Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Yaşamı Kısacık Bir Mum Alevi Olarak Görmemenin Yoln: K İ T A P Tûrtocağı Cad. No: 33/41 (34334)Cağ*)ğlu1stantxJ Tel:pi 2)514 01 96 R*s:(212)514 01 95 CumhuriyeC74. YIL SAYI: 26402 / 1OOO0O TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) Anayasa Mahkemesi'nin kararmdan sonra Ankara'da olası gelişmeler konuşuluyor Çok seçenekEdönem 7 Partileri kapatılan RP'lilerbirdenfazla grup kurarak TBMM'yi tıkayabilir. RP'lıler20 • • • • • milletvekilini istifa ettirerek ara seçimi zorlama ve Erbakan"ı bağımsız olarak seçtirme hesaplan da yapıyor. 2 Erbakan'dan sonra Erdoğan'ı isteyen RP içindeki 'yeni oluşumcu'lar, tepki çekmemek için şimdilik ••••I bu planlannı askıya almaya hazırlanıyor. Bu kesim, ılımlı olarak bilinen Recai Kutan"ın liderliğine sıcak bakıyor. J CHP'nin seçim tehdidinden kurtulan hükümet ortaklan. yeni seçim yasası ve tarihi üzerinde RP sonrası ^•••B kurulacak yeni parti ya da partilerle pazarlığa oruracak. Doğu kökenli bazı Refahlılar da ANAP'a katılabilir. Hükümet ortaklan. DYP lideri Tansu Çiller'i Yüce Divan'a yollamak için Meclis soruşturması açtıracak. Bu durumda, sonbaharda Çiller'siz ve Erbakan sız erken seçime gidilmesi senaryolan gündemde. 5 CHP. RP sonrası kurulacak partiler ve DYP ile anlaşırsa Baykal başbakanlığmda erken seçime gidilebilir. • • • J Lideri Y r üce Divan'a giden DYP ve RP'liler karşısında pazarhk şansı yüksek olan Baykal, koşullannı dayatabilir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP'nin Anayasa Mahkemesı'nce kapatilmasının ardından. Türk siyası yaşamını yeniden biçimlendırecek bir sürece girildi. Merkez sağdaki ANAP ve DYP arasında RP'nın *oy mirası"nı paylaşma hesaplan yapılırken kulislerde RP'siz ve Tansu Çiller'siz erken seçim formüllen tar- tışılmayabaşlandı. Kapatılan RP'nın yerine kurulacak parti ya da partilenn "hemen seçim"ı göze alamaya- cağını hesaplayan ANAP ise hükümeti köşeye sıkıştı- ran CHP'ye karşı pazarhk kozlannı güçlendirdı. RP sonrası kurulacak partilenn toparlanmasına fırsat ve- nlmemesi için en geç sonbaharda erken seçimin gün- deme geleceği. kulislerde dile getirildi. Anayasa Mah- kemesi'nın siyasi dengeleri alt üst eden kapatma ka- ran ıle başlayan süreç; erken seçim pazarlıgı, RP son- rası bu partının tabanının nasıl bir yapılanmaya gıde- ceğı \e DYP lideri Çiller'in Yüce Divan'a göndenlme- si tartışmalannı ön plana çıkardı. ANAP ve DYP. RP oylannı paylaşma kavgası yaparken CHP'nın sağın dağınıklığından yararlanabilme hesabıyla "baskın se- çjnT istemini daha sık dıle getırebıleceğine dikkat çe- kıldı. Başkent kulislerinde RP sonrası dönem ıçın dı- le getırilen bazı hesaplar \e senaryolar şöyle: Ara seçimi zorlama: Anayasa Mahkemesı gerekçe- li karannı SPY'nın 95. maddesıne da> andırmazsa. RP kökenli mılletvekılleri. Erbakanı "bağunsız* mıllet- vekılı olarak parlamentoya sokabılmek ıçın ara seçimi zorlar. Anayasanın 78. maddesıne göre. Meclis'tekı boş sandalye sayısının Meclis ü>e tam sayısının yüz- de 5'ini bulduğu hallerde ara seçim zorunlu hale geli- yor. TBMM'de boş bulunan 2 \ e üyelıği düşen 6 RP'Ii- nın dışında 20 mılletvekili istifa ederek, ara seçime gi- dılmesini sağlar. Erbakan >enıden bağımsız mıllerve- kıli olarak parlamento} a döner. RP sonrası partilerle seçim: Partileri kapatılan ve bağımsız kalan 157 mılletvekılı. Meclis'tebırden faz- la grup kurarak çalışmalan engeller. TBMM'deki tı- kanıklığı aşamayan hükümet. RP kökenli yeni partile- • Arkası Sa. 10, Sü. 1 'de Irak'ta sivil seferberlik Saddam YARGITAY Onama kararına düzeltme istemi• Selçuk Parsadan'ın cezasını onayan Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin, "Haksız menfaatin hangi amaçla sağlandığı tespit edilemedi" cümlesine itirazlar gündeme geldi. • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığf nın karara itiraz edecegi ve davanın ceza genel kurulunda görüşülüp karara ağlanacağı bildirildi. Hazine avukatlannın da, DYP lideri Tansu Çiller'i Yüce Divan'dan kurtarabileceği savlanan ifadeyle ilgili olarak "karar düzeltme" isteminde bulunacağı öğrenildi. I 5. Sayfada Ülkücüler ordudan rahatsız • Ülkü Ocaklan Genel Başkanı Atilla Kaya, Milli Gü\enlik Siyaset Belgesi'nden ülkücü camianın büyük rahatsızlık duydugunu kaydetti. "Ülkücü mafya tehdidi" olmadığını öne süren Kaya, milliyetçi ordunun kendi varlık nedenini itham altında bıraktığını belirtti. İstanbul Haber Servisi - Ülkü Ocaklan Genel Başkanı Atilla Kaya Aydınlık dergısınin "Ül- kü Ocaklan Şeker Bayra- mı'ndan sonra kapaülacak" id- diasının doğru olmadığını be- lirterek. ancak ordunun hazırla- dığı Mıllı Güvenlik Siyaset Bel- gesi'nden ülkücü camianın bü- yiik rahatsızlık duydugunu kay- detti. Belgede "ülkücü mafya tehdidi"nden söz edilmesine tepkı gösteren Kaya, "Yükseko- va çetesi içinde pek çok asker çıktı karşımıza. Susurluk'la il- • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de FUTBOL Milli takımın rakibi Almanya • 2000 A\rupaFutbol Şampivonasf nın eleme gruplan Belçika'nın Gent kentindeki kura çekiminde bellioldu. (A) Milli Futbol Takımırmz. Almanya, Kuzey İrlanda, Finlandiya ve Moldova'yla birlikte 3. Grup'tayeraldı. • Türkiye Birinci Ligi'nin önemli maçında lig ikincisi Trabzonspor, KocaelisporTa sahasında 2-2 berabere kalırken goller, Vugrineç. Abdullah, Mert ve Sabin llie'den geldi. • Spor'da ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Dedelek, Erbakan ve Çiller'i eleştirdi W RP sisteıııi zedeledF'Refah yüzünden demokrasi yara aldı' RP'nın kapatılmasını değerlendiren ANAP Genel Başkan Yardımcısı Dedelek, '"Biraz özeleştiri yapmalan lazım. Eğer bir siyasi parti sandık. demokrasi deyip laik cumhuriyet içinde yaşayan insanlardan oy alıp da- ha sonra da cumhuriyetin temeî ilkelerini tartışmaya açarsa bu olmaz" di- ye konuştu. RP yüzünden demokrasinin yara aldığını sav unan Dedelek, ka- patma karanmn sebebinin askerde aranmaması gerektiğini söyledi. • 5. Sayfada Deniz Baykal: Kurumları sarsmamalıyız CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yargı organlanna karşı sistemli bir saldırı kampanyasına kimsenin destek vermemesi gerektiğini söyledi. Bir sivasi partinin kapanma noktasına gelmesinin siyasi sistem için övünç vericı olmadığını belirten Deniz Baykal. "Keşke böyle bir olay olmasaydı" dedi. ÇHP lideri, RP'lilerin soğukkanlı bir şekilde düşündük- lerinde yanlış yaptıklannı anlayacaklannı söyledi. B 4. Sayfada Erbakan sertleşti'HUkUk değil ÇarlİSton oyunu' Kapatılan RP'nın lideri Necmettin Er- bakan daha önceki konuşmalannda Anayasa Mahkemesi'nin kararlanna saygı duyulması gerektiğini söylerken şimdi ağız değiştirdi. Kapatma ka- rannı cinavet olarak değerlendiren Erbakan. "Buna hukuk değil. çarliston oyunu denir. Böyle hukuk Afrika, Meksika veya kutuplarda bile yok" de- di.RP'nin yerine 2 yeni partinin daha kurulacağı öğrenildi. I 4. Sayfada Demirel'in politlkaya armağam Necmettin Erbakan girdiği heroku- lu bırincilikle bitirmiş. zekâsı \e vurdumduymazlığıyla iş yaşamında siv- rilmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden dönem arkadaşı Islamköv lü Sü- leyman Demirel'in sayesinde önce Odalar Birliği'nden. ardından da Ada- let Partisi'nden kovuİunca önünde yepyeni ufuklar açılmış, Şeyh Zahit Kotku'nunsavesindesiyasettebiryıldızgibiparlamıştı. Amaaskerler Nec- mettin Erbakan'a bir türlü rahat vermedi. • 4. Sayfada • KAPATMAYA GÖTÜREN İSİMLER (2) • 10. Sayfada Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi'nin il \ e ilçe örgütlerinde şaşkınlık egemen. Parti binalan önünde toplanan Refahlılar ne \apacaklannı tarüşnorlar. topluyor• Irak'ta olası bir ABD saldırısına karşı kadın-erkek eli silah tutan herkesin savunma eğitimi için Baas Partisi'ne baş\urması istendi. Irak Sa\ıınma Bakanlığı da emekli subaylar dahil çağnya uyan erkeklerin günde üç saat, kadınlann da iki saat eğitim göreceklerini açıkladı. • Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, çağnsında "Bu cihat operasyonu gönüllülük esasına dayanmalıdır. Operasyon eli silah tutan her yaştan kadın \ e erkeğin katılımına açıktır. Bu operasyonun amacı savaşabilecek insanlan eğitmek için silah altına almaktır" dedi. • 9. Sayfada 4 kisi serbest bırakıldı TEM sanıkkmnın üçü tutuldandı EDİRNE (Cumhuriyet) - İstanbul - Edirne TEM Otoyolu'nun 17. kılometresınde durdu- rulan A\ar Tunzm'e aıt bir otobüste 6 kışının öl- dürülmesı ve 2.5 mılyon dolar paranın alınma- sı oJayıyla ilgılı yakalanan ikısı polis 7 katliam zanlısından 3"ü dün tutuklandı. 4'ü ise serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkeme. firardakı 3 sanık hakkmda da gıyabi tutuklama kararı çıkardı. Edirne Adliyesi'ne getirılen sanıklar. olayın azmettıricisi olarak gözaltına alınan Batılı Tu- nzm ve Çalışkan Otel'in sahibı GaffurÇalışkan ileözeltımcilerÖnderTopbaşveCemilAndır- mak soruşturma}! yürüten savcı Ali Sami Arlı tarafından sorgulandı. Arlı. herüç sanığı "tasar- layarak birden fazla adam öldürmek. suça az- mettiımek, suçun işlenmesine >ardımcı olmak ve kola>lık sağlamak. ruhsatsız silah bulundur- mak" suçlarından tutuklanmaları ıstemıv le nö- betçı sulhcezahâkımlığınegönderdi. Savcı.di- ğer sanıklar Tayfun Okşar, Mustafa Andırmak. .•Vli Tekin Tamgaç v e Ramadan Recefi'nin ise tu- tuksuz vargılanmak üzere serbest bırakıiması- nı kararlaştırdı. Nöbetçi sulh ceza hâkımlığı. Topbaş. Andır- mak ve Çalışkan'ı rutuklarken Selahattin Büyü- köztekin. Nurullah Körken ve Cav it Demircan hakkında da gıvabı tutuklama karan verdi. Tu- tuklular Edirne Kapalı Cezaevi'negönderildi. Yunan hükümeti, Ege'deki aidiyeti belirsiz 14 adayı AB Çevre Programı'na katmak istiyor Atina'nın yeni Kardak senaryosu• Yunanistan, Ege Denizi'nde aidiyeti tartışmalı 14 adacığa, AB Çevre Programı kapsamında "kuş gözlem merkezi" kurmak amacında. AB ile yoğun girişimlerde bulunan Yunanistan, adacıkları birlik kapsamında yerleşime açarak Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getirmeyi planlıyor. Türkiye, AB'yi "sorunlan körüklememe" konusunda uyardı. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA -Yunanıstan" ın. Ege"de aidi- yeti tartışmalı olan 14 adacığı. A\rupa Bir- lıgrnm (AB) Çevre Programı'na sokarak yerleşime açma gınşımlerinde bulunduğu öğrenildi. Adacıklara u kuşgödeıne>i''ko- nuşlandırmak ısteven Yunanıstan'ın AB ülkeleri nezdinde yoğun girişimlerde bu- lunduğu belirtılerek "Adacıkları birlik programında vcrleşüne açarak Türkive ile AB'vi karşı karşnagetirme'* amacında ol- duğu kaydedıldi. Türkiye. .AB'yı "Ege'de- ki sorunlan körüklememe" doğrultusun- da uyardı. Atına yönetımı. Türkiye ıle Yu- nanıstan'ı 1996 yılının başlannda sıcak çatışmanm eşiğıne kadar getıren Kardak bunalımının benzen bir senarv'oyu uygu- lamaya kovdu. Yunanistan. kendisine uluslararası anlaşmalarla bırakılmayan. dola> ısıv la aidiyeti tartışmalı olan 14 ada- cığı yerleşime açma hazırlığında. Sorunu Türk-Yunan boyutundan Türkıve-AB bo- yutuna taşımak ısteven Atına vönetimı. adacıklara AB'nın Çe\Te Programı kap- samında bir kuş gözlemev ı kurdurmak is- tiyor. Dışışlen Bakanlığı kaynakları, ça- lışmanın AB'nın projesı olmadığını. ya- şama geçınlmesi ıçın 14 bırlık üyesinin olumlu görüş bıldırmesı gerektiğini ka>- • Arkası Sa. 10, Sü. l'de İSTANBUL DA MİTİNG 6 Ozelleştirmeye geçit venneyeceğiz' • Sendikalar, sosvalist partiler \e meslek odalannca oluşturulan Özelleştirme Karşıtı Platform tarafından Şişli Abidei Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge 10 binden fazla kişi katıldı. • Platform adına konuşan Zeynep Güler özelleştirmenın halkın işine. aşına \e geleceğine el koyduğunu belirterek, Türkiye'nin yağmalanmasına izin vermeyeceklerini sav undu.Konuşmacılar genel grev uyarısında bulundu. 1 3 . Sayfada Büyükelçi Volkan Vural tepki gösterdi 'Almanya PKK ile temasta' ANIC\RA (Cumhuri>et Bürosu) - Türkiye'nin Almanya Büyükelçısı Volkan Yural. Almanya'nın bir süredır PKK ıle temasta olduğunu belirterek "Bu temaslann ardından PKK'nin bu ülkedeki kanlı eylemlerinde azalma oldu. Terötie bir za- manlar çok karariı mücadele etmiş Almama'vı anlamakzor" dıye konuştu. Almanya Federal Sav - cısı Kay Nehm geçen hafta "PKK terörörgütü de- ğü. adi bir suç örgütüdür. Alınanva'da suç işleye- cek PKK'liler bu çerçevede yargıİanacakür" de- ğerlendirmesı yapmıştı. Dışışlen Bakanı Klaus Kinkel ise savcının açıkladığı karann PKK'ye yö- nelık yasağı etkilemedığini belirterek Türkiye'nin tepkisini yumuşatmaya çalışmıştı. Volkan Yural. Almanya'nın bir süredır PKK ıle temasta olduğu- nu belirterek şu bılgilen verdı: "Bu teması biliyo- ruz. PKK Almanya'da sahip olduğu zemini koru- nıak için bu ülkenin kurallanna olabildiğince uy- ma karan aldı. Bu durum Alnıan makamlannın da işine j aradı. Biz Türkiye olarak PKK'nin sade- • Arkası Sa. 10,Sü.Vde GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Rapor Altı Başbakan Mesut Yılmaz'ın Susurluk konusunda- kı zaman ayarı hep boz'uktu. Başbakanlık koltuğuna oturup kimi bilgıler aldıktan sonra herkes, "Yılmaz dosyanın ipini çözecek" dıye beklerken, Yılmaz'ın dı- zinın bağı çözülmüş olmalı kı, "Susurluk zor açıklığa kavuşur" dedi. Kamuoyunun Yılmaz'a en çok anımsattığı tümce • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog