Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYeC kitap kulübü tçinkde Benzersiz Bir Meşale Taşımanız Için TekAraç: KİTAP Türtocağı Cad No- 39/41 (34334)Cağak>ğlu/lsterıbul 1el-(212)51401 96 Faks.(212)514 01 95 Cumhuri mhuriyet p kulübü cık Bir MumAlevi Olarak GönnemenİD Yoln: KİTAP Turtocağı Cad No 39/41 (34334(Cağaloğk*1stanbul Tel (212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26400 / 10OOOO TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-1997; 17 OCAK 1998 CUMARTESİ Anayasa Mahkemesi'nden Erbakan ve kurmaylanna siyaset yasağı Şeriaün Kestiği Parmak.. Anayasa Mahkemesi ta- rihsel karannı verdi, Refah Partisi'ni kapatü. Ancakbu karann tarihsd oiduğu kadar hukuksal oi- duğunu belirtmekte yarar var. Vürüriükteki yasalar açısından, Refah PartisTne ilişkin karar kaçırulmazdı; denebüir ki bu davada jar- gıçlann eli mahkûmdu: hu- kuk de\letinde hiçbir mah- kemeden jasalan görmez- Hkten gelerek karar venne- leri istenemez. • 1923 te kurulan laik eum- huriyet, demokrasinin te- meJidir. Bu tenıeli yıkarak de- mokrasiye ulaşmak olanak- sızdır. Türkiye Cumhuriye- ti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Çağ- daşlaşmanın da "olmazsa olmaz" koşulian bunkrdır. Demokrasiyi bu anayasal te- meti dışında aramak sa/sa- tanın ta kendisidir. En çarpıcı ornek ortada... Refah, kendisinden ba$- ka biitün partiJeri "Batı tak- lıtçısı" sayıyor; siyasette dJBciUk güdüyordu. Parti kapaalınca Sayın Erbakan tetevizyonda yapbğı komış- mada "A\ rupa însan Hakla- n Komısyonu'ndan medet umduklannı dile gctirdi; böylece Baö taklitçisi mi d- du?.. Hayır. Demokrasi evrenseidir, demokrasi hukuku uygarhk dünyasının paylaşûğı değer- Jer ve kuraflkrdan oluşur. Ne var ki bu evrensel düzende şeriatçı devtete yer yoktur; inananı kamu düzenine dö- nflştürmek isteyen kişi ise çağdışıdır. Refah Partisi ektiğini biç- ti. • Anayasa Mahkemesi'nin karan içeride vıe dışanda çe- şitli biçimltrde yorumlana- bflir. Bunun kıymet-i harbi- yesi yoktur; verilen karar anayasaJdır; Türidye'nin yoiubeDidir. Bir buçuk milyar nüfushı tslam coğrafyasında tek la- ik cum huriyct yönünü 1923 demokratikdevrimiyle sap- tamış&r; bu yönden ülkeyi sapürmak isteyenkrin sonu hüsran olmuştur ve oiacak- ür_ Refah Partisi'nin en bü- yük suçu, haJkı laik-Müslü- man olarak ikiye ayırarak bu çarpıkvedüşmanca çefiş- ki üzerine siy asaJ iktidanıu kunnak yoiuodaki inadıy- dL tnadının kurbanı oldu. 21'inci yüzyüa laik, de- mokratik, sosyal bir çağdaş düzenlemenin aühmıyia gi- rebilirse Türkiye, 20'nci yûzyilın ikinci yansındaki biitün kayıplannı kısa süre- de toparlayabiür. Refahçüara ise söylene- cek teseDi sözü şudur: Şeri- atuı kestiği parmak a o CumhuHyet kapatılch• Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'ni "laik cumhuriyet • RP lideri Erbakan ile Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki karşıtı eylemleri tespit edildiği" gerekçesiyle kapattı. Karar, Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik'in muhafazakâr eğilimli üyeler Haşim Kılıç ve Sacit Adalı'nın milletvekillikleri düşürüldü, 5 yıl süreyle siyaset yasağı karşı oylan sonucu, 2'ye 9 oyçokluğu ile alındı. konuldu. Partinin tüm mallan Hazine'ye devredilecek. T A R İ H İ K A R A R Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığı'mn 21 5 1997günlü, 1997/109 sayıh ıddıanamesıyle, RP 'nın, anayasamn 69 maddesının 6 fıkrası göndermesıyle, 68 maddesının 4 fıkrası gereğınce kapatılması ıstenilmekle geregı göruşülüp düşünüldü. B Arkast Sa. 17, Sü. 3 'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi. Refah Partı- sı 'nı (RP) 'laikcumhuriyetkarşıtı ey- lemleri tespit edildiği' gerekçesiyle kapattı Karar. muhafazakâr eğıhmlı üyeler. Haşim Kıhç ve Sacit Adahnın karşı oylan sonucu 2'ye 9 oyçokluğu ile alındı Yüksek mahkeme, RP Genel Baş- kanı Neemettin Erbakan, Kocaeli Mılletvekılı Şevket Kazan, Ankara Mılletvekılı Ahmet Tekdal, Rıze Mıl- letvekılı Şevki Yıhnaz, Ankara Mıl- letvekılı Hasan Hüseyin Ceylan ile Şanhurfa Mılletvekılı'İbrahim Halil Çeük'e 5 yıl süreyle siyaset yasağı koydu Mahkeme, partının tüm mal- larnun Hazine'ye devredılmesıne oy- bırlığı ile karar verdı Anayasa Mahkemesf nın dün Ah- MArkasıSa.1 Sü. 3'te jYHıriuı x \JIJ uıı fiıtMo' ^ luııa Refah Partisi lideri Neemettin Erbakan Ue DYP lideri Tansu ç^,^ b i r ^ s ü r e n ^ ^ ortay,^ ^ b i r ^ a ^ yargılama sürecinde de birieşti. Erbakan, Mecüs'teki en fazla sandalyeye sahip partisinin kapatüması, siyasetten yasaklanması ile büyük bir darbe yedi. tcraaüyla büyük tepldlereyol açan ortaklardan Tansu Çiller'in ise sonuçlanan Parsadan davası nedeniyle başı ağnyacak. İki davannı sonuçiaruıın Türidye'deld siyasi yelpazede yeni değrfimlere yol açmasma kesin gözüyle bakılıyor. Siyaseti din üzerine • 6. Sayfada ABD karardan rahatsız • 17. Sayfada Erbakan'a uçuncu yasak I 6. Sayfada 7ay 25 günde kapatıldı 7. Sayfada Fezlekeler yargıya gidecek 7. Sayfada Y a r g ı t a y , Ö r t ü l ü ö d e n e k ' t e Parsadan'ı suçlu bulcfu Çiller'e Yüce Divan yoluCÖreVİ kötüye kUİIanma' DYP'ye oy sağlayacağım öne sürerek Tansu Çiller'den para isteyen Selçuk Parsadan'ın cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Böylece Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten para veren Tansu Çiller haklanda görevı kötüye kullanma suçundan 12 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açılabilecek. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Yüce Divan'a göndenlebilmesi ıçin öncelıkle 55 milletvekilinin imzasıyla TBMM'de soruşturma açılması gerekiyor. • 5. Sayfada CHP: DOkunUİmazllğl kalkmall CHP, TBMM'de Tansu Çiller için yapılacak olası bir Yüce Dıvan oylamasmda DYP'ye destek vermeyecek. CHP Genel Sekreten Adnan Keskin "Çiller, Parsadan'a tüyü bitrnemiş yetimin hakkını verirken, ABD'ye para kaçınrken, yatlar alırken CHP'nin bilgisine mi başvurdu ki şimdi partimize sığınıyor" dedi. Adnan Keskin "Tansu Çiller'in fezlekesi gelirse tereddüt etmeden dokunulmazlığının kaldınlması için oy vereceğiz" diye konuştu. • 5. Sayfada ERBAKAN 'Avrupa'ya başvuracağız' • Erbakan, kendüeriiçin 'sürpriz' olduğunu belirttiği karan Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'negötüreceklerini açıkladt. Dava sonucunun 'vahim ve hatalı' olduğunu öne süren Erbakan, "Karann bir toz kadar değeri yoktur. Bunlar, sonuç iübanyla kapıda asüı levhanın bir kelimesinin değişmesine neden olur" dedu Tabanı olasıprovokasyonlara karşı uyaran Erbakan, karann, RP'nin tek başına iküdara gelmesinin 'tescili' anlamı taşuhğtnı söyledi M 17. Sayfada REFAHPARTİSİ Formül anyorlar • Syıllık siyasetyasağıyla karşı karştya kalaü NeemettinErbakan'ıyeniden TBMM'ye sokmak isteyen RP 'liler değişikformüller üreayorlar. Anayasamn 69. maddesindeki boşluktanyararlanmak isteyen Refah Partisi, birgrup milletvekilinin istifasıyla ara seçimi zorunlu hale getirmek istiyor. RP'liler, yapılacak ara seçimde bağımsız olarak aday olması beklenen Erbakan 'ın, hiçbirpartinin kurucusu olmadan TBMM'ye girmesini sağlamak istiyor. Bunun için 26 RP'linin istifa etmesigerekiyor. • 7. Sayfada TEPKİLER 'Karara saygı gösterümeli' Mesut Yılmaz: Üzücü bir olay... Anayasa Mahkemesi kararlan herkes için bağlayıcı kararlardır. Tansu Çiller Tümyetküilerin soğukkanlı davranması ülkeninyaranna olacaktur. Rtdvan Budak: Hukukun karanna saygı göstermek zorundayız- Mümtaz Soysal: Avrupa öyle istiyor diye, Türkiye'dekiyargı organlan başka türlü çalışmaz. Fuat Miras: Hukukun verdiği karan eleştirmemiz mümkürt değiL Yücel Sayman: RPdaha öncekiparti kapatmalara karşı çıkmamakgibi bir katktda bulunmuştu. • 7. Sayfada RP-FETHULLAH HOCA HfemET ÇETİMJMrm yam • 5, Sayfada ŞIMDI NE OLACAK? ÇMŞUKm 4. Sayfada LtDERLERlN SONU 111. Sayfada BORSA oDün 3384 Önceki 3294 MARK oDün 117.3OO Oncekı 117.OOO DOLAR oDun 214.5OO Önceki 213.5OO ALTIN oDun 2.0O5.0O0 Önceki 1.95O.OOO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tersi Karar Çıksaydı... Gazete bürolannda heyecanlı tıtreşımler. Çalışma duzenı Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 6. Ceza Daıresı uzerınde yoğunlaşıyor. REFAHYOL ortaklannın geleceği yargı masasında. RP kapatılacak mı? Sabahkı ızlenımler, hafta so- nunda karann çıkması kadar çıkmaması olasılığı üze- nnde gıdıp gelıyordu. • ArkasıSa. 17,Sü.l 'de B U G Ü N BİLİM TEKNİK Bilim •leceği ellrllyoı Cumhuriyet'le birlikte Savcılık karan geri cekti Yağmurdereli cezaevine girecek • Çankın Cumhuriyet Başsavcıhğı, avukat Eşber Yağmurderelı için verdiği ceza infazını tehır karannı gen çekti. 9 Kasım 1997 tarihinde, ceza infazı l yıl sûre ile tehir edilen ve cezaevinden ^aknan Eşber Yağmurdereli ıçın yakalama müzekkeresi çıkanldı. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY • ••Yeni Bir Dönem Ankara'da dün gözler iki yargı kurumundaydı: - Anayasa Mahkemesi... - Yargrtay 6. Ceza Dairesi... RP'nin kapatılmasına ilişkin dava saat 14.30'da ta- mamlandı. Anayasa Mahkemesi'nin 32. parti kapatma dava- sında RP'nin uzun süredır tartışılan kaderi bellı oldu: • Arkası Sa. 17,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog