Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurİYet kitap kulübü İçinizde Benzersiz Bir Meşale Taşımanız İçin TekAraç: KİTAP TürtocaÇ Cad. No: 39/41 (34334)Cağalo^ıVtsa*ul Teüg12)51401 96 Faks:(212)51401 95 Cumhuriye Cumhuriyet kitap kulübü YaşaMKısaak Bir MumAlevi Olarak -* £örmemeninYolu:KİTAP TOtocağı Ca± No: 39/41 (34334)CağaJoğiu/lstantıul Tel:(212)614 01 96 FaM212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26403 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20OCAK1998SALI Kapatma karan parti içi demokrasi taleplerini su yüzüne çıkardı Refah lideriııi anyorAnayasa Mahkemesi kararyazılıyor• Anayasa Mahkemesi RP'yi kapatan karannın gerekçesini yazmaya başladı. Gerekçeli İcarann yazılması için üç üye görevlendirildi. Yüksek Mahkeme dava görüşülürken bir ara kararla Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinin 2. fıkrasını da Anayasa'ya aykın buldu. Bu fıkra, "suç odağının oluşumu için, eylemin partinin büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu ya da TBMM grubu" tarafından işlenmesini öngörüyordu. • RP'nin Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne gidebileceğini belirten Deviet Bakanı Hikmet Sami Türk, "Ancak bu Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karann temyizi anlamına gelmez. Bu ayn bir davadır. Mahkeme, bu davayı insan haklan sözleşmesine göre değerlendirecektir" dedi. • 5. Sayfada Recai Kutan 'ın adı geçiyor Anayasa Mahkemesi'nin kapatma karanndan sonra RP'de "parti içi demokrasi" istemi yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay, yeni kurulacak partinin karizmatik değil kolektif bir liderlik müessesesine sahip olması gerektiğini söyledi. Erbakan'ın partideki "ak saçlılar" ile genç kuşağın çatışmasını büyütmemek için yeni parti ile ilgili çalışmalara hız verdiği belirtiliyor. Erbakan'ın, çatışmamn büyümesinin bölünmeye yol açacağından korktuğu bildiriliyor. Parti içindeki genç kuşağın desteklediği Tayyip Erdoğan'ın liderliğini "zamansız" bulan Erbakan, Recai Kutan'ın genel başkanlığma sıcak bakıyor. • 5. Sayfada îran modeli 'beyaz kurdele' eylemi Anayasa Mahkemesi'nin RP'yi kapatma karannın ardından, Adana Milletvekili Ertan Yülek tarafından "beyaz kurdele" eylemi başlatıldı. Beyaz kurdele eylemi ilk kez 18 yıl önce Şah döneminde Iran'da Humeyni yanlılannca gerçekleştiriünişti. Cumhuriyet, 25 Ekim 1997 tarihli sayısında. RP'liler ile radikal fslamcılann "beyaz kurdele" eylemine hazırlandıklannı duyurmuştu. Istihbarat kaynaklan Islam devrimi öncesi îran'da görülen irticai faaliyetlerin Türkiye'deki radikal Islamcılar tarafından örnek alındığını belirtiyorlar. • 5. Sayfada Boğaziçi ve SİTIerdeki ayrıcalıklı araziler' hükümet eliyle imara açılıyor İstanbul'dabüvük vasma• Imar yasaklannın geçersiz kılınması için Bakanlar Kurulu'nca ilan edilen 'turizm merkezleri' arasında Koç Grubu'na tahsisli Sanyer'deki Mavramoroz Ormanı'yla Sabancı'nın 1993'te satın aldığı Kuruçeşme'deki 'Sultansahili' arazisi de var. Her iki arazi de SİT alanında... • Bakanlar Kurulu ayrıca Yıldız Sarayı StT alanındaki Barbaros park alanını, Atatûrk Anadolu Lisesi'ni, TEKEL'in Bomonti Bira Fabrikası'nı, Istinye sırtlannı, Zeytinburnu Sümerbank arazisini ve Ataköy-Kazlıçeşme kıyı kesimini de imar yasaklannı aşmak üzere 'turizm merkezi' ilan etti... îepkiler Arazi rantı paylaşımı • Mimarlar ve inşaat mühendisleri, İstanbul'da yeni turizm alanlan ilan edilmesine sert tepki gösterdiler. Odalar, uygulamanın arazi rantmın paylaştınlması olduğunu savundu. İstanbul Haber Servisi - Is- tanbul'da yeni turizm alanlan ilan edilmesi, arazi rantının paylaştınlması olarak değer- lendirildi. Mimarlar Odası İs- tanbul Şubesı Yönetim Kurulu üyesi Yıldız UysaL, Sanyer Mavramoloz Ormanı'nın tu- rizm merkezi ilan edilmesınin çok ilginç olduğunu belirterek Koç Üniversitesi'nin de aynı bölge içinde yer aldığına dikkat çekti. Bayındırlık Bakanlığı'na sunulan ilk projede Koç Üni- versitesi artı plaza önerisinin y- U Arkası Sa. 15,Sü.3'te OKTAY EKİNCt Aralannda Koç Üniversitesi ğı'nageçtiği 'imarparscUerine' İmar ve koruma mevzuatın- daki genel kurullara uymak ye- rine "hükümet karanvla a>n- calıklı yapılaşma olanağı sağla- mak" anlamına gelen •turizm merkezi' uygulamalannda sıra şimdi de BoğazJçi'ne ve İstan- bul'un 'tarihi kent ormankn- na' geldi. Bu uygulamanın baş- latıldığı 198O'lı yıllardan bu ya- na özellikle kültürel ve doğal koruma alanlan üzerindeki tah- ribatın yıne İstanbul açısından 'en bihüğünü' yaratmaya aday görünen son turizm merkezi ilanlan. yasalarda ve planlarda kesın 'imar rasa$' bulunan ara- zilen de kapsıyor. tahsis alanına komşu konumda- ki Sanyer'in Mavramoloz or- manlanyla Sabancı Holding'in 1993'te satın aldığı Kuruçeş- me'deki Boğaziçi kıyısını oluş- turan Naile SuHan arazisinin de bulunduğu yeni turizm merkez- leri, aynı zamanda 'ı Jtt " 1 fti*" vetkisinin' de Turizm Bakanlı- Beşiktaş-Barbaros Buhan kenanndaki park alanıvla birlikte Atafürk Anadolu Lisesi de 'Yddız Sa- rayı SİT bölgesine' girmesine rağmen turizm merkezi yapıldı. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) dönüşmüş oluyorlar. Böylece tstanbul, 1983-1988 arasmdaki Park Oteii, Gökkafes, Conrad, Swissotei vb. örnekleri yaratan ilk büyük turizm merkezleri baskınından yaklaşık 10 yıl sonra. "ikinci büyükyağmadal- gaMnı" Bakanlar Kunılu'nun 6 Ocak 1998 tarih ve 98/10496 sayılı karanyla yaşamaya başlı- yor... Resmi Gazete'de 11 Ocak 1998 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve yurt düze- yinde 19 bölgeyi yeni tunzm merkezi ilan ederken 5 bölgede de eski turizm merkezi sınırla- nnda değişiklikler yapan Ba- kanlar Kurulu karanna göre. İs- tanbul 'da 'hükümet izniyle' özel imar haklan elde etmeye ola- Arkası Sa.15, Sû.3'te Yeni turizm merkezleri (6 1 1998 tanhlı Bakanlar Kurulu karan) Sanyer Mavramoloz Ormanlan /T\ (Koç Gmbu nda-Boğazıçı SİT aianında) \L/ Istmye Tunzm Meriıezi-1 fn\ (Boğazıçı aiarında-ımar kısrtlaması varl \~J Istnye Turam Meffcezi-2 /»% (Sanyer ılçesmde-SlT alanındaı \£/ ç ? ğ ç (Sabancı müitayetınde-Sultan sahıli) » î p ş (Boğazıçı kofuma alanında-eslo eser bahçesi) Serencebey Parti AJanı fYıtdtz Sarayı SİT koruma botgesınde) Bomonto-Bira Fabrikası {Tekel'e aıt-Esta esef olarak korumada) Ataköy-Kazlıçeşme /7\ isı-Eskı den fab alanı) \ 2 / •TEM' Marmara Denizı Batı, Cezayir'e adım attı • Bakan düzeyinde oluşturulan AB heyeti Cezayir'de. Heyet suçlayıcı açıklamalardan kaçınırken eski başbakanlardan Abdülhamid Brahimi, katliamlann arkasında ordunun olduğunu öne SÜrdÜ. • 9. Sayfada Clinton'dan Filistin planı • Bugün yapılacak Clinton- Netanyahu görüşmesinde ele alınacak îsrail'in Batı Şeria'dan çekilmesini öngören plan, Israil Başbakanı'm tatmin etmeye yönelik bir adım izlenimi veriyor. • 8. Sayfada ABD, Irak'ın restini gördü • ABD Dışişleri Bakanı Albrigth, Irak liderinin ültimatom verecek konumda olmadığını söyledi ve "Yaptınmlan 7 yıl uyguladık, Saddam yükümlülüklerini yerine getirene dek sürdüreceğiz" dedi. • 8. Sayfada Taula Jones tetikçi' • ABD Başkanı Bill Clinton'a cinsel taciz davası açan eski memurunun arkasında Demokrat Partili başkanın kürtaj ve eşcinsellere hoşgorülü tutumuna kızan çevrelerin olduğu öne sürülüyor. • 9. Sayfada 'Projeler bitirilsin' CHP'den yatınm uyansı• Cumhuriyet Halk Partisi, toplam değeri 122.2 milyar dolar olan ve 12 yıllık bir süreyi gerektiren yatınmlann bir an önce bitirilmesini istedi. CHP 5 bin 332 proje için yapılacak 86.7 milyar dolarlık harcamanın Türkiye'nin toplam dış borcuna yakm olduğuna dikkat çekti. • 1998 yatınm programının açıklanmasına kısa bir süre kala hükümete ciddi bir uyan niteliği taşıyan rapora göre bazı tanmsal projelerin sonuçlandınlması için 21 yıl gerekirken, bitiş süreleri enerji projelerinde 16 yıl, ulaştırma ve konut projelerinde 15 yıl olarak öngörülüyor. • Raporda sözü edilen 5 bin 332 proje arasına GAP'ın Aşağı Fırat merhaleleri, Aşağı Büyük Menderes projesi ve 532 tanmsal projeyle çeşitli bakanlık ve genel müdürlüklerce yüriitülen projeler yer alıyor. Bu projeler arasında telefon santral şebekesinden yeni deviet yolları iyileştirme projesine, nükleer santraldan Orman Bakanlığı Doğu Anadolu havza geliştirme projesine kadar çok sayıda yatınmın adı geçiyor. • 7. Sayfada Ufakpartilerle ittifak gündemde DYP'nin YüceDivan kaygısı ~• REFAHYOL döneminin Deviet Bakanı, Diyarbakır Milletvekili Salim Ensarioğlu, askerler ve bazı kurumlann yöneticilerinin yazdığı senaryonun adım adım gerçekleştiğini belirterek, "Çiller Yüce Divan'a gönderilir, hedef başkanlık sistemi ya da yan başkanlık sistemine geçişin zeminidir" dedi. • DYP Genel Başkan Yardımcısı Nahit Menteşe, Başbakan Mesut Yılmaz'ın transferle ilgili olarak start verdiğini, çirkin bir oyun oynandığını belirtti. DYP Izmir Milletvekili Ufuk Söylemez, Meclis aritmetiğinin darmadağınık olduğunu kaydederken, DYP Uşak Milletvekili Hasan Karakaya da RP'deki oy kaybının yüzde 1 ya da 2 olacağını vurguladı. HÜLYA KARABAĞLI ANKARA - DYP'de. RP'nin kapatılmasından sonraki gelişmeler, Yüce Divan. transfer kaygısı ve seçim konulan teker teker masaya yatınldı. REFAH- YOL döneminin Deviet Ba- kanı. Diyarbakır Milletve- kili Salim Ensarioğlu. asker- ler ve bazı kurumlann yöne- ticilerinin yazdığı senaryo- nun adım adım gerçekleşti- ğini belirterek, "Çiller Yü- ce Divan'a gönderilir, hedef başkanlık sistemi ya da >an başkanlık sistemine geçişin zeminidir" dedi. DYP Ge- nel Başkan Yardımcısı Na- hit Menteşe, Başbakan Me- sut Yılmaz'ın transferle il- gili olarak start verdiğini, çirkin bir oyun oynandığını belirterek. "Yılmaz'ın tez- gâhtar adamlan var. Bizûn de grubu uyarmamız gerekir" de- di. Menteşe. seçim olasılığının doğması durumunda ittifak- lann önemli olduğunu söyledi. Menteşe, siyasi hesaplann an- cak RP'nin tavnnı netleştirmesinden sonra değerlendirilece- ğını kaydetti. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçı- oğlu da, RP'nin bu süreçte güçlü bir blok oluşturması duru- munda erken seçimin zorlanacağını vurguladı. DYP Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu. Anayasa Mah- kemesi'nin gerekçeli karannın yayımlanmadığını, siyasi şe- kıllenmenin de bundan sonra olacağını kaydetti. Anayasa ile • Arkası Sa. 15, SiL 8'de SUSURLUK Herkese suç duyurusu • Koalisyon ortaklan Susurluk raporunu değerlendirdi. 5 ayn konuda soruşturmanın derınleştirilmesi kararlaştınldı. Hükümet ortaklan raporda adı geçen herkes için suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. H 15. Sayfada Potada tur gıınu • Tofaş ilk maçta yendiği Slovenya'nın Pivovarna Lasko takımmı Bursa Atatürk Spor Salonu'nda saat 19.00'dakonuk edecek. A\Tupa Kupası'ndaki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise yendiği Festina Joventut Badalona takımıyla TSİ 21.30'da deplasmanda oynayacak. • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Gölgedeki Adam'a Soruşturma Başmüfettış Kutlu Savaş'ın Susurluk raporu, bek- lentileri belki karşılamadı ama, önemsenecek bir so- nuca yol açtı. Önceleri medya aracılığıyla birbiriyle konuşan, ki- mi tepkilerin ortaya çıkmasından sonra telefonlaşa- rak anlaşmaya çabalayan koalisyonun üç önderi, ikin- ci kezdir bir araya geliyor. • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de Üniversite, öğrencisine ilgisiz Yükseköğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı Başkanı Nüket Atalay, "Öğrenciler, sorunlan en yoğun biçimde üniversiteye girdikten hemen sonra yaşadıklarını söylediler" diyor. B Arka Sayfada Denizcilikte yeni dönem Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, ilk kez Denizcilik Bakanlığı'na kavuşacak. Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdümlü şekilde çalışacak Denizcilik Bakanlığı'nı bekleyen en önemli sorunlardan bin olan boğazlardan geçişle ilgili çalışma tamamlanma aşamasında. • i. Sayfada Lüks konutlara sıkı takip Maliye, büyük bölümü 30-40 milyar liradan başlayan BORSA ûDün 3513 Öncekı 3384 DOLAR ODün 215.200 Öncekı 214.500 MARK Dün 117.200 Öncekı 117.300 ALTIN ODun 1.990.000 Öncekı 2.005.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY fıyatlarla satılan konutlara ilışkın bilgileri, mart ayından itibaren denetimlerde kullanmaya başlıyor. • 7. Sayfada Erozyonun görünmeyen yüzü Türkiye'de erozyonun neden olduğu tahribata ilişkin hesaplann yanlış yapıldığı ve yitirilen toprakların sanılandan çok daha fazla olduğu ortaya çıkanldı. • Arka Sayfada Savuran Adam! Refah Partisi'nin, "Sımsıkı, taş gibi dimdik ayakta- yız" toplantılarında bir slogan dikkati çekiyor: "Seni seviyoruz savunan adam..." Konuya girmeden önce Prof. llhan Arsel'in "şeri- atçı" tanımlamasını aktaralım: "Kendisini güçlü hissedince kılıcını çeker, güçsüz hissedince elinizi öper." M Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog