Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

"MANŞETTEN INMEYIN" Cumhuriyel "MANŞETTEN INMEYIN" 74. YIL SAYI. 26395 / 100000 TL (KDViçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12OCAK 1998 PAZARTESİ Yılmaz, 'hukuk yılı' ilan ettiği 1998'de yargıyı devre dışı bıraktı Ozeflestirıne icin yargıyok sayddı• 10 milyar dolarlık özelleştirme yapma hedefini gerçekJeştirmek isteyen Mesut Yılmaz hükümeti, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlannı uygulamama yolunu tercih ediyor. • Özelleştirme Yasası'nın iptal edilen hükümlerinin yerine getirilen düzenlemelerin de anayasaya aylan olduğu belirtiliyor. Ancak hükümet, özelleştirme programıyla uluslararası tekellere yol açıyor. BANU SALMAN/FARUK ATAAY ANKARA - Başbakan Mesut Yilmaz. ortaidanyla yaptığı zır- ventn ardından 1998'i "hukuk yılı" ılan etmesine karşın, 10 milyar dolarlık özelleştirme he- defini ortaya koyarken yarguun verdiği iptal ve yürütmeyi dur- durma kararlannı yok saydı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'ın özelleştirmelenn sa- kıncalanna dikkat çekerek Ba- kanlar Kurulu'nda oluş.turuldu- ğunu açıkladığı komisyondan da bugüne dek bir sonuç alına- madı. Özelleştirme Yüksek Ku- rulu'nda Anayasa Mahkeme- si'nin iptal karan doğrultusun- da venlen mahkeme kararlan- nm uygulanmaması benimse- nerek anayasa delindi. Siyasal iktıdarlann. 1985 yılından bu yana çıkardıklan özelleştirme yasalan, anayasanın "devletieş- tinne"yi düzenleyen 47. maddesıne göre değerlen- dirme yapan Anayasa Mahkemesi 'nden döndü. Ana- yasanın devletleştırme için belırledığı, "gerçekdeğer üzerinden yaptfır" ve "usul ve esaslan yasayla belir- lenlr" ılkelerini temel alan Anayasa Mahkemesi, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası'nı. değer tespiti ve ihale yöntemlenni belırieme yetkisinin Özelleştirme Ö z e l l e ş t i r m e t a r t ı ş ı l ı y o r TEKEL neden yabancıya satılıyor? • Türkiye Ziraatçılar Birliği Başkanı Ibrahim Yetkin, TEKEL'in devrinin "peşkeş" anlamına geldiğini söyledi. Ibrahim Yetkin "Bu işlem, devleti küçültme adına yapılan, ama birilerine hiimet eden, birilerinın farkJı bir biçimde karnrnı doyuran bir oiay** dedi. MERtHAK İZMİR - TEKEUin, iki önemli markasını ve Akhi- sar'daki fabrikasınj vererek British American Tobacco (BAT) ilegirdiği ortaklıkta azınlık hissesine sahip ol- ması kafalan kanştınyor. OrtakJıgın getirdiği şartla- Idaresi'ne verilmesi nedeniyle iptal etti. Kasım 1994 - Nısan 1997 arasında 4046 sayılı yasaya dayanıla- rak yapılan özelleştırmeler, idare mahkemelerince art arda iptal edilirken Anayasa Mahkemesi'nin ip- tal ettığı 4046 sayılı yasa yenne çıkanlan 4232 sayı- lı yasada da yüksek mahkemenın iptal gerekçelerine uyulmadı. Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin kara- nna karşın, değer tespiti ve ıhale yöntemlenni belirle- me yetkısinı elınde tutmak- ta ısrar etti. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi' nin daha önce verdiği kararlar dogrultusunda değerlendir- me yapan hukukçular, yeni hükümlere göre Nisan 1997 tarihinden sonra ya- pılan özelleştirmelenn de iptal edileceğine dikkat çe- kiyorlar. Mahkeme kararlannı uy- guiamayan Özelleştirme tdaresı Başkanı Uğur Ba- yar. iptal kararlannı uygu- lama yetkisinin ÖYK 'de ol- duğunu ileri sürerek cezai sorumluluktan kurtulmaya çalıştı. ÖYK'nm aralık ayındakı devn gerçekleştı- rilen özelleştirmelenn yar- gıya karşın geri alınmama- sı yönündeki kararla hükü- met "hukuksuzluk r 'ta ısrar ederken DSP kanadı da yalnızca devri yapılmamış özelleştirmeler için mah- keme kararlannın uygulanacak olmasına ses çıkar- madı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevıt'in ÖYK toplantısının yansında çıkarak karann altına imza at- J7,Sü.4'te ra göre TEKEL'in, şirket- ten sigara fabrikası ve Sam- sun ile Yeni Hannan siga- ralannın isim haklu için aJacağı 140 milyon dolar- dan 134 milyon dolannı or- taklık bedeli olarak şirkete devretmesi gerekiyor. Tür- MArkasıSa.l7,SiL5'te vstları Onat Kutlar'ı unutmadıThe Marmara Oteli'nin kafesine konulan bir bombanın patlaması sonucu agır yaralanarak 13 giin komada kaJdıktan sonra yaşamını yitiren gazetemiz yazan Onat Kutlar dün ölümünün 3. yıldönümünde Aşiyan'daki mezan başında anıldı. Kutlar'uı çok sayıdaki sanatçı ve gazeteci dostiannın da kaüldığı anmada konuşan annesi Meliha Kutlar, olayın faillerini vakaJanmamtş saydığını ve ola>ın, faiii meçhuller arasma sokuimasnun daha doğru olacağını söyledi. ÖDP Genel Başkanj Ufiık Uras ise Türkiye'de siyasetin ar damannın çatladığı bir ortamda yasandıgını söyleyerek, Kutlar'ın katledilmesine sessiz kalmmamasını istedi. Şair ve gazetemiz yazan Şükran Kurdakul ile şair ve yazar Kemal Ozer de Kutiar'ın yaşam, sanat ve külrür anlayışı ile katkılannı vurguladılar. Anma>a katılanlar arasında eşi Filiz Kutlar'ın yanı sıra TGC Başkanı \ail Giireli, gazetemiz genel yayın yönetmeni Orhan Erinç, müessese miidürümüz L stiin Akmen, sanatçı Kornet, Genco ErkaL Berhan Şimşek, Rutkay Aziz, gazetemiz yazan Hüseyin Bas, ÖDP Istanbul İl Başkanı Mchmet Ata> ve pek çok dosru da bulundu. Kutlar için u Onat Kutlar Sahnesi" oyunculan Bağcılar Kültür Merkezi'ndc bir anma töreni düzenledi. Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar'uı da katıldığı törende, halk müzrği dinlentisi, dia gösterisi \e mizansen gösterilerinin vanı sıra bir dizi etkinlikyer aldı. (UĞUR ĞÜNYÜZ) CHP Yûmaz'ın isteğini Baykal reddetti • CHP. Yılmaz'ın. enflasyonla mücadele için biryıllık seçime gidilmemesi koşulunu reddetti. Yılmaz, IMF'nin istekleri dogrultusunda radikal kararlar almak için bir yıllık süre istemişti. CHP lideri Baykal'ın "peşin destek yok" tavnnı yannki grup toplantısında yinelemeyi düşündüğü belirtiliyor. • 5. Sayfada TGS RAPORU Ençok gazeteci hapseden ülkeyiz • 1997'de, gazetecilere yönelik 10 silahlı, taşlı saldın yapıldı. 1 radyo sahibi öldüriildü. 143 gazeteci dövüldü ve tartakJandı, 211 gazeteci ve yazar gözaltına alındı. Geçen yıl 27 gazete, radyo, televizyon binası ve aracına saldın yapıldı, 3 kitabevi tahrip edildi.B //. Sayfada Ali Ulvi by-pass ameliyatı oldu Haber Merkezi - Karikatür- cümüz Ali Ulvi, Florence Nigh- tingale Hastanesi'nde başanlı bir by-pass ameliyatı geçirdi. Üç daman degiştirilen arkada- şımızın bugün yogun bakım- dan çıkanlacağı bildinldı. BASK£TBOL DÜNYASI AYDANSlYAVUŞ'U YlTÎRDimSpor'da VAKIFLARLA İLGÎLl BlRTEBLlĞrlD/mH» AYBAYm yaa8l • İl. Sayfada Istanbul-Samsun seferini yapan Şanlmrfa uçağı tarlaya saplandı 73 Msi ölümdendöndü• Olumsuz hava koşullan tüm yurdu etkisi altına aldı. Istanbul'dan dün saat 14.00'te 68 yolcu ve 5 mürettebatla havalanan '"Şanlıurfa"' yolcu uçağı, Samsun Havaaianı'na iniş yapamadı. Havada bir tur atan uçak, 1600 metrelik pistin ortasına ınmek istedi. Havamn sisli ve yağışlı olması nedeniyle kayan uçak pistten çıkarak araziye saplandı. • Kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldınlan kaptan pilot Hikmet Işbuyuran, uçagın toprak yığmına saplanmasıyla büyük bir facianın önlendiğini söyledi. Kazayı ufak sıynklarla atlatan yolcular, mucize eseri kurtulduklannı, yaşamlannı pilotlara borçlu oldukJannı söylediler. Hava şartlan nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi. • Soguk ve yağışlı hava karayollannı da etkiledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1700, Orta Karadeniz Bölgesi'nde 95 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Doğu'da ulaşım güçlükle sağlanırken Diyarbakır'da elektrik kesıntıleri meydana geldi. Ankara'da kar nedeniyle meydana gelen 64 trafik kazasında 30'un üzerinde kişi yaralandı. • 10. Sayfada Erzurum Cezaevi'nde 53. gününe giren açhk grevinin sonuçlanmasuu isteyen tutuklu ve hökümlü yakmlan, Taksim Meydanı'nda basın açıkJaması düzen- lemek istedi Açıklamaya cop ve tekmeJerle müdahaJe eden Çevik Kuvvet poiisleri, yaklaşık bin idşüik topluiuğu dağıtülar. (Fotoğraf: ALPER TURGUT) Taksim ve Sarıgazi'de büyük gözalb Açlık grevini bitirln' Erzurum'da siyasi tutuklu ve hükürrüünün başlattığı açlık grevi 53. gününe gırdi. Hastaneye kaldınlan üç eylemcinin ölüm orucuna başladığı bildirildi. Istanbul'da açlık grevlerini protesto eden tutuklu ve hükümlü yakmlan ile polis arasında kavga çıktı; 60 kişi gözaltına aldı. CHP, HADEP ve KESK hükümeti uyararak yeni bedeller ödenmeden tutuklu ve hükümlülerin istemlerinin kabul edilmesini istediler. İHD, sorunun çözümü için kamuoyunu göreve çağırdı. • 4. Sayfada Cdstericiler jandarmayla çatıştı Tokat'ta güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen yasadışı TKP/ML örgütüne üye 3 kişi için Sangazi Cemevi'nde yemek verildi. Yemeİcten sonra Sangazi Mezarlığı'na gitmek isteyen göstericilerle jandarma birlüderi arasında çatışma çıktı. Olaylarda 50 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de yaralandı. Cemevine dönerek barikat kuran göstericiler, kimsenin gözaltuıa ahnmayacağı güvencesini aldıktan sonra olaysız dağıldılar. • 4. Sayfada Lailc Türfciye'de din cinayeti Malatya'da oruç tuhnadığı için bir grup ülkûcûnün bıçakJadığı üniversite öğrencisi Ümit Cihan Tarho yaşammı yitirdi. Tarho için düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende konuşan tnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Şarlak, "Bu gibi olaylann bir daha tekrarlanmamasını istiyoruz" dedi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada. olayla ilgili gözaltına ahnan 6 kişinin sorgulamalannın sürdüğü, 2 kişinin ise arandığı belirtildi. I 4.Sayfada CEM'DEN AB ÜYELEKtNE MESAJ 'Türkiye lıaıııi peşinde değil • Dış politikada Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini diie getiren Dışişleri Bakanı İsmail Cem, "Dış politikada ezeli düşmanlar var diye düşünmememiz lazım. Eğer komşulanmızdan bize karşı bir olumlu adım atıhrsa biz buna iki adımla karşılık veririz" diye konuştu. İZMİR (Cumhuriyet Bü- rosu)-Dışışleri Bakanı İsma- ilCem. Türkıye'nin dışa açıl- ma sürecine girdiğini belirte- rek. "AB oimadı, ABD oLsun anlayışımız yok. Biz hami. ağabey peşinde değfliz" dedi. Türkiye'nin, siyasetin yön verdiği tüm müesseselerin gerisinde kaldığını da belir- ten Cem, "Tüm mücsseseteri etkfleme konumundayız biz. Ama çok geride kaldıL. geü- şemedik" dedi. Dışışlen Ba- kanı ismail Cem, Ege Sana- yıcileri ve Işadamlan Derne- ğı'nin konuk olarak kanldığı toplantıda. dış politıka ve ekonomi konusunda sanayi- cilere ve işadamlanna bilgi verdi. Türkiye'nin dış politi- kasmda dikkatli ve önemlı değişikJiklen yaşama geçir- diklerini belirten Cem, Tür- kiye'nin, "kendisinin de far- kında olmadığı" özellıklere sahip oldugunu savladı. Son dönemlerde Türkiye'nin Av- MArkasıSa.l7,Sü.l'de BAKUİZLENİMLERİ Azerbaycan'la askerî işbirüğî LEYLA TAVŞANOĞLU BAKÛ-Azerbaycan'ın baş- kenti Bakû'dayız. "Azadhk Meydanı"ndan ileriye doğru yürüyoruz. Sol yanımızda Ha- zar Denizi'nin hâlâ masmavi kalabilen sulan... Az sonra bir kavşağa geliyoruz. Karşımız- da mavi damlı, 19. yüzyılın sonlannda yapıldığı anlaşılan üç katlı birbinagörüyoruz. Ka- pısında "Azerbaijani Oil Com- panj", altında da "Azerneft" yazıyor. Yanı Azerbaycan Pet- rol Şirketi'nin merkezi. Ama bu binanın başka bir önemi de geçen yüzyılın sonunda Isveç- UArkasıSa.l7,SiL6'da GUNDEM MLSTAFA BALBAY TURBAN: Hırsıziye Roman... Kamyon bu... Neye çarpacağı belli olmuyor. Bu kez, ünlü şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya çarptı. Dağlarca, "sezgi" ve "us" dönemlerinin ardından bir süredir deyim yerindeyse, "sus" dönemindeydi. 92. kitabı, Tapınağa Asılmış Gövdeler'\e suskunluk aşıl- mak üzereydi ki, kamyon onu solladı. Kendisini böy- le anımsamayı niç istemezdik. Dağlarca'ya kamyon dolusu sevgilerimizi iletıp konuya girelim... MArkosıSo. 17, Sü. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog