Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC kitap kulübü Dost Olabildiğimiz Denli Dost: KİTAP Tufkocağı Cad No 3&41 (34334)Cagaloglu1stanbul Tel (212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyet CumhuriYet kitap kulübü Denli Sevgili: KİTAP (34334)Ca9aloğlıVistanbul * (212)514 0195 74. YIL SAYI: 26412/ 10O0O0 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) PERŞEMBE Susurluk raporunda siyasilerden bürokratlara kadar pek çok isim var Devlet keııcliııi suçhıyor• 'Kasım 1996'dan itibaren faili meçhul olaylar adeta bıçakla kesilir gibı durmuştur. Susurluk işte budur' ifadesine yer verilen raporda, PKK'yi destekleyen Kürt işadamlanna yönelik, devletin yok etme uygulamalannın kimin karan olduğu aydınlatılamadı. Raporda, Çiller'in Susurluk ıle bağlantısı da yer aldı. • Bu bağlantıya göre, 'Çiller, PKK'ye yardım eden ışadamlannın listesinin olduğunu söyledikten sonra infazlar başladı. Eski MİT başkanlanndan Nuri Gündeş'i. Başbakan, İstihbarat Başmüşavirliği'ne getirdi. Nuri Gündeş, Başbakan'ın eşi ile yakın ilişkisi sayesinde etkili oldu. Eymür de aynı kanalı kullandı." Şeker Bayramı... Her dinde >obaz vardır. Ortaçağ bov unca. karanlık- çıların dindarlara vapmadık- ları kalmadı; \\rupa din kav- galanndan ve mezhep savaşla- nndan. ancak 'laık dev let" bi- çimini benimseyerek kurtul- du. Türkive'p de bugün olan bi- tenlere bakarak umutsuzluğa düşmek için bir neden voktur. Geçmişte olduğu gibi bugün de vobazlığın kökeninde çıkar gü- düsii yatıyor. Dinciler, sivasal ve ekonomik iktidan ele geçir- mek için inancı kullanıp pa- zarlavan ikivüzlülerdir. İslam ile sivaset birbirine kanştıkça, hem Müslümaniığın yüce gö- nüllülüğü bozulacak, hem ül- kede kardeş ka\ gasına vol aça- caktır. Türkive'de bu tehlike var mı?.. • Tehlike zamanında fark edilmistir. Türkiye'de Müslü- manlığı ikridar yolunda politi- kava alet edenlere dur' dendi. Bu tarihsel olguvu askerin baskısına bağlamak, koskoca birgeçmişten habersiz kalmak demektir. Anadolu halkı, hiç- birzaman çöl şeriatçıüğına tes- lim olmadı. Sivasal iktidara ür- manarak toplumun tepesinde papazlık etmek, Müslümaniı- ğın şianna uvan bir iş degildir. Ülkemizde Müslümaniığın gösterişini yapanlar. içtenlikli dindaıiar değil, profesvonel politikacılardır. Halkve dev leuanav asal hu- kuk kapsamında. Refah Parti- si'neel birliğivle 'dur" diverek profesvonel v öneticilerine hem doğru volu hem inanç ile poli- tikavı birbirinden avıran sını- n göstermiştir. Ancak bu uvannın varartı olabilmesi için dinciliği nıeslek edinen politikacılarda bir uv a- nış olması gerekir. Bu yıl Şeker Bayramı, din- cilik, vobazlık ve softalıkla, ger- çek dindaıiığı birbirinden avırmak volunda güzel bir adımla geldi. Anavasal hukukumuzda dinci partive yer voktur; bu kural demokrasinin de temeli- dir. Bavramın güleç vüzünde avırdına varabileceğimiz en büvük gerçek bu olsa gerek... Şeker Bayramı çaük kaşlı, asık suratlı, öfkeli ve tepkili bir yobazınçevresinevavdığıdüs- manlık duvgularıvla vaşana- maz. Bav ram kutlaması. dost- luğun, sevecenliğin, kardeşli- ğin, iv iliğin voğunlaştığı bir or- tamda ibadetin içeriğini taşı- yabilir. Y'üce din duvgularının poli- tikatezgâhında bilevtaşına vıı- rularak irticanın keskin küıcı- na dönüştürülmesi tslama ya- pılabilecek en büvük kötülük- tür. Okurlanmızın bavramını kutlar, mutluluklar dileriz. Cumhurtyet KUMARHANELERE SIN1RLAMA • 3. Sayfada CASİNOLARIN YATIRIM İZNİNİ ÖZAL VERDİ B 3. Sayfada CLINTON. PARA VE SAVAŞ SÖZÜ VERDt • 9. Sayfada F. BAHÇE VE G. SARAY GAL\?W Spor'da ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakanlık Teftış Kurulu Başkanı Kudu Savaş'ın hazırladı- ğı Susurluk raporunda. aralannda başbakan. eskı bakanlar. emnışet göre\ lilen ıle jandarmanın da bu- lunduğu bazı kişı ve kesımlenn çe- şitlı suçlamalara hedef olması. de\letı kuşatan çeteleşmevı "res- men"orta>akoydu Çeteleşmenın "milafını 1993'ten başlatan ra- porda suçlanan bazı kamu göre\ - lilerinin 55 hükümet tarafından ödüllendinlerek görevlenni sür- dürmesı dıkkat çekıcı bulunurken: gozler raporun dennleştınlmesı ıçın kurulacak soruşturma kurulu ile yargıya çev rildı. Başbakan Me- • Dönemin Emniyet Müdürü Ağar, PKK lideri Öcalan'ın yakalanması veya öldürülmesi projesini ele aldı. Bu proje, hem teşkilatın prestijinı arttıracak hem de siyaseten çok prim yapacaktı. Bu amaçla örtülü ödenekten fon aynldı. Bu yönde bir operasyon hazırlığı içinde olan MİT devreden çıkanldı. meçhul ola> lar adeta bıçakla kesi- lir gibi durmuştur. Susurluk işte budur" yanıtı verıldı Raporda, çeşıtlı suçlamalara hedef olan po- sut Vılmaz. "Artik raporlaflgiliko- nuşma>acağım. De\letin ilgili ku- rumlan gerekeni \apacakur" de- dı Savaş'ın hazırladıgı raporda "Susurluk ola>ı nedir" sorusuna, "Kasım 1996'dan itibaren faili I Arkası Sa. 10, Sü. 1 'de SEDATBUCAK Siverek merkez • Sıverek'te 1994 yılından bu yana toplam 61 faılı meçhul cinayet ışlenmiş durumda. Sıverek'in bir dığer özelliğı ise son iki yılda uvTişturucu ekılen bir böl'ge olması. Ekim, 220 ton esrar üretilebilecek büyüklüğe ulaştı. • 10. Sayfada MUSA ANTER 13 gazeteci öldürüldü • Musa Anter'ın de aralannda olduğu 13 gazetecının öldürülmesi, Susurluk Raporu'nun ardından devlet üzenndekı kuşkulan yoğunlaştırdı. Öldürülen gazetecilerin aileleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dava açmava hazırlanıyor. • 4. Sayfada MEHMETSİNCAR Cinayet bağlantılı • Susurluk Raporu'nda Mehmet Sincar'ın katillennden olduğu bildirilen PKK itirafçısı Ismail Yeşilmen'ın Dıyarbakır Cezaevi'nde vattığı belırlendı. Yeşılmen, Sincar cinayeti ile ilgili hiç sorgulanmadı. 110. Sayfada <£>• RAPORUN TAM METNl • 4. Sayfada YARGITAY DYP İÇİN ÎNCELEME BAŞLATTI • 5. Sayfada SAVAŞ'IN RAPORU AVRUPA YOLUNDA • 10. Sayfada RAPORA TÜRKMEN TEPKİSİ • 10. Sayfada Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, açıklanan Susurluk raporunu değerlendirdi 'Okurken ateşbastı''Raporda fazla yenilik yok' Bülent Ecevit, Su- surluk raporunun devlet ıçındeki yasadışı örgütlenme- yi. çeteleşmenın değışık kesımlen arasındakı bağlantı- lan ortaya koyduğunu söyledi. Ecevit, "Bılgılenn ço- ğunu komısyon çalışmalanndan ve rahmetlı Uğur Mumcu'nun yazılarından öğrenmıştık" dedı. MumCU'yla İlgili bilgi Olabilir' Raporda Mum- cu suıkastıyla ılgılı bılgı bulunup bulunmadığını anım- samadığını belırten Ecevit, suikasta ılişkinbılgilenn ra- porun eklen arasında yer almış olabıleceğını bıldırdi. Ecev ıt. çetev le ılgılı davalann birleştırılmesi yönünde- kı çalışmalann sürdüğünü söyledi. B 5. Sayfada CHP: Dİİ5 kinkllğl yarattl CHP lideri Denız Bay- kal raporun doyurucu olmadığını belırterek konunun savsaklanmasının. örtbas edılmesının kabul edilmeye- ceğini söyledi CHP'li Sinan Yerlıkaya. raporun taraf- !ı hazırlandığını belırterek Turgut Özal dönemının de ıncelenmesı gerektiğını vurguladı. • 5. Sayfada MANİSALI GE\ÇLER Yargıtay işkenceyi kabul etti• Yargıtav 9. Ceza Daıresı, lıselı gençlere verilen mahkûmiyetleri eksık soruşturma yapıldığı gerekçesıyle esastan bozdu Yargıtav. verdığı bozma karan ile sanıklann ifadelennin ışkence altında alındığını kabul ettı Kararda avrıca, sorgulamalan yapan polıslenn işkence sa\ıvla yargılandıklan davanın sonucunun beklenmesı gereğını de belırttı. • Karan av ukatlan ıle birlıkte sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeve başlayan gençler. Sabn Ergül'ün telefonla Yargıtay'ın bozma karannı bildınnesıyle birbırlerıne sarılarak sevinç gözyaşlan döktüler. 1 1 1 . Sayfada Okurlanmızın Şeker Bayramı 'nı kutlarız CumhuriyftC Ç O C U K L A R I N ÇİFTE BAYRA.'Vn tlköğretim okullan \e liselerde öğrenim gören >akJasık 13 miljon ögrenci ile 500 bin öğretmen dün > anyıl tatihne girdi. Bu > ıl Şeker Bay ramı ile biıieştirilmesi nedenivle 18 gün dinienme fırsatı bulacak olan öğ- renciler, tatilin ardından 16 Şubat 1998 günü dersbaşı vapacaklar. • 3. Sayfada (Fotoğraf. KUBtLAY TÜNTL'L) T ' IN R Atatürk'ün Bana Anlattıkları Falih Rıfkı Atay Atatürk, yakın tarihimiz ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili tarihsel belge özelliğindeki anılarını, Hâkimiyeti Millıye gazetesinde yayımlanmak üzere gazetenın başyazarı ve istanbul Milletvekili Falih Rıfkı Atay'a anlatmıştır. Bu önemli anılar, 13 Mart 1926 tarihlı Hâkimiyeti Milliye gazetesinde, Atatürk'un yaptığı bir açıklamayla yayımlanmıştır. Atatürk'ün bu anılarını Falih Rıfkı Atay, daha sonra 'Atatürk'ün Bana Anlattıkları' adıyla kitap olarak yayımlamıştır. Falih Rıfkı Atay, bu çok ilgi çekici tarihsel anılarla ilgili olarak şunları söylemiştir: "Mustafa Kemal, Kuvay'ı Milliye ve Cumhuriyet tarihlerine kaynaklılfetme1< uzere meşhur Nutuk'u yazmıştır. Nutuk, kendısinin Samsun'a ayak basması ile başlamaktadır. Bizim elimızde bulunan notlar ıse Mütareke'de Adana'dan İstanbul'a gelışı ıle Samsun'a ayak basışı arasındakı devrin hatıralarıdır. Mustafa Kemal'i istanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya gelmeye ve Türk tanbının başlıca büyük hareketlerinden bırını başlatmaya sevkeden sebepler, bu hatıralardan anlaşılmaktadır." Atatürk'ün her akşam bir-iki saat anlattığı, Falih Rıfkı Atay'ın not tutarak yazdığı bu kitap, yakın tarihimize ışık tutacak çok onemli bir kaynaktır. Yann Cumhuriyet 'le GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK • ••Bu Başa Bu Tıraş Super Mufettış Kutlu Savaş, Susurluk raporunu sadece "Başbakanlık makamına 'bılgı sunmak ve önerılerde' bulunmak" uzere hazırladığını gırış bö- lümlerınde ıfade edıyor. Böylece raporun daha çok duyumlara, soylentıle- re, kanıtsız kımı bılgılere dayanarak yazıldığını kabul edıyor. m Arkası Sa. 10, Sü. l'de Yine yargısız infaz Adana'da polis ev basb: 3 ölü • Terörle Mücadele Şubesi"ne bağlı ekıpler dün gece. önceden belırlediklen bir eve baskın düzenledı. • Emnıyetten \ apılan açıklamada, evdekılenn teslım ol çağnsına ateşle karşılık verdığı bildınldı. Çıkan çatışmada DHKP-C örgütü üyesi olduğu öne surülen 3 kışı yaşamını yitirdı. • 10. Sayfada BORSA oDun 3547 Öncekı 3515 DOLAR oDun 217.000 Oncekı 215.000 MARK oDun 121.000 Oncekı 120.500 ALTIN oDun 2.095.000 Oncekı 2.080.000 Emlakbank'a çekidüzen • Susurluk Raporu'nda adı geçen bankanın sermaje yeterlilığmin yasal oranın altında kaldığına dikkat çekıldı. DPT, Emlakbank tarafından yaptınlan 245 tnlyon 109 mılyar lıra değenndekı 22 bın 395 konut ve ışyennın satılması için fiyatlarda ve faizde indirime gıdilmesini istedi. I 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Faili Meşhur Cinayetler... Anlaşıldı... Türkıye bayramda da raporlu... Susurluk raporunun on bir sayfasının ayıklanarak açıklanmasının ardından faili meçhul cinayetler tanı- mını da değıştırmek gerekıyor: Faılı meşhur cinayetler... Raporu şöyle özetleyebiliriz: Bildiklerimizi öğrenmış olduk... • Arkası Sa. 10,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog