Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

kjtagjcujübü Belgelendi mi] Turtacağı Cad. No. 39/41 (34334)Cî&toaitetanbul TM:<21Z)51401 96 fateff1jjjftHOigS Cumhuriyet mhu flfrka lîıııîılıthıf fcıhT OUı ^ : 39/41 (M334)CağaoğlıVlstanbul Tefc<21Z#1401 96Faks.Ç212)514Q1 95 YILSAYI. 26384 /100000 TL (KDV,çinöe) : YUNUS NADİ (1924-1945) 8AŞYAZARI: NADİR NADl (1945-1991) 1 OCAK1998 PERŞEMBE lülkiyet devri için ayrı yasa çıkarılmayan TEKEL'in işletme sözleşmesi de yapılmadı lıilo Gideıüe Gelen... Görenektir, her yılba- şında 'okurla söyleşi' ha- vasında bir başyan ya»- hr, gjdenyüın "muhasebe- si' yapılır, yeni yıl îçîn 'umutlar' vurgulanır; ço- ğu zamanyaa iyi dikkier- k noktalanır. Ne var ki dünyanuz ar- ük çok karmaştk bir aşa- maya ulaşmışbr ve insan- hk bir geçiş dönemini ya- şıyor. Bu durumda ne geç- mişin tam bir 'muhasebe- si'ni yapmak otanağı var, ne de geleceği şimdiden görmek yetisine sahibiz. Gidişatın iyi olduğunu kimse söyleyenüyor. Dün~ yammngözgöregöre kir- letildiği bir gerçekL Doğa yok ediliyor. Bu yolda ya- pılanu\ antar boşaçıkryor. Uluslararası düzenkmele- re de büyük devletier ya- naşmıyor.Körletnesinegj- dişe 'dur' diyebilecek bir giiçortalıktagörünmüyor. Buna karşıuk "iletişim devrimi' uzaklan yakın ettiği için, sınırlan hiçesa- yan bir Yeni Dünya Dü- zenı'nden söz ediliyor. 1990'h yıUann başında ortaya aülan 'Yeni Dünya Düzenf fıkri kısa sürede yıprandı, eleştiri oklarnu •râtüneçekti;çünkü bu dü- en 'Yoksul Güney' üe 'Zengin Kuzey' arasında- ki uçurumu daha da de- rinkştiriyor. Kısacası insamn doğa- sındavarolan 'adalet' ftk- rine ters bir oluşum içtn- deyizkibugidîşin sakınca- lannı yinelemeye gerek yok.» tnsanhğın kendisini to- pariaması, doğanın yok edilmesine dur detnesive açlarla toklar arasındaki uçurumu doldurabtlecek bir düzende anlaşmasına bağh» • Türkiye açısından 1997 önemlibir yü sayümahdır. Çok partüi rejim,bizde, Batı'daki model üzerine kurulmadı. 20'nci yüzyv- hn ikinciyansında ge^tiği- miz çok partilirejimi-kı- sa arahklar dışında-koru- yabildik, ama demokrasi- yi kuramadık. Aradan bunca yıl geçmesine kar- şın, şeriatçıbk laildiğj teh- diteder konumageldi; o>- salaiklik demokrasininoV- mazsa olmaz koşuhı değil midir'... Uzun yıUardan beri bu sakıncah eğjk düzeyde iür ke kayarken, ilk kez 1997'de, karşıdevrime 'dur' diyebilecekgüçlerin bütünleştikleri görüldü. Bu başan, i\imscrliği- mizi desteklejecek güçte- dir; ama gidişatta bir geri- ye dönüş olmazsa™ 1923 Cumhuriyet dev- riminin toplumdakök sal- dığma ve Türkiye'nin bir daha ortaçağ karanhğına dönmeyeceğjne inancunı- zı öteden beri bu köşeden altmı çizerek söyleriz. An- cak başanmn sürckli ol- ması için, toplumda sıkın- nsı çekikn enflasyon, sos- yal adaletsiziik, işsldik gi- bi sorunlann üstesinden gelmek gereğjni de vurgu- lamak zorundayız. • ÎSe olursa oLsun, Türki- ye'nin irtica karanhğına teslim olmayacağı vurgu- landı; karşıdevrinün sü- rekli hrmamşına ilk kez 'dur" dendi. 1998'in daha muüu ve aydınhk bir yıl olması yü- rekten düe^nüzdir. Cumhuriyet • TEKEL'in hisse senedi satışı ile özelleştirilebilmesi için yasa çıkanlmasmm zorunlu olduğunu söyleyen KÎGEM Başkam Mümtaz Soysal, kurumun statüsünûn, "sermayesinin tamamı devlete ait" olan kuruluş anlamına gelen KİK olarak belirlendiğini söyledi. • Soysal, AnayasaMahkemesi'nin 1996 yümdaki, KİK statüsünde olan Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satışımn yapılamayacağına ilişkin kararım ammsatarak "îmtiyaz sözleşme ve şartlaşmalanmn Damştay denetiminden geçmesi de zorunludur" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-55. hükümet, ka- mu iktisadi kuruluşu (KİK) statüsünde olan TEKELde, yasal düzenlemelere aykın olarak Bakanlar Kuruluka- ranyla mülkiyet devri ger~ çekleşrırdi. Kamu tşletme- cilığini Geliştirme Merke- zı Vakfı (KİGEM) Başka- nı, DSP Zonguldak Millet- vekili MümtazSoysal; Bri- tish American Tobacco (BAT) ile Akhisar Sigara Fabrikası'nda ortakhk ku- rulmasmın yasal olarak olanaksız olduğunu, TE- KEL'in hisse senedi satışı gibi mülkiyet devredecek biçimde özelleştmlebilme- si için yasa çıkanlmasmın zorunlu olduğunu bıldirdi. 4046 Sayıh Ozelleştirme Yasası uya- nnca özel bir yasa çvkanlması gerek- mesine karşm, hükümet "TEKEL kendine ait sigara markalanm, fabri- kalannı ve diğer vartıklannı tahsis et- mek suretiyle ortakhklar tesls edebi- ür" hükmünü içeren Bakanlar Kurulu karanyla TEKEL'in özelleştvrilmesi- nin yolunu açtı. Bu karara karşı dava • TEKEL Cenel Muduru • 'Ayda 5 trilyon aktarıyoruz' ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - TEKEL Genel Müdürü Mehmet Akbay. kurumun yal- njzca ışletmeci olmadıgını belirtirken "Onun ötesinde, üreticikre destek sagbnan, doğrudan veya dolayh olarak Türkiye nüfusunun yüzde 10'una iş sağtay an bir kuruluş. Bu özel şartlar dikkateahnarakstratejitdenmeti'" dedı. Akbay, "Hazine'ninvergidairesi*'gıbiçalıştığınıbelirt- tigi TEKELÜen bütçeye aylıknakit 5 trilyon li- MArkasıSa.l7,Sü.3'te • CHP Cenel Başkam Baykal • •• 'Ozelleştirmeyi engelleyeceğiz' SADULLAHDSUM\ TEKEL'in Akhisar Sigara Fabrikası ve bazı sigara markalannın yabancı şirketlerle kurula- cak ortaklıklara devredilmesine imkân sagla- yan kararname ile Yüksek Planlama Kuru- lu'nun karan Türkiye çapındabüyük tepkilere neden oldu. TEKEL'inparçalanmasmave böy- lece yok edilmesine CHP Genel Başkanı De- mArkasıS(Ll7,Sü.rde açmaya hazırlanan Tek Gıda-lş, üyesi olduğu KlGEM'den değerlendirme al- dı. KİGEM Başkanı Mümtaz Sosyal' ın yazısmda, Özelleştirme Yasası'yla TEKEL'in statüsünûn, "sermayesinin tamamı devlete ait" olan kuruluş an- lamma gelen KİK olarak belirlendiği anımsatıldı. KlK'ler için özel yasa ge- rektiğini vurgulayan Soysal, Anayasa Mahkemesi'nin 1996 ythndaki, KİK stalüsünde olan Türk Telekomünikas- yon AS'ninhisselerinin satışımn Özel- leştirmeYasası'yla yapılamayacağına ilişkin karannı da anımsattı. Soysal, Özelleştirme Yasası kapsamında ol- mayan Akhisar Sigara Fabrikası ile Samsun ve Yeni Harman sigaralannm işletme hakkınm, Özelleş- tirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK) özelleştirme prog- ramına ahnamayacağını bildirdi. TEKEL'in kamu hizmetiyürüttügünü vurgu- layan Soysal, şunlan söyle- di . "Bu nedenle,verdiŞ bir hizmetinözelkesim tarafin- dan yapılmasmı saglayacak olan işletme hakkı da ûnti- yaz sayıur ve ancak imtiyaz sözleşmesi iledevreditebüir. Anayasanın 155. maddesi gereği imtiyaz sözleşme ve şarüaşmalannm Damştay denetiminden geçmesi de zorunludur." Soysal, 233 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olan TEKEL'in, ancak bu yasanın öngördüğü or- taklıklan kurabileceğini anımsattı. Buna göre, KİK'ler veya bağlı ortak- lıklannın "Ekonomik tşler Yüksek MArkasıSa. 17, Sü. 7'de TEKEL NEREDEN NEREYE GELDİ HMİT WÛN&Km Mtari Ml7.Sayfada MUTLU YILLAR Cumhuriyet Yılbaşı ve 4 gûnlük taril nedeniyle kentteki bü\ük otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İstanbul VaBliği ile İstanbul Bü\ ükşehir Belediyesi ve bağh kurumlar, yurttaşlann yübaşı gecesini huzur içinde geçirebümeleri için önkmlerini artnrdı. tETT, denizve demiryoüan ek Piyango tamMste • ll.Sayfada seferkr düzenledL Gece bovunca kentteki eğjence yerleri denetimden geçirüirken kent tçi trafığin aksamaması için denetimkr yoğunlaşönldı. Zabıta Müdürlügü ekipleri şikâyederi değertendirerek taksi. dolmuş ve minibüsleri denetkdi. (UĞUR GÜNYÜZ) Serkan'ın otuınıınde karankk noktalar • Polisin yaklaşık bir ay önce ajanhk teklif ettiği Ali Serkan Eroğlu'nun babası Ahmet Eroğlu, dün Serkan'ın eşyalanm teslim ahrken kuşkulu ölümün soruşturmasım yürüten Bomova Cumhuriyet Savcısı tskender Kutluer'e araştınlmasmı istediği 10 soruyu verdi. • 4. Sayfada VTP> \ x GUNCEL CUNEYT ARCAYIJREK Örneğin, Örneğîn, Örneğin... Bir yaşam boyu mesleksel ve insancıl namusun, tek çizgide yürüyen insan olmanın, çağdaşlık yolunu gösteren Atatürk ün izinde yürümenin onurlu simge- si olan... ...Yekta Güngör Özden, Anayasa Mahkemesi'nde- ki görevinden ayrıldı. Hayır! Yekta Güngör Özden asıl görevine başladı. Bugünden itibaren Yüksek Mahke- UArkasıSa.l7,Sü.l'de ANAYASA MAHKEMESİ Ağar ve Bucak^a DGM yolu açıldı • Susurluk skandalına adlan kanşan ve bu nedenle yargılanmalan istenen DYP milletvekilleri Sedat Edip Bucak ve Mehmet Ağar'ın, dokunulmazlıklanntn kaldmlmasma yönelik Anayasa Mahkemesi'ne yaptıklan itiraz başvurusu reddedildi. • Yekta Güngör Ozden, Bucak'ın itirazmm oybitliği, Ağar'ın itirazının ise oyçokluğu ile karara bağlandığım söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin bu karan üzerine Ağar ve Bucak İstanbul DGM'de yargılanacak. • 5. Sayfada Yekta Güngör Özden emekli Yargıda bir dönem hitti • "Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin ödünsüz savunucusu, Atatürkçülüğün öğretmeni" olarak anılan, 42 yıllık hukukçu Özden; 18 yıldır sürdürdüğü Anayasa Mahkemesi üyeliği ve 6 yıldır yürüttügü Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevlerinden dün emekliye aynldı. • 4. Sayfada BORSA ODün 3451 ûncekı 3459 DOLAR ûDün 207.000 Oncekı 205.700 MARK ûDun 115.400 Öncekı 114.800 ALTİN ODün 1.925.000 Öncekı 1.927.000 ÇtLLER: BÎLDİRİDEN BEN SORUMLUYUM • 5. Sayfada CEZAYtR'DE YtNE KATLİAM: 78ÖLÜB& Sayfada DEMOKRASİUMUDU 1998'E KALD1 H / 7. Sayfada Atatü Geometri Kılavuzu Hazırlayan: NURER UGURLU Atatürk, bu kılavuzu ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, III. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylannda İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yazmıştır. Atatürk'ün bu kılavuzla birlikte türettiği "açı, artı, beşgen, boyut, bölü, bölüm, çap, çarpı, dikey, dörtgen, düşey, düzey, eksi, eşit, konum, köşegen, oran, orantı, teğet, toplam, türev, uzam^ uzay, üçgen, varsayım vb. terimleri buguTTseverek kullanmaktayız, kuşkusuz yarın da kullanacağız. Bu güzel, bu özün özü Türkçe terimleri, Atatürk, Türkçe köklere Türkçe ekler getirerek türetmiştir. Türk dili açısından bu çok güzel, geometri öğrenimi bakımından bu çok yararlı ve kaynak kılavuzu, özellikle ortaöğretim çağındaki Atatürkçü, devrimci ve ilerici gençlerimizin üzerinde durarak ve düşünerek okumalannı isteriz. Çünkü bu küçük kitap, böyle büyük ve önemli gerçeği kanıtlamak için, Atatürk tarafından Atatürkçü gençler için yazılmıştır. LOUİS Iragon C ı ı k ı r i n t ' l t B i p l i t t ı GUTNDEM MUSTAFA BALBAY Kadın, Tapuve Kadastrı... Kadından sorunlu, affedersinizsorumlu Devlö Ba- kant lşılay Saygın'ın gazeteci Neşe Oûzel'in »ru- lanna verdiğı yanttlann neresi düzettilir bilinmezama içinde tonlarcasiyasal doğrunun olduğu da başıa bir gerçek. TBMM'nin çalışmalannı izlerken zaman zamaı şu söz aklıma gelir. • Arkası Sa. 77,5ü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog