Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Yaşamı Kısacık Bir Mum Alevi Olarak Görmemenin Yolu: KİTAP Türtocağı Cad. No: 38/41 (34334)Cağaloğkj/lstanbul Te(:(212)514 01 96 Faks:(212)51401 95 Cu mhuriye ÇumhurİYet fejtap kulübü İçinizde Bemersız I » Meşale Taşımanız İçin S . No: 39/41 (34334)CağaloğlıVistanbul Tel:g12)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26397 / 1OOOOO TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j 14 OCAK 1998 ÇARŞAMBA îsmet Sezgin: Çetenemaalnuş» Devlet Bakanı Aşık: Rcıponıbelbağlamayuu. Susurluk raporu MGK'ye gidecekANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakanlık Teftiş Kurulu'ncayaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucu hazırlanan Susurtuk raporu, devletin zirvesinde ele alınacak. Başbakan Mesut Yılmaz'ın Genelkurmay BaşkanlığYna da gönde- receği rapor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve hükümet ortaklan arasında görûşüldükten sonra kamuoyuna açıkla- nacak. Sızan ilk bilgilere göre raporda, devletin bazı kurumlannın yasalara da- yanmayan operasyonlar düzenledikleri ve bunun içın ülkücüler ile kanun kaçak- lannın kullanıldığı yer alırken; Başba- kan Yardımcısı İsmet Sezgin. "Bir yer- de düzen bozulunca, bunun sonucunda oJaylar olabüiyor. Devletin görevini gö- ren. ama devlet görevlisi olma\an kim- seterelbette bunun nemasını almakister- ler" dedi. Devlet Bakanı Eyüp Aşık ise "Kimse rapora bel bağjamasın. Bu ra- por yalnızca bugüne kadar konıışulan, yazılan, çüilenlerin resmiyete dökühne- sindenibarvttir" değerlendırmesıni yap- tı. Göreve gelir gelmez tam yetkiyle do- nattığı Başbakanlık Teftiş Kurulu Baş- kan Vekili Kuüu Savaş'ın kaleme aldı- fı Susurluk raporunu önceki günden bu yana inceleyen Başbakan Yılmaz, rapo- ru açıklamadan önce devletin zirvesine götürecek. Yılmaz'ın, öncelikle rapo- run bir kopyasını, TSK'yi de ilgilendi- ren bölûmler olduğu gerekçesiyle Ge- W Arkası Sa. 17, Sü. 3te CHP, eski TBMM Başkanı ve Emlak Konut yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacak Kalemli içm koıııisyoıı • TBMM'nin milyarhk koltuklan ile ilgili yolsuzluklan araştırmak için bir komisyon kuruluyor. CHP'li Önder Kırlı, "Salonun görkemi, çağdaşlığı. hırsızlığın kılıfı olabilir mi?" dedi. DSP grubu adına söz alan Hakan Tartan. DSP'lilerin zamanında Kalemli'ye gerekli uyanlan yaptığına dikkat çekti ve "Şimdi 12 milyon dolarlık işin, 40 milyon dolar olarak birilerinin kesesine girmesine göz mü yumacağız, hesap sormayacak mıyız?" dedi. TEM'DEKİ CİNAYET Eski özel otelin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda, eski Başkan Mustafa Kalemli dönemin- de ihale edilen Genel Kurul Salo- nu"nun yenilenmesi işiyle ilgili yol- suzluk savlannı araştırmak üzere ko- misyon kurulması kabul edildi. Ka- lemli, araştırma önergesinin kendi- si hakkında olmadığını belirterek id- dialan üzerinden atmaya çalışııken, "Bu pariamenter sisteme karşı bir oyundur. Parlamento bu ayuna düş- memetidir" dedi. CHP de', eski TB- MM Başkanı Kalemli, dönemin Ge- nel Sekreteri Necdet Basa ve Emlak Konut yöneticilen hakkındaki suç duyurusunu bugün yapacak. ANAP, DYP, RP ve BBP'nin, TBMM Genel Kurul Salonu'nun yenilenmesi işin- deki yolsuzluk ve usulsüzlük savla- n ile ilgili olarak Meclis araştırma- sı açilması yönündeki önergeleri dün Genel Kurul'da ele alındı. Başkanlık adına ilk sözü alan RP'li TBMM Başkanvekili Yasin Hatiboğlu, mıl- letvekillerinin dokunulmazlık zırhı- na sahip olduguna dikkat çekerken. "Ama Meclis'in dokunulmadık yeri kalmadj. Meclis'in onunına sahip çı- kabilmek için Meclis araşnrması ortağıçıktı • Edirne'de 6 kişinin otobüste öldürûlmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan biri polis, biri özel tim emeklisi iki kişinin de aralannda bulunduğu 7 kişinin sorgusu devam ediyor. Katliamı soruşturan Edirne Cumhuriyet Savcısı Ali Sami Arlı, gözaltındaki özel timci Cemi! Andırmak'ın, Çalışkan Oteli'nin ortağı olduğunun belirlendiğini söyledi. • Içişleri Bakanı Başesgioğlu, TEM katliammdaki olayda 2 polisin yer almasının ve yaşayan bir tanığın önemli deliller olduğunu söyledi. Operasyonlarda yakalanan 4 silahın, balistik inceleme sonunda olayda kullanılmadığı anlaşıldı. • Gözaltında artış olabileceğini belirten savcılık, tek görgü tanığı Polonyalı Wesolowska'nın zanlılarla yüzleştirilmek üzere Türkiye'ye çağnlmasının mümkûn olmayacağını, fotoğraflann gönderilerek bilgisine başvurulabileceğini söyledi. • 3. Sayfada açılmalı ve olayda künkrin sorumhı- luğu varsa ortaya çıkmabdır" dedi. Millervekillerini, iddialann üzerine gitmeye çağıran Hatiboğlu. "Eğer bu işin üzerine gküp gereği yapılmaz- sa, birfleri 'durumdan vazife çıkar- mak için' harekete geçer" diye ko- nuştu. Hükümet adına söz alan Em- M Arkası Sa. 17, Sü.3'te Önceoruç terörü, sonra polis dayağı Malatya tnönii Üniversitesi öğrencisi Ümit Cihan Tarho'nun oruç tutmadığı gerekçesiyle gerici faşistier tarafindan katiedilmesini protesto etmek için Kadıköy Meydanı'nda toplanan öğrencilere polis saldırdj. Özgür Aübm gazetesi muhaMrinin de aralannda bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi döverek gözalüna alan polis, gazetecfleri de tartaklayarak tehdit etti. Otobüsierde dövülen öğrencileri görüntülemek isteyen gazeteci ve kameramanlan kalkanlanyla engeDeyen polisler, basuı mensuplanru Atatûrk he> kelinin üzerine çıkardı. (Fotoğraf: ALPER TURGUT) SUNGURLU UZLAŞMAMADA DlRENlYOR I 4. Sayfada BAKL İZLENtMLERİ Azerbaycan'da sert muhalefetLEYLA TAVŞANOĞLU BAKÛ - Azerbaycan'ın başkenti Bakû'da kaldı- ğımız günlerde muhalefet partilerinın liderlenyle bir araya gelıp uzun uzun görüşme fırsatı bulduk. Eski Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Halk Cephe- si'nin (AHC) lideri EbuKeyz Eİçibey'le, Bakû'ya döndükten sonra geçici olarak yerleştigi. kentin dış mahallelerinden birindeki mütevazı evinde görüş- tük. Müsavat Partisi Genel Başkanı İsaGamber'le konuşmamız ıse parti merkezınde gerçekleşti. Her iki muhalefet lideri de Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev iktidanm sert bir dille eleşrirerek, "iktidar- daki herkesüı rüşvet yediğini ve rüşvete hayat kay- nağı gibi baküklannı" söylüyordu. Gerek Elçibey. gerekse Gamber bugün için Azerbaycan'da de- • Arkası Sa. 17,Sü.3 'te EbulfeyzElçibe\ • Ebulfeyz Elçibey ve Isa Gamber, Haydar Aliyev iktidanm çok sert eleştiriyor. Elçibey, Aliyev'i darbeci olmakla suçlarken Gamber de iktidann rüşvete hayır diyemediğini vurguluyor. METRO BAŞKA BAHARA KALDI • 3. Sayfada RP 4 DE KAPATILMA PANİĞl • 5. Sayfada HALTERCİMİZ DOPİNGLl ÇIKTI BORSA ûDun 3413 önceki 3198 1 Spor'da DOLAR û212.300 Ûncekj 212.100 MARK oDun 117.000 Ûnceto 117.000 ALT1N 0Dun 1 922 000 önceto 1.915.000 GUNCEL CLNEYT ARCAYLREK •••Isimler, Mutlaka Küçük kıyamet koptu, büyük kıyametin günü belli değil. Başmüfettiş Kutlu Savaş, altı ay süren uzun ne- fesli bir çalışmanın ürünü olan -bir gazetemizin tanı- mına göre- "tarihi raporunu " Başbakan Yılmaz'a ver- di. Küçük kıyamet! Yılmaz'ın raporu okuduktan sonra devlet sırrı gör- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Baykal: Hükümet görevini yapsın • CHP lideri Deniz Baykal, Başbakan Yılmaz'ın enflasyonla mücadele için güvence istemine karşı çıktı. Baykal, "Yılmaz, CHP muhalefetine şükredeceğine, daha da ver diyor" diye konuştu. • Baykal, partisinin grup toplantısında son gelişmeleri değerlendirirken Yılmaz'ın enflasyona karşı yeni adımlar atacağını belirttiğini, şimdiyse mücadeleyi sürdüremem demesinin yanlış olduğunu söyledi. 1 1 1 . Sayfada IKYB HEYETİ ANKARA'DA Talabani'y^ PKK uyarısı• Türkiye, IKYB'yi PKK konusunda uyardı. Türk heyeti, Kürt gruplar arasındaki çatışmalardan PKK'nin kârlı çıktığını, bölgede istikrann sağlanması için uzlaşma görüşmelerinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Kuzey Irak'taki rakip Kürt gruplanndan Irak Kürdistan Yurtse- verler Birliği'ni (IKYB) PKK ile iliş- kileri konusunda uyararak "Terör ör- giitüyle biriikte ohnayı sürdürürse- niz, siz de yanarsuuz" mesajmı ver- di. ABD'nin IKYB'ye baskılan so- nucunda gerçekleşen Türkiye-IK YB görüşmeleri sırasında. Kuzey Irak'ta banşın sağlanması için başlatılan 'Ankara süred' toplantılannın sür- dürülmesi gündeme geldi. IKYB'nin Washington Temsilci- si Bahram Salih başkanlığmdaki bir IKYB politbüro heyeti, dün Dışişle- ri Bakanlığı'nda temaslarda bulun- du. Türk tarafının Ortadoğu Daire- si 'nden Büyükelçi Aykut Çetirge ta- • Arkası Sa. 17, Sû. l'de ALMANYA PKK'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ SAYMIYOR • 5. Sayfada C U M H U R Î Y E T ' İ N K 0 L T C R H 1 Z M E T İ Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları (1918-1920) BÜLENT TANÖR Kurtuluş Savaşı tarihimizde Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı (23 Nisan 1920) arasında geçen zamana 'Kongreler Dönemi' denir. Du dönemde Anadolu ve Trakya'daki işgal girişimlerinin haksızlığına karşı büyük bir direnme başlar. Yapılan yirmiden çok kongre, açıkça birer 'siyasal iktidar' çekirdeğidir. Bunlar, bölge halkının siyasal yazgısını belirleyici kararlar almışlar, kanunlar çıkarmışlar, yasama ve yürütme organları gibi devlet yetkilerini kullanmışlardır. Bu kongreler, Kurtuluş Savaşı tarihimiz içinde; Kars, Ardahan, İzmir, Balıkesir, Erzurum, Nazilli, Alaşehir, Muğla, Sıvas, Edirne, Lüleburgaz, Afyon, Pozantı (Adana) kongreleri olarak sıralanırlar. ü günleri yaşayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bu kongreleri "dağlarda yakılan çoban ateşleri"ne benzetmiştir. Bülent Tanör'ün titiz ve uzun araştırma sonucu hazırladığı bu kitap, özellikle öğretim çağındaki gençlerimizin okuduklan 'Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitaplanna yardımcı olacak bir çalışmadır. Cuma günü Cumhuriyet 'le Uzakdoğu krizi Türkiye'yi etkiliyor -f Deride düşüç f Ham deri ticareti I önemli ölçüde jj[ etkilendi. Güney Kore'nin dünyanın en büyük ham deri tüketicisi olması, fiyatlarda yüzde 50-30 arasında düşüşlere yol açıyor. Tekstil / Asya ülkelerinin / paralanndaki ^ l düşüşlerbu ülkelerden ihraç edilen ürünlere fiyat avantajı kazandırdı. Türk tekstilinin aynı pazarda rekabet şansı azalıyor. J Deniz ticareti Türk yüklerinin çok büyük kısmı Uzakdoğu'ya taşınıyor. Denizcilik firmalan da gemilerini Asya ülkelerine kiralamaktan vazgeçmeye başladı. vOtomotiv /t Dünya otomotiv £ X sektöründe etkin I olan G. Kore, Endonezya ve Tayland'ın yaşadığı ekonomik krizin piyasalara olumsuz yansıması uzun vadede etkili olacak. m Bilgisayar V îthal edilen I bilgisayarlann ^J fiyatlannın düşmesi pazarlama ağını Türkiye'de kuran firmalan güçlendirecek. I 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog