Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

$ CAGDAŞ YAYINLARI J B A I İ A T T İ N E Y U B O Ğ L U mavi ve kara 450.000TI ag >azariamak.Ş. Yerebatan Cad Salkmsogut Sok No 9/B Cage ğlulstapbU Posta çe<ı no 666322 Cumhuriyefp' ^LW - ÇağPazarla $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI K A tHgl Y E N İ C E ışıyîn sözler 35O.000TL Çajj Pazariama A.Ş. Verecatan Cac Salkımsoğut Sok No 9/B Cağaloğlu/fetanbul Posta çekıno 666322 74/1SAYI: 28291 / 7500011 (KDV,çinde) KURUCUSU: YIMUSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMOh IMDİ (1945-1991) 30EYLÜL18878MJ Bş:şleri, Atina'dan gelen PKK tehdidini değerlendiriyor 4 Atina teröre destek veriyor'• IKK itirafçısı Seydo Hazar'ın, Atina'nın PKK'ye destek verdiği yönündeki açıllanalannm ardından, Yunanistan'm Ankara Büyükelçisi Dimitrios Nezeritis Dışşbri Bakanlığı'na çağnldı. îddialar, başta Başbakan Kostas Simitis olmak üzeetüm Yunanlı yetkılilerce yalanlandı. Simitis'in aynca, Türkiye'yi yakışıksız şekldî suçlayan Dışişleri Bakanı Pangalos'u sert bir dille eleştirdiği bildirildi. CUMHURİYET'İN K Ü L T ÜR H l Z M E T İ H*e- Merkezi - AnkraPKKriraf- çısı Seyio Hazar'ın The )b-erver gaze- tesinie yer alan ve Yunaıısan'ın P- KK';e erdiği des- teği pseren açıkla- malaınn cıddıyetle değeierdınlmesi gerekıg.nı bildirjji. Yunaıısan'ın An- kara Büyükelçisi Dimirifs Nezeritis, Dışişer Bakanlı- ğı'na;ajnldı ve id- dialarhâkkındabil- gi isecdi. Yunan yetkıllerıse haberin asılsı; olduğunu be- lirterek söz konusu iddialın "Türkpro- pagardasının kaba- ca telran" olarak niteleıdırdiler. Başoasan Vekili Bülen- Ecevit Yunanistan'm P- KK've \ erdiği destegın yanı sıra, Türki^e aleyhındeki başka terör eylemennı de destekledığını söyled Ecevit. "'Zaten Yunanis- tan'm PKK'ye açık destek sağla- dığı öteden beri biliniyor. Çok acı bir şey. ama Yunanistan'm başka bazı teröreylemlerini de destekle- Bağdat'ın iddiası 'îran uçaklan Irak'ı bombaladı' • Irak yönetimi, Iran savaş uçaklannın, Bağdat'ın kuzey ve güneydoğusunda Halkırı Mücahitleri'ne ait iki kampa saldın düzenlediğini ileri sürdü. Dış Haberler Servisi - Irak, tran"ı topraklannda ha- va saidınlan düzenlemekle suçladı Irak Dışişleri Bakanlığı'nın, İNA ajansında yayım- lanan açıklamasında, Iran savaş uçaklannın dün. Bağ- dat'ın kuzeydoğusundaki Diyala ve güneydoğusunda- ki Vasit bölgelerinde bulunan Halkın Mücahitleri'nin MArkasıSa.l7,Sü. l'de diği anlaşıuyor" dedi. Ecevit, UBA'ya yaptığı açıkla- mada ıse Yunanistan Dışişleri Ba- kanı Teodoros Pangalos'un son günlerdekı açıklamalannı kınadı. Ecevit şöyle konuştu. "'Dışişleri Bakanı Pangalos'un çok sorum- suz bir Idmse olduğu belli. Ama o- nun bu sorumsuzluğu, Türkiye aleyhinde sarf erriği sözjeri elbette mazur gösteremez. Hele uluslararası bir dip- lomatm bu sözü kul- lanması çok yadır- gatıcı. Böyle bir dı- şişleri bakanına sa- hip olmak, herhalde Yunanistan için kı- vanç vcrici bir olay değüdir. Son zaman- larda Yunanistan ve Kıbns Rum Yöneti- mi, Türkiye'yi ve Kıbns Türklerini sürekli kışkırtıyor. Ama biz de bu kış- kırtmalara kapıl- madan, bu oyunlara gelmeden ulusal haklanmızı savun- maya devam edece- ğjz." Ecevit, S-300 fîi- zelenyle ilgili geliş- meleri değerlendinrken Yunanis- tan'm ve Kıbns Rumlannın teh- ditlenni dünya ıçin sorun yarat- madan, kararlılıkla etkisiz hale MArkasıSa. 17,Sü.3'te PKK SlVlL HALKA SALDIRDI • 11. Sayfada Başbakan Helmuth KohJ'ün resmi davettisi olarak Almanya'ya giden Başbakan Mesut Yümaz, Sa- nayi ve Ticaret Odalan BirliğTnde işadamlanna bir konuşma yapö. (Fotoğraf: AA) Yılmaz, Kohl'ü ikna etmeyegüti • Almanya'nın, AB'de belirleyici ülke olduğunu söyleyen Başbakan Mesut Yılmaz, "Alman dostlanmızı, Türkiye'nin Avrupa Birliği genişleme sürecine dahil edilmesi konusunda ikna etme çabalanmızı sürdüreceğiz" dedi. Türk ve Alman işadamlanna yatınm çağnsı yapan Yılmaz, "2000 yılına kadar iktidardayız. Bize güvenin" dedi. 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz? NİYAZİ BERKES İ k i n c i C i l t •• Unlü toplumbilimcimiz Niyazi Berkes'in ilkini geçen hafta verdiğimiz kitabının ikinci bölümünde; Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Kemalizm Devrimi, Devletçiliği doğuran deneyler ve fikirler, Devletçiliğin başanlan, Devletçiliğin başarısızlıkları, Devletçilik nasıl yozlaştırıldı, Başansızlığın toplumsal sonuçlan, Anti-Kemalist gericilik hareketleri, Dış yardım ve özel sermayeye kapıların açılması, Ulusal Kurtuluş yolu: Atatürk'ün "Milli Siyasef'ine dönüş konuları ele alınıyor. 144sayfa Cuma günü Cumhuriyel 'le *Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık' eylemi başlıyor Çetelere karşı aydmfak eylemi • Susurluk'taki trafik kazasından sonra ortaya çıkan devlet içindeki kirli ilişkilerin aydınlatılması için yeniden ışık söndürme eylemi başlıyor. Saat 21.00'de 1 dakika ışıklann karartılması eylemine hemen tiemen tüm kitle örgütlerinden destek geldi. Haber Merkezi - "Süreldi Ay- dınlık İçin 1 Dakika Karanlık" eylemi bugün yeniden başlıyor. Tüm duyarlı yurttaşlar, her ak- şam 21.00'de çetelerin ortaya çık- ması, dokunulmazlıklann kaldı- nlması, temız sıyaset için 1 daki- ka ışıklannı kapatacak. Susurluk'ta meydana gelen ka- zayla ortaya çıkan kırlı ilişkilerin aydınlatılmasını isteyen CHP'li kadmlar, "Sürekli Aydınbk İçin 1 Dakika Karanlık" eylemine des- tek amacıyla bugün saat 12.00'de Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde basın açıklaması yapa- caklar. CHP'li kadınlar, dağıta- caklan bildınlerle yurttaşlan ey- leme katılmaya çağıracaklar. Su- surluk olayının Türkiye'deki sis- temin kara kutusu olduğunu be- lirten Banş Partisı lstanbul ll Baş- kanı Yaşar Yaltı da "Aydınlık için yurttaş girişimi. yurttaşlanmızm hak ettigi shasaL, sos\aL kültürel ve ekonomik bir Türkije için ge- rekli. Biz de bu nedenle bu eylemi destekliyonız" dedi. Özgürlük ve Dayanışma Partı- si (ÖDP) Bakırköy tlçe Başkanı Hasan Girit, bu akşamdan ıtiba- ren mumlarla ve düdüklerle mey- danlarda olacaklannı açıklarken DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dak, üyelerle birlıkte saat 21.00'de basın açıklaması yapa- cak. Türk Dişhekımleri Birliği Başkanı Celal Yıldınm, dış.he- kimlerine yazdığı "Türkiye se- ninle gurur duysun" başlıklı ya- zıda, devlet içerisinde yuvalan- mış şiddet yanlılannın ülkemizi karanlığa boğduklannı belirtti. Yıldınm, açıklamasında özetle şu görüşlere yer verdi: "Ne yazık ki Türkiye, sosval v« siyasal alandaki karabasanı bir rürlü aşamıyor. Ruhsal ve fiziksel sağhğımız bu karanlık güçler ta- rafuıdan bozuluyor. İşte, hekim 'Sürekli AydınJık İçin' insanJar yine me> danlarda ellerinde mum- lar, tencereier, tavalaria çetelerin ortay a çıkmasıru istevecek. olarak şimdi sorumluluğumnz daha da artmış durumda Doku- nulmazlıkların hemen kaldınl- ması. çetelere mutlaka dokunul- ması için, aydınlığımıza kavuş- mak için yanndan itibaren her ak- şam saat 21.00'de ışıklanmızı 1 dakika söndürelim." lstanbul Serbest Muhasebeci Malı Müşavırler Odası Başkanı Yahya Ankan da eyleme destek verdi. Adıl olmayan bir vergi sis- temine sahip olduğumuzu ve bu- nun şeffaf olmayan bır biçimde çarçüredildığini belırten Ankan, "Biz 13 bine yakın üyemizk eyle- • ArkasıSa.l7,Sü.]'de Harp okııllamKİa ilk ders: Atatürkçülük• Kara, hava ve deniz harp okullannda yenı ögretim ve eğitım yılı, dün düzenlenen törenlerle başladı. Harp okullanrun açılış törenlerinde kuvvet komutanlan, verdikleri ılk derslerde laiklik ve Atatürkçülüğü işlediler. Kara Kuvvetleri Komutaru Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, ögretim görevlilerinin "Atatürkçü düşünce sistemini rehber edinmiş, morali yüksek subaylar yetiştireceğine" inandığını vurguladı. • Deniz Kuvvetleri Komutaru Oramiral Salim Dervişoğlu da "Yurtiçinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlar, PKK terörü ve aşırı dinci faaliyetlerdir"' dedi. • Hava Kuvvetleri Komutaru Orgeneral llhan Kılıç, törende yaptığı konuşmada "Bizden öncekilerin yaptığı gibi bizler de radikal düşüncelerle ülkeyi çağdışı bırakmaya yönelik istismarcı politıkalara karşı durmaktayız" dedi. • 4. Sayfada GÜRAYÖZ BONN - Almanya Başbaka- nı Helnıut Kohl'ün resmı da- vetlisi olarak Almanya'ya gi- den Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye"de sıyasi istikran sağ- ladıklannı belirterek Alman ışadamlannı Türkiye'ye yatı- nm yapmaya çağrrdı. Avrupa Birliği ile olan ilişkilere de de- ğinen Yılmaz, Türkiye'nin gümrük birliğinden umduğu- nu bulamadığım belirterek "Türkhe'nin, AB'nin genişle- me süreci dışında bırakılması, sadece haksı/lık değil: vahim bir stratejik hata olur" dedi. MArkasıSa. 17, Sü. 3'te Mahkeme Yılmaz <dan belge isteyecek 'Kumarhaneler kralı' Ömer Lütfö Topal'ın öldürülmesi ile ilgili davada tahliyeyok tstanbul Haber Servisi - "Kumar- haneler kralı" Ömer Lütfîi Topal'ı öldürdükleri ıddiasıyla haklannda ı- dam ıstemıyle dava açılan özel tim- ci sanıklann yargılandığı davada. Başbakan Mesut Yılmaz'dan Topal cinayetiyle ilgili olarak elinde delıl olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkeme- si'nde dün göriilen davaya tutuklu sanıklar Ayhan Çarkın, Ercan Er- soj', Oğuz Yorulmaz ile tutuksuz sa- nıİdar Serdar Özdağ ve Mustafa Al- tmokkatıldı. Susurluk kazası sonra- sında kamuoyuna ilginç açıklama- larda bulunan PKK itirafçısı Murat Demir'in de duruşmayı izlemesi dikkat çekti. DYP Şanlıurfa Millet- vekili Sedat Bucak'ın şoforü Susur- luk davası samğı Abdülgani Kızıl- kaya ile sohbet eden Demır, "Du- ruşmaya neden geldiniz" sorusuna, "Tabii ki geiirim, onlar benim arka- daşlannT yarutını verdi. Duruşma- ya sanık a\Tikatlanndan Mithat Bay- saL Nahit Karaaslan. Armağan Gay- retli, Yadigar Gürbüz, Kemal Ökke ve Birsen UIu katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen AbduDahÇatfa'nın şoforü Habip As- lantürk, sanıklardan Ayhan Çar- kın'la Çatlı'mn zaman zaman görüş- tüğünü söyledi. Aslantürk. mahke- me başkanı Neyian Feke'nin, "Üze- rinize neden aln telefon kayıtlı" so- rusuna, "PatronumMehmetBey,te- lefonlan benim adıma almamı iste- mişti" dedi. Topal'ın ortaklanndan Sami Hoş- tan'ın yanında çalışan Nezih Derya Yılmaz ise cinayetin olduğu gece kullanılan telefonlardan birinin eşi- nin üzerine kayıtlı çıktığına ilişkin iddialara, "Ben 6ep telefonumu eşi- min üzerine aldını. Borca girdik, ben de telefonu patronum Sami Bey'e sarhm, ama telefonu onun üzerine geçirmeıniştik'' yanıtını verdi. Topal'ın diğer ortağı AH Fevzi Bir'in kayınbiçaderi, Sheraton Ote- li casinosu müdürü Tarkan Dikiciler de Mehmet Özbay olarak tanıdıkla- MArkasıSa.l7,Sü. 3'te Üniversiteler Akademik yd başladı • Üniversitelerde yeni ögretim yılı "üniversitelerin özgürlük ve demokrasinin kaynağı olması" isteğiyle başladı. Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Ecevit, yeni ögretim yılı nedeniyle bazı rektörlere birer kutlama mesajı gönderdi. • 10. Sayfada FRANSA ABD YASAĞINI DELDİ • 8. Sayfada YELTStN'tN IPI ZENGİNLERİN ELİNDE • 9. Sayfada RUS VE KOLOMBlYA MAFYASI EL ELE • 9. Sayfada GIA FRANSA'YI TEHDlT EDİYOR • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Eğri Oturup Doğru Konuşmak! Siyasal ahlaka çağdaşlık anlayışımıza uygun yeni kurallar getîrîliyor. Medyamızdabu kurallann, yerleş- tirilip kök salmaları için elinden gelen çabayı göste- riyor. mArkasıSa.l7,Sü.l'de 'Dünya âleme rezil olduk' Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, Karadeniz'in temizlenmesi için düzenlenen sempozyumu protesto eden ülkücüleri sert bir dille eleştirerek "yerin dibine geçtik" dedi. • 3. Sayfada İP'lilerden Çiller'e protesto Işçi Partılıler, Tansu Çıller'in "şerefsiz onbaşı" sözünü protesto etmek ioin DYP Genel Merkezi önünde basın açıklaması düzenlediler. Açıklamada, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında yasal işlenf yapılması istendi. • 5. Sayfada BORSA ûDün 2644 öncekı 2592 DOLAR ÛDün 171250 Oncekı 172.400 MARK ÛDun 96.400 Öncekı 96.000 ALTIN ÛDun 1.831.000 Öncekı 1.820.000 Çay-Kur özelleşryor Devlet Bakanı Eyüp Aşık, Çay-Kur'a ait fabrikaların 5 yıl içinde üreticilere devredileceğini söyledi. I 7. Sayfada Yüzyılın projesi Ulaştırma Bakanlığı'nın 9 yıl önce hazırladığı demiryolu tüp geçiş projesinin tanıtılmaması nedeniyle "köprücüler" meydanı boş buldu. • Arka Sayfada Frekans ihalesi başladı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 10 ilde yerel televizyon kanallan için düzenlediği tartışmalı frekans ihalesi başladı. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Anök "Çıf Çıkann... Sözlükte "çıt çıkarmamak" deyımınin karşısında şu açıklarna vardır: "En kûçük bir ses dahi çıkarmamak..." Türkiye'nin daha temiz, daha demokratik, hukuk kuralları içinde yönetilmesjni ısteyenlerin toplumdan bir dileği var: "Küçük bır çıt çıkann..." • MArkosıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog