Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

\ Yaşamı Kısacık Bi^Mum Alevi Olarak GSnnemcBfiİYokKlTAP Türkocağı Cad. No: 39/41 (34334)CağaloğkVİstanbul ia:(212)514 01 96 Faks:(212)5l4 01 95 Cu mhuriyet kitap kulübü Içinizde Benzersiz Bir Meşale Taşımanız İçin TckAraç: KİTAP TürkocaS Cad Na 39/41 (34334)Cağak>ğlıVtstart»J Tdff12)514 01 96 Feteffi 2)514 01 95 74. YIL SAYI: 26409/ 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 OCAK 1998 PAZARTESİ Susurluk raporu DYP ve ANAP arasındaki çekişmeyi tırmandırdı Merkez sağda hesaplaşma Ankara'dan Rapor DYP'de rahatsızlık yarattı Kutiu Savaş'm hazırladığı raporda, çeteleşme sürecinin DYP'nin iktidar olduğu dönemde başladığının yer alması bu partide rahatsızlık yarattı. DYP'li Mehmet Gölhan, Yılmaz'ın Budapeşte gezisinin hâlâ karanlıkta olduğunu belirtirken "Raporun gizli bölümünü de biz açıklayacağız" dedi. Gölhan, ANAP'lı bazı milletvekillerinin kanştığı rüşvet olaylannın da masaya yatınldığını söyledi. AkSÖZ'deii SUÇİama ANAP'lı Uğur Aksöz, konuyla ılgili olarak "DYP alternatif rapor arayacağına, liderine alternatif bulsun" yorumunu yaptı. Aksöz, "Gerek Budapeşte olayına, gerek Flash TV baskınına bazı DYP'lilerin kanştığına ilişkin güçlü bilgiler var" dedi. Susurluk olayının siyasallaştınlmasının yanlış olduğunu söyleyen Sungurlu, "Raporu siyasi rakiplerimiz aleyhine kullanırsak yanlış yapanz" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı KutluSavaş'ın hazırladığı Susurluk ra- porunda çeteleşme sürecinin DYP'nin iktidar olduğu dönemle sınırlı tutulma- sı merkez sağda hesaplaşmaya neden oldu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan. "Raporun gizli bölü- möolan Budapeşte'videbizaçıklayaca- ğız. Karanlık iddialan biz aydınlataca- ğız. tki milletvekili burada incelemeler yapacak" sözlemle ANAP'a mevdan okudu. ANAPGrup Başkanvekili Uğur Aksöz ise. "DYP alternatifrapor peşine düşeceğine. yakında yarguanacak lide- rine alternatif bulsun" dedi Adalet Ba- kanı Oltan Sungurlu. "Susurluk rapo- runu siyasi rakiplerimiz aleyhine kulla- nırsak >anJış yapanz" görüşünüdile ge- tirdi. Susurluk raporunda, hakkında, ikti- dar dönemine yönelik çeşıtli savlar yer • ArkasıSa. 6, Sü. I'de Kıbrıs atağı • Ankara, Atina'nın Kıbns'ta üs açması üzerine diplomatik girişimlerini arttırdı. Yunanistan ve Rum kesiminin silahlanma çabalannı dosyalaştıran Türkiye, BM ve AB'ye bir Kıbns dosyası götürüyor. SERKAN DEMİKTAŞ ANKARA - Türkiye, Yunanis- tan ve Kıbns Rum Yönetimi'nin geliştirdiklen ortak askeri dokt- rin kapsamında adada askeri üs açmalan üzenne diplomatik giri- şimlerini arttırdı. Rum-Yunan yö- netimlerinin Kıbns'taki silahlan- malannı aynntılı bir şekilde dosyalaştıran Tür- kiye; bu belgeleri Birleşmiş Milletler(BM) Ge- nel Sekreterliği ve Avrupa Birliği'nin (AB) dik- katine sunacak. Türkiye ve KKTC, Rum-Yu- nan ortaklığının uygulamaya koyduklan plan- lann karşılıksız kalmayacağını belirtirken. "böl- gedeki gerginliğin daha da artmamasına yöne- yardımı sona erdi • 9. Sayfada lik olarak Geçitkale'ye benzer bir üs kurulmasını erteleme" karan aldı. Yunanistan ve Kıbns Rum Yö- netimi'nin adada gerginliği arttı- ncı ortak askeri doktrin kapsamın- da Baf'ta kurduklan üssü yaşama geçirmeleri. Ankara'nın diploma- tik girişimlerini arttırmasına ne- den oldu. Edinilen bilgilere gpre Türkiye, Baf askeri üssünün açılmasının ardından Rum-Yu- nan ortak askeri doktrini kapsamında adada ger- çekleştirilen silahlanmayı aynntıiı bir şekilde dosyalandırdı. Dosya, BM Genel Sekreterhği ve M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Devlet Bakanı Aşık, Mumcu olayının Susurluk'la bağlantılı olduğunu söyledi 'Katilleri devlethimaye etti'OİCfUİar' Gazetemiz yazan Mumcu'yu öldürenlerin devlet içinden himaye gördüklerini söyleyen Aşık, "Bu olayda tanıklar bulduk. Tam onlan kamuoyu önüne çıkaracaktık ki, emniyet görevlileri bu insanlann olmadığını, başka yerlere şönderildiklerini ve benzeri gerekçeleri ileri sürdüler. Yani buna engel oldular" dedi. Birbirlerlni öldürteceklerdî1 Susurluk kazasının olmaması halinde ya Mehmet Ağar'ın Abdullah Çath'yı ya da Çatlı'nın Ağar'ı öldürteceği iddiasında bulunan Eyüp Aşık, çetenin sadece Azerbaycan değil, Gürcistan'da da darbe girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Devlet Bakanı Aşık, "Şevardnadze'ye çete saldırdı" dedi. ÖZal reddettl1 Aşık, özal'm başbakan olduğu dönemde Abdullah Öcalan'm kellesinin getirilmesi için hazırlanan bir projenin kendisine sunulduğunu, ancak Turgut Özal'ın bunu kabul etmediğini söyledi. Bakan Aşık, raporun bilinen birçok konuyu içerdiğini, ancak bunlan bir devlet belgesi haline getirdiğini söyledi. • 4. Sayfada TBMM Başkanvekili cürkan 'Çetelere karşı seferberlik' • TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Uğur Mumcu'nun bir daha geri getirilemeyeceğini, ancak "parçalarından yeni Uğur Mumcu'lar" doğması gerektiğini vurguladı. • Türkiye'ye siyasal Islam, yani çöl şeriatının dayatılmak istendiğini söyleyen Gürkan, PKK'nin Kürt devleti kurma çabalanna, Susurluk'ta ortaya çıkan çetelere ve ulusal devietin son bulmasını isteyen ikinci cumhuriyetçilere karşı tüm Atatürkçüler ve ilericilerin seferberlik halinde mücadele etmesi gerektiğini söyledi. H 4. Sayfada Erzurum'da acılıs yaptı Yılmaz'a RP ve MHP'fflerden protesto • Erzurum'da bazı açılış törenlerine katılan Başbakan Mesut Yılmaz, 8 yılllık kesintisiz eğitimin önemini kavrayamayanlann olduğunu, ancak ileriki yıllarda değerini anlayacaklannı söyledi. Palandöken Dedeman Kayak Tesisleri'nde iftannı açan Başbakan, kadirgecesi nedeniyle teravih namazı kıldı. • Yılmaz. cami çıkışında aralannda bazı RP'lilenn de bulunduğu bir grup MHP'linin protesto gösterisıyle karşılaştı. Bozkurt işareti yaparak yuhalayan grup, "Ya Allah bismillah allahuekber, Erzurum ovası bozkurtlann yuvası, Susurluk ovası bozkurtlann yuvası" sloganı attılar. BMİNE KAPUUTm hatari • 5. Sayfada umcu hiç ölmeyecek• Uğur Mumcu katledilişinin 5. yılında önceki gün tüm yurtta anıldı. Anma etkinlikleri gece boyunca sürdü. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nca AKM'de düzenlenen gece, Can Dündar'ın hazırladığı "Uğur Mumcu Sesleniyor" adlı perde gösterimiyle başladı. • lstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserini Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun 'Anafor' isimli dans oyunu izledi. Daha sonra da Mumcu'nun yazılanndan hazırlanan ve lstanbul Şehir Tiyatrolan sanatçılannın sunduğu "Saklı Devietin Güncesi- Çatlı vs." adlı gösteri izleyiciler tarafından ayaİcta alkışlandı. • 3. Sayfada UGURMUMCU'YU ANMA TÖRENLERİNDE 15GÖZALTI • 3. Sayfada GENÇLERİN KALEMlNDEN MUMCU • 3. Sayfada OKURLARI YALNIZ BIRAKMADI 1 3 . Sayfada •ÇETE OLAN YERDE HUKUK DEVLETÎ OLMAZ' I 5. Sayfada KimlikBüdirim Yönetmeliği 'nde değişiklik MisafiHer büepotise bildirüecekCHP*II Ergül'den tepki Bir konutta sürekli ve yardımcı hizmetli sınıfında çalışanlarla 30 günden fazla kalan misafırleri, aile bireyleri üç gün içinde yetkili kolluk birimlerine bildirmek zorunda kalacak. Mevsimlik olarak göç edenler de değişiklik durumlannı üç gün içinde bildirmek zorundalar. CHP lzmir Milletvekili Sabri Ergül, 12 Eylül sonrasında benzer bildirimler uygulandığını belirterek "Sıkıyönetim kararlanyla otellerde kalanlar, evlerdeki misafirlerin bildirimi isteniyordu. Şimdi de sürekli sıkıyönetim durumundayız" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bir konutta sürekli veya geçici olarak kalarak yardımcı hizmetli sınıfında çalışanlarla 30 günden uzun misafir olanlann kolluk örgü- tüne bildirilmesine ilişkin yö- netmelik değişikliği dün Res- mi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP lzmir Milletvekili Sabri Ergül, 12 Eylül sonrası benzer uygula- malaf yasandığına dikkat çe- kerken "Sürekli sıkıyönetim hali bu. İller İdaresi \asa- sı'ndaki değişiklikle verilen olağanüstü yetküer nedeniyle bunlar oluyor. ^ önetmeliğin iptali için da\ a açılabilir" de- di. Işık Hukuk Bürosu avukat- lanndan Şenal Sanhan da "Bu değişiklikle Türkiye'nin polis devleti olduğunu bir kez daha anlamıs olduk. Türkije kara- kola,gözaltı merkezinedönüş- türülmek isteniyor. Karakolu evlerimizin içine taşı\onız" değerlendirmesini yaptı. Kimlik Bildirme Yasa- sı'nın Lygulanmasıyla Ilgili Yönetmelikte Değişiklik Ya- pılmasına Daır Yönetmelik M Arkası Sa. 6, Sü. I'de Hükümete IMFbaskısı• Ankara'da temaslarda bulunan IMF yetkilileri, Devlet Bakanı Güneş Taner'in "yepyeni türde bir anlaşma yapılması" isteğine sıcak bakmadıklarını ortaya koydular. IMF yetkilileri, hükümet programına destek vermenin de anlaşma yaparak kredi vermekle aynı koşullara bağlı olduğunu kaydederek "IMF, bir ülke ekonomisine destek verdiğini açıklamakla uluslararası mali piyasalarda kendi kredisini ortaya koyuyor" dedi. • Bürokratlann IMF'yi ikna etmek için hazırladıklan, ancak henüz hükümet ortaklannın onayından geçmediği bilinen 1-1.5 yıllık programla; bütçe açıklannın azaltılması için ücret artışlannın ve yatınm ödeneklerinin düşürülmesi, destekleme alımlarının kısılması, özelleştirme gihti faturayı çalışanlara yükleyen önlemler öngörülüyor. I 10. Sayfada Keyfi gözaltıya soruşturma İstanbul Haber Servisi - Ga- zetemiz fotomuhabiri LğurDe- mir'in Beşiktaş Terörle Müca- dele Bürosu polisleri tarafından ke\ fi şekilde gözaltına alınması \e 7 saat süreyle tutulduğu neza- rethanede tehdıt edilmesiyle il- gıli olarak tstanbul Emniyeti so- ruşturma açtı. tstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, gü- venlikten sorumlu Emniyet Mü- dür Yardımcısı Hüseyin Arpa- cı'nın soruşturmayı yürütmekle görevlendınldığini belirtti. Dağıtını ihalelerinde hukııksuzluk bitmiyor ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı- ğı'nın yürüttüğü özelleştırmelerde son hukuksuzluk, Doğu Anadolu Bölgesı ihalesinde ortaya çıktı. lhaleye giren 3 oluşumun fiyatı da TEDAŞ'ın 3.5 cent'kilovat saatlik fivatınm üzerinde olmasına karşın, bakanlık ıhaleyı ıptal etmezken şebekenın Astaş şirketine verileceği ıleri sürüldü. Hükümet ve bakanlık. özelleştirme- yı, verimliliğin arttınlıp, kavıp-kaçak oranlan ve fiyatlann düşürüleceği ge- rekçesiyle savunurken Erzurum. Er- zıncan. Ağrı. Kars. Ardahan, Iğdır. Bayburt illerini kapsaşan 21. elektrik dağıtım bölgesınde verilen teklifler TEDAŞ'ın fiyatlanndan bile yüksek olmasına karşın iptal yoluna gidilme- di. thalede verilen fiyatlann yüksekli- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de IMO yönetimi yine 6 Çağdaş Mühendisler'în GUNDEM MUSTAFA BALBAY İstanbul Haber Ser>isi - TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası (İMO) ls- tanbul Şubesi'nin dün yapılan genel kurulunda yönetimi > ine 'Çağdaşİn- şaat Mühendisleri' adıyla seçime ka- tılan demokrat ve devrimcı mühen- dıslenn listesi kazandı. Genel kurulda 1844 oy kullanılır- ken •Çağdaş İnşaat Mühendisleri' 1054. 'Meslekte Biriiğe Çağn' 444. 'Meslekte Birtik' 201, 'Demokrat In- şaat Mühendisleri' de 145 oy aldı. Açıklanan seçim sonuçlanyla bir- likte TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tstanbul Şubesi'nin yeni başka- nı Cemal Gökçe oldu. İnşaat Mühen- disleri Odası lstanbul Şubesi'nin ye- ni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu: M. AJdf Efe, H. Mutlu Özturk, H. • Arkası Sa. 6, Sü. 2 'de Eyüp (Kime) Aşık? Ilgili olduğu kurumları satıp-savuşturmaktan so- rumlu Devlet Bakanı Eyüp Aşık sonunda muradına erdi: TEKEL'in Akhisar Sigara Fabrikası, Samsun ve Ye- ni Harman sigaralannın isim hakkı 49 yıllığına British American Tobacco (BAT) ile TEKEL'in kuracağı şir- kete devredildi. m Arkası Sa. 6, Sü. 8'de afc-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog