Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

fjgT Cumhuriyet L^A kitap kulübü Dostlarını: da "kitap Kurdu" Olda ma? Türkocağı Cad. No: 39/41 (34334(CaQatoğhVlstanDul Te(:(212)514 01 96 Fate:Ç212)514 01 95 Cumhuri -m- Cumhuriyet * - kfrşp kulübü 74. YIL SAYI: 26393/ 1OOOOO TL (KDViçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Tüıtocağı Cad. No 39/41 ( 0196F*s:(2İ2)5i4 10 OCAK 1998 CUMARTESİ Emlak Konut AŞ, Meclis Genel Kurulu inşaatmdaki usulsüzlüğü kabullendi Denetçilere baskı• TBMM'deki yolsuzluk savlannı hasıraltı etmekle suçlanan Sayıştay denetçilerinin, 'incelemenin Genel Sekreter Necdet Basa tarafından sınırlandığı' yönünde açıklama yapmak istedikJeri, ancak Başkan Vecdi Gönül tarafından engellendikleri iddia edildi. Vecdi Gönül, "Bu konuda sınırlama getirmedik" dedi. • Muhalefet döneminde DSP'nin gündeme getirdiği iddialara karşı inceleme yapan denetçilerin, usulsüz ödenen hakedişlerden projedeki abartılı rakamlara kadar saptadıklan bazı unsurlan, genel sekreterin inceleme alanını daraltan yazısı nedeniyle rapora yansıtmadıklan bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Genel Ku- rul salonunun yenilenmesi ihalesinde usulsüzlükleri in- celeyen Sayıştay denetçile- nnin. TBMM Genel Sekre- teri Necdet Basa tarafından, yazılı talimatla kısıtlandık- lan belirlendi. Konunun da- raltılması nedeniyle usulsüz hakedişler ve abartılı fatura- lar konusundaki bazı unsur- lan rapora yansıtmayan ve yolsuzluğu aklamakla suçla- nan denetçilerin basına açık- lama yapmalannın, Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül tarafın- dan engellendiği iddia edildi. TB- MM Başkanvekili Kamer Genç, fazla fatura bedellerini geri ala- caklannı belirtirken "Meclis'in iti- baruu zedelememek için baa şey- 1 milyar doların üzerinde ihale aldı Devletin inşaatlan Mesa y ya MJRSEL KARSAYÜRAIS TBMM Genel Kurul Toplantı Sa- lonu'nun yeniden düzenlenmesi işi- ni üstlenen ve haksız kazanç sağla- dığı ileri sürülen Mesa firmasmın daha önce milletvekilleri lojmanlan ve Savunma Bakanlığı lojmanlannı da yaptığı belirlendi. Mesa firması- nın 40 milyon dolara mal olan TB- MM Genel Kurul Toplantı Salo- nu'nun yenilenmesi inşaatı ıçin 21 milyon 771 bin dolarlık keşif tutan öngördüğü de ortaya çıktı. Emlak M Arkası Sa. 17, Sü.6'da Fatih Eker'in yerine Erdin An getirîldi Ernlakbank'ayeni müdür ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Emlak Bankası Genel Müdür- lügü'ne Erdin An getirildi. Eski Genel Müdür Fatih Eker, görev- den alınmadan önce yaptığı son açıklamada. Emlak Konut'un da adının kanştığı TBMM skandalı dolayısıyla istifa ettiği yolundaki lere göz yummak gerekebilir" de- di. DSP'nin muhalefet dönemin- de, 1997 yılı Ocak aymda günde- me getirdiği iddialan incelemek üzere görevlendirilen Sayıştay de- netçilen Ibrahim Uzunoğlu ve Ya- şarGök'ün raporlanyla ilgili tar- tışma büyüyor. Eski TBMM Baş- kanı Mustafa Kalemli'nin ıstemi üzerine Sayıştay'dan gönderilen denetçilere, araştırmaya başladık- tan 6 gün sonra, Genel Sekreter Necdet Basa'nın, inceleme alanla- nnı daraltan bir yazı sunduğu or- taya çıktı. Böylece denetçiler, yal- • Yolsuzluğu araştırmak üzere kurulan alt komisyonun başkanı Genç, çıkanlan fazla fatura bedellerini geri alacaklannı belirtirken "Meclis'in itibannı zedelememek için, bazı şeylere göz yummak gerekebilir" dedi. Emlak Konut Genel Müdürü, hata yapıldığını, fazla harcamalann ödeneceğini belirtti. ruyan denetçilerin basına açıklama yapmalannın en- gellendiği ileri sürüldü. Sa- yıştay Başkanı Vecdi Gönül ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "DenetçflerSa- vıştav adına oimamak üze- re basına kendilerhle ilgili bilgi verebilirier. Bu konuda suurlama getirmedik" dedi. Denetçilerle dün de bir gö- rüşme yapan Gönül, kendi- sine ek bir yazı verdiklerini ve yazınm genel sekreter ta- rafından incelendiğini kay- detti. Adının açıklanmama- sını isteyen bir Sayıştay yet- kilisi, Sayıştay Başkanlığı için ya- kında TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapılacağmı anımsatarak haberleri yalanladı. Eker, "Ben ve bankanm diger yöneticiieri görev- lerine devam etmektedir" dedi. Ankara Emniyet Müdürü Meiunet Cebe görevden ahnırken, yerine Cevdet Saral atandı. • Arkası Sa. 17,SiL3 'te nızca ihale yetkisinin Emlak Ko- nut'adevredilmesinin yasalara uy- gunluğu ile yeterli denetimin ya- pılıp yapılmadığına ilişkin bir in- celeme yaptılar. Sessizliklerini ko- I Arkası Sa. 77',SiL3'te Sayıştay, ANAP'lı müteahhide yapılan haksız ödemeyi ve sorumlulan belirledi DSI'de 1.6 trilyonhık vurgun• Sayıştay, DSÎ Genel Müdürlüğü'nce ANAP îstanbul Milletvekili AH Talip Özdemir'in kayınbabası Nuri Özaltın'ın şirketine 1 trilyon 600 milyar lira fazla ödeme yapıldığını belirledi. OLCAY AYDtLEK ANKARA - Sayıştay. Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ), ANAP îstanbul Milletvekili ABTa- lip Özdemir'in kayınbabası Nuri Ozaltin'ın şirketine 1 trilyon 603 milyar 138 milyon lira fazla ödeme yaptığını belirledi. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nce, 1985 yılında ihalesi yapılan 20 mil- yar lira keşif bedelli Ozlüce Baraj ve HES Tesisleri işini Özaltın Inşa- at ve Sanayi AŞ kazanmıştı. Özlü- ce Baraj ve HES Tesisleri'ne ilişkin sözleşme ve elderi ile özel teknik şartname ve bayındırlık işleri genel şartnamesınde, baraj gövdesıne ko- nulacak malzemenin biçimi, dolgu malzemesinin nasıl ve hangi koşul- larda elde edileceğı konulannda açık ve kesin hükümlere yer veril- M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Merkür: Gözden de ırak, gönülden de 1997 yılının önemli bilim olayları: Beyin, yerbilim, atmosfer, astronomi ve teknolojik yeniliklere bakış... Kadının davranış ve duygularını anlamak zor: ' Dişi seks hormonunun beyindeki düzeyi ipucu veriyor. Bilim adamının ardından: Cahit Arf'ın matematiğin şiir yönünü anlattığı yazısı. Sarmısak her derde deva mı? Sarmısağın mucizevi faydaları... Her hafta dolu dolu 24 sayfa Bugün Cumhuriyet le Ozden: Yahıız kaldrnı • Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan emekli olan Yekta Güngör Özden hiçbir partiden çağn almadığını söyledi. Nezaket kurallannı hatırlayan tek liderin Erbakan olduğunu belirten Özden, "Çok yankş anlaşıldım, yalnız bırakıldım, bunlardan kurtulduğum için rahat emekliye aynldım" diye konuştu. MlYllKlUNJR'ıııhateri • 4. Sayfada Açhk grevine müdahale • Adalet Bakanlığı ile Erzurum Cumhuriyet Savcılığı ve cezaevi yönetiminin bazı uygulamalannı protesto eden 370 terör suçlusunun. Erzurum'daki cezaevlerinde 50 gün önce sürekli ve dönüşümlü olarak başlattığı açhk grevi sürüyor. Durumu ağırlaşan üç eylemci savcılığın emriyle dün öğle saatlerinde Erzurum Numune Hastanesi'ne kaldınldı. • 5. Sayfada '200 bin kopya insan' • Profesör Richard Seed, ilk girişimin başanlı olması halinde, yılda ortalama 200 bin çiftin insan kopyalama tekniğiyle çocuk sahibi olmak üzere kendilerine başvuracağını belirtti. Seed, ABD'de rüp bebek ya da taşıyıcı anne yöntemine başvurmayan kısır çiftlerden yaklaşık yüzde 15'inin ilk müşterileri olacağını tahmin ettiğini söyleyerek ilk bebeğin yaklaşık 1 milyon dolara mal olacağını belirtti. • 8. Sayfada Yılmaz'datı dericilere övgü Başbakan Mesırt Yılmaz, TÜYAP Bey- likdüzü Fuar ve Kongre Merkeri'nde düzenknen "5. Uluslararası Deri GünJeri '98 Fuan"nın açüışmı \aptL Mesırt Yılmaz, deri sanayi- inin öneminin Türkrve için büyük olduğunu beürttL Yılmaz, u Bize dünya ekonomisinde haklı gu- ruru >> aşatan deri sanaykilerine hükümetimiz adına şükranlarunı sunuyorum. Hükünıet olarak bugüne dek otduğu gibi bundan sonra da hem istihdam yaratan bem Türki>c"ye önemli ölçiide dö- viz sağlayan deri sektörünün daha da geüşmesi için elitnizden geleni >> apacağızr ' dedi. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Başarı Yutturmacası Gündemimiz: Içerde Kalemli. dışarda göçmen ge- mileri. Türkiye'nin gözü bu iki olay dışında başka hiçbir şey görmüyor. Birbirini tamamlayan senaryolarla, özellikle özel TV'lerimiz halkımızın duygusallığını hemen her gece ayağa kaldırıyor. • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de . . ; , • - • • ' - - • • • - Göçmen sorunu AB'yi ürküttü • îtalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini, göçmen sorununun çözümü için Tûrkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden ele alınmasım istedi. • AB'nin, Türkiye'nin birliğe katılımı do|rultusunda yeniden bir diyalog başlatması gerektiğini belirten Dini, AB karanna sert tepki gösteren Türkiye'nin de tutumunu yumuşatmasıni beklediklerini söyledi. B 8. Sayfada Sınırlar 'yolgeçen hanı' • Son bir haftada Edirne'de sınırı geçmeye çalışan261 Iraklı,-Ege sahillerinde ise 122 kaçak yakalandı. Geçen yıl Van'da 725 kaçak sınır dışı edilirken, Türkiye-Yunanistan sınınnın tpsala bölümünde bir yılda 6 bin 250 kaçak yakalandı. • 3. Sayfada BORSA Dün 3587 Oncekı 3590 DOLAR oDun 211.2OO Oncekı 210.700 MARK oDun 116.OOO Oncekı 115.700 ALTIN Dun 1.91S.OOO Oncekı 1.92S.OOO Ihaleler iptal edilebilîr • Özelleştirilmeye çalışılan 10 termik santralda şirketlerin şartnamenin bazı maddelerini değiştiımek için baskı yapmalan nedeniyle devir sözleşmeleri yapılmadı. • 7. Sayfada DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK'TAN İTİRAF 'Yabancı sermaye sömürmeye geliyor' • TEKECdeki özelleştirme çalışmalan nedeniyle eleştirilenn hedefi haline gelen Aşık, kamu varlıklannın korunması konusundaki duyarlılığı "sosyalistlik" olarak niteledi. Sigara pazannın önemli olmadığını savunan Aşık, "Ben de 'Gâvur bizi sömürüyor' diyorum. Ama yabancı sermaye gelsin yatınm yapsın diye çırpınıyorsun, yol anyorsun. Ondan sonra, 'Gâvur bizi sömürdü' deniyor. Yabancı sermaye tabii sömürmeye geliyor. Eğer bunu içine sindiremiyorsan, neden istiyorsun? Hepsi açık açık sömürüyor" dedi. FARUKATAAY ANKARA - TEKELaen so- rumlu Devlet Bakanı Eyûp Aşık, KlT'lerin düzeltilmesi- nin ve kâra geçirilmesinin im- kânsız olduğunu iddia ederek "Bunlan ben de düzeltemiyo- rum. KİT'lere hiç güvenme- yin. Zannedildiği gibi değil. Bunlan savunmavin" dedi. Aşık, "Devletin bürün ku- nımlannın başlanndaki adamlar çalıp götürse, peşkeş de çekse, devlet bu işten >ine kâıt çıkar" diye konuştu. TEKEL'deki özelleştirme çalışmalan nedeniyle eleşti- rilerin hedefi haline gelen Aşık. kamu varlıklannın ko- runması konusundaki duyar- lılığı "sosyalisttik" olarak ni- teledi. "Türkiye şu anda dev- rimci züıniyeüe yönetflmiyor. Serbest pryasa ekonomisinin kaplanna uyacagH" diyen Aşık, hiçbir ülkenin kendi ıç pazannı koruma çabasında olmadığı- nı ileri sürdü. Sigara pazannın önemli olmadı- ğını savunan Aşık, "Ben de "Gâvur bizi sömü- rüyor' dıyonun. Ama yabancı sermaye gelsin yaünm >apsın dh eçnpmıyorsun,yol anyorsun. Yabancılar cirit atıyor Türktütününde Amerikan oyunıı • Amerika'da yayımlanan 'Tobacco International' dergisinin 15 Mart 1992 tarihli sayısında, Türkiye üzerine oynanan oyunlar açık seçik anlatılıyor. Her yıl 600 milyon dolara yakın tütün ihraç edebilen Türkiye'nin, Amerika'nın tütün pazan haline nasıl getirildiğini okurken üzülmemek mümkün değil. Meğer. Tekel 2000 sigarasının bile Türkiye'de imal edilmesini ve piyasaya çıkanlmasını Amerikalı Tütün Üreticileri Birliği sağlamış. SADUILAH USONttm yaZBt • 77. Sayfada Ondan sonra, 'Gâvur bizi sömürdü' deniyor. Yabancı sermave tabii sömürmeye geliyor. Eğer bunu içine sindiremiyorsan neden istiyorsun? Hepsi açık açık sömürfiyor" dedi. M Arkası Sa. 17, Sü. 7'de ABD'den, Atina'nın 10 mil iddiasına ret • Bill Clinton yönetimi, Atina'nın hava sahasının 10 mil olduğu yolundaki iddiasını bir kez daha reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Foley, Yunanistan'ın, iddiasını tanımadıklannı söyledi. Foley, "Türk, Amerikan ya da başka ülke uçaklannın, Yunan toprağından 6-10 mil uzaklıktaki uçuşlannı ihlal olarak görmüyoruz" diye konuştu RlüT KOZLÜKUrnun taten • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Buyurun Cenaze Namazına... Başlık, günlük yaşamımızda çok kullandığımız bir deyim. "Durumu düzeltmek için yapacak başka bir şeyyok" demek yerine, bunu söyleriz: - Buyurun cenaze namazına... Izmir Karşıyaka Müftüsü Nadir Kuru, Karşıyaka M Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog