Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

- 3w»-*ng-^fc -«r-*'V*e--*y-*'-«.*«-£*•" •'.tt^?)L-¥»i'^& "*P*" $ ÇAGDAŞ YAYINLARI N A D İ R N AD İ dostum mozart 35O.0ÖOTL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Caf Salkımsc^ut Sok No 9/B Ca§aloğiu1stanbul Posa çekı no. 666322 Cumhuri $ ÇAĞDAŞ YAYINLAR! E R 0 L T 0 Y yitik ülkü-1 500.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad SalKımsoğut Sok. No 9/B Cağa<oğlu/lstarbul Postaçekınc 666322 74. Yi. SAYI: 28288 ' 75006 TL (KDViçmde) KURUCUSU: V1MUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NJUHi NJUti (1945-799?) 28EYLÜL1897PAZM Büyükelçi Ercan Vuralhan'ın şirketleri dolandırdığı iddia edildi OzaPın bakaııına soruşturma açılclı • Turgut Özal iktidannın Milli Savunma Bakanı Büyükelçi Ercan Vuralhan hakkında, 3 milyon dolarlık kredi sağlama vaadi ile şirketleri dolandırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Vuralhan'ın ifadesinin alınması için karakola talimat verdi. Mumcu ortaya çıkarmıştı Şaibeli bakanANKARA (Cumhurhet Bürosu) - "Eski Milli Savunma Bakanı" unvanını kullanarak dolandıncılık yaptığı gerekçesiyle soruşturulan Büyükelçi Ercan Vuralhan'ın 1987 yılı ve öncesine ilişkin bazı usulsüz işlemlen, öldürülen gazetemiz yazan Uğur Mumcu tarafından ortaya çıkanlmıştı. Uğur Mumcu. 1987 genel seçimlennde Ankara Milletvekıli seçilen, eski Riyad Büyükelçisi Ercan Vuralhan'ın bakanlı- • Arkası Sa. 10, Sü. 4'te BÜLENT SAR1OĞLU ANKARA - Turgut Özal iktidannın Milli Savunma Bakanı Büyükelçi Ercan Vu- ralhan hakkında, kredi sağ- lama vaadi ile şirketleri do- landırdığı gerekçesiyle so- ruşturma açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. 3 milyon dolar kredi bulacağı- nı vaat ettıği bır şırketi 45 bin dolar (yakîaşık 7 milyar 800 milyon lira) dolandırdığı ge- rekçesiyle şikâyet edilen Er- can Vuralhan'ın ifadesinin alınması için emniyete tali- mat verdi. Ankara Cumhuriyet Baş- • Arkası Sa. 10, Sü. 3'te BOĞAZLAR VE EGE İÇİN MESAJLAR PazarKonuğu Ege'de barış için barış • Yunanistan'da komünist olmayan solculan bünyesinde bulunduran Sol Ittifak Partisi, "Akıl ve Mantık Cephesi" adlı bir sivil toplum kuruluşu oluşturdu. • Partinin lideri Nicos Constantopoulos, Ege'nin insanlan birbirine bağlayan, istikrar ve güven ortamını yaratan, banşın. dostluğun denizi olmasından yana. Constantopoulos, "Biz 'banş için banş' doktrininin savunucusuyuz" diyor. SİylBŞİSİ • 6. Sayfada L | j j i j J p u y | r j Cumhurbaşkanı DemireL, Başbakan Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı U c t g l . e m i . c l Ecevit'e denizcilikte halat bağlama şekillerini gösteren birer pano arma- ğan edildi. 1. Denizcilik Şûrası'nın açılışından sonra Başbakan Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Ecevit ile bir süre görüşüp Conrad Oteli'nden ayrüdı. Yılmaz, görüşmenin Kuzey Irak'ta operasyona katılan as- kerkrin ihtiyaçlan ile ilgih' olduğunu söyledL (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) S-300'lerde kararlı tutıuıı • "1. Ulusal Denizcilik Şûrası"mn açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Orta Asya petrollerinin boğazlardan geçişinin zor olduğunu belirterek Bakû-Ceyhan hattına dikkat çekti. Başbakan Mesut Yılmaz da S-300 fuzeleri krizine değinerek. hiçbir ülkenin kendi karasulannda kendi aleyhinde faaliyetlere izin vermeyeceğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Ege'deki sorunlann hakça çözümü gerçekJeşmedikçe Yunanistan'la Türkiye arasında yeni gerginlikler çıkacağını bildirdi. Balkan Uzayı 'Leylek gibi yaştyoruz • Varna'dan başlayıp, Şumnu, Razgrad, Rusçuk, Sofya ve Yunanistan sınınna uzanan Bulgaristan yolculuğunu tek kalıba sığdırraak güç. Tanık | pi7i..jj,— yum j n s a n ilişkilerı içimde, "Yaşasın, kalıcı banş . yakın" naralanna dönûşüyordu. • Kimileri vardı ki, ' B u önyargılar kaç yüzyılda aşılır" kayasına dönüşüp içimi kanatıyordu. M08TAM BAlB/ff'B yan dİZİSt • 4. Sayfada Turizm 10 milyon turist ağırladık • Turizmde 1997 yılı için hedeflenen 10 milyon turist ve 7.5 milyar dolar gelir tahmini rakamlannın gerçekleştigi bildirildi. • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, '27 Eylül Dünya Turizm Günü' nedeniyle yaptığı ı açıklamada Türkiye'nin turizmde Avrupa'nın en iyi ülkelerinden biri olacağını söyledi. • Arka Sayfada İstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, Orta Asya'daki yenı sa- halardan çıkanlacak petrolün, mevcut yûkü yeterince fazla olan Türkiye Boğazlan'ndan geçrnesinin çok zor olduğunu belirtti. Demirel. söz konusu petrclün taşınması ile ilgili al- tematiflerden Bakû-Ceyhan hattıaın en iyi seçenek olduğu- nu söyledi. S-300 füzelen sorununa de- ğinen Başbakan Mesut Yılmaz • Arkası Sa. 10,SiL3 'te KONFERANSTA TÜRK-YUNAN TARTIŞMASI I 6. Sayfada MALEZYA'DA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI • 8. Sayfada F.BAHÇE GALİP BEŞÎKTAŞ YENİLDİ MSpor'da Hükümet, askerlerin isteğine destek vermedi Orduirtica yasası fctiyor • MGK Genel Sekreterliği'nce hazırlandığı belirtilen taslakta, rejim aleyhtan örgüt kurmak, laikliğe aykın din eğitimi vermek, halka açık yerlerde çarşaf ve sank giymek, hapis cezası gerektiren suçlar arasında sayılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irticaya karşı yeni düzenleme ıste- yen Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) asker kanadına, hükümet yetkilileri destek vermedi. MGK Genel Sekreterliği'nce hazırlandığı belirtilen taslakta, rejim aleyhtan ör- güt kurmak. laikliğe aykın din eği- timi vermek. halka açık yerlerde çarşaf ve sank giymek, hapis ceza- sı gerektiren suçlar arasında sayılı- yor. " Din ve Vicdan Hürriyeti < nin Ko- runması ve Köfüye Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" baş- lıklı taslakta, din ve vicdan özgürlü- ğünü istismarederek ülkenin bölün- mez bütünlüğünü tehlikeye düşür- mek ve rejimi değiştirmek amacıy- la örgüt kurmak suçlanna 5-10 yıl hapis cezası verilmesı öngörüldü. Taslakta. söz konusu örgütlerin 2 ya • Arkası Sa. 10, Sü. 7'de 'Fotoğraf gerçektir' • Tam elli yıldır objektifıyle görsel tarihi belgeleyen Ara Güler fotoğrafi şöyle tanımlıyor: "Sanat dediğin palavradır, yalandır. Muziği de öyle, resmi de. Bir de çok büyük bir yalan var. O da sinema. Her şey yeniden kurulur, aslıymış gibi oynanır. Fotoğraf yalan konuşmadığı için sanat değildir. Sadece gerçekteki bir parçanın zaptedilmesi, tarihe mal edilmesidir." • 13. Sayfada Berksoy'la 7.5 saat• Kutluğ Ataman, bienale Semiha Berksoy'un yaşamöyİcüsünü aktaran video çalışmasıyla katılıyor. Bu belgeselle göstermek istediği, Semiha Berksoy gerçeği değil. kendisinin Semiha Berksoy'la olan ilişkisi. "Burada ortaklaşa bir şey yaratıyoruz. Ben ona kareyi veriyorum, o içini dolduruyor. Sanatıyla, şarkılanyla, yaptığı resimlerle, performansıyla, hayatıyla, öyküleriyle... Seyircinin seyretmesi gereken bu ikili ilişkidir." • 12. Sayfada Iranve Irak sınırayığınakyapıyor TSK'nin sınır ötesi operasyonunda, IKDP 'ye bağlı peşmergeler Zerera Dağı 'nda 30 teröristi öldürdü Vurt Haberieri Servisi - Türk Silah- lı Kuv\etleri'nin (TSK) Kuzey I- rak'taki sınır ötesi operasyonlannda dün de 30 terörist öldürüldü. Irak ve Iran'ın sınırlanna yığınak yaptığı bil- dirildi. Irak. BM'den operasyonun "kınanmasını" ısterken. HADEP Ge- nel Başkanı Murat Bozlak TSK'nin sınır ötesi harekâtı için "işgal" deyı- mini kullandı. TSK'nin Mesut Barza- ni'nin çağnsı üzerine geçen hafta I- rak'ta başlattığı askeri harekât 4. gü- nüne gırdi. Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Sesi Radyosu, IKDP'ye bağlı 6 peşmerge birliğinin, Hakurk bölgesındeki Zerera Da- ğı'nda 30 teröristi öldürdügünü, 8 te- röristi de mağaralarda yaralı olarak ele geçirdiğıni açıkladı. Haberde, te- röristlerin peşmergelere karşı artık di- renemez hale geldiği ve İran ile Tür- kiye sınınna doğru kaçmaya başla- dıklan kaydedildı. IKDP Radyosu, operasyonlarda, PKK'ye ait 6 roketa- tar, 18 Kanas marka uzun namlulu si- lah, 22 Kalaşnıkof, 1 adet Biksi ve bu silaha ait 2 bin 500 mermı ile 4 bin Kalaşnikof mermisinin ele geçirildi- • Arkası Sa. 10, Sü.Vde GUNCEL CUIVEYT ARCAYUREK Enflasyon Yüzde 5e Nasıl Düşer? Toplumsal kaygılar, kuşkular, ıstıraplar, Yılmaz hü- kümetüşbaşı ettikten sonra telaşa dönüştü. Yüzde 100'lere tırmanan enflasyonu yüzde 60'a mı indirsek, yüzde 65'te mi önünü kessek? Hükümet bu M Arkası Sa. 10, Sü. l'de Sinema salonları izleyicilerîne kavuşuyor. Eskinin sinema salonlannı bilenler geçmişi özlemle hatırlıyor. "Şimdi sinemaya değil, filme gidiliyor, işin töresi kayboldu" diyorlar. KON\A Çffler'e askeri alan izııi verilmedi • REFAHYOL ortaklan, DYP'nin Konya'da düzenlediği mitingde buluştu. RP Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile çok sayıda RP örgütü. DYP'nin düzenîediği mitıng için teknik olanaklannı seferber etti. Hükümet Meydanı mitingden bir gün önce RP'H 1 ÎJelediyenin katkısıyla hazırlandı. • Tansu Çiller'i miting için Konya'ya taşıyan helik«pter, askeri havaalanına indirilmedi. Konya'da. Başbakan Yılmaz'ı kumar o>Tiamakla suçlayan Çiller, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'e de "Çavuş'" tanımıyla yüklendi. • 5. Sayfada SAYISAL LOTO Çılgmumut haftaya kaldı ANK\RA (AA) - Şans oyunlannda bütün rekorları altüst ederek vereceği büyük ikramiye bu hafta 929 milyara ulaşan Sayısal Loto çekilişinde yine 6 bilen çıkmadı. Hasılat 3 trilyon 766 milyar 992 milyon 100 bin liraya ulaşırken rekor hasılat içınden en büyük pay 8 yıllık kesintısiz eğitime aynldı. Sayısal Loto'nun bu haftaki hasılatından 8 yıllık kesintısiz eğitime 753 milyar 398 milyon 420 bin lira aktanldı. Önümüzdeki hafta yapılacak olan çekilişe dev reden büyük ikramiye. yıne 6 bilen çıkmazsa 5 bilenler arasında bölüştürülecek. Bu haftaki çekilişte. kazanan numaralar 22,25,26,32,34 ve 45 olarak belirlendı. Milli Piyango Idaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmadığı için 929 milyar 61 milyon 135 bin lira haftaya devretti. 5 bilen 788 kişi 669 milyon 525"şer bin lira. 4 bilen 60 bin 561 kişi 4 milyon 410'arbin lira, 3 bilen 1 milyon 378 bin 398 kişi 380'er bin lira ikramiye • almava hak kazandı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY ••Çetebaşı İyi Etti. Bu ülkede her şeye alıştık. Hırsızlığa alıştık. Öyle, yüz kızartıcı suç falan değil artık. Hani, normal, insani özelliklerden birisi. Özgeç- mişini, özelliklerini sorsalar, sayıp dökecek: "Şuradan mezun oldum. Falanca üniversiteyi bi- tirdim. Yeteneklerim arasında, iyi iş bağlamak vardır. Hırsızlık konusunda yeteneğim varama, tambaşan- • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog