Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI İ L H A N S E LÇ U K düşünüyorum öyleyse vurun 3SO.0OOTL ÇqPazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B CaöaloÇIU/ Istanbul Posta çekı no- 666322 Cumhu $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ÇETİN YİĞENOĞLU metelikten medyaya 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Saikımsöğut Sok No J 9/B Cağafoğla'İstanbul Posta çeh no 666322 74.1SAYI: 28281/ Jİ(KDViçinde) KURUCUSU: YUUSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfc NADİ (1945-1991) 20EYLÜMU7CUMMTBİ Hükümet, S-300'leri 'vurma' ve 'çalıştırmama' yöntemleri için Genelkurmay'a görev verdi Füzeye askeri öıüeııı S-300 füzesi tartısması ABD, Yılmaz'ın açıklamasından kaygılı • ABD Dışişleri Bakaıüığı, S-300 fuzelerinin geektiginde vurulması ve çalışnnlmanıası yöatemlerinin geliştirilmesi için Genelkurmay'a hücümet tarafindan görev verildiğiniıı açıklanmasını 'kıygı ile not ettiğini' bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Mesut Yılmaz'ın basın toplantısınm hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak taraflan gerilimin artmlmaması yönünde uyardı. Açıklamada, "Füze meselesinin askeri yollardan çözûmleneceği yolundaki tehdıtlere şiddetle karşıyız" denildi. • 17. Sayfada lOBSHnger, 789Redeye. 92 Nike Hercüles, 24Rapıer, MRLTopçuFüzeleri: 107m 4a, 227m 12. MRLS YUNANISTAN Karadan havaya 42 HAWK, 12 SA-8B, 36 Nike Hercûles, 40 Sparrov». Havadan karaya' AGM-12 Bullpup, AGM-65 Mavenck. Havadan havaya: AJM-7 Sparrov», AIM-9 Sıdewınder, R-550 Magc. SCUO-B MenzS 280-320 km. 4rampa SCUD-C Menal 575-600 km. Rampa sayıs Mınmyor. MUSHAK120: Mensi 120 km. Rampa says bilinmyor. NODONGI.MenziliOOO km. Rampa sayısı bilinmryof. GUNEYKIBRIS Karadan karaya. 3 MM-40 Exocet Karadan havaya 24 SA-7, 30-MEtral. 12Aspwe FHOG-7: Menzi 65 km. 18 rampa. SCUD-B: Menzıl 280-320 km 18 rampa SCUD-C. Menal 575-600 km Rampa sayısı Mnmıyor. SS-21Menzıl 70-120 km. 12 rampa. M-9: Mend 600 km. 24 rampa. NODONG1:MenzS1000 km FnOG-7:Mend65km. Rampa sayıa bünmıyor. SCUD-B Menzıl 280-320 km Rampa sayısı biinmıyor B.HUSEYİN'Menzıl 650 km. Rampa sayısı bünmyor aABBA&Menzl900 km. Rampa sayısı bönmryor Fırlatılacak balistik füzeierin Türtuye ûzerindeta etkji menzili Iraktan • Hükümet ile Genelkurmay Başkanlığı'nın 2 saat 20 dakika süren füze toplantısmdan "ek askeri önlem" karan çıktı. Başbakan Mesut Yılmaz, Yunanistan ve Rusya'nın desteğini alan Güney Kıbns Rum Yönetüni'nin satın almakta ısrar ettiği S-300 füzeleriyle ilgili diplomatik girişimlerin sonuç vermediğine dikkat çekti. • Yılmaz, "Güneydeki aşın silahlanmanın sadece KKTC'nin değil, doğrudan Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiği saptanmıştır" sözleriyle ABD'nin tezini eleştirdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, "ek önlemler" kapsamında KKTC'deki askeri birliklerin takviye edilmesi ve Güney Kıbns'taki silahlanmaya koşut "araç gerecin" kuzeye yerleştirilmesinin gündeme gelebileceğini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet. Kıbns Rum Yöneti- mi'n:n Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlanna karşın S-300 fiizelerini adaya getir- me ısran üzerine, Genelkurmay Başkanlığı'nı "ek askeri önlemler almakla" görevlendirdi. Genelkur- may, hükümet üyelerine S-300 füze- leri çerçevesinde Türkiye'nin füze politikası konusunda 2 saat 20 daki- ka süren bir brifing verdi. Başba- kanlık Konutu'ndaki toplantıya. Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Baka- nı tsmet Sezgin. devlet bakanlan Hüsamettin Ozkan ile Şiikrü Sina GüreL Genelkurmay 2. Başkanı Or- general Çevik Bir, Genelkurmay ts- tihbarat Daire Başkanı Korgeneral Çetin Saner, Türkiye'nin NATO Da- imi Temsilciliği'ne atanan Büyükel- çi Onur Öymen'in yerine Dışişleri Bakanlıgı Müsteşarlığı'na getirilen Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi İnal Baru katıldı. Kıbns'ta hava unsuru dengesinin bozulmaması gerektiği karanna va- nlan toplantıda, Kıbns Rum kesi- minin Rusya'dan satın aldığı füzeie- rin askeri boyutunun yanı sıra, ulus- lararası platformda Türkiye ve KK- TC aleyhine pazarhk konusu olarak kullanılma eğiliminin ortaya çıktığı belirtildi. ABD'nin füzeierin adaya yerleştirilmesini önleme karşılığın- da asker sayısında indirime gidilme- si önerisinde bulunduğuna dikkat çekildi. Brifıngde. S-300 füzeleri- nin Türkiye ve KKTC arasında pa- zarlık kozu olarak kullanılmaması konusunda uzlaşmaya vanldı. Denetim ve modernizasyon ön- lemlerinden sonra, Karadeniz-Bo- ğazlar-Ege-Akdeniz hattındaki kontrollere karşın füzeierin konuş- • ArkastSa. 17, Sû. l'de ABD'DEN TÜRKÎYE'YE MISIR GÜVENCESI M 17. Sayfada TÜRKİYE, S-300 TUZAĞINA DÜŞECEK Ml? Praf. EROL MArtSAlTnm yszm • 11. Sayfada Uçüncü Dünya AIDS kobayı • Asya ve Afrika ülkelerinde AIDS'li hamile kadmlara, hastalığı bebeklerine gecireceklerini bile bile etkisiz ilaçlar verildiği bildirildi. Hastalara sahte ilaç yerine AZT verilmesi durumunda bebeklerin büyük bölümünün sağlıklı doğmasının sağlanabileceği belirtiliyor. • 8. Sayfada Mostar'da ükpatlama • Hırvatlarla Müslümanlann yaşadığı Mostar kentinde, Dayton Banş Anlaşması'nın imzalanmasHidan bu yana ilk kez bomba patladı. HTvat kesiminde arabada patlayan bomba 40 kadar kişinin yaralanmasına yol açtı. Müslüman ve Hırvatlar arasındak: gerginlik, Hırvat liderlerin geçen hafta yereı seçimleri boykot etae girişimi ile artmıştı. • 8. Sayfada Galler de 'evet' dedi • Iskoçyı'nın ardından Galler deoağunsız parlamenoya kavııştu. Ancak 'e^et' oylannın 'hayır' oyarını yalnızca yüzde O.f oranında geçmesi, izerklik sorımunuı henüz çözülmeoğını flsteriyo-. 9. Sayuda DSP'den bakanlanna tejJdSol kadrolaşma sağlanamadı' DSPde bulunan bakanhklardaki sağcı kadrolaşma, örgütte ve milletvekilleri arasında sıkıntı yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, Kültür Bakanı Istemihan Talay ve Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, bakanlıklannda 'sol kadrolaşmayı' sağlayamadıklan gerekçesiyle sert eleştirilere hedef oldular. 'DTP kadar olamadık* ANAP ve MHP eğiiimii kişilerin önemli görevlere getirilmesi, DSP'de "DTP kadar olamadık. Bu iktidar bizi bitirir" eleştirilerine yol açarken Izmir Milletvekili Veli Aksoy, "MHP'li, Fethullahçı kadrolaşmayı içime sindiremiyorum. Bu kadrolara milletvekili olarak isyan ediyorum, bunun hesabı bu bakanlardan sorulur" dedi. • 5. Sayfada DTP: DeSteğİmİZİ kesebİIİrİZ Daha önceki uyanlanna karşın atamalann sürmesi, hükümetin DTP kanadında da sıkıntıya yol açtı. DTP Genel Başkan Yardımcısı Gürcan Dağdaş, bürokraside yapılan atamalann ve hükümetin bazı uygulamalannın sürmesi durumunda "hükümetin dışına çıkmayı tartışıp bunu eyleme dönüştürebileceklerini" söyledi. • 5. Sayfada Yapı Kredi Festivaü'nin keman virtüözü Nigel Kennedy, Açıkhava Tryatrosu'nu dolduran izleyicOere sıra dışı bir konserle keyifli anlar yaşatü. Kemanımla sana birgol atabilseydim eğer... • Nigel Kennedy farklı biri. O bir harika çocuk. Müzikten zevk alıyor, aldığı keyfı arkadaşlarını lokantaya götürmek gibi tanımlıyor. Bartok - Jimi Hendrix arasında gezinen bir müzisyen. Giyimi, hali, tavn, müzikal seçimi kendine özgü. Bugünlerde, Ingiltere'nin ûnlü futbol takunı Aston Villa'nın kötû gidişine son vermek için kafa yoruyor. Çözûmü de bulmuş: t yaşındaki oğlu futbolcu olup takımı kurtaracak... AHUANTMEN VıvaMi'nin "Dört Mev- sim"ini dünya çapında milyon- lara dinleten Nigel Kennedy, Yapı Kredi Sanat Festivali çer- çevesinde önceki akşam Açık- hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde, Bartok'tan Jimi Hendriı'e uzanan bir konser verdi. KJasik müzik dünyası- nın sıra dışı keman virtüözü, caz dünyasının kendine bir yer edinmeye çalışan yeni sesi Ni- gel Kennedy, izleyiciyi kırma- mak için konserinin sonunda esprili bir Vivaldi şöleni de sundu... lşte ünlü sanatçı ile fa- natiği olduğu Aston Vılla mu- habbetinden arta kala zamana sığdırabildiğimiz söyleşiden kesitler... - Açıkhava'da müthiş bir zevkle, eğlenerek ^ıMmız, izle- yki ik iktişiminiz mükemmel- dL. - Müzikten aldığım zevki paylaşmak, yeni keşfettiğim iyi MArkasıSa.l7,Sü.rde Servet soruşturması yurtdışına uzanıyor Savcılık, iki bürokratın îngiltere ve Monaco'daservetleri bulunduğuna ilişkin iddialan araştınyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Telekom'daki 300 trilyon lira- lık yolsuzluk soruşturması kapsa- mında malvarlıklanna "ihtiyati ted- bir" konulan Türk Telekom Genel Müdürü Cengiz Bulut ile eski Ulaş- tırma Bakanlıgı Müsteşan Oğuz Tezmen'in Monaco ve İngiltere'de servetleri bulunduğuna ilişkin iddi- alar için bu ülkelere başvuruda bu- lunacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 bürokrat ile eş ve çocuklannın malvarlıklannı ikinci-üçüncü kişile- re devTetmelerini önlemek amacıyla mahkemeler tarafindan verilen "ih- tiyati tedbir" kararlannm uygulan- ması için ilgili yerlere talimat gön- dermeye başladı. Savcılık, Bulut ve Tezmen'in Mo- naco ve İngiltere'de servet edindik- lerine ilişkin iddialann açıklığa ka- vuşması amacıyla Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karannı tercü- me ettirerek, Adalet ve Dışişleri ba- MArkasıSa. 17,Sü.4'te 'Kayıp siîahlar Azerbaycan'damı?' Hükümete Susurluk baskısı • TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu üyesi, CHP'li Fikri Sağlar, kamuoyunun, boğma telleri ve bunlarla işlenen cinayetlerle ülkûcü teröristler Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve arkadaşlannca gerçekleştirilen Bahçelievler katliamında tanıştığına dikkat çekerek, Başbakan Yılmaz'dan kayıp silahlann faili meçhul cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığının araştınlmasını istedi. • Sağlar, Yılmaz'uı yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kayıp silahlann Azerbaycan'a gönderilıniş olmasına dönük savlar konusunda bir araştırma yapılıp yapılmayacağını da sordu. İ 5. Sayfada Cuma eylemi Şetiatçı gösteriye gözaüıHaberMerkezi-Kesintisiz 8 yıllık temel eğitim yasasını p»rotesto etmek bahanesiyle ya- pılan "şeriatçıgösteriler'' sürü- yor. Beyazıt Camii'nde namaz çıkışı aralannda üç hılalli MHP ve 'kelime-i tevhid' bayraklan taşıyanlann da olduğu yakla- şık 300 kişi sloganlar atarak MArkasıSa. l7,SH4'te İŞÇİ VE MEMLRDAN SERT UYÂRI ^Çahşaıım sıkdacak kemeri yok9 • Hükümetin "enflasyonu düşürmek" amacıyla hazırladığı "ekonomik önlem paketi" işçi ve memur sendikalannı kızdırdı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, önlem diye getirilmek istenenlerin önlem değil sosyal facia nedenleri olduğunu belirterek "Türkiye bu reçeteyle sadece kaosa sürüklenir" dedi. KESK, bugün Istanbul'da bir yürüyüş yaparak hükümetin emek karşıtı uygulamalannı protesto edecek. İstanbul Haber Servi- si - İşçi ve memur sendi- kalan konfederasyonla- n, hükümetin enflasyo- nu düşürmek amacıyla hazırladığı yeni "ekono- mik önlem paketine" sert tepki gösterdiler. Konfederasyonlar, hü- kümetin yapması gere- kenin "kayrt dışı ekono- miyi ka>it alüna alması'" olduğunu vurguladılar. KESK, hükümetin emek karşıtı uygulamalannı bugün Istanbul'da yapa- cağı yürüyüşle de pro- testo edecek. Üçlü koalisyon hükü- metinin, Türkiye'de 20 yıldır yaşanan yüksek enflasyonu düşürmenin reçetesi olarak dar ve or- ta gelirlilerin alım gücü- nü düşürecek yeni bir UArkasıSa.l7,Sû.4te BORSA 0Dün 2390 Öncekı 2407 DOLAR ûDün 171.600 Önceki 170300 MARK ûDun 96.900 Önceki 96.800 Hükümet pakette uyüşamadı • Ekonomi politikalannın belirlenmesinde devlet bakanlan Taner ve Çelebi arasındaki görüş aynlığı büyüyor. Çelebi. enflasyonun 'acı paket'le bir yılda düşürülmesi için ekonominin daraltılması, yatınmlann durdurulmasma karşı çıktı. • 7. Sayfada B U G Ü N C ı m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e PARMAKLAR ARASINDAKİ KATİL: SİGARA • Arka Sayfada BÜTÜNİLLERE KABLOLU TV 114. Sayfada ROCKTA MEYDAN ESKİLERİN • 12. Sayfada FENERBAHÇE İSTANBULSPOR KARŞISINDA • Spor'da \ Çevrecflerin bir zaferi daha • Aydın îdare Mahkemesi'nin Gökova Termik Santralı için verdiği 'kapatma' karannı Enerji Bakanlıgı temyiz etmişti. Bakanlığın, Danıştay 6. Dairesi'ne yaptığı yürütmenin durdurulması istemi reddedildi. Muğla Barosu Başkanı Avukat Birdal Ertuğrul, Danıştay'ın karan nedeniyle idarenin santralı kapatması gerektiğini belirtti. • 11. Sayfada Orhan Çağtnan toprağa verildi • Tiyatro ve sinema sanatçısı, arkadaşımız Deniz Teztel'in dayısı Orhan Çağman, dün AKM'de düzenlenen anma toplantısınm ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 54 yıldır sinema ve tiyatroda amansız bir uğraş veren Çağman'ı son gününde tiyatro ve sinemadan arkadaşlan ile yakınlan yalnız bırakmadı. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY • ••Müzelep Füzeye Banşseveıierin uluslararası sloganlarından biri şu- dur: "Füzeler müzeye..." Yaşadıklanmız gösteriyor ki yaşama geçen, bunun tersi oluyor. Ankara'nın dünkü gündemi, Kıbns Rum kesiminin Rusya'dan alacağı S-300 füzeleriydi. • Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog