Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CŞÇAGDAŞ YAYINLARI N A D İ R NADİ dostum mozart 350.0O0TL ÇaJ Fazariana A.Ş. Yerebatan Cad SalkjmsogutSok.No 9/B Cijaıoğlu Istanbul Posta çekı no 666322 Cumhuriy74. YISAYI: 26269 / 75006 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IU0İR NADİ (1945-1991) ZEHRA İ P Ş İ R O G L U tiyatroda devrim Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğüt Sok No 9/B Caâaloâlu/Istaabul Posta çekı no 666322 8EYLÜM997PAZMTESİ Mesut Yılmaz başbakanlığındaki hükümet, ne 'seçim yatınmından' ne de 'istikrar programından' vazgeçiyor Hiikümetin IMF seçim ikflemi Radikal karar alamıyorlar Uluslararası piyasalardan borçlanamayan. ancak 1998'deki yükümlülüklerini karşılayabilmek için 14 milyar dolarhk dış krediye gereksinimi olan hükümet. IMF hükümeti sıkıştırıyor "istikrarpaketi" ile "olası seçim" arasında gidıp geliyor. Hükümetin kurulduğu günlerde, Merkez Bankası-Hazine protokolü. KİT ürün fiyatlanna arka arkaya yapılan yüksek zamlarla piyasalara, "'ekonomide sert önlemler ahnacağı" mesajı vermeye çalışan Mesut Yılmaz hükümeti, bu yöndeki radikal kararlann altına ise imza atmaya çekiniyor. Yetkililer. ayın 19'unda Hong-Kong'da yapılacak toplantı için halen kesinleşen bir program olmadığını vurgularken "Ya bir an önce dış kredi desteği sağlanıp harcamalann kısılması ya da 1998'de patlayacak bir ekonomiye hazırlanılması gerekiyor" değerlendirmesini yaptılar. Yetkililer, hükümetin, sosyal güvenlikte radikal değişiklik yaratacak bir taslak hazırlamadığını. özelleştirme için gereken altyapılann bile yalmzca sözde kaldığını vurgularken "IMFyle anlaşıîacaksa, eşelmobil sistemi kesinlikle uygulanamaz" dediler. • 6. Sayfada • I M F ' Y E G Ö R E E N F L A S Y O N 1 9 9 8 ' D E D Ü Ş E C E K m6.sayfada Demirel Bursa 'da 'Dünya ile yanşacağız' • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bursa'da 15 bin konutluk Yeşilşehir'in temelini attı. Cumhurbaşkanı Demirel törende yaptığı konuşmada, 8 yıllık temel eğitim ile ilgıli olarak '"Benim aradığım, bu ülke çocuklannın daha çok okuması ve dünyayla yanşta geri kalmamasıdır" dedi. • 75. Sayfada Hükümet üyeleri geri çekilmeyi tartışıyor Lübnan batağı îsnıinkorkııttıı• 12 askeri Lübnan'da öldürülen İsrail'de, 1985'ten beri Güney Lübnan'da işgal altında tuttuğu güyenlik kuşağını terk etme tartışmalan alevlendi. İsrail Dışişleri • Bakanı David Levi, 'İsrail halkı ve hükümeti. Lübnan"dan çekilmek istiyor. Bu hükümetin Lübnan politikasını yeniden gözden geçirmesinin zamanı gelmiştir" dedi. Levi'nin görüşüne İsrail kabinesinin ağır toplanndan Ariel Şaron ile Güvenlik Bakanı Avigdor Kabalani de destek veriyor. • Konuyu görüşmek üzere İsrail kabinesinin * toplanmaya hazırlandığı sırada. îran yanlısı Hizbullah örgütü, güvenlik kuşağının sınınndaki israil mevzilerine karşı dün yeni bir saldın düzenledı. Saldında bir İsrail askeri öldü. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcülüğünü yapan İbrahim Guşe de, Ürdün'de gözaltına alındı. Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri, Ortadoğu banş süreci ile ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın bölgeye yapacağı ziyareti tartışmak üzere bir araya geldiler. • 9. Sayfada ÎRAN İLE ABD ÇATIŞMANIN EŞtGtNDEN DÖNDÜ • 9. Sayfada CEZAYtR VAHŞETtN PENÇESlNDE • 9. Sayfada Dışişleri Bakanı İsmail Cem: Avrupa Birliği Kardak'la değil, silahlandınlmış adalarla ilgilensin 'Yunanistan'dan çifte standart'• Dışişleri Bakanı ismail Cem. AB'nin. Yunanistan'ın Kardak sorununun Adalet Divanı'na götürülmesini kabul etmemesi gerektiğini vurguladı. Gümrük birliği çerçevesinde verilmesi gereken mali desteğin Yunan koşuluna bağlanamayacağını belirten Cem, Yunanistan'ın Uluslararası Adalet Divanı konusunda "çifte standart" siyaseti uyguladığını söyledi. Cem, "AB'nin masum bir kaya parçasını değil, anlaşmalann çiğnenip silahlandınlmış Doğu Ege adalannı öncelikle dikkate alması doğru olacaktır" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dı- şişleri Bakanı İsmail Cem, Avrupa Bırlı- ği'nin, Yunanistan'ın Kardak sorununun Uluslararası Adalet Dıvanfna götürülme- sı talebını kabul ederek Türkiye' ye söz ver- diği malı desteği gerçekleştıreceğı beklen- tısinın boş olduğunu bıldirdi Gümrük Bir- liği çerçevesinde \enlmesı gereken malı desteğin Yunan koşuluna bağlanamayaca- ğını v urgulayan Cem. Yunanistan'ın Ulus- lararası Adalet Divanı konusunda "çifte standart'" uyguladığını belirttı. Cem, "AB'nin masum bir kaya parçasını değiL anlaşmalann çiğnenipsilahlandınlmış Do- ğu Ege adalannı öncelikle dikkate alması- nın doğru olacağuıı"söyledı Dışişlen Bakanı Cem, dün düzenledığı basın toplantısında, AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışişlen Bakanı Jacgues Poos, Italya Dışişlen Bakanı LambertoDi- ni. Fransa Dışişlen Bakanı Hubert Vedri- ne ve aynı ülkenin AB işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Pierre Moskovki riryaptı- ğı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Cem, görüşmelerde. Türkiye'nin tam üyeliği ko- nusunda perspektıf çizmeyen ve aralıkta yapılacak zirvede kesinleşecek olan AB Komısyonu'nun önensının, birlığin genış- lemesı sürecınde Türkive ıçın öngördüğü yerin kabul edılmesının olanaksız olduğu- nu anlattığmı söyledi. Türkıye'nin, Kardak sorununu Yunanis- tan'ın ıstemı doğrultusunda Uluslararası Adalet Divanı'na götürebıleceğıni açıkla- ması durumunda, Yunan vetosunun kalka- cağı ve AB'nın Türkıye'ye söz verdiği ma- li desteğin gerçekleştırileceğinin ıma edil- MArkasıSa. 15,Sü.31e TOREN YAPILACAK Adliyılyine sorunlu başlıyor • 1997-1998 adli yılının açılışı nedeniyle bugün Yargıtay Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Aydın Erdoğan, bir açıklama yaparak "Acil olarak yargı bağımsızlığı, adil yargılanma hakkı ve aynmcılığın sona ermesini" istedi. • Yasama. yürütme ve yargı arasındaki dengeli ilişkinin bozulduğunu söyleyen Erdoğan. "Yargı, siyasal iktidara bağlı bir hale gelmiştir" dedi. ÇHD Başkanı, devlet içinde bulunan çeşitli çetelerin açığa çıkanlması için yargınm önünün açılmasmın gerektiğini belirtti. • 3. Sayfada CEZAEVLERİ Bakan Sııngurlu: Yeni eylemlerden kaygıhyız • Adalet Bakanı 01tan Sungurlu, siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldığı cezaevlerinde yeni eylemler yaşanmasından kaygı duyduklannı söyledi. Hücre sistemine geçilmeyeceğini belirten Sungurlu. "Bazı çevTeler hücre lafını sürekli gündemde tutarak cezaevindekileri kışkırtmaya çalışıyor" dedi. Tutuklu ve hükümlü yakmlannın bu çevrelere alet olduğunu öne süren Sungurlu, ailelerin kendileriyle işbirliği yapmasını istedi. • 4. Sayfada GAZl YARGICINA AĞIR SUÇLAMA • 4. Sayfada 'TORUNUMU HÜCREYE KOYMAYIN' • 4. Sayfada 'Iyilik meleği 'nin son yolculuğu 87 yaşında ölen Nobel Banş Ödülii sahibi Rahibe Teresa'nın cenazesi, dün Kalküta'da, kendi kurduğu Hayırsever Mis- yonerieri Genel Merkezi'nden alınarak Saint Thomas KiH- sesi'netaşındı. Teresa'nın,yasemin çiçekleriyle donatümış bir cenaze arabasıyla taşınan naaşı iki kilometre uzakhktaki ki- başında. geçen mart ayında Rahibe Teresa'nınyerini alan Ra- hibe Nirmala yer aldi. Başta yaşammı adadığı yoksullar ol- mak üzere her kesimden çok sayıda insan, cenaze töreninin yapılacağı 13 EylüTe kadar Saint Thomas Kilisesf nde bek- İctilecek olan Rahibe Teresa'nın naaşını ziyaret edebilmek için kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Ankara-Erivan iliskileri Bakû-Ceyhan boru hattma Ermenistan engeli • Azerbaycan Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov, Türkiye'nin Azerbaycan'la savaş halinde bulunan Ermenistan'la ilişkilerini geliştirmeye yönelik girişimlerinin. Azeri ana üretim petrolü için • öngörülen Bakû-Ceyhan boru hattını olumsuz etkileyebileceğı mesajını verdi. SERKAN DEMİRTAŞ BAKÛ - Azerbaycan Dı- şişleri Bakanı Hasan Hasa- nov, Türkiye'nin Rusya-Er- menistan arasında imzala- nan stratejik anlaşmaya tep- ki göstermesinı bekledıkle- rinı söyleyerek, "Türkiye ve Azerbaycan'ın buna karşıkk benzer bir anlaşma imzala- malan gerektiğF' ımasında bulundu. Azerbaycan Dışişleri Ba- kanı Hasanov, Bakû'de bu- lunan Türk gazetecılenn so- rulannı yanıtlarken, Azer- baycan'a dün gelen Dışişle- ri Bakanı İsmail Cem ile Ba- kû-Ceyhan, Türkiye-Azer- baycan iliskileri ve bölgesel konulann yanı sıra, Türkıye- Ermenistan ilışkilennin de göriişüleceğini kaydetti. Türkiye'nin Ermenistan'la ticaretını gelıştırmek için sı- Özelleştirme nırkapısını açacağma yöne- lik haberlerden büyük rahat- sızlık duyduklannı saklama- yan Hasanov, petrol boru hatlarıyla Yukarı Karabağ, sorununun bagıntılı olduğu- nu söyledi. Hasanov şunlan kaydetti: "Türkiye Bakû- Ceyhan için ne yapmalıdır? Buna karar verecek olanlar Türk politikacılarıdır. Ama bana sorarsanız Azerbav- can'la bir olmalı. el ele ver- melidirler. Türkive'nin Er- menistan"a giden \ollann açılmasını istediği, bö\lece 500 mihon dolarlık ticaret yapacağı yazılıvor. Terazinin iki gözü >-ar, birinde kardeş-- lik. diğerinde para. Paraya üstünlük verirlerse Ermenis- tan'la sınırlan açmabduiar. Kardeşliğe üstünlük verir- lerse bizle birlikte olmalılar." MArkasıSa.l5,SiL3'te Hükümet eliyle orman yağması • Niteliğini yitirdiği gerekçesiyle ormanhk arazileri satışa çıkaran Bakanlar Kurulu, orman yağmasını desteklemekle suçlanıyor. İÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Ertujrul Acun, bu . uygulamanın orman azalmasının devlet tarafından kabul edildiği anlamına geldiğini söyledi. CANGAZALCI ANKARA - "Orman \asfi- nı jitirdiği'' gerekçesiyle 52 ıl- de ormaftlık arazilen satışa çı- karan Bakanlar Kurulu, yeşil alan yağmasını desteklemekle suçlandı. Istanbul Ünıversıtesi Or- man Fakültesi öğretitn üyesi Prof. Dr. Ertuğnıl Acun. Ba- kanlar Kurulu karanyla 360 bın hektar arazının "orman" kapsamından çıkanlarak satıl- masının. orman azalmasının dev let tarafından kabul edıldi- ğı anlamına geldığını söyledi. A>TU ünı\ ersıtenin Orman Hu- kuku Anabılım Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Ayanoğ- MArkasıSa.l5,Sü. l'de Öğrencîlere Mustafa Ekmekçi bursu A>fK\R\ (Cumhuriyet Bürosu) - Ge- çen aylardikaybettiğimiz gazetemiz ya- zar. Mustafa Ekmekçi adına, iletişim ve eğitim alannda öğrenim gören 6 üniver- site öğrenasine burs verileceği bildiril- di. L'ğur Mimcu Araştırmacı Gazetecı- lik Vakfı (um:ag) tarafından yapılan açıdamadı, gazeteci ve öğretmen yetiş- tirnek amıcıyla verilecek olan bursun, hal;n hazrlık çalışmalan sürdürülen Mutafa Eanekçi adına kurulacak vakıf aracılığıylı. Çağdaş Yaşam Derneği ta- rafından verileceği belirtildı. Vakfın ça- lışmalannı yürütecek olan Musîafa Ek- mekçi'nin eşi Aldoğan Ekmekçi, Çağ- daş Yaşam Derneği'nin bir kadın örgütü olması nedeniyle bursun kız öğrencilere verileceğini kaydetti. Ekmekçi, burs alan öğrencilere Al- manya'da staj yapma olanağı sağlanaca- ğını ve masraflann Çağdaş Yaşam Der- neği tarafından karşılanacağını sözlenne ekledi. Açıklamaya göre, yükseköğretim ku- rumlannın, iletişim ve eğitim dallannın 2, 3 ve son sınıfında okuyan kız öğren- ciler burs alabilecek. Adaylarda sınıfı iyi derece ile geçme ve kamu ya da özel bir kuruluştan eği- tim bursu almamış olmakoşullan arana- cak. Burs için başvurular; 15 Ekim 1997 ta- nhine kadar, gazetemizin Ankara büro- sundan ahnacak formla birlikte. "Mus- tafa Ekmekçi İletişim ve Eğitim Bursu, Cinnah Caddesi 1. Basın Sitesi No:80 D- Blok Daire: 2 06690 Çankaya / ANKA- RA" adresine yapılabilecek. Gözler gökyüzünde TÜBİTAK Ulusal Gözlemevrnde, her çeşit gök cismi, güneş sisteminin üyeleri, yıldızlar, yıldız kümeleri, yıldızlararası madde, bulutsuzluk ve gökadalar (galaksiler) optik dalgaboylarında fotometrik ve spektroskopik olarak gözlemlenebilecek. MArka Sayfada 129 milyarlık sünnet hediyesi Şahinler Holding Başkanı Kemal Şahin, oğulları Deniz ve Akın'ın sünnet düğününde toplanan para ve hediyelerle Çorlu'da okul yaptırdı. • 7. Sayfada Dershaneler yetiştirme kursu açıyor 8 yıllık kesintisiz eğitim nedeniyle dershanelerin büyük çoğunluğu hazırlık sınıfları programlarını kaldırdı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Selanik Kiiltiir Başkenti SELANİK - Diyelim ki bizim Mengen'de yemek festivali yapılıyor. Amerika'dan hamburgercı, Çin'den pılavcı getirilmiş... Işte Selanik böyle bir kültür başkenti olmuş... Avrupa Konseyi 1997'nin kültür başkenti olarak Se- lanik'i seçti. MArkasıSa. 15,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog