının ANAP'a, DSP tabanımn ise CHP'ye kaydığını ortaya koydu. Araştınnaya göre RP ve CHP seçmen kitlelerini önemli ölçüde korurken, DSP'den kopanlar sağa ve CHP'ye, CHP'den kopanlar ÖDP ve HADEP'e kayıyor. • 16 ilde, 2 bin 686 denekle gerçekleştirilen araştırma, seçmenin siyasi parriler ve politikacılara güvenmediğini de ortaya koydu. Araştırma, karizmatik liderler döneminin kapandığmı ve seçmenin liderini tartışmaya başladığını da gösterdi. B 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bin Dokuz Yiiz Noksan Sekiz... İnsan geçmişe bakınca, yaptıklarından çok yap- madıkları için "^eş/ce"dermiş. Lise yıllanndan beri alışkanlığım. Her yıl bitiminde, yenisinin hemen başında, "Bu yıl neleryapmalıyım" diye sorar, kafa yoranm. Ertesi yıl bakanm, yapılan- laryapılamayanlardan çoksa, kendime birselam ça- kanm. Arada böyle yıllar oldu... Hatta birinde canım nara atmak istemişti, Izmir Bor- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog