Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyejt kitap kulübü Sevebildiğimiz Denli Scvgili: K İ T A P Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağatoğlu/lstantxJ Tö (212)514 01 96 Faks.(212)514 01 95 Cumhuri Şenir CumhurİYet kitap kulübü Dost Olabildiğimiz Denli Dost: K İ T A P Turtocağı Cad. No- 39/41 (34334)Cağaloğlu/lstantxı! Tel-(212t514 01 96 Faks:(212)5i4 01 95 fA. YIL SAYI: 26414/ 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU:YUti\JS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 OCAK 1998 CUMARTESİ MÎT görevlisi Güven, devletin suçlu insanlan kullanmasmın riskli olduğunu söyledi w Çathkontroldençıkmıştı' • Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Ertuğrul Güven Susurluk skandalımn baş aktörlerinden ülkücü 4.bdullah Çatlı'nın MİT tarafından kullanıldığı iönemlerde suçlu olmadığını söyledi. Güven, 'Sanıyorum Abdullah Çatlı kirlı işlere bulaştıktan ;onra emniyet tarafından devralındı" dedi. • Türkiye'deki istihbarat örgütlerinin görev sahalannın birbirine geçtieini belirten Ertuğrul Güven. bu durumun karşıhklı çatışmalan beraberinde getirdiğini yurguladı. Güven, "İç istihbaratla ilgili bolümün tek çatı altında toplanıp MİT'e verilmesi yanlıştır" diye konuştu. • Ertuğrul Güven, Mehmet Ağar zamanında emniyetin de iç istihbarata yöneldiğini ve bu durumun çok zararlı olduğunu söyledi. Teoman Koman'ın yasalara çok düşkün birisi olduğunu belirten Güven, "Onun döneminde zannedîyorum JÎTEM'in faaliyetleri durduruldu" dedi. ALE SARÜBRAHİMOĞLU ANKARA - Susurluk raporuyla eniden gündeme gelen Azerbay- an"daki darbe gırişimi konusunda azı karanlık noktalan Cumhuri- et"e anlatan eski Milli istihbarat "eşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcı- ı ErtuğrulGüven, teşkilatın yaşadı- ı sorunlarve Susurluk raporunda y- er alan çeteleşmeye ilişkin de bilgi- ler verdi. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Haydar Aliyeve karşı 1994 \ e 1995 yıllannda gerçekleştirilen başansız darbe girişimlerinin vasandığı kririk dönemde Bakû"ya MİT görevlisi olarak kendi deyimıyle 'sürgün' edi- len Ertuğrul Güven'in sorulanmıza yanıtlan şöyle. - Abdullah Çatiı'nın MİT için kul- lanılmasını nasıl değerlendirfyorsu- nuz? - Herinsan istihbaratta kullanıla- bilir Şu ya da bu şekilde Fakatva- sa bakımından suçlu birisinin kulla- nılması son derece ciddı bir olaydır. Buna çok dikkat etmek lazımdir. Dı- ger ülkelerde de kullanilıyor. Ama yasalarönünde suçlu. aranan birin- sanın kullanılması riskli. Batfda kullanılıyor. her şekilde kullanıliyor. Kimı filmlerde görüyorsunuz işte. Mahkûmlan alıyorlar falan. Çat- lı "nın MÎT tarafından kullanıldığı tarihlerde suçlu olduğunu. arandığı- nı zannermiyorum. Çatlfyı tanımı- yorum. ancak aklımda kaldığı kada- nyla. duyduğum kadanyla 197O'lı yıllarda bir suçu yok, aranan adam değildi. O dönemde, daha sonra bir- takım olaylarakanşarak menfaat iş- lerine falan girişerek suçlu durumu- na düşüyor. O tarihte de sanıyorum Emniyet bunu devralmış durumda. MÎT'ten Emniyet'e transfer olmuş. Dağarcığımdaki bilgilerbunlar. Çat- lı'nın ismi bızde geçmez. kadrolu adamımız değildi. Bizimle hıç ilgi- si yok. Çatlı kirli işlere bulaştığı dö- nemlerde. MtT'in kontrolünden çık- tı. Emniyet aldı bu işi herhalde. - Susurluk raporunun da ortaya kovduğu gibi MTT'in istihbarat ça- Ijşmalannda nerede yanlış yapıldı?.. İç ve dış isrihbaratın birbirinden a\- nlması gerekiyor mu? - Amerika'daki iç istihbarata ba- U Arkası Sa. 17,Sü.3'te 14NTÜRK'E GÖZDAĞI ÖLİ MÜNDEIN SONRA VERİLMİŞ(!) Raporda tarih hatası yapddı • Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda 'zgür Ülke gazetesinin bombalanmasının Kürt işadamı Behçet Cantürk'e gözdağı ;rmek için gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak Özgür Ülke gazetesinin ambalandığı 3 Aralık 1994 tarihinden yaklaşık 11 ay önce, 15 Ocak 1994 tarihinde antürk öldürülmüştü. Savaş tarafından hazırlanan raporda plastik patlayıcıiarla ıvaya uçurulan "Özgür Ülke" gazetesinin adı da yanlış kullanıldı. Savaş bu gazete in "Özgür Gündem" adını kullandı. /mflJT KÜÇÜKMYffmntebori• 5. Sayfada : Devlet S i m da arajtirilacak Başbakan Mesut Yılmaz. Susurluk ~>-uyla ilgili olarak 6-7 konuda soruşturma başlattığını belirterek raporun aoyuna açıklanmayan bölümlerinin de araştınlacağını söyledi. Susurluk ile ilgili jtli davalann bir araya getirilebilecegini kaydeden Yılmaz. özel bir mahkeme •ulmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Başbakan. 'Yeşil' ile ilgili devletin in bir bilgisi olmadığını, Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın açıklamalannın teyit lemediğini belirtti. 1993 yılı sonrasında bazı yanlışlann kurumsallaştığını ırgulayan Yılmaz, "Mesela emniyet, yasalara aykın olduğu halde yabancı tihbarat kuruluşlan ile ilişki kurmuştur" dedi. • 17. Sayfada İHP LİDERİ, ECEVİTİN ELEŞTİRİLERİ1Nİ YAMTLADI Baykal: Kavgayı bırak, işine bak Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in CHP'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren ;niz Baykal, iktidarın durup dururken, bayram gününde tartışma ve ka\ ga şlatmasma hiçbir anlam veremediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Baykal, kümetin tüm olumsuzluklanna karşın destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Hayat pahalılığının görülmemiş düzeye çıktığını söyleyen Baykal. memurlara rilen zammın da azlığını dile getirdi. Hükümetin IMF'yi bir türlü ikna emediğini öne süren Baykal, bu yıl bir seçim olabileceğini sözlerine ekledi. Ali Ulvi'yi yitirdik Karikatür sanatımn dıtuyenlerinden Ali UIvi Ersoy 1950yılından bııyana Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasımla çiziyordıı. 74yaşında ölen Ali Ulvi ^ pazaricsi giinü Teşvikiye Caııüi 'ınle kılımıcıık öğle mımazındun sonra toprağa ven'lccek. . - • II. Sayfada Mehmet Elkatmıs 'Raporda birçok eksik yön var' • TBMM Susurluk Araştırnıa Komisyonu Başkanı ve Lapatılan RP'nin Nevşehir Millenekili Mehmet îlkatmış, Susurluk raporunda birçok eksiklik lulunduğunu belirtti. Raporun ısmarlama olduğunu me süren Elkatmış'a göre eksiklikler şunlar: Uğur /lumcu'ya yapılan suikasta yer verilmemesi. iekerbank'taki yolsuzluklar açıklanırken diğer ankalardaki yolsuzluklara değinilmemesi. Jandarma ienel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in gizemli ekilde helikopter kazasında hayatını kaybetmesi layının yer almaması. Yüksekova Çetesi'nden ahsedilmemesi ve Alaattin Kanat'a ilişkin bilgi ulunmaması. I 5. Sayfada BÜLENT ECEVİT ANTALV A - DSP Genel Baş- kanı Bülent Emit'ıneleştınlerı- nı vanıtlavan CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal. •'tüm olumsuzluklanna" karşın de- mokrasının kesıntiye uğramama- sı ıçın ıktıdara destek verdıklen- nı sö>ledi. tktıdann topluma \er- diği sözlenn hıçbınnı verıne ge- tırmedıâını belirten Bav kal. "An- laşılnor ki. bu hükümet iktidar- da olmaktan sıkılma\a başladı. Ka\ ga> ı bıraksınlar. işlcrine bak- sınlar" dedi. Türkıve'de sıkıntı ve ekonomik bunalımın devam ettığinı. bu yıl seçım olabılecefı- ni savunan CHP lıderı. Susurluk tartışmalannı da "Ortadabirpe- rişanlık manzarası vardır" dıye değerlendırdı. Bayram tatılmı mArkasıSa. 17,Sü.8'de 'O aydınlanmanın çizeriydi' Turhan Sdçuk: Yozlaşmış bir politika alanında aydınlanmadan yana savaşım veren yanm yüzyılhk bir dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Semih BaJcıoğlu: Türk karikatürü çok başanlı bir emekçisini kaybetti. Mengü Ertel: 50 yılı aşkın bir süredir günlük karikatür alanında silinmez izler bıraktı. Akv Ersoy: En çok Cumhuriyet'i severdi. Onun için gazetesi benden de çocuklanndan da önemliydi. Semih Poroy: Karikatür sanatı üzerine bu denli kafa yoran, ama karikatürcülüğünü bir tür gazetecilik olarak tanımlayan bir büyük ustayı yitirdik. • //. Sayfada ALİ ULVİ ERSOY ANLATIYOR: MİZAH VE ÇİZGİ HEP YENİ OLMALI • //. Sayfada Menem Ana'nın mezan Efes'te bulundu (Gazrteterden) Son çare veya Hz. Meryem'in ruhundan istimdat Ali Ulvi'nin Cumhuriyet'teki ük karikatürü 9Kasım 1950'de yavımlanmışü (solda). Ölümünden önceki son karikatürü 4 Ocak 1998 tarihli (üstte). Imkiçi/ı ABD'ye destek yok • Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit dün yaptıklan açıklamalarda ABD'nin Irak'a yapacağı olası bir askeri operasyona destek vermeyeceklerini söyledi. • Yılmaz, Irak'a yapılacak bir harekâttan Türkiye'nin büviik zarar göreceğini belirterek Bağdat yönetimi nezdinde arabuluculuk yapabileceklerini söyledi. • Birleşmiş Milletler'in, ABD'nin muhtemel bir saldırısı öncesinde Irak'taki adamlarını tahliye etmek için hazırlık yaptığı, ancak bir haftadan önce bir saldın beklemediği bildirildi. • 9. Sayfada Yargıçtan Clinton'a müjde • ABD Başkanı'na cinsel taciz davası açan Paula Jones, mahkemede Monica Levvinsky'yi tanık sandalyesine oturtamayacak. Paula Jones davasının yargıcı. davacı kadının avukatlarından, Monica Levv'insky'yle uzaktan ya da yakmdan ilgili kanıt toplama çabalarına son vermesini istedi ve Levvinsky skandalıvla ilgili hiçbir . • gelişmeyi mahkeme önüne getiremeyecekleri yönünde karar verdi. B 9. Sayfada Kosova paûamaya doğnı • lObin nüfuslu Kameniça'da Sırp polisi tarafından öldürülen sigara • satıcısı Arnavut gencin cenazesine 20 bin kişi katıldı. Kameniça kentinde toplanan kalabalık. Sırp polislenn kente girmeye çekinmesi nedeniv le olaysız dağıldı. Cenaze törenine büyük katılım. Kosova'da gergınhğin giderek tırmandığına işaret ediyor. • 8. Sayfada Yeltsin halefini gizliyor • Rusya lideri üçüncü kez başkanlık için yanşmavacağını açıkladı. Ancak Yeltsin. halefinin adını gizli tutmayı tercih etti. Parlamento seçimlerine kadar Çernomırdin ve hükümetinin işbaşında kalacağını söyleyen Yeltsin. buna karşın "bir iki yüzün değişebileceğini" vurguladı. • 8. Sayfada SUSURLUK LAPORU'NUN TAM METNİ H 4. Sayfada LEÇEClLER: ÖZAL SUİKASTININ 'DINLANMASI2OR • 5. Sayfada IUAMMER AKSOY ANILIYOR I 3. Sayfada KTEPE FOTOĞRAFI TARTIŞMASI 1 3 . Sayfada GÜNCEL CLNEYT ARCAYT REK Onemli Bip IVor Cumhurbaşkanı Demirerın bir özel TV'de 17 Ocak'ta- ki söyleşideki irdelemelerı ılginç çızgiler içeriyor. Demirel, genel olarak hemen herzamanki tutumunu yi- nelıyor. 1997 yılındaki "rejimle ilgiliyenı söylemlerini de- ğişik biçimde" ele alıyor. "TBMM Türk Devleti'nin kurumlanndan birisidir, ama kalbıdır. Ona dayanan hükümet çıkarılması, çok onemli • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Türkiye ekonomisi verimsiz çalışıyor • Yüksek enflasvonda dünya ikınciliğine yerleşen Türkiye, dünyanın en az vergj toplayan ülkesi haline geldi. Kayıt dışı ekonominin mılli gelire oranı yüzde 65'lere ulaşan Türkiye. dış borç yükü ve gelir dağılımı adaletsizliğinde dünyanın önde gelen ülkelerinden. Ekonominin verimsiz çalıştığını ve ülkenin bir kaosa gittiğini vurgulayan ekonomi çevreleri, Türkiye"nin orta vadeli bir istikrarlı kalkınma programına gereksinimi olduğunu belirtiyorlar. • 6. Sayfada B U U N BİLİM TEKNİK Virtlsler Cumhuriyet'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Avrasya Çağı. Başımızı ülke içine gömmekten çevremizde olup bi- tenlere yeterli zaman ayıramıyoruz. Bugün. iç politi- kaya gırip bayramlık ağzımızı açmayalım, bıraz dışa- n açılalım. Önce yeni dünya düzeniyle (YDD) ilgili tekerleme- mizi yineleyelim: Nedir yeni dünya düzeni? • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog