Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryef kitap kulübü tçinizde Benzersiz Bir Meşale Taşunanız lçin TekAraç: KİTAP Türiracağı Cad. No. 39/41 (34334)CağaloğlıVlslanbtJ Tel:(212)514 01 96F*s:(212)514 01 95 Cumhuriyet CumKuriyet kitap Mübü Ya^aznt Kısaak Bir Möm Ale>ı Olarak \ GönnaneninYola;KİX4P \ \74. YIL SAYI: 26410/ 100000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) ^ ^ f 7 OCAK 1998 SAU Ecevit, Susurluk'la ilgili davalann bir araya getirileceğini söyledi Çeteye tophıyargı• Başbakan Yardımcısı Ecevit, Susurluk kazası sonrasında çok sayıda yargı kurumunda davalar açıldığını belirterek "Bu ilişkiler mahkemeler tarafmdan çok bölük pörçük ele alınacak. Bir yere varması çok güç olacak" yorumunu yaptı. Bülent Ecevit, bütün karanlık ilişkiler ağını ele alabilecek bir yargı sistemine gereksinim duyulduğunu söyledi. • Ecevit, yargıya somut kanıt akışının hızlandınlması gerektiğini vurgulayarak "Savcılann devreye girmesi tam olarak sağlanırsa bu tür ilişkilerin üzerine gidilebilir" dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Güven Dinçer, Susurluk soruşturmasında bir başbakan ya da bakan suçîanırsa Yüce Divan olarak davaya bakabileceklerini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanlığı'nın Susurluk sonra- sında ortaya çıkan bağlantılarla ilgili davalan bir araya getirerek toplu yar- gılama olanağı sağlavacak bir çalışma yürüttügübildırildı. Başbakan Yardım- cısı BülentEcevit, çalışmayı çok önem- sediğini belirterek, karanlık ilişkiler ağını bütün olarak ele alacak bir yargı sistemıne gereksinim duyulduğunu kaydetti. Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekili Güven Dinçer, Susurluk so- ruşturmasında bir başbakan ya da ba- kan suçlanırsa Yüce Divan olarak da- vaya bakabilecekJenni açıkJadı. Ecevit. Cumhuriyet'e yaptığı açık- lamada. Susurluk kazası sonrasında or- taya çıkan bağlantılarla ilgili olarak çok sayıda yargı kurumunda davalar açıldığını ve büyük bölümünün de he- nüz sonuçlanmadığını belirterek, "Bu ilişkiler çok bölük pörçük eie alınacak mahkemeler farafindan. Bir vere va- nlması çok güç olacak. Çok boyutlu bir BATI DÜNYASI BEKIİYOR 'Çetenin üstüne gidin' • Bulgaristan ve Romanya ile birlikte terör. organize suçlar ve uyuşrurucuyla mücadelede etkin önlemleri içeren bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Türkiye'rıin güvenilirliği, Susurluk raporuyla ortaya atılan iddialann üzerine ne ölçüde gideceği ile bağlantılı. LAlf SUtİBRMİMOâjriHI İHklPİ • 15. Sayfada BAKANLAR KURÜLU TOPLANDI TCY'de değişiklik • Başbakan Mesut Yılmaz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda Türk Ceza Yasasf nda 552 maddelik değişiklik öngören tasan imzaya açıldı. Hükümet Sözcüsü Ahat Andican, tasanyı insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk dışındaki bakanlann imzaladığını söyledi. • 15. Sayfada olay. Özel yargılama olarak değil de mevzuatın zaten olanak vcrdiği biçim- de. karanlık ilişkiler ağını bütün ola- rak ele alacak bir \argı)ama sistemine ihtiyaç var" dıye konuştu. Adlı kolluk gücü kurulması önerilerinin kabul edil- mediğıni, ancak Adalet Bakanfnın benzeri bir uygulamanın yapılabilece- ği yolunda görüş bildirdiği- ni kaydeden Ecevit. şöyle devam ettı: "Bu gibi dava- larda sa\ cılann soruşturma yetkilerini tam olarak kul- lanmaları. daha etkin kul- lanmaları.. bu çok faydaü olabilir. Yargıya somut ka- nıt akışını hızlandırmak ge- MArkasıSa. 15,Sû.3'te ORAL ÇELİK SERBEST BIRAKILDI • 15. Sayfada 'Hükümet olayı hafifleştiriyor' Susurluk skandalıyla ilgiliyenisoruşturmalann biryüiçinde sonuçlanabileceğibelirtiüyor ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Su- surluk kazasıyla Türkiye'nın gündemi- ne oturan devlet ıçındekı çeteler konu- sunda yapılan araştırmalann yargıda so- nuca ulaştınlması ıçın gereklı adımlar süriincemede bırakılıyor. Yüzlerce yet- kıli, ilgili ve tanık dinleyen TBMM Araştırma Komısyonu'nun elde ettiği bulgularla raporda yer alan yüzlerce bel- ge raflarda kalırken Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan sonra sırada yıne başba- kanlık bünyesinde soruşturma kurulu oluşturulması var. Cumhunyet tanhının en karanlık bağlantılannı içeren ve dev - lettekı bazı kilit görevlılerin de kanş- ması nedeniyle araştınlmasında güçlük çekılen Susurluk skandalı konusundaki yenı soruşturmalann da 1 yıllık süreyi geçmesi bekleniyor TBMM Susurluk Araştırma Komısyonu üyesı. CHP Içel Mılletvekili Fıkri Sağlar. "Yeni incele- me ve araştırmadan zivade siyasi irade- ye ihtiyaç var" derken ANAP Grup Baş- kanvekili Lğur Aksöz, konunun yargı- ya ulaşmasından önce soruşturma kuru- luna gereksinim olduğunu savundu. MArkasıSa.l5,SiL 7'de Cumhurbaşkanlığı nın vaz çaüşmalan ıçın inşa edilen Ta- rabva'daki ek hizmet binalan kesin imar vasağı bulunan "Huber koruluğunda" jükseliyor. {KUBİLAY TÜNTÜL) Huber Köşkü 'nde usulsüz inşaat • Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık konutu olarak restore edilen tarihi Huber Köşkü bahçesindeki ek hizmet binası inşaatına. Boğaziçi'ndeki imar yasağmı delebilmesi için "askeri savunma tesisi" adıyla ruhsat verildi. • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nce "askeri tesis" şeklinde tanımlandığı için projesi de gizli tutularak SlT alanında inşa edilen "ek hizmet binası", aynı gerekçeyle Koruma Kurulu'ndan da onaysız olarak yükseliyor. 0K1MV BdNtfnin yazm • 13. Sayfada TBMM, Başbakanlık, Maliye ve Hazine'nin, gerekçeli karan beklemeden her türlü işlemi yapmalan gerekiyor Refalı PartisihukukenbittiTBMM harekete geçmelf' Anayasa Mahkemesi üyeleri, RP'nın hukuken kapalı olduğuna dıkkat çekerek, TBMM Başkanı Hikmet Çe- tin'in, istedigi an RP'nin Meclis'teki tüzelkışılığıne son verebıleceğini bildirdiler. YSK, Bakanlar Kurulu, tçişleri ve Maliye bakanlıklan bazı uygulamalanyla karan "fiilen" uygulamaya koyarken, Meclis'te işlem yapılmamasının yanlış olduğunu belirten üyeler, gerekçeli karar beklen- meden RP'nın tiîzelkışilığine son verilmesi gerektiğini söylediler. Gerekçeli karar bayramdan sonra Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekilı Güven Dinçer, RP"nın kapatılmasına ilişkin gerekçeli karann yazımının bayram sonrasında biteceğini açıkladı. Dinçer, karann heyet tarafından okunup ımzalanarak son şeklıni alacağını söyledi. Muhalif üyeler Adalı ile Kılıç'ın karşı oy vazılannı da aynı süreçte sonuçlandı- racaklannı kaydeden Dinçer. karann Resmi Gazete'de yayımlanması- nın 10 veya 15 Şubat'ı bulabıleceğinı belirttı. flj 5. Sayfada Yenl formül: ReferandUIH Kapatılan RP. çıkış için "parti kapat- ma kararlannın TBMM'nin onayına sunulmasını" sağlamaya yönelik anayasa değişikliğinin ardından şimdi de referandum önerisini günde- me getirdi. RP'ye "yargısız infaz" yapıldığını öne süren Ahmet Tekdal, anayasada değişiklik yapılmaması halinde referanduma gidilebileceği- ni belirtti. RP'de, Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne bireysel olarak başvuru yapma eğilimi ağırlık kazandı. • 5. Sayfada CLINTON HALKA SESLENDİ 'Hakkımdaki iddialann hepsi yalan' • Üst üste gelen seks skandallanyla başı ağnyan ABD Başkanı Bill Clinton, iddialan bir kez daha yalanladı. Egitimle ilgili bir toplantıya katılan Clinton, şunlan söyledi: "Amerikan halkından beni dinlemesini istiyorum. Bayan Lewinsky ile cinsel ilişkim olmadı. Asla kimseden bir kez için bile yalan söylemesini istemedim." • ABD'de yapılan kamuoyu yoklamalanna göre, Clinton'ın, Beyaz Saray'da staj yapan Monica Levvinsky ile yasak ilişki yaşadığına inananlann sayısı artıyor. Ama ABD'liler bunun yüzünden Bill Clinton'ın istifa etmesi gerektiğine inanmıyorlar. • 9. Sayfada CUMHURIYETÇİ SAVCI KENNETH STARR KARARLI • 9. Sayfada ÇocukJann Mumcu'su Katledilişinin 5. yılında Uğur Mumcu'vu çocuklar da unurmadı. CHP Kadıköv Gençlik Kolu tarafından düzenJenen "Uğurlar olsun" başlıkb ve "Uğur Mumcu'nun vaşamı pahasına verdiği Atatürk. Atatürkçülük ve tam bağımsı/Jık" konulu kompoasyon yanşmasına katılan 9-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlier, Mumcu hakkındaki duygularuu ifade ertiler. 9-14 yaş grubunda vanşmanın birincisi Ozge Akdik. ikincisi Kaan Yüzener, üçüncüsü Erman Deler, dördüncüsü Müge Sevinti ve beşincisi Zümrüt Ekinci oldu. 14- 24 yaş grubunda dereceve girecek nitelikte eser buJunamazken İlknur İmer'c teşekkür ödülü verildL Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından önceki gün Uğur Mumcu ve 31 Ocak 1990'da öldürülen ADO Kurucu Genel Başkanı Prof. Muammer Aksoy için bir anma toplantısı düzenlendi. Taksim anıtına çelenk kovan (yanda) dernek üvelerinin yürüvüşüne polis tarafından izin verilmedL (HATÎCE TUNCER) FaşMer uyuyan öğrencüere saldırdı • Avcılar Öğrenci Yurdu'na geceleyin yüzleri maskeli olarak gelen 15 kişilik ülkücü grup, önceden belirledikleri odalara girerek satır ve sopalarla solcu öğrencüere saldırdı. Saldırganlar, 5 kişiyi yaraladıktan sonra olay yennden kaçtılar. Yaralanan öğrencilerin hayati tehlikeyi atlattığı bildırildi. • Eğitim-Sen 7 No'lu Şube tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırganlara yurt içinden 3 öğrencınin yardım ettiği belirtilerek "Bekçinin olaya kayıtsız kalması idarenin işbirliği içinde olması ihtimalini gündeme getirmektedir" denildi. Universite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar da saldırıyı kınadı. • 3. Sayfada Kumarın yeniadresi: Kıbns • Türkiye'deki 78 kumarhanenin kapısına 11 Şubat'ta kilit vurulacak. Kapanan işletmeler ıse varlıklannı Kıbns'ta sürdürmenin peşinde. 18 kumarhane bulunan Kıbns'ta 30 başvuru ise sırada bekliyor. • 210 bin nüfuslu Kıbns'm Las Vegas olma yolunda olduğuna dikkat çekilirken Kıbnslılar, "Türkiye'de konrrol altına alınamayan kumarhaneler burjfm* geldiğinde biz ne yapacağız" diyorlar. • 4. Sayfada Papa ambargoyu kınadı • Küba'ya düzenlediği resmi ziyareti tamamlayan Papa 2. Jean Paul, Havana'da yaptığı konuşmada, Küba'daki yoksulluğa haksız ve ahlaki açıdan kabul edilemez olan yaptınmlann neden olduğunu belirtti. • 8. Sayfada 'Tür/dye'de/d Rumlar - korkuyor' • ABD'de yayımlanan The Nevv York Times gazetesinde yayımlanan bir haberde Istanbul'daki Ortodoks kiliselerine yönelik saldınlar nedeniyle kentte yaşayan Rumların korku içinde oiduklan öne sürüldü. • Yazıda, Türklerin Otodoks inancını, Avrupa'daki en büyük rakibi Yunanıstan'la özdeşleştırdiği ileri sürüldü. • 8. Sayfada İRAN'DA ABDYE KARŞI FON • 9. Sayfada TÜRK ATLETLER YUNANİSTA1VDA4 MADALYA KAZANDI B Spor 'da FUTBOLDA GÖZLER TÜRKİYE KUPASI'NA ÇEVRlLDl MSpnr'da FENERBAHÇE'DE BOLIÇ V'ESAFFET'E ÖFKE MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK I• ••Uyum Içindeler RP'nin şair-i azam (büyük şair) dediği Yasin Hati- boğlu'nun döktürdüğü son şiirin her dörtlüğü "Seni seviyoruz savunan adam" diye bitiyor. Sevdikleri adam Takkeli Erbakan. Mübarek olsun! RP kadrosu suspus olmuş, liderin ağzına bakıyor ya: Onlara göre "savunan adam" nitelemesı, Takke- li'nin hakkı. Anayasa Mahkemesi'ne ateş püsküren MArkosıSo. 15,Sü.l'de 'Gençler arasında şiddet' Alman hükü- metı nezdınde yabancılar sorumlusu ola- rak çalışan Gülistan Gurbey, 1992'ye dek lyi eğitım alan yabancı gençlerin 1992'den sonra durumunun değıştiğini ve eğitim dü- zeyinin düştüğünü belirtti. MArkaSoyfoda Erzurum'da bir kişi öldü Erzurum, Erzin- can, Ağrı, Kars, Muş, Bingöl, Tuncelı. Ar- dahan, Iğdır ve yoresınde 3 bın köy yolu- nun, şehir merkezlenyle olan ulaşım bağ- lantısı tamamen kesıldı. • Arka Sayfada Kadın, cinselliği dile getiremiyor Uzmanlara göre kadınlar, kendilerine yüz- yıllar boyu bıçilmiş olan pasif rolü yatakta hâlâ taşıyor ve bu rolden sıynlıp kendi is- teklerini tanımlama konusunda bir irade geliştiremiyorlar. • Arka Sayfada BORSA ÛDun 3517 Öncekı 3460 DOLAR ODun 214.300 Öncekı 214.400 MARK ûDun 120.300 Öncekı 119.500 ALTÎN ûDun 2.085.000 Öncekı 2.020.000 Karadayı'dan uluslararası işbirliği çağ- nsıAGİTAskeri DoktrinlerSemineri, 30'dan fazla genelkurmay başkanının katılımıyfa Vi- yana'da başladı. • 8. Sayfada Haluk Gerger cezaevinde Özgür Gün- dem'de yayımlanan bir yazısı nedeniyle 1 yıl hapis cezasına çarptırılan Haluk Gerger, cezaevine uğurlandı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eğitim Müfettişleri... Sekiz yıllık kesintisiz temeL eğıtimin "oturduğu" ko- nusunda herkes görüş birliği halinde. Karşı olan kesim arada bir bağınyor: - Karaya oturdu... -". " î Kurtuluşun bunda olduğuna inananlar karşı çıkıyor - Rayına oturdu... Her iki degeriendirme de uç. Milli Eğitim Bakanlığı MArkasıSa.l5,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog