Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

$ ÇAGDAŞ YAYINLARI A . T A NER K I S L A LI seçimsiz demokrasi 450.000TL Çağ Paıartama A.Ş. Yerebatan Cad. Salkmsöğüt Sok. No: 9/B C38alcğlu/lstanbul Posta çekj no: 666322 Cumhuri <$, ÇAĞDAŞ YAYINLARI HA L İ T C E LE N K umut hangi dağın ardında 450.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad. Salkımsoğüt Sok. No: 9/B Cagatoğlu/İstaribul Posta çekı no: 666322 74. Yl. SAYI: 28279 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: RUDh NADİ (1945-1991) 18 EYlÜL1997PBtŞ8WE Süleyman Demirel, cumhurbaşkanlarının beş yıl için halk tarafmdan seçilmesini istedi 'Askerde sükiiııet var'Başkanlık sistemi "Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 sene için seçilmeli. Bu sistemde hükümet tartışması seçimden sonra yeni seçime kadar bitiyor." Kenan Evren'e yanıt "Geçmişte olanlan ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ama ben, geçmişe bakarak yaşamam. Kamu hizmetinde bu olmaz." irtica tehlikesi "Kamuoyu rahatladı. Ancak bu dikkat isteyen bir rahatlıktır. îrtica tehlikesi emareleri artınca bu rahatlık rahatsızlığa dönüşür." MUSTAFA BALBAY ANKARA - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. yeni hükü- metle birlikte askerlerde "sükû- netin hâkim oMuğunu" söyledi. Demirel. kamuoyunda da rahat- lamagöriildüğünü belirterek "İr- tica tehükesinde artış emareleri görülürse rahatlık, rahatsızlığa dönüşür" dedi. Yedi yıllık görev süresini çok bulan Demirel. cum- hurbaşkanlannın beş yıl için halk tarafından seçilmesini önerdi. Başkanlık sistemi tartışmalannın sakmcalı olmadığmı vurgulayan Demirel. u Başkanlık sisteminde seçimden sonra yeni seçime dek hükümetsorunuolmuyor'" deger- lendirmesini yaptı. Demirel, önceki gün Mısır dö- nüşü GAP uçağında Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Tür- kiye gazetelerinin sorulannı ya- nıtladı. Demirel'e yöneltilen so- rular ve yanıtlan şöyle: - Yeni hükümetle birlikte srvil ve askeri kesimin durumunu na- sü değerlendiriyorsıımız? - Askerde sükûnet var. Kamu- oyu rahatladı. Ama bu dikkat is- teyen bir rahatlamadır. irtica teh- likesinin emareleri artınca bu ra- hatlama rahatsızlığa dönüşür. Dikkatle hareket edilmesi lazım. Konunun esası şu; cumhuriye- te yönelik bir tehdit varsa, kamu- oyunda ve devletin kurumlannda hemen rahatsızlık başlar. - Hükümet oluşumlanndaki güçlükler, başkanhk sistemi tar- üşmalannı sık sık gündeme gcti- mor. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? - Bu konular sığ değil, derin tar- tışılmahdır. Sorun 65 milyon nü- M Arkası Sa. 10, Sû.Vde Başbakan Yardımcısı, Susurluk konusunda Meclis açılır açılmaz işlem yapılacağını bildirdi Ecevit: İlk işimiz fezlekeler Susurluk Kayıp silalı tarbşması • Komisyonun, bağışlanan kayıp silahlarla ilgili olarak birkaç kez emniyetten bilgi istediğini söyleyen TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nun RP'li üyesi Hayrettin Dilekcan, "Ancak o dönemde Yüksel'in yapabileceği bir şey yolctu, devTe dışı bırakılmıştı. Biz, komisyona verdiği ifadede bu kanaate varmıştık" dedi. • 10. Sayfada Kumbaracıbasi: Gülen'in kadroları Maliye'de • CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı, Susurluk fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesini Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'ndaki ANAP'lı ve DSP'li üyelerin engellediğini anımsattı. CHP'li Onur K.umbaracıbaşı, DSP'ye bağlı Maliye Bakanlıgı'nın kadrolanna Fethullah Gülen ile ilişkili kişilerin atandığını söyledi. • 10. Sayfada Yere cakıldı Hava . oyunlarmda üçüncü kaza • 1. Dünya Hava Oyunlan'na katılan Türk paraşütçü Abdülkadir Köksal, Honaz Dağı'ndaki yanşmalar sırasmda yere çakılarak ağır yaralandı. Aynı yerde geçen pazartesi günü meydana gelen kazada Ukraynalı sporcu yaşamını yitirmişti. Oyunlarda ilk kaza ise açılış öncesi Aydın'da meydana gelmişti. • 3. Sayfada Atatürk Havalimanı'nda 25 müvarnk dövizJe yakalanan Difck Örnek •uyuşturucu' davasmdan tahüye ediklL (HÜLYA TOPCU) Kurye Dilek'e bir davadan tahliye kararı İstanbul Haber Servisi - Atatürk Havalimanı'nda 25 milyar lira karşı- lığı dövizle gözaltına alınan kurye kız Dilek Örnek, "teşekkül oluşturarak uyuşturucuticaretiyapmak" suçun- dan yargılandığı İstanbul DGM'de dün yapılan duruşmada tahliye edil- di. Ornek, "kara para aklamak" su- çundan yargılandığı Bakırköy 4. As- liye Ceza Mahkemesi 'nde görülen da- vada tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamadı. îstanbul 4 No'lu DGM'de görülen davanın dün yapılan oturu- muna Dilek Örnek, teyzesinin kocası Ercan Doğan ile tranlı YousefGharac- hehdaghi katıldı. Duruşmada görüşü sorulan savcı Enver Çoban, Ercan Doğan'ın uyuşturucu ticareti yaptığı- M Arkası Sa. 10, SH3'te • DSP lideri Ecevit, yargı konusundaki eksikliklere dikkat çekerek şunlan söyledi: "Ciddi bir reform yapılmadan yargı organlanndan verim beklenemez. Bir yandan yargı erkinin daha bağımsız hale gelmesi, bir yandan adli zabıtamn kurulması gerekir." • Hükümette niyet eksikliğinin olmadığını söyleyen Ecevit, "Hükümetten gelen işaret üzerine mahkeme salıvermelere karar vermiş değil" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başba- kan Yardımcısı Bülent Ecevit, yargı bağımsız- lığının sağlanması için yeniden yapılanmanın gerekjiliğini vurgularken adli kolluk gücüne gereksinim olduğunu söyledi. Ecevit, Susurluk fezlekelerinin TBMM açılır açılmaz görüşüle- rek karara bağlanacagıru bildirdi. Başbakan Yardımcısı Ecevit, Cumhuriyet'e yaptıgı açıklamada, Demokrat Türkiye Parti- si Genel Başkanı Hüsamettin Cüıdoruk'un çı- kışlan dışında hükümette herhangi bir uyum- suzluğun yaşanmadıgını vurgulayarak, atama- M Arkası Sa. 10, Sü.3'te DGM, TOPAL'IN ÇOCUKLARINI IFADE VERMEYE ÇAĞIRDI • 11. Sayfada IMF görüşmelerinden önce kara tablo çizen Hazine, 'acı paket ve fedakârlık' öngördü 4 Ekonomide radikal önlemler sart' Hedef enflasyon Hazine Müsteşan Eğilmez, hü- kümete sunulacak 3 paketten birincisinin enflasyo- nu gelecek yıl yüzde 60'a, ikincisinin de yüzde 45'e düşürmeyi hedeflediğini bildirdi. Istikrar önlemle- rinin uygulanmaması durumunda Türkiye'nin 2000'de dünyada enflasyon şampiyonu olacağı uya- nsında bulunan Eğilmez, "Bazı tercihler yapılma- sı, kişisel çıkarlann dışına çıkılarak enflasyonun dü- şürülmesi için radikal önlemlerin uygulanması ge- rekiyor" dedi. I 6. Sayfada dÜZenleme Vergi oranlannın yüksek olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Temizel, "Ben vergi oranlan mutlaka yeniden düzenlenmeli diye düşünüyorum. Dürüst mükellefın yükünü ağırlaş- tırmadan vergi kaçakçılığına yönelik önlemler geti- rilebilirse, böylece vergi kaçakçılanna da kaçacak bir yer bırakılmaz. Devlet adına açılan davalann bü- yük bölümünden vazgeçilecek. Devlet yurttaşıyla davalı. Bu davalann büyük bölümü idari önlemler- le çözüme kavuşturulabilir" dedi. I 7. Sayfada 'Ihracata reel kur $ait' Dış Ticaret Müsteşan Ya- vuz Ege, ihracat artarken enflasyonun fazla yüksel- memesi için " enflasyon oranmda kur artışı" anlamı- na gelen reel döviz kuru politikasmın şart olduğunu söyledi. Ihracatın artması için üretimdeki artışın, sa- nayicinin rekabet gücünün yükseltilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dış Ticaret Müsteşan Yavuz Ege, enerjinin ucuz sağlanması, akaryakıt tü- ketim vergisi gibi dolaylı vergilerin düşürülmesi ge- rektiğini belirtti. • 7. Sayfada AB KOMİSYONU RAPORU Türk işçilerin haklan gizlendi • 12 AB ülkesinde, "Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması açısından üye ülkelerdeki Türk işçi ve ailelerinin durumu" konulu bir bilimsel araştırma yapıldığı ve bu araştırmamn sonuçlanna göre hazu"lanan toplam 2 bin 150 sayfalık raporun şimdiye kadar AB Komisyonu tarafından açıklanmadığı öğrenildi. • ATA Başkanı Gümrükçü, "Avrupa'da yaşayan Türklerin, AB vatandaşlanna yakm haklarunn bulunduğu tespit edilmiştir" dedi. • 7. Sayfada Kürtçe TV'ye yeşil ışık Bakan Salih Yıldınm: Kürtçe televizyon sorun çıkarmaz • Devlet Bakanı Yıldınm, GAP ile yöre halkının yaşam düzeyini yükseltip istihdam olanaklannı arttırarak sosyal istikrann özendirildiğini söyledi. Proje tamamlandığında su potansiyelinin yüzde 28'inin kontrol altına alınacağını belirten Yıldınm, yöre halkının 3.5 milyonuna iş bulunacağını da söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Güney- doğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sorumlu Devlet Bakanı Salih Yıldınm, projenin 20 mil- yar dolara gereksinimi bulunduğunu belirte- rek "G AP'a destek saglamamak vebaldir" de- di. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kadınla- nn yüzde 50, erkeklerin de yüzde 20'sinin Türkçe bilmediğini belirten Yıldınm, "Bu so- runlann önüne geçmek için Kürtçe televizyon • Arkası Sa. 10, Sü. 4'te CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R' H İ Z ME T İ Atatürk 9 ün Izmit Basın Toplantısı İsmail Arar * Yıl 1923... * Aylardan ocak... * Yer: İzmit... * Cumhuriyetin ilanına daha 10 ay var... * Atatürk'ün devrimci karakterini vurgulayan basın toplantısı... * Tarih'in dönüm noktası... * Atatürk diyor ki: "Dinde hatip var mıdır?.. Hutbe nedir?.. Her başında sarığı olanın halkın karşısına geçip istediği bîmana (manasız) şeyleri onun kafasına sokmasına müsaade edilmez. Benim kanaatim, malumatım ve kati itikadım bundan ibarettir. Bu devletin halife ile alaka ve münasebeti yoktur." 112sayfa Yarm Cumhuriyet le.. Bugün Cumhuriyet 'le. BORSA ÛDün 2410 önceki 2359 DOLAR ÛDün 171.000 önceki 170^00 MARK ÛDün 96.700 Önceki 96.600 ALTIN ODün 1.771.000 Önceki 1.773.000 'Kafanızı değiştirmeniz gerekli' Emekli Yargıtay Onursal Üyesi Aşçıoğlu, Sungurlu'ya yazdığı mektupta, görevin- de başansız olduğunu belirtti. • 11. Sayfada Loto milyarderi ortaya çıktı Sayısal Lo- to'nun 30 ağustos çekilişinde tek başına 6 bilerek 384 milyar lira kazanan talihli 17 gün sonra ortaya çıktı. • 3. Sayfada Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yaptık • Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Beşiktaş, ilk maçlanndan yenilgiyle aynldılar. Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda Şampiyonlar Ligi ^ şampiyonu Alman Borussia Dortmund'a 1 -0 mağlup olurken aynı kupadaki ikinci Türk takımı Beşiktaş da Bayern Münih'e 70 bin kişilik Münih Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar, 1 ekim çarşamba günü oynanacak. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY n/ırsıp'... Hiç..affedersiniziçsorunlanmızınkısırdöngüsü,dı- şımızdaki gelişmelerin yeterince tartışılmasını engel- liyor. Ortadoğu'daki kaynama banş umutlannı giderek buhartaştınrken, Türkiye'nin Israil'le sürdürdüğü iliş- kiler, Arap ülkelerinin "günah keçisi" arayışına da ze- min olmuş görünüyor... • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog