Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

"MANŞETTEN İNMEYİN" İJP 107.4 Cumhuriyet "MANŞETTEN İNMEYİN" *^P 107.4 74. YIL SAYI: 26396 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13OCAK1998SALI Teftiş Kurulu'nun 300 sayfalık Susurluk raporu Başbakan'a sunuldu Ydmaz'a 27 öneıi• Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanvekili Kutlu Savaş, 6 aydır sürdürülen soruşturma sonucunda hazırlanan Susurluk raporunu Başbakan Mesut Yılmaz'a sundu. Devletin çıkar ilişkilerinden anndınlması için istihbarat ve güvenlik kurumlannda temizlik önerilen raporda, DYP lideri Tansu Çiller'in başbakanlığı sırasında, silah alımı için örtülü ödenekten yaklaşık 50 milyon dolarlık ödeme yaptığı saptamasına da yer verildi. • Kutlu Savaş, Başbakan'ın, raporun içeriğinden memnun olacağını sandığını vurgulayarak "Çok açık şekilde önerilerimizi yaptık. Başbakan Yılmaz'ın değerlendirmelerini bekliyoruz. Rapor, okunabilecek kadar kısa, konuyu anlatacak kadar uzundur" dedi. 'Durum saptaması ve çözüm yollan' konusunda 27 öneri getirilen Susurluk raporuyla ilgili olarak Başbakan Mesut Yılmaz, yeni gelişmelerin olabileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca 6 aydır sürdürülen soruşturma sonucunda hazırlanan Susurluk raporu, Başbakan MesutYıimaz'a sunuldu. Yılmaz, 3 bölüm ve yak- laşık 300 sayfadan oluştuğu öğrenilen raporu in- celedıkten sonra geregini yapacağıru açıkladı. Yıl- maz, "Yenigeüşmeterolabilir" dedi. "Durumsap- tanusı ve çözüm yoüan" konusunda 27 öneri ge- tirilen raporda, DYP lideri Tansu Çüler'in başba- kanlığı dönemınde silah alımı için örtülü ödenek- ten yaklaşık 50 milyon dolarlık ödeme yapıldığı saptamasına yer verilirken. devletin çıkar ilişkile- rinden anndınlabilmesi için istihbarat ve güven- lik kunımlannda "temiztik" öneriliyor. Başba- kan Yılmaz'ın REFAHYOL hükümeti dönemin- de "uydurma bir inceieme yapıldığınr belirttiği Susurluk olayıyla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca sürdürülen soruşturmanın raporu ta- mamlandı. Başbakan Yılmaz, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanvekili Kutlu Savaş'ın raporu dün sabah kendisine ilettiğini belirterek, inceledikten A N A Y A S A M A H K E M E S İ İ H T İ Y A T İ T E D B İ R K O Y D U RP'ye yardmıa engel• Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Dinçer, Yargıtay Başsavcısı Savaş'ın başvurusu üzerine, RP'ye yapılacak Hazine yardımına konulan ihtiyati tedbir karannın oybirliği ile kabul edildiğini belirtti. Dinçer, "Mahkememiz parti kapatma davasında ilk kez böyle bir karar aldı" dedi. • Yardımın ödeme tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle RP de dahil hiçbir partiye yardım verilmedi. Yardımla ilgili bütün hazırhklan yapan Maliye Bakanhğı, ihtiyati tedbir karan üzerine Ziraat Bankası'na ödeme emri vermedi. Yardımın 1-2 gün içinde RP dışındaki partilere ödenmesi bekleniyor. • 5. Sayfada CHP'DEN MUSTAFA KALEMLİ'YE ÇAĞRI 'Malvarlığını açıkla' • DYP'li TBMM Başkanvekili Kamer Genç, "Bu kadar iş çıktıktan sonra Kalemli malvarhğmı açıklamalı" derken CHP'li Sabri Ergül de, "1983'te arabası bile olmayan Kalemli'nin bugünkü malvarhğının kaynağını açıklaması gerekir" dedi. • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı llhan Mesutoğlu, TBMM'deki usulsüzlûk savlanyla ilgili olarak tartışmalara yol açan bir rapor hazırlayan Sayıştay denetçilerinin tanık olarak ifadelerine başvuracaklannı söyledi. • 5. Sayfada sonra gereğini yapacağını bildirdi. Yılmaz, 120 sayfadan oluşan raporun ekleriyle birlikte çok kapsamlı olduğunu behrtirken, Çiller'in başba- kanlığı döneminde örtülü ödenekten silah alımı için ödeme yapıldığı iddialan konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Hükümet ortaklanna raporun gönderilip gönderilmeyeceği yönündekı bir soru- ya Yılmaz. "O bizim iç mesele- miz" derken, yenı davalar açıl- masının söz konusu olup olma- yacağının sorulması üzerine, "YenigetişmeieroiabUir'' dedi. 3 bölüm ve toplam 300 sayfa- dan oluştuğu öğrenilen raporun yalnızca durum saptaması de- ğil, çözüm yollanna götürme niteliği taşıdığı da belırtildi. Cumhuriyet'in soruiannı ya- nıtlayan Kutlu Savaş, Başba- kan'ın raporun içenğinden memnun olacağını sandığını vurgulayarak, "Çok açıkşekflde önerilerimizi yapok. Başbaka- nın değertendirmesini bekliyo- ruz. Rapor, okunabilecek kadar kısa, konınu anlatacak kadar uzundur" dıyekonuştu. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü AhatAndkan, Bakan- lar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, raporun ku- rulda görüşülmediğini, ancak ilk toplantıda gündeme gelece- ğini söyledi. Andıcan, "Devle- tin giivenliği açKindan sakınca- h olmayan bölümler -biiyük bir lasmı öyle- açıklanacaknr" de- WArkasıSa.l7,Sü.4te BAKANLAR KURULU ' Açhk grevi dış kaynaklı' • 54 gündür dönüşümlü olarak açhk grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin istemleri Bakanlar Kurulu'nda reddedildi. Mahkûmlann istemlerinin insani koşullann düzeltilmesi değil, propaganda amaçlı olduğu belirtildi. • Hükümet Sözcüsü Ahat Andican, mahkûmlann istemlerinin karşılanmaması karan aldığını belirterek cezaevlennde insani yaşam koşullannın sağlanması konusunda hükümetin gerekenleri yaptığını söyledi. • Barolar ve Avukatlık Yasası'nda yeni düzenlemelere gidileceğini anlatan Andican, hazırlanan yasa tasansında barolarda daha bağımsız bir yapılanmaya gidilmesınin öngörüldüğünü kaydetti. Andican, illerde baro kurulabilmesi için gerekli üye sayısının 15'ten 30'a çıkanlacağını belirtti. • 11. Sayfada ERZURUM CEZAEVİ 13 kişinin durumu ağır • Erzurum Özel ve E Tipi cezaevlerinde 170 siyasi tutuklu ve hükümlünün sürdürdüğü açlık grevi 54. gününe girdi. 13 tutuklu ve hükümlünün durumunun ağırlaştığı bildiriliyor. Eylemi sona erdirmek için Erzurum'da incelemelerde bulunan ÖDP heyetinin cezaevinde saldınya uğradığı, heyetin sürekli tehdit edildiği öne sürüldü. • 4. Sayfada Kudüs ve Amman'da kar tsrail ve Ürdün'e yağan kar yaşamı durdurdu. Senenin 12 avı çöl sıcağı yaşaj an Kudüs ve Amman beyaz bir örtü * W H h kahrken bu kentteki okullar da tatil edildi. Kar özcBkle Golan Tepeleri'nde yollan kapadı. İ rdün'ün yüksek kesimkri olan Golan Tepeleri'nde kar kalınlığmın yanm metreyi bulduğu bildirüiyor. • 10. Sayfada SOĞUK HAVA TÜM YURDU ETKİLtYOR • 10. Sayfada RP'li başkan, savcıya verdiği yazılı savunmasında suçlamalan reddetti Erdoğan DGM'de ifade verdi • Siirt'te yaptığı bir konuşmada "Camiler kışlamız, • Üç avukatıyla tstanbul DGM'ye gelen Erdoğan, minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz olacak" hakkındaki suçlamalan reddederek Siirt'te okuduğu şiirin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan tstanbul Ziya Gökalp'e ait olduğunu belirtti. îfadesinde düşünce Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, özgürlüğünü savunan Erdoğan, "halkı din, dil, ırk, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne ifade verdi. mezhep gözeterek kışkırtmakla" suçlanıyor. • 11. Sayfada Venüs üzerinden Satürn 'eyolculuk • Satürn'e doğru yol alan Cassini uzay aracı saatte 109 bin km hızla Venüs'e yaklaşıyor. Venüs'e ulaşıp errafında bir yörüngeye oruracak olan Cassini daha sonra Dünya'ya yönelecek ve Satürn'e doğru gidecek. CHICAGO(AA)-Satüm Projesı için geçen yıl 15 Ekim'de uzaya fırlatılan Cassini aracının saatte 109 bin 200 kilomet- re süratle Venüs'e doğru yol aldıği ve Venüs'e 26 Nisan'da varmasının beklendiği bildirildi. Cassini Projesi konusunda bilim adamlannın son raporlanna göre çok iyi durumda olan araç, 2 metre çapında 4 metre uzunluğundaki anteni süreklı Güneş'e çevnli olarak yol alıyor. Şu sıralarda Venüs'e 27 mil- yon kilometre uzaklıkta olan aracın, Venüs'e u- laştıktan sonra errafında döneceği ve yeniden Dünya'ya doğru yönele- ceği belirtiliyor. Dün- ya'nın yakınından 1999 yıhnda geçerek Satürn'e doğru yol alacak olan araç, 2004 yılında da Sa- türn'e ulaşarak araştır- malara devam edecek. Proje ekıbı bilim adam- lan, 20 yıl önce uzaya fir- latılan Voyager aracının hâlâ Güneş Sistemi'nin dışında yo- luna devam ettiğini ve zayıf sinyaller gönderdiğinı kaydedi- yorlar. Cassini aracının, görevi bittikten sonra muhtemelen bir süre Satürn ile en büyük ayı olan Titan'ın arasında kala- cağı veya başka gezegenlere doğnı yol alacağı bildiriliyor. Bi- lim adamlan, Cassim'nin uzayda en az 200 yıl kalabilecegi- ni tahmin ediyorlar. Satürn Projesi için hazırlanan araç, adı- MArkasıSa. 17,Sü.9'da TEMKATLİAMI Edirne'de 7 gözaltı• Edirne-lstanbul TEM otoyolundaki katliamm failleri olduklan öne sürülen ve aralannda biri emekli iki polisin bulunduğu 7 kişı Tekirdağ'dagözaltına alındı. tSTANBUL / TEKİRDAĞ (Cumhuriyet) - Edime-Istan- bul TEM otoyolunda 6 kışının öldürülmesı, 2.5 milyon dolar paranın gasp edılmesi olayı- nın faıllen olduklan öne sürü- len ve aralannda bin emeklı ı- ki polisin bulunduğu 7 kışı dü- zenlenen operasyonla gözaltı- na alındı. Tekırdağ Cumhun- yet Başsavcısı AH Sami Arh kathamın Batılı ve A\ar Tu- rizm fırmalan arasında eroın sevkıyatı sonrası yaşanan hu- sumetten kaynaklanmış olabi- leceğini belirterek. '•Bu kam- am, besaplaşmanın ürünüdür. Rekabetten doğan husumet olabilir" dedi Istanbul ve Edirne polisı uzun süredir yü- rürtüğü soruşturmanın ardın- dan TEM'deki kathamın çö- zümüne yönelik büyük bir mesafe kaydetti Katliam ile ilgili olarak Istanbul 'da Önder Topbaş adlı polıs memurunu yakalayan polıs bu kışının ıfa- desı doğrultusunda Tekir- MArkasıSa. 17, Sü. 9'da MALATYA ? DA ORUÇ CİNAYETİ 5 faşist tutuklandı• Oruç tutmadığı gerekçesiyle faşistler taranndan bıçaklanan Inönü Universitesi öğrencilerinden Ümit Cihan Tarho'nun ölümünün ardından olayla ilgili 6 öğrenci çıkanldıklan mahkemede tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Tarho'nun arkadaşı olduğu bildirildi. Tarho'ya bıçakla saldırdığı öne sürülen Kadri Kılıç ile olaya adı kanşan Bedri Yaylagül hakkında da gıyabi tutuklama karan çıkanldı. • 4. Sayfada Firkateynler teslim edildi • Türkiye ile ABD arasında üç yıla yakın bü- süredir devam eden firkateyn anlaşmazlığı bittı. Perry sınıfı üç fırkateyn Güney Carolina'daki donanma üssünde Türk yetkililerine teslim edildi. Türkiye fîrkateynlerin yanı sıra Sea Hawk modeli 4 helikopter ve silah sistemlerini de aldı. • //. Sayfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bu Hükümet, Bu Destekle... Bizim siyasetçilerin ilginç bir özelliği var. Sonuç vermeyen, ama kamuoyunu günlerce uğ- raştıran parlak senaryolar yazabiliyorlar. Çoğu önerilerinin içeriği, üzüm yemeyi değil, bağ- cıyı dövmeyi hedef alıyor. Olumlu sonuç alınamayacağını bile bile kimi öne- rilerde bulunurken asıl amaçlan karşı partiyi kamu- oyunda ters düşürmeye çalışıyor. MArkasıSa.l7,Sû.l'de Cumhurbaskanlığı Azerbaycan'da seçim kargaşası • Azerbaycan'da bu yıl yapılması planlanan cumhurbaskanlığı seçimleriyle ilgili olarak kesin bir tarih belirlenmedi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in her an seçimleri ıptal edebileceği belirtiliyor. Muhalefet ise, seçimlerle ilgili olarak tüm çalışmalanna hızla devam ediyor. Yapılan araştırmalar Elçibey'in Gamber'den şanslı olduğunu gösteriyor. ifYU» HVŞANOâjraB Utarf • //. Sayfada BORSA Dun 3199 Öncekı 3587 DOLAR ODun 212.100 Öncekı 211.200 MARK ODun 117.000 Öncekı 116.000 ALTIN ODun 1.915.000 Öncekı 1.915.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Umut Yolcuları Aydan'ı toprağa verdik Siyavuş'un son yolculuğunda basketbol camiasının ya- nı sıra Faruk Süren, Süleyman Seba, ai- lesi ve yakınları vardı. • Spor'da Asya yoğun bakımda Uzakdoğu'da ya- şanan mali kriz yedinci ayını doldurur- ken, ülke ekonomilerinde olumlu geliş- menin görülmemesi, krizin her gün baş- ka ülkenin ekonomisine hasar vermesi dünyayı tedirgin ediyor. • 7. Sayfada • •• 1993 yazıydı. Fas Denizyollan'naart Bismillah adlı fe- ribotla Ispanya'nın Algeciras ümanı'ndan demir aldık. Cebelitank'ı geçip Fas'ın Tanca kentine ulaşacağız. Hava nasıl sıcak, rüzgâr nasıl şiddetli... Yolculann tümüne yakını Avrupa'nın çeşrtli kentlerin- de çalışan Faslılar. Erkekler parlak şişeli parfümleri bir- birine püskürtüp kahkahalar atıyorlar. Kadınlar üçlü- beşli toplanmış sohbette... Kimi renkli çarşaflarla ba- MArkasıSa. I7,SH 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog