Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI F A K I R B A Y K U R T yeni kölelik mi? 3OC.000TL Çağ Paartama A.Ş Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9ıB Caaal::j Manfcj Te5i>*:i 05 96 Postaçekıro 666322 Cumhu (Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI B E H R A M O Ğ L U utanıyorum , 300.000TL Çağ Pazariama /LŞ Yerebatan Cad Salkımsogut Sok No 9/B Tel51401 95 96 Postaçekıno 666322 74. a SAYI: 21280 / 75000 Tl (KDVtçmde) KURUCUSU. YIMUS N U İ (1924-1945) BAŞYAZARI: N M Ü NMİ (1945-1991) 19 EYUM.1887CMU Yeni acı paket geliyor; ücretler enflasyonun altında tutulacak, yatınmlar duracak Keıııer sıkıııa dönemi Özellestirme Sağlıkçılar haklarmı istiyor Sağlık veSosyal Hizmet Emek- çfleri Sendikâsı yönetici ve üye- leri, Çapa Tıp Fakültesi'nde yapnklan açıklamada, özelleş- tirmelerin durdurulması ve sağlık çalışanlaruıa ekonomik özlük hakJannın tanınmasını istedi. Acil Cerrahi Servisi önünde toplanarak "REFAH- YOL, ANASOL, hepsi aynı yol", "Toplusözleşme hakJa- mız", "Savaşa değil, sağbğa bütçe" sloganlan atan bir grup sağlık çaJışanu özeUeştirmeler- le yıllardır üretikn emeğin "sermaveye peşkeş çekildiğuıi" savundû. (IPEK YEZDANİ) • Ekonomi bürokrasisinin enflasyonu düşürmek için hazırladığı istikrar önlemleri, dar gelirlileri ve ücretlileri büyük oranda etkileyecek. Hazine Müsteşan Mahfi Eğılmez'in yaptığı programlarda, enflasyonun gelecek yıl yüzde 60'a, ikinci yıl yüzde 45'e, üçüncü yıl sonunda ise yüzde 29'a indirilmesi öngörülüyor. • Bu paketin uygulanabilmesi için maaş ve ücret artışının enflasyonun altında tutulması, yatınmlann sınırlandınlması, destekleme alımlannın durdurulması, sosyal güvenlik kuruluşlanna yapılan aktanmlann azaltılması gerekecek. Bütçe gelirlerinin yükseltilmesi için özellestirme, KÎT zamlannın arttınlması ve vergi artışı temel alınacak. • 7. Sayfada Özellestirme zamlan yolda • ÖYK, Sümer Holding'e ait 6 işletmenin ve Deniz Naklıyat'ın özelleşünlmesını kararlaştırdı. Böylece 162 milyon dolarlık özellestirme işlemı sonuçlandınlmış oldu. TÜPRAŞ ile Petrol Ofısi Anonım Şırketi'nın özelleştinlmesine hız kazandınlması da karara bağlandı. Bu şırketlerin yüzde 15 ile yüzde 25 arasındaki hissesinin uluslararası piyasalarda satılması karan alan ÖYK, akaryakıt fiyatlannın da uluslararası fıyatlar sevıyesıne getınlmesi gereklilığine dıldcat çektı. ÖYK'nın bu karan, başta akaryakıt fiyatlan olmak üzere, hisselen uluslararası piyasalarda satılması düşünülen KİT ürünlenne yüksek oranlı zamlar yapılacağının sınyalıni verdi. • 6. Sayfada Rüşvetçi Tamraz CIA'nın adamı RogerTamraz • Bakû-Ceyhan petrol boru hattı için Çiller ile başbakanlığı döneminde görüşen Roger Tamraz'ın ABD gizli servisi adına Kafkasya'da lobicilik faaliyeri yürüttüğü ortaya çıktı. Clintoh'a seçimde kullanmak üzere 300 milyon dolar yeren Lübnan asıllı işadamının dünyanm dört bir yanındaki ilişkileri sorgulanıyor. Dış Haberler Servisi - Tansu Çiüer'm başbakanlığı dönemin- de, Çiller'e konuk olarak Bakû- Ceyhan boru hattının yapunına talıp olması ve ABD seçim kam- panyalanna binlerce dolar bağış- ta bulunarak ülkeyi ayağa kaldır- ması ile tanınan Lübnan asıllı Amenkalı ışadamı Roger Tam- raz, "Hazar Denizi petroBerinde CIA'nın yoğun girişimkrinin ot- duğunun büdirümesiyie'' yeniden dûnya gündemınin ılk sıralanna oturdu. Hem de CIA'nın 50. ku- ruluş yıldönûmünûn kutlandığı şu günlerde. Tamraz ıse dün Se- nato komitesi önünde verdiği ifa- dede, Clinton ile iîişkilerini geliş- tırebilmek amacıyla Demokrat Parti'ye 300 bın dolar bağışta bu- lunmasının yanı sıra Ronald Re- agan'ın ABD Başkanı olduğu dö- nemde Cumhuriyetçilere debağış yaptığinı söyledı. Tamraz, CIA ile 'dolayhilişkileriçindeolduğu- nu' da reddetmedi. ABD Sena- tosu'nun, Tamraz'ın, başkanlık seçimleri sırasında B0İ Clinton'ın lideri olduğu Demokrat Parti'ye 300 bın dolarbağış yapması ile il- gıli olarak sürdürdüğü soruştur- ma çerçevesınde, ışadamiflin, CIA'nın Hazar Denizi petrol bo- ru hattı inşası ile ilgili olarak yo- ğun lobıcıhk faahyetlerinde bu- lunduğu ortaya çıktı. Senato komitesinin tamk ola- rak dınledıği eski ABD Güvenlik Konseyı yetkıhsı SheflaHesSn'in, "Bir CIA yetkilisinin boru harö projesi için yaptıklan yalıuz lobt- cUik faaîiyetieri olarak tanımla- mArkasıSa.lO,Sü.l'de ELKATMŞ'TAN SUÇLAMA 'Susurluk raporunda orduyla ilgili belgelergizlendi' • Susurluk Komisyonu Başkanı Nevşehir RP Milletvekili Mehmet Elkatmış, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin, Susurluk Araştırma Komisyonu sonuç raporundan ordu ile ilgili belgeleri kendisine sormadan çıkardığını söyledi. • Elkatmış, komisyon çalışmalan sırasında eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, Abdullah Çatlı'yı yurtdışında görevlendirdığı ıddialan ile ilgili olarak komisyona davet edilmesini de Kalemli'mn engelledığinı öne sürdü. • Belgelerin rapordan çıkanlmasını yalanlayan Meclis Başkanı Kalemli komisyona çağnlacağı haberlen üzenne Kenan Evren'ın kendismi arayarak üzüntülenni ilettiğini söyledi. Kalemli, bunun üzerine Elkatmış'ı aradığını kabul etti. • 5. Sayfada Ağar ve Bucak için RP'den DYP'ye destek • RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ve Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın dokunulmazlık dosyalannın öncelikle görüşülmesine karşı çıkarak DYP'ye destek verdi. • 5. Sayfada KAYIP SİLAHLAR ARAŞTIRILIYOR • 10. Sayfada KOMAN'A HAKARETE ÜÇ TUTUKLAMA • 5. Sayfada Siyasiler ve anayasa uzmanlan 'başkanlık sistemi'ni Türkiye içîn erken buluyor DemirePe destek çıkmadıSiyaSİIer teklife SOğllk bakiyor Demirerin yeniden tartışmaya açtığı başkanlık sistemı, siyasi partilerde ve kulislerde değişik yorumlara neden oldu. ANAP, 'çok iyi incelenıp tartışılmasını' ısterken, Refah Partisı konuyu 'Cumhurbaşkanı'nın gündem değiştırme manevrası' olarak değerlendırdı. Başbakan Yardımcısı Ecevit de başkanlık sisteminin demokrasi ile bagdaşmadığuıa dikkat çekti. CHP ise teklifi 'fantezi' buldu. • 5. Sayfada 'PadlSahllfia, diktatörlüğe dÖnÜŞÜr' Anayasa uzmanlan, anayasarun ve parlamenter sıstemin değiştirilmesini zorunlu kılan başkanlık sisteminin, 'tek adam yönetimi' nedeniyle Türkiye için büyük risk taşıdığım söylediler. Anayasa profesörü Süheyl Batum, "Başkanlık sistemi Türkiye'de padişahlığa, diktatörlüğe dönüşür" görüşünü savunurken Prof. Dr. Yavuz Sabuncu, "Bu işin lobisi yapılıyor. Aynı konuyu ısıtıp ısıtıp getiriyorlar" dedi. • 5. Sayfada Liege îstanbul hattı Belçika'ıun Liege kentinde faaliyet gösteren "Royal Motor Uıüon" isimli bir kuruluş tarafindan düzenlenen Liege-İstanbul Raflisi'ne Avrupa ülkelerinden, ABD,Kanadave Venezuela'dan kanlan 40 araba dünsabah hareketetti. Sadece 1%8'den önce üretihniş eski arabalann kaülabildikleri 7bin500 kilometrelik ralli. 27Eylüll997 tarihindeson bulacak. (Fotoğraf: AA) DİNSEL BASK1 DAİRESİ Türkiye'ye soykınm suçlaması • ABD'de kurulan Dinsel Baskılan Soruşturma Dairesi, dinsel baskılara maruz kaldıklannı öne süren şahıs, cemaat ve örgütlerin iddialannı araşttracak ve başta Hıristiyanlar olmak üzere şahıs ve kuruluşlann can ve mal güvenlikleriyle tazminatları konusunda tek elden karar alabilecek. • Yeni merkezin hedef aldığı ilk ülke, Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bunu, Hıristiyanlara baslâ yaptıklan öne sürülen Sudan, Iran ve Cezayir ızliyor. Türkiye ise daha kötü bir kategoriye sokuldu ve "soykmm" uygulamış ülkeler sıralamasında ilk sıraya konuldu.ffimMÇHJMAL'n hatert • 10. Sayfada CUMHURİYET'İN K Ü L T ÜR H 1 Z M E T I Atatürk'ün Izmit Basın Toplantısı İsmail Arar * Yıl 1923... * Aylardan ocak... * Yer: İzmit... * Cumhuriyetin ilanına daha 10 ay var... * Atatürk'ün devrimci karakterini vurgulayan basın toplantısı... * Tarih'in dönüm noktası... * Atatürk diyor ki: "Dinde hatip var mıdır?.. Hutbe nedir?.. Her başında sarığı olanın halkın karşısına geçip istediği bîmana (manasız) şeyleri onun kafasına sokmasına müsaade edilmez. Benim kanaatim, malumatım ve kati itikadım bundan ibarettir. Bu devletin halife ile alaka ve münasebeti yoktur." Buöün Cumhuriyel 'le. FUARA BOMBA ATANLAR YAKALANDI • 3. Sayfada AVRUPA KALÎTE BÜYÜK ÖDÜLÜ BEKSA'NIN • 7. Sayfada 'ZORUNLU TASARRUF'A IPTAL DAVASI • 7. Sayfada ÇÎN ART1K 'DENGİST' • 9. Sayfada MISIR'DA TURİSTLERE BOMBALI SALDIRI • 9. Sayfada AB'DEN ÎNSAN HAKLARINA DESTEK • 11. Sayfada KOCAELİSPOR TUR KAPISINI ARALADlB5/M»r'«/a SARISIN ATJİS'tN HEYKELl BULUNDU ÖZBBII ACJUt'n taeri • Arka Sayfada BORSA DOn 2407 Öncekı 2410 DOLAR Dün 170.800 Öncekı 171.000 MARK ûDün 9&800 Öncekı 98.700 'Bizimkiler'in dedesi öldü • Tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Çağman, bugün AKM'dekı törenden sonra toprağa verilecek. • 12. Sayfada Belediyedeki 'RP kadrolaşmasına' yakın takip RP'li îstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, Pazariçi'ndeki okul alanını konut alanına dönüştürdü tstanbul Haber Servisi - Içışlen Ba- kanlığı, RP'lı tstanbul BüyükşehırBe- ledıyesı yönetimi hakkında "siyasi kadrolaşma" nedeniyle soruşturma başlatırken, RP'li Gaziosmanpaşa Be- ledıyesı yönetımiyle ilgili olarak "i- mar yolsuzluğu" iddıalan da mülkiye müfethşlerince araştınlıyor. Imar yol- suzluğu iddialanyla ılgılı inceleme ya- pan mülkiye müfettışıne 3 saat bılgı veren, CHP Gaziosmanpaşa llçe Baş- kanı Mehmet Polat, "RP'li yönetimin yeni bir yasadışı uvgulaması daha or- taya çıktı. Pazariçi'ndeki üç buçuk dö- nümlük ortaokul alanı, RP'liler tara- findan konut alanına dönüştürüldü" dedı lçışlen Bakanı Murat Başesgjoğlu, RP'li Îstanbul Büyük^ehır Belediyesi hakkındaki iddıalann incelendığini be- lırterek, soruşturmanın sonucuna gore yasal gereğırun yapılacağmı söyledi. Başesgıoğlu'nun dün Istanbul'da yap- üğı ıncelemeler sırasında, Îstanbul Bü- yükşehir Beledıye Başkanı Tayyip Er- doğan'ın "partizanca kadrolaşma" yaptığı iddialanyla ilgili olarak açılan soruşturma konusundaki sorulara, "Evet, bize intikal eden her konu hak- kında soruşturma açanz. Çeşitli bele- diyeler hakkında olduğu gibi, Îstanbul hakkında da soruşturma var" yanıtını verdi. Başesgıoğlu, mufettışlenn salt tstanbul'da değil, Sakarya, Ankara, Kaysen gibı Türkıye'nin pek çok ılin- deki belediyelerde soruşturma yürüttü- ğünü açıkJadı Başesgıoğlu dün aynca yerel yöne- timlerle ilgili olarak Îstanbul Valıli- ği'nde ilçe kaymakamlanyla bir top- lantı yaptı. Toplantı sonrasmda Başes- gıoğlu, yeni hazırladıklan "Yerel Yö- mArkasıSa. 10,Sü l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Susurluk Siyaseti... Tansu Çiller Susurluk'un neresinde duracağına bir türlü karar veremiyor. Bazen arkasına saklanıyor, bazen yanında yer alı- yor... Bunlan ne adına yaptığı da belli olmuyor. Sürekii de- ğişiyor. Kimi zaman demokrasi adına, kimi zaman devlet MArkasıSa.lO,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog