Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYet kitap kulübü Içinizde Benzersiz Bir Meşale Taşımamz İçin TekAraç: KİTAP Turkocağı Cad. No: 39/41 (34334)Cağatoğlu/tetanbul Tot.(212)514 01 96 Fakş-(212)S14 01 95 CumhuriyetJ ır Mum Alevi Olarak 66nnemenin Yolu: KİTAP TiifkocağıCad.No 39/41 (34334)Caöaloğlu4stafitxjl W 1 2 ) 5 1 4 01 96 Faks:(212)514 01 95 74. Y1L SAYI: 26399 / 10OOOO TL (KDViçmde) KURVCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-199?) 16 OCAK 1998 CUMA C U M H U R l Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H t Z M E T İ Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları BÜLENT TANÖR'ün kitabı bugün Cumhuriyet 'le birlikte TEM katliamma adı karışanların geçmişi, olaym çete içi hesaplaşma olduğunu ortaya koydu Her yerdenSusurhıkçdayor Yarın karar alınabilir Refah Partisi davadan umudunu kesti • Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, RP'yle ilgili karann yann çıkacağım umduğunu söyledi. RP'de ise umutsuzluk havası egemen oldu. Partinin kurmaylan ilk defa, kapatılma karan verilmesi durumunda izlenecek politikalardan söz etmeye başladılar. Genç kuşak, RP'nin yerine kurulacak partinin başına Recep Tayyip Erdoğan'ı istiyor. RP'li Salih Kapusuz ise parti içindeki çekişmeleri yalanladı. ANKARA(CumtaııiyetBörosu)-Anaya- sa Mahkemesi'nin karar aşamasına gelme- si ve parti içi çekişmelerin su yüzüne çık- masıyla RP'de sinırler gerildi. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve yakın çev- resinin partinin kapatılmayacağı yönünde- ki ısrarlı açıktamalan parti içindekî paniği önleyemedi. Olası bir kapatılma karannı parti içindeki yenileşmenin aracı olarak değerlendirmek isteyen genç kuşak, bu amaç- la başlattığı tartışmayı sürdürürken; parti yönetimini "flo- göriisürfiikle w gerekli önlemJeri alrnamâkla" suçluyor- lar. RP'nın kapatılması durumundakurulacak yeni partinin liderliği için RecepTayyipErdoğan'ı düsünen genç kuşak, Necmettin Erbakan m da bu konuda ikna edileceğini sa- vunuyorlar. Erdoğan'a yakın bir milletvekili, RP'nin ka- patılması ve yeni partinin başına emanetçi bir genel baş- kanın getirilmesi durumunda büyük bunalım yaşanacağı- mArkasıSa.l7,Sü.3'te Ciller'in Yüce Divan hesabt DYP oylamada CHP'yegüveniyor • Ciller'in Yüce Divan'a gönderümesi için CHP ile temasa geçen ve TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada ANAP'ın tam kadro bulunmaması için hesap yapan DYP; RP ve BBP'nin desteğini cebine koydu. DYP yöneticileri; DTP, ANAP'a giden eski DYP'liler ve bağımsızlan dikkate alarak oylamada ancak 232 rakamına ulaşabileceğini iddia ettiler. DYP'lilerin, CHP'nin oylamaya girmeyeceğı konusundaki emin tavn dikkat çekti. M 17. Sayfada Yargıtay'dan yalanlama Çiller'in rüşvet tartışmalart • Yargıtay 6. Daire Başkanı Necdet Mutiş, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e, başbakan olduğu dönemde örtülü ödeneği amaç dışı kullandığı gerekçesiyle yargı yolunu açabilecek karar öncesinde mahkemeye yönelik baskılarla ilgili iddialan yalanladı. Mutiş, karann bozulması için daire üyelerine 500 milyar lira rûşvet teklif edildiği ve avukatın kızı Özden Mutiş'in, Çiller'in eşi Özer Ciller'in avukatıyla yakın ilişki içinde olduğu iddialanna gülüp geçtiğini söyledi. M 17. Sayfada Ölen de öldüren de çete bağlantüı TEM katliamında tetikçilik yaptıklan savıyla gözaltma alınarak sorgulanan özel timci polislerin verdiği biîgiler, olayın Susurluk bağlantısını ortaya çıkardı. Bahçelievler'de TIP üyesi 7 gencin öldürüldüğü davada Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı ile birlikte yargılanan Ahmet Ercüment Gedikli' ^r cinayete azmettirmek suçundan aranıyor. Ölenlerden Ayhan Fmdık'm ise Çatlı'nın eşi Meral Çatlı'nın da ortak olduğu Sultan Tekstil'in kuryeliğini yaptığı belgelenmiş, tetikçi olduğunu itiraf eden özel timci Cengiz Andırmak'm ise bir süre Mehmet Ağar'ın korumahğını yaptığı belirlenmişti. Katliamın nedeni uyuşturucu rantı Katliamın, Yüksekova-Yalova-Varşova hattından Avrupa ülkelerine dağıtılan uyuşturucu rantmın paylaşımı ile ilgili olduğu yönünde güçlü deliller elde edildi. Öldürülenlerin Sami Hoştan'la bağlantılarmın bulunması, olayın 'çete içi hesaplaşma' olduğu yönündeki görüşlere ağırlık kazandırdı. Cinayet zanlüanndan Selahattin Büyüköztekin'in Adana MHP davasında yargılandığı ve 200 yıl hapse mahkûm edildiği öğrenildi. Edirae Savcısı Ali Sami Arlı, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'ın, tek görgü tamğı Polonyalı Renata Wesolowska'nın da olaylann içinde olduğu yönündeki sözlerini yalanladı. HaberMerkezi-Edirne-tstanbuI TEM Otoyo- lu'nun 17. kilometresinde AvarTurİ2in'e ait oto- bûste 6 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma, Susurluk bağlantısını ortaya koydu. Katliamın Yüksekova-Yalova-Varşova hattından Avrupa ül- kelerine dağıtılan uyuşturucu rantmın paylaşı- rruyla ilgili olduğu yönünde güçlü deliller elde edilirken katliam emrini veren kişilerden biri olarak Çatlı'nın ortağı ve katliamcı arkadaşlann- dan Ahmet Ercüment Gedikli aranıyor. Gedikli ile Çatlı'nın arkadaşlıklan, 1970'li yıl- lann sonlannda faşıst katliamlann arttığı döne- me rastlıyor. Çatlı, genel başkanlığını BBP lide- n Muhsin YazKioğîu'nun yaptığı Ülkü Ocakla- n Derneği'nin 2. başkanlığını yürütürken Ge- dikli de faşistlerin Bahçelievler bölgesi sorum- luluğunu yürütüyordu. Ankara Bahçelievler'de 9 Ekim 1978'de 7 TlP'linin öldürüldüğü katliama katıldığı gerekçesiyle Abdullah Çatlı'nın yanı sıra Kürşat Pttyraz, Mahmut Korkmaz, Haluk Kırcı, Ünal Osmanağaoğlu ile bırlikte yargılanıp ceza alan Gedikli 'nin, cezaevinden çıktıktan son- ra Çatlı ile ortak iş yaptığı belirlendi. Gedik- li'nin Kırcı ile birlikte Kahramanmaraş katli- amında da önemli rol oynadığı ileri sürülmüş, an- cak bu iddia kanıtlanamamıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra devlet tarafindan yıllarca aranmasına rağmen bulunamayan Çat- lı'ylabuluşan Gedikli, özellikle ihracaata dönük faaüyetlerde bulunmuştu. Gedikli, 18 Temmuz 1991'de katliam suçlusu arkadaşı Kırcı ile bir- likte Promesse Tıbbi Malzeme ve Tekstil Sana- yii şirketini kurdu. Bu şirkete açık kimliği ile or- tak olamayan Çatlı'nın kardeşi Zeld ÇaÜı da Ali Rıza Önen, Uğur Akbaş adlı kişilerin yanı sıra ortak oldu. Şirket genellikle deviet hastanelen- nin açtığv ihalelere katılmasıyla adını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardım- cısı Nanuk Erdoğan'ın Promesse şırketinin ka- zandıgı bir ıhaledeki yolsuzluğu tespit etmesinin ardından 9 Mayıs 1994'te kaçınhp işkence ya- pılarak öldürülmesi, şüphelerin Gedikli ve Kır- M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Orgeneral Çevik Bir'in engellemelerine karşm Alman şirketi devreye girdi Kuşkuhı bügisayar ilıalesi Bordroyakan memurdan gözdağı: Genel grev Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu (KESK), dün yurt çapında gerçekleştirdiği "bordro yakma" eylemleriyle, yüzde 30'luk ücret zammı ve grevsiz-tophısözieşmesiz sendika yasa tas- lagını protesto etti ve "genel grev" uyansında bulundu. Eylem cer- çevesinde Eğfâm-Sen fstanbul 6 No'lu Şube üyeleri, Boğaziçi Uni- versitesi'nde maaşbordrolannı yaktılar (üstte). Eğitim-Sen 6No'lu Üniversiteler Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Kaya, "Bu gös- termelikyasa taslağına karşı çıkmak için 24 Ocak günü Ankara'da Başbakanhk'a yürüyeceğiz^ dedi. Ankara'da kitlesel basuı açıkla- ması düzenleyen KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Söz- cüsü Nânm Alkaya. "Kendi kaderimid kendimiz tayin etmek isti- yoruz. Bunun için toplusözleşme ve grev hakkunızı kullanmakta kararnyız" diye konuştu. Kamu çahşanlan Ordu'da ise polLs tara- findan engeOendL (Fotograf: İPEK YEZDANİ) • 4. Sayfada • Hava Kuvvetleri Komutanhğı'nda bügisayar iletişim ağının kurulması projesinin, ihaleye çıkma koşulu aranmaksızın tek kaynaktan 167 milyon dolara Alman Dasa firmasına verildiği ortaya çıktı. Projenin en fazla 80 milyon dolara mal olacağı ileri sürüldü. • Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in, ihale açılmasında ısrarlı olduğu ve bu amaçla projenin dosyasını yaklaşık iki ay masasında beklettiği bildirildi. • Bir'in ısrarlı tutumuna karşm, projenin tek kaynaktan gerçekleştirilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan geçen yıl yetki alındı ve ihale gerçekleştirildi. UU£ SUİBIUUİNOĞLirını habert • 5. Sayfada TBMM'DE KÖPRÜLÜ GÖREVDEN ALINDI • 11. Sayfada Edip Sakarya'yı anıyoruz tstanbulHaberSer- visi-Gazetemiz editör- lennden KayhanEdip Sakarya, ölümünün 4. yılmda anılıyor. 46 ya- şında aramızdan ayn- lan Sakarya için bugün saat 11.00'de Zincirli- kuyu'daki mezan başmda bir tören düzen- lenecek. Sakarya'yı anma törenine ailesi, yakınlan ve gazeteci dostlan katılacak. BORSA •QDün 3294 Öncekı 3285 MARK ODün 117.OOO Öncekı 116.7OO DOLAR Dün 213.5OO Öncekı 212.8OO ALTIN ODün 1.950.000 Öncekı 1.96O.OOO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hele 'Rejfmln Kalbi'ne Bakınız! Bir gazete haberi: "Öğrenci velileri derslerin iftarsaatlerine göre ayar- lanmasından şikâyetçi oldular. Okullarda 'ramazan programı' uygulanmasından yakınıyorlar. MArkasıSo.l7,Sü.rde Çfller'e îlk 6 onbaşı 9 darbesi DYP lideri Çiller 'şerefsiz Kayseri'de 101 milyon lira RECEPBULUT KAYSERİ - Kaysen 4. Ashye Hukuk Mahke- mesi, DYP Genel Başkanı Tansu ÇiDer'ın, Sam- sun mitinginde kullandığı. "şerefsiz onbaşı" söz- lerinden ötürü 101 milyon lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davacı Onbaşı İdris Çift- çi, "Köydeki amcam'Vah yavrum vah! Sen de mi şerefsiz oldun' deyince şoke oklum, dava açmak zorunda kaldım" dedi. onbaşı' sözünden ötürü para cezasma çarptınldı Kaysen Talas tlçe Jandarma Komutanhğı'nda görevlı Jandarma Onbaşı İdris Çiftçi'nin Kaysen 4. Asliye Hukuk Mahkemesı'nde açmış olduğu 101 milyon liralık manevi tazminat davasına dün devam edildi. Davacı Jandarma Onbaşı Idns Çift- çi. savunmasında. DYP lideri Tansu Çiller'in söz- lerinden dolayı mağdur olduğunu öne sürerek şun- lan söyledi: "Tansu Çiller'in onbaşı ketimesini MArkasıSa.l7,Sü.rde GUTVDEM MUSTAFA BALBAY RP Cin-ayeü... "Sayın Bakanım, 29.11.1996 Cuma günü Eskişe- hir'e birziyaretgezisiyaptım. EskişehirCezaevi'nde- ki Aczmendi arkadaşlann zor şartlarda olduğunu öğ- rendim. Bu durumun siz Sayın Bakanımıza iletilip ile- tilmediğini sorunca, 'Bakan Bey bizimle ilgilenirse eleştiri alır, zarar görür diye endişe ediyoruz ve sab- retmeye çalışıyoruz' dediklerini öğrendim. UArkosıSo. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog