Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurhret kitap kulübü İçinizde Benzersiz Bir Meşale Taşımanız İçin TekAraç: KİTAP Tırkocağı Cad. No: 39/41 (34334)Caö*)ğlı^stanbui Tet:(212)S14 01 96 R*s(212)514 01 95 CumhuriyeC74. Y!L SAYI: 26407/ 100000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BASYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) MUMCU'YA SAYGI 5 yıl önce bombalı bir saldın sonucu yitirdiğimiz arkadaşımız Uğur Mumcu'yu özlemle anıyoruz Özel ek bugün Cumhuriyet'le birlikte 24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'tapatlayan bomba Türkiye'nin yüreğini parçaladu Araştırmacı gazeteciliğin öncüsü Uğur Mumcu, arabasımn altına konan bombayla onurlu ve yiğit bir yaşamı geride bırakıyordu. O, Cumhuriyet GazetesVndeki "Gözlem " köşesiyle yıllar yıllar boyu vurguncunun, teröristin, mafyanın peşini bırakmamıştu Susurluk kazasıyla ortaya çıkan olayları çok önceden yazntıştu Hep tehdit edilmiş ama gülmüş geçmişti. Ünlü sözü tekrarlayıp duruyordu: Kahramanlar bir kez, aiçaklar hergün ölür... Bugün O'nuyitirişimizin 5. yıldönümü. Uğur Mumcu Ankara, tstanbul, îzmir, Adana, Trabzon, Bahkesir, Almanya ve İsviçre 'de dü'zenlenen törenlerle anılıyor. Ankara daki ilk tören saat 13.30'da, öldürüldüğüyer olatt Uğur Mumcu 'nun Sokağı'ndagerçekleştirilecek. Gazetemizin İstanbul Cağaloğlu 'ndaki merkez binasındaki tören ise saat 13.00'te saygı duruşuyla başlayacak. Törene Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK, ÇYDD veADD başta olmak üzeresivil toplum örgütleri ile CHP, DSP, ÖDP ve İP katılacak. • 3. Sayfada CHP lideri Deniz Baykal: Başbakan gerekli kararlılık ve cesaretten uzak Ydmaz'a rapor teplrisi Hafiflik!.. Bu yazımn başlığı için. üç söz- cükarasındagidipgeldik; bunlar- dan birisi "cıddıvetsızlık' idi,öte- kiler'laubalılık'ile •hafıflık'ti. Ciddiyetsizlik. yaşanan olayın içeriği bakımından yetersiz kaln yordu; 'laubalılık' yada 'hafıflık' arasında hangisi yeğlenmeiiydj?.. • Başhakanlık Teftiş Kunılu Baş- kanı Kutlu Savaş'ın düzenleyip Sayın Mesut Yılmaz'a sunduğu 'Susurluk Raporu' birsüredenbe- ri gündemdeydi. Rapor üzerine gcreksi/ bir tartışma başlatılmış- (ı. Başta Sayın Yılmaz olmak üze- re kimiy etkili, raponın 'dev let sır- rı' olduğunu ileri süriiyorlardı ki bu durumda açıklanması doğnı değildi: kimi politikacı ya da hü- kümet adamına bakılırsa. rapo- run açıklanması gerekiyordu. Günler geçiy or. ileri geri konuş- malar çoğalıyor. rapor kimi med- ya kunıluşlanna parça parça sız- rtınlıyor. Konu giin geçtikçe yozlaştınb- yor, 'reytıng' yanşınadönüştürii- İiiyor. iş ciddiyetini yitiriyordu. Oysa konu çok ciddi idL • Başbakan Mesut Yılmaz'ın başlangıçtan beri cıddı dev let adamı ımajı' yaratmak için çaba gösterdiğini izliyonız. \ ıhnaz'dan önce başbakanlık yapnuş Sayın Çıller'den ve Erba- kan'dan sonra. kamuoyunda da böyle bir özlem oluşmuştu: dağıl- mış, kirlenmiş, yodaşmış olduğu çok yinelenen de\ let kesiminde. hükümerin başının kendisini bilen bir kişilik göstergesini \ urgulama- sı. şu aşamada büliin ulusu etkile- yecekyansımalann kaynağı olabi- Brdi. " Kamuoyunun güvenini kazan- mak, sorunlann üstesinden gele- bilmek için önkoşuldur. Ne yaak ki Susurluk Raporu konusunda Başbakan'ın sergi1 ?- diği ciddiyetsizlik. önceki gün bir özel tele\tzyon kanalında bu konu üzerine yapnğı açıklamalarla la- ubalilik sınınna dayanmıştır. • ' Devlet içindeki çete konusu çok önemli ve ciddidir. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı'nın hazır- ladığı Susurlu k Raporu. eger açık- lanacaksa. bir basın toplantısı dü- zcnlenir, gerekli bilgiler \ erilir, ga- zetecilerin bu alandaki sorulan ya- nıtlanır. Raponın açıklanamay acak bö- lümleri varsa. gizli turulur. Sayın Yılmaz mizah yazarlan- na bol esin verecek bir yola sapmtş- ür. Böyle bir de\ let belgesinin içe- riğinde gizli tutulması gereken bö- lümlerin neden açıklanmadığı açıklanırsa. açıklanmay an gizli bö- lümün içeriği de açıklanmış olur. Bu tür garipliklerden bir devlet adamının ktsinlikle kaçuiması ge- rekmektedir. Sayın Mesut V ılmaz. medyadan vaktiy le pek dertliy di: şimdi med- yamızuı koşuilanna ayak uydur- muş gibi görünüyor: ama bu tu- rum kendisinden önceki başbaka- na bir yarar sağlamamıştı; Yıl- maz'a sagJay abileceği de kuşkulu- dur. Susurluk Dosyası'nın üstiine gi- dilirken ciddi >e güvenilir olmaya özen göstermek. amaca ulaşmak için en sağuklı >«ldur. Cumhuriyet 'Dağ fare dOğurdU" Deniz Baykal. Başbakan Mesut Yılmaz'm. Susurluk konusunda gerekli kararlılık ve cesaretten yoksun olduğunu söyledi. Kutlu Savaş'ın çalışmasını "Dağ fare doğurdu" şeklinde değerlendiren CHP lideri, "Raponın tümünü açıklamaya cesaret edemeyenler, açıklananlarla ilgili gerekeni yapamaz" dedi. Raporla konunun bir başka rapora havale edildiğine dikkat çeken Baykal. açıklamalarla ilgili başlangıç tarihini de eleştirerek "1993 öncesine yer verilmediyse olayın özü kaçınlrruştır. Bu tarihin öncesi varsa ve Başbakan bunu açıklamayı uygun görmemişse bu daha vahimdir" değerlendirmesini yaptı. • //. Sayfada EHMETEYMUR 'Raporda yanlışbügivar' • Mehmet Eymür, Yılmaz "ın açıkladığı Susurluk Raporu'ndaki bazı bilgilerin yanlış ve yönlendirme olduğunu öne sürdii. Raporda yer alan " Yeşil" kod adlı Mahmut YıldınmMa ilişkileri konusunun gerçeği vansıtmadıgını belirten Eymür, "Raporda dönüp dolaşıp "Yeşiri Mehmet Eymür kurtardı'ya getirmişler. Halbuki tamamen tersı... " dedi. HJ/IT KOZLIIKLiriHI babMH • 5. Sayfada ÖRÜŞAYRILIĞI Hükümet v bölündü • Kutlu Sa\aş"in hazırladığı Susurluk raporunun ardından atılması gereken adım konusunda hükümette görüş aynlığı belirdi. Yılmaz. yeni bir Soruşturma Kurulu oluşturulacağmı açıklarken DTP lideri Hüsamettin Cindoruk. müfettişlerin bundan sonra yapabilecegi bir şey olmadığını belirtiyor. • //. Sayfada Özer Çiller yarg. önünde Yamtlar dOyuruCU değil Arena programında Başbakan'a soru yönelten Rıdvan Budak. Türkan Saylan, Ergin Cinmen, Refik Baydur ve Doğu Perinçek, Mesut Yılmaz'ın verdiği "Susurluk yanıtlan"nı yetersiz buldular. Yılmaz'ın, raporu, özel bir televizyon kanalında değerlendirmesini eleştiren sivil toplum örgütleri sözcüleri, oluşturulacak "Soruşturma Kurulu"nu olumlu bir adım olarak değerlendirdiler. Başbakan'ın kamuoyundan beklediğini söylediği desteğin fazlasıyla var olduğunu belirten sözcüler, devletin tüm kurumlannın Başbakan'ın emrinde olduğunu anımsatarak Yılmaz'ın kararhlıkla çetelerin üzerine%itmesini istediler. • 11. Sayfada Petrolün ardından 'çete'çıkü • Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı raporda, Azerbaycan'daki darbe girişimine üst düzey çevrelerin adının kanştığı iddiası netleşti. Hazar petrollerinin Ceyhan üzerinden geçmesi tezinin önemli ölçüde zayıflamasının nedeni de ortaya çıkmış oldu. • //. Sayfada Ayaydın savcüığa başvurdu • Savaş'ın hazırladığı raporda adı geçen Rekabet Kurulu Başkanı Aydın Ayaydın, Susurluk çetesi ile ilişkisinin ortaya çıkanlması konusunda, hakkında soruşturma açılması istemiyle savcılığa başvurdu. • 11. Sayfada ay kırı şekilde mal edindiği \e göre\ ini kötiiye kullandığı" sa\ lannı soruşrurmak üzere TBMM'de kurulan Soruşturma Komisyonu'na \erdiği resmi belgede sahtecilik yapb- ğı gerckçesiyle sanık sandahesine oturdu. İlk dumşmaya mazenet bildirerek katılma- j-an Özer Çİller, çok sayıda konıması ile birlikte dün Ankara 7. Ağır Ceza Mahkeme- si'nde yapüan duruşmaya katıldı. 2 yıl 3 avdan 8 yü 6 aya kadar hapsi istenen Özer Çil- ler. duruş.mada suçlamaları reddederken, mal biİdiriminde bulunması gereken kişinin eşi Tansu Çillerolduğunu belirterek. komisyona verilen Türkçe metnin "sehven bir say- fa eksik olabUeceğinT söyledi. (Fotoğraf: RELTERS) • 5. Sayfada 'îhale alan banka sahibi oldu'• Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk raporunda örtülü biçimde suçlanan Rekabet Kurulu Başkanı Aydm Ayaydın'ın Emlak Bankası Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporlannda ağır suçlamalar yer alıyor. TBMM KİT Komisyonu'nun geçen yıl yaptığı denetimler sırasında üyeler. YDK raporlanna dayanarak Ayaydın"ın genel müdür olduğu 1994-1995 yıllan arasında bankadan ihale alan şirketlerin "banka sahibi" olduğu saptamasına yer verdiler. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kut- lu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk raporunda örtülü biçimde suçlanan Re- kabet Kurulu Başkanı Aydın AyayduTın. Emlak Bankası Genel Müdürlüğü döne- mine ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporlannda ağır suçlamalar y- eralı\or TBMM KİT Komis\onu'nun geçen yıl yaptığı denetimler sırasında üyeler, YDK raporlanna dayanarak Ayaydın'ın genel müdür olduğu 1994- 1995 yıllan arasında bankadan ihale alan şirketlerin "banka sahibi" olduğu saptamasına yer verdiler. Emlak Banka- sı'nın 1994-95 yılı hesaplannınelealm- dığı 25 Mart 1997 tarihli TBMM KİT mArkasıSa. 17,Sü.3'te GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Bak Şu Basın Anlayışına! Olaylar büyüdükçe kimi önemli konular ne göze çarpıyor ne de üzerinde duruluyor. Kartel dışında kalan gazeteler, bir yanağına tokat atana öteki yanağını uzatan Isa Peygamber gibi. Gö- zünün içine baka baka Başbakan tarafından aldatılı- yor, hatta alaya alınıyor. Medyada çıt yok! Bir Başbakan çıkıyor ekrana... Porselen dişlerini MArkasıSa. 17,Sü.l'de B U G U N BlLİM TEKNIK GAZİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ M 5. Sayfada HÜKÜMETİN GİZLİ PAZARLIĞI • 7. Sayfada VVATERGATE'IN ÖCÜ • 9. Sayfada KESK, YÜRÜYÜŞÜNÜ MİTİNGLE BİTİRECEK M 17. Sayfada BORSA ODün 3460 önceki 3452 MARK ODün 119.5OO Önceki 119.100 DOLAR Dün 214.400 Önceki 214.6OO ALTIN Dün 2.O2O.OOO Önceki 2.040.000 Soru önergesine yanıt Hesap sorulmadı • TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu'nun, suikastta kusuru bulunan ve soruşturmayı savsaklayan kamu görevlileri hakkında yaptığı suç duyurulan sonuca ulaştınlmadı. Komisyon üyesi CHP'li Eşref Erdem'in soru önergesini yanıtlayan Içişleri Bakanı Başesgioğlu, soruşturmanın gizliliğini ihmal eden kamu görevlileri ile ilgili işlemlerin adli makamlann görevi olduğunu bildirdi. Başesgioğlu, tutanak tahrifatı nedeniyle tstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkındaki dosyanın da İstanbul DGM'ye verildiğini belirtti. ALPB BALİI'mn haberi • j . Sayfada "^ ANAP'lı Tevfik Diker 'Demiral konuşmalı' • Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu üyesi, ANAP Manisa Milletvekili Tevfik Diker, suikastın aydınlatılabilmesi için. cinayet soruşturmasını ilk yürüten emekli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral'ın konuşması gerektiğini vurguladı. • Diker, cinayet soruşturmasında ' ; kusurlan bulunan kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirterek "hep başansızlıklan söz konusu olan kişilerin cezalandınlmak yerine terfi etmelerinin dikkat çekici olduğunu" kaydetti. • 17. Sayfada Ağabeyi Ceyhan Mumcu Aileden Ecevit 'e: Cinayeti çözün • Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu. cinayetin Susurluk olayı ile bağlantılı olduğunu ileri sürerek, " Susurluk"u koruyanlarla Mumcu cinayetinde suçlananlar hep aynı isimler. Aralannda bir dayanışma olmasaydı cinayetin çözülmesi için gayret sarf ederlerdi. Oysa cinayetin üstünün kapatılması için çalışan bir organizasyonla karşı karşıyayız" diye konuştu. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mesut Başbakan... Arena programına haber taşımaktan ve çerçevesi çizilmiş sorulan yanıtlamaktan sorumlu Başbakan Mesut Yılmaz'ın Susurluk raporu konusundaki açık- lamamalan, alınacak daha çok yolun olduğunu gös- teriyor. Kamuoyunun bilgisine sunulantara bakarsak Yıl- maz, Kutlu Savaş'a şunu yaptırtmış: mArkasıSa. 17,Sü. 8'de -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog