Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet kitap kulübü Dostlarınız da "kitap Kurdn" Oldn mn? Tûfkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu/lstanbul Tel (212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 I Cumhuriyet CumhuriyeC kitap kulübü "Kitap Kurdn' Olduğunnz «j Belgelendi mi? Türkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağa(oğlu/lstanbul Td:(212)514 01 96 Fate:(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26386 / 10OOOO TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 OCAK 1998 CUMARTESİ Yılmaz, Ecevit ve Cindoruk, hükümetin yeni yılda izleyeceği politikalan belirleyecek Taze haşlangıç'zirvesi m Geçen yılm en önemli bilim olayları • Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bugün bir araya gelerek hükümetin ilk 6 ayınj masaya yatıracaklar. Uç liderin katılacağı zirvede, öncelikli yasalann çıkanlması, ekonomide çok başlılıga son verilmesi, enflasyona karşı yeni politikalar belirlenmesi, özelleştirmenin yeniden biçimlendirilmesi gibi konular gündeme gelecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet ortakla- n, yeni yılda izlenecek yeni politikalan belirlemek ama- cıyla bugün bir araya gelı- yorlar. Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve DTP Genel Başka- nı Hüsamettin Cindoruk'un yanı sıra bazı bakanlann ka- tılacağı zirvede. hükümetin ilk 6 aylık icraatı masaya ya- tınlırken 1998'in öncelikle- n saptanacak. Başbakan Yıl- maz'la aralannda görüş ay- nlığı olmadığını belirten Ecevit. zirvenin amacını "Taze bir başlangıçta yarar var" dıye özetledı. Başbakan Yılmaz, Başba- kan Yardımcısı Ecevit ve DTP Genel Başkanı Cindo- ruk. bugün saat 11 .OO'de Başbakanlık Konutu'nda bir araya gelecekler. Toplantıya DTP'lı Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu ile DSP'Ii Devlet Bakanı Hüsamettin Öz- kan'ın da katılması bekleniyor. Siyasi kulislerde hükümetı dışandan destekle- yen CHP'nın de çalışmalara ortak edile- ceği değerlendirmesi yapılıyor. Bu çer- çevede Yılmaz'ın, zirvenin ardından Baykal'la görüşerek bilgi aktaracağı dı- • Zirve öncesi hükümetle ilgili bir değerlendirme yapan DSP lideri Ecevit, "Yılmaz'la aramızda görüş aynlıklan yok. Ancak taze bir başlangıçta yarar var" dedi. Üç liderin yanı sıra bazı bakanlann da katılacağı zirvede, hükümeti dışandan destekleyen CHP'nin de çalışmalara ortak edilmesi konusıı ele alınacak. Bu çerçevede Yılmaz'ın, zirvenin ardından Deniz Baykal'la görüşerek bilgi aktarması bekleniyor. Eğitimde gerici kuşatma • MiUi Eğitim Bakanlığı'nın DSP'ye geçmesine karşm eğitim kurumlanndaki gerici kadrolaşmanın önü kesilemedi. Türkiye'nin birçok ilinde Milli Eğitim müdürlüklerinde REFAHYOL kadrolan yerini korurken, görevden alınan bürokratlann çoğu mahkeme karanyla geri döndü. Birçok kentte türbanJa derse giren öğrenci ve öğretmen sayısında artış olduğu öne sürülüyor. • 3. Sayfada Gelir dağılımında uçurum • Türkiye'de zenginle yoksul arasındaki gelir uçurumu hızla büyürken Istanbul'da en 2engin ailenin geliri, en yoksul ailenin gelirinin 1437 katına ulaştı. TOBB'nin ayhk yayın organı Forum dergisinde yer alan araştırmaya göre, gelir dağılımının en adaletsiz olduğu kentler sıralamasmda Istanbul, Adana ve Erzurum başı çekerken Zonguldak, Gaziantep ve Malatya'da dağılımm daha adil olduğu belirlendı. • 4. Sayfada Ie getirildı. Cumhuriyet'ın aldığı bılgilere göre son anda bir değişıklik olmazsa bugün gerçekleşecek Yılmaz-Ecevit-Cindoruk buluşmasımn gündem maddeleri şöyle: 6AYMUHASEBESİ: Öncelikleilkal- tı ayda yapılanlar masaya yatınlacak. GerçekJeşen ve gerçekleşmeyen hedefler ortaya konacak. Gerçekleşmeyenlerin yeniden gündeme getirilmesi için yapıl- ması gerekenler saptanacak. Buçerçeve- de özellikle enflasyon konusunun ele ahnması bekleniyor. ORTAKLARARASI tlİŞKİLER: Bu konuda hem Ecevit hem Cindoruk örtü- lü ya da açık biçimde rahatsızlıklannı di- le getirdiler. Özellikle kadrolaşma ve ekonomik kararlar almada ANAP'Iı ba- kanlann öteki ortaklan rahatsız edici ta- vırlan gündeme gelecek. Ecevit'in, "Ba- kanlar Kurulu'nda gündeme gelmeyen konularia ilgili kamuoyuna açıklama yapılmamasını" is- teyeceği öğrenildi. EKONOMÎ POLtTtKASI: Enflasyonla mücadelede iste- nen sonucun alınmaması, bu hedefin 1998'e sarkmasına neden oldu. Zirvede antı-enf- lasyonist politikalar ele alına- cak. Bu konuda elde edilecek başan hükümet için belirleyi- ci unsur olacak. Yılmaz, Ece- vit ve ilgili bakanlann verdiği sözlerin koşut olmasına kar- şın ıstenen sonuç elde edile- medi. Ekononu politikalannın belirlenmesinde DSP'nin da- ha fazla söz hakkı olması gün- deme gelecek. IMF tLE ÎLİŞKİLER: Ekonorruye baglı olarak IMF ile sürdürülen ilişkilerin biçi- mi DSP ve DTP'yi rahatsız ediyor. ANAP'ın bu konuda bürokratlarla da çelişkiye düş- mesı hükümetin öteki ortak- lannın eiıni güçlendıriyor. IMF heyeti 12 Ocak'ta Anka- ra'ya geliyor. Bu ziyaret önce- sinde "ortak dil" belırlenecek. ÖZELLEŞTİRME: Atılan kimi adım- lann yargıdan dönmesı hükümet ortakla- nnı rahatsız ediyor. Bu konuda yasal boş- luklar giderilmeden hareket edilmemesi düşüncesinin benimsenmesi bekleniyor. mArkasıSa.l7,Sü.3'te Dünya ve Türkiye bilimini her hafta 24 sayfasına sığdıran Bilim Teknik ekimizde bugün: Cahit Arfbir başkaydı. 1997'de bilimde önemli olaylar. Beyin üzerine yeni bulgular. Işınlanmak ister miydiniz? Cahit Arf'ın vasiyeti. Kahramanlar ölmemeli. Erkek kısırlığının sonu. Gerçek kimliğin yokluğu. Titan ve matematiksel kandırmaca. Cüçlü belleğe sahip olabilirsiniz. Makale sıralamasmda yöntem ne olmalı? Düşünme biçimimizi değiştiren adam: Bezier. Yeni teknolojik ürünler. Ocak ayında gökyüzü. Akıl ve zekâ kültüre mi bağlı? An. Ve daha onlarca haber, bulmaca... Bugün ve her cumartesi Cumhuriyet 'Ie birlikte. Tatbikata misilleme bgııazır • Türkjye-İsrail-ABD'nin 5-9 Ocak taribJerinde Doğu Akdeniz'de düzenleyecekleri tatbikat, Ortadoğu'da gerginliğe neden oldu. • Iran Dışişleri Bakanlığı, tatbikatın yapılması karşısmda sessiz kalamayacaklannı belirterek bir misillemenin işaretlerini verirken yıllardır diplomatik ilişki kurmayan İrak ve Suriye resmi görüşmelerde bulunuyorlar. Irak tatbikatı "kışkırtıcı" olarak niteledi. • 9. Sayfada Meksika'da tehlike çanları • Ülkenin en yoksul eyaleti olan Chiapas, iktidardaki Kurumsal Devrimci Parti'ye (PRI) bağlı milislerin, Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu(EZLN) destekleyen yerlilere yönelik saldınlanna sahne oluyor. Son katliamdan bu yana yaklaşık 6 bin yerli yeni saldınîar korkusuyla köylerini terk etti. • 8. Sayfada İtaha açıkiannda sığmmacüarla dolu bulunan Udgemi Tûrldyefle Avrupa arasında yeni bir krizevolaçü. Öncekigün çoğunluğunu Türk uyrukhı Kürtierin oluşturduğu 381 sığmmacı Ital>an sahfl güvenliği tarafindan kıutanlnuştL (Fotoğraf: REUTER) Mülteci akınında PKK kuşkusu • Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu 2 gemi dolusu insanın Türkiye üzerinden îtalya'ya götürülmeleri ve Roma hükümetinin siyasi baskılar nedeniyle ülkelerinden kaçanlara siyasi mülteci olarak sığuıma hakkı vereceğini açddamasınuı ardından tırmanan gerginlik sürüyor. Ankara, Kürt sığınmacılara yeşil ışık yakan Italya'yı karşısına almak istemiyor. Îtalya'ya sert yarut yerine istihbarat paylaşımı konusunda işbirliği öneren Ankara, insan kaçakçıhğuıuı ardında PKK'nin bulunması olasıhğını araştınyor. • 9. Sayfada GÖZALTINDAKİ12 KİŞİ MAHKEMEYE ÇIKARIUYOR TEM cinayetindeki paralar belirlendi • Polonya ile Istanbul arasında para taşıdığı belirlenen Avar Turizm otobüsündeki cinayetlerin soruşturması sürüyor. Olay günü Türkiye'ye sokulan döviz miktannın 2.5 milyon dolar ve 500 bin mark olduğu belirlendi. Edirne Savcılığı yetkilileri, ağzından vurulan bir kişinin öldürülme biçiminden, olayın sadece soygun olmadığuıa dikkat çekiyorlar. Bu arada katliamrn tek tanığı Polonyalı kadının tercümanı Muhammet Demir'in de otobüste parasının olduğu belirlendi. Ynrt Haberleri Servbi- Edirne- lstanbul TEM Otoyolu'nun 17. kılometresinde, Avar Turizm'e ait otobüste 6 kişinm öldürülme- si olayıyla ilgili olarak gözalnn- da tutulan 12 kışi bugün mahke- meye sevk edilecek. Polonya ile İstanbul-Lalelı arasında para ta- şıdığı belirlenen otobüsle olay günü Türkiye'ye getinlen dövız miktannın 2.5 milyon dolar ve 500 bin mark olduğu belirlendi. TEM'de 21 Aralık günü mey- danagelen infazlarla ilgili sonış- turma Edime ve Istanbul polisle- ri ile jandarmanın işbirliğiyle sürdürülüyor. Olayla ilgili çok sayıda kişinin arandıgı belirtili- yor. Katliarrun çözümü için her geçen gün biraz daha mesafe alındığını belirten Edirne Cum- huriyet Savcılığı yetkilileri, " Olayın çözümü 1$- tanbul ve yurtdışında. Bu olavda Edime sadece olayın mevdana geldigi yer olarak geçiyor" diye konuştular. Yetkilıler, 6 kışının, öJdürülüş yöntemine de değınerek "Öldüriüenler arasında yer alan Ne- dim Sevim, ağzından vurularaköidürülmüş. Bu yöntem olayın sadece soygun olmadığını gösteri- yor" dediler. Katliarran meydana geldiği Avar Turizm'e ait 34 YSE 98 plakalı otobüsle Türkiye'ye getinlen döviz miktannın 2.5 milyon dolar ve 500 bin Yasal düzenlemeye elestiri Kara parayla mücadele yetersiz • Merkez Bankası Teftiş Kurulu üyesi Ergin, yasada kara para tanımınm dar tutulmasının yürütülecek mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini ve Mali Suçlan Araştırma Kurulu'nun (MSAK) örgütlenmesinin gerekli araştırma ve incelemeleri yapabilecek yeterlilikte olmadığını belirtti. • //. Sayfada mark olduğu da yapılan çalışmalar sonunda be- lirlendi. Bu paranın dışında öldürülen kışilerin üzennden de 126 bin 175 mark ve 39 bin 276 dolar çıknuştı. Otobüsle para taşıma işinin Polonya ile İstan- bul-Lalelı arasında gerçekleştiğıne dikkati çeken savcılık yetkilileri şu bilgileri verdıler: "Otobüste bulunan para sadece Poloma'dan alınan para olmayabilir. Güzergâhta bulunan di- ğer ülkelerden geçerken de para almnnş olabilir. Bu paralaruı \ urtdışmda k^/anılmK yasal para- • Arkası Sa. 17,SH4 'te Değişen Dünya'dan • Bir zamanlar vicdan sahibi demokratlar, silahlanma yanşına aynlan paranın küçük bir bölümünün kesilmesiyle sağlanacak kaynağın, azgelişmiş ülkelerin sorunJannı azaltacağını savunmuşlardı. Ölüm tacirleri o zaman bu seslere kulaklannı tıkamışlardı.HÜSEYİHMfll yazm • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Nereden Bakarsan Bak TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in yeni yıl mesajı, on- ca gürültü arasında kaynadı gitti. Oysa Hikmet Çetin, Cumhurbaşkanı Demirel'in "devlette reform" önerilerine başka bir yönden kat- kıda bulunuyor. Çetin'in önerileri, medyamızın değişik çağdaşlık anlayışı arasında elbette yitecekti, yitti. M Arkası Sa. 17,Sü.l 'de Türkiye9 den Nazi altını savunması • Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Nazi altınlan konusunda Türkiye'nin suçsuz olduğunu belirterek, bununla ilgili belgelerin ABD'ye verildiğini söyledi. Türkiye'nin 500 yıl önce Yahudilere kucak açtığını anımsatan Gürel, "Nazi rejimi Avrupa'da kol gezerken, onlann parasını gasp etmemiz mümkün değildir" dedi. UU MMİBMNİMOĞLirMR lntarf • 17. Sayfada AnayasaMahkemesi başkanını anyor • Yekta Güngör Özden'den boşalan başkanhk için 6 Ocak'ta seçimini yapacak olan yüksek mahkeme, 8 Ocak'ta RP davasıyla ilgili çalışmalanna dönecek. Anayasa Mahkemesi Başkanhğı için yapılacak seçimin, üyeler Yalçm Acargün, Ahmet Necdet Sezer ile Başkanvekili Güven Dinçer arasında geçmesi bekleniyor. • //. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Zirvenin Gelişi... Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk bugün, "taze bir başlangıç" arayışıyla bir araya geliyor. Gündemin özeti şu: - Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz... Hükümet ortaklan durumu "içeriden" değerlendir- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog