Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurİYet kitap kulübü Smbildiğimk Denli Sevgili: KİTAP Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu/ls1anOul Tel (212)51401 96 Faks.(212)5H01 95 Cumhuriyet ECumhuriyet kitap kulübü Dost Olabildiğimiz Denli Dost: KİTAP Tüftocağı Cad No 39/41 f34334)Cağatoğ!u/tstanbuJ Tel (212)514 01 96 Faxs (212)514 01 95 74. YIL SAYI. 26413/ 100000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30OCAK1998CUMA C U M H U R 1 Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T î Atatürk'ün Bana Anlattıkları FALİH RIFKI ATAY'ın kitabı bugün Cumhuriyet 'le birlikte MÎT görevlisi Güven, Azerbaycan girişiminin karanlık noktalarını ;'e açıkladı 'Çete darbesmiMIT önledfLALE SARIİBRAHİYIOĞLU Susuriuk raporunda Azerbay- can'da Türklenn admın kanştı- ğı darbev e ılışkin bölümleraçık- lanmazken. olaylann odağında yer alan MlT'in Bakû'daki eskı görevlisi Ertuğrul Güven. "dev- let sırn" kapsamına gıren bö- lümlen dışmda darbeye ıhşkin bazı karanlık noktalan aydınlat- tı. 1938 Malatya doğumlu olan Güven. 1962 yılında Ankara Ünıversitesı Hukuk Fakültesi'ni bıtırdıkten sonra MtT'e gırdi. 1967 yılından ıtıbaren MlT'in çeşitli kademelerinde görev ya- pan Güven. Bakû'ya. kendi de- yişiyle 'sürülmeden' önce, teş- kilatın ıki müsteşar yardımcısm- danbiriydi Şimdı Pans'ebüyü- kelçı olarak atanan MİT Müste- şan Sönmez Köksal'ın göreve geldiği sırada müsteşar yardım- cısı olan Güven, idan ışlerden sorumlu idi. MİT'ten emekliye aynldıktan sonra avukatlığa baş- layan Güven evli ve iki çocuk babası. Gü\en. Cumhuriyefin sorulanna şu yanıtları \ erdı - Azerbaycan'a gidişiniz nasıl |oWu? " ~ ~ Güven: Sönmez Köksal dönemin- den önce müsteşar yardımcısıvdım. Sönmez Köksal tayin olup geldikten sonra, Emne Taner (Köksal'ın Kıb- ns'a sürgün ettıği Taner'ın adı şım- dı MİT Müsteşarlığı için geçiyor) ve ben. iki müsteşar yardımcısı vardı. Ben ıdari kısma bakıyordum. Emre operasyon kısmına bakıyordu Sön- MİTve emniyetteoperasyon • Susurluk raporunda ağır suçlamalar yöneltilen emniyet örgütü ve MtT'te bayramdan sonra kapsamh bir operasyona gidilecek. Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Sönmez KöksaFdan boşaian MÎT Müsteşarlığı için Milli Güvenlik Kurulu'na Müsteşar Yardımcısı Mikdat Alpay ya da Kıbns'ta görevli MÎT mensubu Emre Taner'i önermesi bekleniyor. Başbakan Yılmaz'ın emniyette yapacağı operasyon sırasmda genel müdür Necati Bilican ve genel müdür yardımcılan Halil Tuğ, Ramazan Er, Ersin Yılmaz ve Ertuğrul Çakır'ın da görevden ahnabileceği belirtiliyor. • 5. Sayfada Ülkücü mafya gizlendi • 5. Sayfada DYP'de rahatsızlık sürüyor • 5. Sayfada Yeşil ANAP'ı böldü 5. Sayfada • Ertuğrul Güven, Aliyev 'in aslında 4 Ekim 1994 tarihindeki darbe girişimine karşı koyacak giicii olmadığını belirtti. Polis gücünün komutanı Cevadov ile dönemin Başbakanı Hüseyinov'un birieştiğini belirten Güven, "Biz durumun vahametini anladık. Altan Karamanoğlu (Dönemin Büyükelçisi) y e v ile konuştuk. Benim bazı imkânlanm vardı ve tamamen MÎTadına, o darbeyi önledik" dedl • Güven, Hüseyinov 'un Mosko\<a ile çok yakın ilişkide olduğunu bildiklerini söyledi ve U O geldiği zaman Türkiye'nin aleyhine olacağtnı değerlendirdiğimiz için bu müdahaleyiyapmak zorunda kaldık. Yanibu müdahaleyse müdahale. Yardıma olduk ve Aliye\< de bunu çok iyi biliyor" diye konuştu. HüseyınoN Güven, bir ikinci darbe girişimini de Aliyev 'e söylediklerini ve o darbeyi de önlediklerini anlattı. • 2. darbe girişiminin önlenmesinde zorlandıklarını belirten Güven, şimdi hapiste olan Kenan Gürel ve Ferman DemirkoVun darbecilerin arasında yer aldığını söyledi. Güven, DemirkoVun her iki darbe girişimi sırasmda Bakü 'da olduğunu da belirtti. Abdullah Çatlı 'nın, kadrolu adamlan olmadığını belirten Ertuğrul Güven, sağcıÇatlı teröristiçin "Kullanılan adamdı"' deyimini kullandu mcz Bey'le ilişkilerimız pek yolun- da gitmedi. Kendi ekıbinı kurmak ıs- tedi. Kendi güvendıği, tanıdığı insan- larla birlikte calışmak ıstedi. Bu bü- rokraside normaldır Benim yenme Sanoğhı'nu getirmek istedi. Onu müsteşar yardımcısı yaptı. Uzun sü- re yapamadı da. bu yakınlarda oldu. Sanoğlu, Sönmez Bey'ın adamı ol- masının ötesınde ı>ı bir istihbaratçı- dır. Ben 1994 Martı'nda Bakû'ya ta- yin edildim. Bir bakıma Emre ile bir- likte sürüldük. Ancak Azerbaycan'a deklare edılerek gittim. (Karşı tara- fa atanan kişinin istihbarat görev lısı olduğunun bildirilmesi) Karşı taraf benim MİT mensubu olduğumu bi- liyordu. Haydar Bey de (Azerbav can Cumhurbaşkanı Haydar Aliye\ )bılı- yordu. dışişleri bakanı da bılıyordu Her ülkeye bıldırilmez ama dost ül- ke olduğu için Azerbaycan'a bildiril- di Bakû'dan geri çekıldiğimde mü- şaMryapılmakistendım.yurtdışında görev de verilmedı llişkilerimiz (Sönmez Köksal ile) zaten iyi değil- di ki benı mükâfat gibi yurtdışına ata- sın. Ben de kabul etmedim bu duru- mu. 420 kişi ile birlikte emeklılığı- mi verdim. Cezai bir sürülüşüm fa- lan da yok. - Bugün Susurluk raporuvla bir- likte Azerbaycan'da Türklerin adla- nnın kanştığı Aliyev 'e karşı iki ayn darbe girişimi konusu yeniden gün- deme geldi ve raponın açıklanmayan bazı bölümlerinde bu darbeye ilişkin ayrtntılardan söz edildiği belirtiliyor. Bize bu konuvu a>dınlatır mısınız? Güven: 4 Ekım 1994 günü Azer- baycan"da büyük bir darbeye teşeb- büs olayı oldu. Ruşen Cevado\ (OMON adı venlen polis gücü ko- mutanı) ve dönemin başbakanı Suret Hüseyinov. Ha>dar Aliyev'i de\ire- •ceklerdı \e iktıdan ele geçırecekler- di. Bu iki grup bırleştı. Aliyev 'in ıse UArkastSa. l5,Sü.3'te GOKTEPE DAVASI Kuşkulu fotoğraf • Gözaltında dövülerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe'ye ait olduğu öne sürülen fotoğraf. beraberinde birtakım kuşkulan da getirdi. Anne Fadime Göktepe. fotoğraftaki • ayakkabı ve çoraplann oğluna ait olmadığını söyledi. • Göktepe'nin avukatlanndan Fikret İlkiz, "Bu fotoğraflar kim tarafmdan, ne zaman dava dosyasına konulmuştur. Bugüne kadar neden konulmamıştır. Bunlar haberde belirtilmemıştir. fotoğraf kuşkuludur" dedi. • 15. Sayfada Bayram yolu kanlı: 19 ölü • Şeker Bayramı'nın ilk günü meydana gelen trafık kazalannda toplam 19 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Niğde'de meydana gelen kazada, tüpgaz ile çalışan araçta çıkan yangın aynı aileden 7 kişinin ölümüne yol açtı. Bal'ıkesir'de ise bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitırdi. • 13. Sayfada Yargıtay, işkence altmda alman ifadelerin geçersizliğini ortaya koydu Yeııi Maııisalar olmasnı C H P i z m i r Mi| lervekiii Sabri Ergüi, Yargı- tey,ın v e r d i g ; ^^^ karanndan sonra avu- katiann içeride bulunan 5 gencin tahliye edilmesi için bayramdan sonra İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne dilekçeyle başMi- racaklarını söyledi. Ergûl, bu gençlerden bazdaruun cezaevi koşullannda üniversite sınaviannı kazandıklanna da dikkat çekti. • Alınan karann diğer işkence davalanna örnek olması gerektiğini belirten gençler, halen cezaevinde yatan arkadaşlânnın da bir an önce serbest bırakılmasını istediler. Gözaltına alınmalanndan bu yana iki yıl geçtiğini, bu süre içinde işkence ile tanıştıklannı ve cezaevinde gün saydıklannı anlatan gençler, "Umarız bu tür olaylar bizim davayla son bulur. Bunun bedelini ağır ödedik" dediler. • 15. Sayfada 312. maddedeki cezalar arttınlıyor Haber Merkezi - Bakanlar Kurulu'nun tüm üyeleri tarafından imzalanarak tasan ha- line dönüşen Türk Ceza Kanunu öntasansı, düşünce açıklamayı genış biçimde suç sayan 312'nci maddede yer alan hapis ve para ce- zalannı arttınrken suçla suçun oluşmasma ilişkin tanımlarda yenilikler içeriyor. Komisyon Başkanı Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer. taslağın bakanlığa sunuş yazı- mArkasıSa,15,Sü.3'te Körfez ısındı ABD Irak savaşa hazpr• ABD, Irak'a askeri müdahale uygulanması için baskılannı yoğunlaştınyor. Başkan Clinton, olası bir müdahalenin aynntılannı görüşmek için Savunma Bakanı Cohen'le bir araya geldi. • Müttefiklerin desteğini toplamak amacıyla A\rupa ve Körfez ülkeleri turuna çıkan Dışişleri Bakanı Albright, Irak'ın kitle imha silahlannı üretmesini engellemek için ABD'nin tek başına hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Wi 9. Sayfada Clinton îran'a zeytindah uzattı • Seks skandalı yüzünden bir süredir szor günler yaşayan ABD Başkanı. îran'a zeytin dalı uzattı. Clinton Müslümanlar için yayımladığı bayram mesajında. "îran'la aramızda bazı politikalan nedeniyle farklılıklar bulunuyor. Ancak, ben bunların çözümlenemez olduğuna inanmıyorum" dedi. • 9. Sayfada Karabağ Erivan 'ı böldü • Dağhk Karabağ'ın durumu Eımenistan yönetimini ikiye böldü. Azerbaycan'la masaya oturup Dağhk Karabağ için anlaşmaya vanlmasmı isteyen AGlK'ten yana tavır koyan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'a tepki var. Başbakan Koçeryan ve Savunma Bakanı Sarkisyan "uzlaşmacı tutuma" bayrak açtı. • 8. Sayfada DEMİREL: ÖZEL MAHKEMELER KURULAMAZ I 3. Sayfada ORAL ÇELİK ARAZt PEŞİNDE • 3. Sayfada ADANA'DAKİ İNFAZ • PROTESTO EDİLDİ • 3. Sayfada MlLLl PİYANGO ÇEKİLDİ • 9. Sayfada GUNCEL CU1NEYT ARCATCREK 'Devlet Politikası' AB Dönem Başkanı ve Ingiltere Dışişleri Bakanı Ro- bin Cook, ülkesinin, Türkiye'nin 12 Mart'ta gerçek- leştırilecek Avrupa Konferansı'na katılımını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söylüyor. Brüksel'de toplanan AB Konseyi'ne "bu konuda güvence" veriyor Cook. Oysa, Avrupa Birlıği ülkeleri, hatta dönem başkanı MArkasıSa. 15,Sü. l'de Devler gözünü . TEKEL'e dikti • Türkiye'deki özelleştirme girişiminden destek alan çokuluslu sigara tekelleri, TEKEL'in egemen olduğu Türkiye pazarını ele geçirmek için harekete geçtiler Azgelişmış ülkeleri kendi pazarları halıne getirme çabası veren çokuluslu sigara devleri üretime de el atarak tekel konumlannı perçınlemek istiyorlar. 1997 ( yılının ilk 9 ayında vüzde 1 pazar kaybetmesine karşın TEKEL'in pazar egemenliği sürüyor. B 7. Sayfada Üçüncü Dünya duman altmda • Gelişmiş ülkelerde yürütülen kampanyalar \e sigaradan zarar görenlerin açtıkları davalar yüzünden büyük pazar v e tazminat kaybına uğrayan çokuluslu sigara tekelleri, yatınmlannı Üçüncü Dünya'y a kaydınyor. Philip Morns. R.J. Reynolds ve British American Tobacco gib'ı.tekeller, henüz sigara karşıtı mücadelenin başlamadığı azgelişmış . . ülkelere yatınm yapmaya başladılar. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY (T)ürk Ceza Yasası... Türk Ceza Yasası'nın (TCY) dilinden ıçeriğıne ka- dar yenılenmesı gerektığı düşüncesini tüm hukukçu- lar paylaşıyor. Yasa. kabul edildiği 1926 yılından bu yana tam 54 kez değişikliğe uğradı. Artık tümüyle ye- nılemenın zamam geldi. Bu özlemle beklenen yeni TCY tasarısı Bakanlar Kurulu'na gırdi. Bakanlarımız, sıradan bir atama ka- MArkasıSa. 15,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog