Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ş ÇAGDAŞ YAYINLARI KAZIM YE N İ C E ışıyan sözler 350.000T1 Ça$ Pazstama A$. Yerebatan Cad. Salkmsöğüt Sok. No: 9/B ^agaogluistanbul Posta çeki no: 666322 Cu m hu riye @ ÇAGDAŞ YAYINLARI M İ K U M A Ş eğişmedim 300.000TL Yerebatan Cad. Salkmsöğüt Sok. No: 9/B Posta çeki no: 666322 74. Yl SÂYI: 28275 / 76000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YIHUS NMİ ,7924-7945,, BAŞYAZARI: NAOfc NMİ (1945-1991) 14EVLUL1807MZM Susurluk sanıklannın tahliyesi 'sürekli aydınlık eylemi'ni gündeme getır< Çetelere \oğıuıtepki Netanyahu ve Biz... Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, İsrail Başbakanı Netanyahu'- nun Ortadoğu potitikasını " felakef sözcöğüyle özet- ledL Paris, İsrail'in Filis- tin'e yönelik "taciz" ve "aşağılama" siyasetinin tslam kesiminde şiddet yöntemlerini güçlendirdi- ğini belirthor ve bu görüş Türkiye'yi çok yakmdan flgflendirfyor. Çünkü ülke- miz Ortadoğu'da bir " fii- ze tarlası"nın ortasında- dır. ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ınİs- rail gedsi de bölgede barış yolunda bir umut yarata- mamışnr. • Türkiye-Yunanistaniliş- kUeri, "Ege'de bir savaştn kibritini çakacak mıdır" yolunda sorulan sık sık gündeme getiriyor. Bu so- rulann pompalanması, Atina'nın Türkiye'yi "sa- vaş yanlısı" olarakgörün- tülemekisteven geleneksel siyasetinin gereğidir. Oysa bölgede banşm korunma- sı ve kökkştirilmesinden Türkh e kadar yararlana- cak bir başkaülke yoktur. Errvan ile Bakû arasuı- daki çanşma, Türtdye'nin Ermenistan'la ilişkUerine ipotek koymuştur. Anka- ra, Azerbaycan'ı aşarak Erivan'a yaklaşamaz. FKÖ (Filistin Kurtuluş Orgütü) de Türldye-tsra- il arasmdakl Uişkilerin bü- yük ölçüde belirleyicisi oi- muştur. Arap dünyası bir yana, FKÖ ile İsrail ara- sındaki banş süreci Anka- ra'nın Ortadoğu politika- sındaki açüışı sağJamıştir. Bu süreç baltalandığuı- da, tsrail'in karşısında güçlenecek banş karşıtı köktenci güçler FKÖ'yü aşmak nrsaüru buluıiar- sa, Ankara'nın yeni bir va- ziyet alması kaçımlmaz olabflir. Washington'un tsra- U'deki aşınlara karşı tutu- mu, tüm bölgede banşa katia yapacak değerdedir; ama Amerikan Dışişleri Bakanı Albright'ın geri- sinde bir "kararlılık" gös- tergesi iztenemedL • Sonuçta "Ermenistan - îran - Irak - Suriye - Gü- ney Kıbrıs - Yunanistan" ekseninde Türkiye'yi çevi- ren kuşak, Ankara için düşündürücüdür. Bu çemberi yarmak için tsra- Û'e yakınlaşmak siyaseti akılcı ve doğal bir tutum- dur. Fransa Dışişleri Baka- nı'nuı "felaket" dryenite- lediği Netanyahu'nun po- KtikasL, Türkiye'yi bu ne- denle yakmdan ilgilendi- riyor. Cumhuriyet • Türkiye'yi sarsan Susurluk skandalında ortaya çıkan ilişkiler, belgeler, ifadeler, tanıklar bir yıl boyunca gündemde kaldı. îddialar üst düzey siyasetçilere kadar uzanmıştı. Temiz toplum isteyenler "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" eylemi ile bir araya geldi. Davada suçlananlann tahliyesiyle parti, kurum ve kuruluşlar "Yeniden aydınlık bir Türkiye" diyerek tepkilerini dile getiriyor. • Baykal, tahliye kararlannın toplumda "konunun örtbas edileceği" endişelerine neden olmaması gerektiğini söyledi. DÎSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, bunca ifade ve delile rağmen tahliyelere anlam veremediğini ifade etti. ÇHD, "Yeniden aydınlık Türkiye eylemi" önerdi. Avukat Şenal Sanhan ile Avukat Nusret Senem "Cüppelerimiz bizi yakıyor" açıklamasını yaptılar. Haber Merkea- Istanbul DGM'de "çe- te oluşturduklan" savıyla yargılanan ve aralannda özel timcilerin de olduğu 11 sa- nıktan tutuklu altısmın tahtiye edilmesi. kamuoyunda "Susuriuk'un üstü örtülüyor mu?" endişesi yarattı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün CHP İ2mir ll Merkezi 'ni ziyaretinde gaze- tecilerin Susurluk davasındaki tahliyeler- le ilgili sorulannı da yanıtladı. Susurluk olayının karmaşık bir yapısı olduğuna dik- BCC lağvedilmeli' Tansu Çiller'in Susurluk sevinci • Çiller, hükümette olduğu dönemde savunduğu özel timciler ve köstebek davası sanığımn tahliyesinden duyduğu keyfı gizlemedi. "BÇG lağvedilmelidir" diyen Çiller istediği sorulara yanıt verip istedigine vermedi. • 10. Sayfada kat çeken Baykal, CHP'nin konuyu yakın- dan izlediğini bildirdi. "Konunun tam ola- rak çözümlenmesi için kapsamlı bir yargı sûreci işlemeye başlamalı" dıyen Baykal. bu konuyla ilgili idari bir soruşturmanın da sürdüğüne dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdûrdü: "Tahüyeler, kamumnnda olaym örtbas edileceği değerlendirmesine neden olma- maİL Davanın şonuçlandınlması için çalış- malar gerekir. İdareye ve pariamentoya bu aşamada görevler düşüyor. Davanın sağ- lıklı bir şekilde işle>ebilmesi için parlamen- todan dokunulmazlıklann kesinlikle kal- dınbnası gerekh or. Aksi takdirde dava ge- bp avTiı noktada duracak. Olaym bütün ay- nnülanyla ortaya çıkabilmesi için her şe>- den önce davanın bir mahkemede toplan- ması gerekir. Bunun diğer bir boyutu, da- vada adı geçen herkesin bağımsız yarguun önüne çıkarüması gerekiyor. Susurhık da- vası eğer bir ild polise dayandınlarak, on- lar cezalandıniarak sonuçlandınhrsa top- lumda büyük infıale neden olacak." Susurluk olayının devletin alnındaki "kara-leke" olduğunu belirten CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin de "Devlet, bu ka- ra leke Ue ayakta duramaz"dedi TBMM Susurluk Skandalını Araştırma Komisyo- nu üyesi Fikri Sağlar ise tahliyeleri değer- lendirirken "Emniyet gûçlerini bu işin dı- MArkasıSa.lO,Sü.l'de Haklarını aramıslardı Öğrenciye hapis çeteye tahliye • Ankara'daki harç eylemleri nedeniyle örgüt üyeliğinden toplam 335.5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen 30 öğrenci, dava süresince Susurluk skandalı sanıklanna tanınan "tahliye" olanağından yararlandınlmamışlardı. • 10. Sayfada Baro Başkanı Yücel Sayman 'Mahkemeye yardım edilmedi 9 • Istanbul Barosu Başkanı Sayman, ' Susurluk'un boyutlanmn çok geniş olduğunu, ancak DGM'de ki davanın üç beş özel timcinin cinayet davası etrannda döndüğünü; emniyetin mahkemeye yardım etmediğini' söyledi. • 11. Sayfada Tahliyeleri eleştiren Perinçek, hükümetin REFAHYOLdan farkı olmadığmı söyledi 6 Cımta devam Hükümetiıi politikalannı 'LVİF amentüsû' diye tanımlayan Perinçek, ANASOL-D'yi eleştiren afişleri Taksim'de duvarlara yapışürdı. • Işçi Partisi lideri Doğu Perinçek, Susurluk sanıklannın tahliyesinin 12 Eylûl'e rastlamasının, cuntanın devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. IP lideri, Orakoğlu'nun da aynı gün tahliye edildiğine dikkat çekti. • Yılmaz'ın görevi Çiller ve Erbakan'a devretmesini isteyen tP lideri Perinçek, Başbakan'ın hûkümeti kurduktan sonra BÇG'ye karşı çıkmasını de eleştirdi. tstanbul Haber Servisi - Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Pe- rinçek, Taksim Cumhuriyet Anı- tı önünde yaptığı basın açıkla- masında, Susurluk tahliyelerinin Mesnt Yılmaz hûkûmetinin, ÇB- ler ve Erbakan'ın kurduğu hü- kümetten farklı olmadığım orta- ya koyduğunu öne sûrdü. Perin- .çek, 12 Eylûl'erastlayantahliye- lerin, cuntanın devam ettiğini MArkasıSa.lO,Sü.4'te Arafat'tan savaşuyansı C.Doğu'da feodal yapı sürüyor Toprak ağalaruı elinde • Hükümetin Doğu ve Gûneydoğu Anadolu Bölgesi'ne "teşvikpaketi" için yaptığı çalışmalarda, arazilerin yüzde 30'unun ağalaruı elinde bulunduğu, bölgedeki çiftçilerin yüzde 40'uıın topraksız olduğu saptandı. • 5. Sayfada Tepkiler devam ediyor Altmdağ ifade verdi • Gazetemizin Diyarbakır Bürosu'nu basan ve temsilcimiz Ziya Aksoy'u ölümle tehdit eden Söz TV ve Söz gazetesinin sahibi Mehmet Ali Altmdağ'a tepkiler büyüyor. Altmdağ dün savcılığm talimatıyla polise ifade verdi. • 10. Sayfada • Filistin lideri Yaser Arafat, ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Ortadoğu'daki çabalannı takdir ettiğini söyledi. Arafat, banş sürecinin canlandınlmaması durumunda savaş çıkabileceği uyansuıda bulundu. • ABD'li bakanın gezisi smîsmda israil askerlerinin 7 Lübnan askeri ve 1 sivili öldürdüğü beürtildi. Albright, Filistin ve Israilli üst düzey yöneticilerin iki hafta sonra Washington'da bir araya geleceklerini söyledi. • 9. Sayfada rupa heyeçanı başlıfor... 8yıllık kesintisiz eğitimemerhaba • Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon, Istanbul'da ise yaklaşık 2 milyon öğrenci yann sabah yeniden yapılanan eğitim sürecini yaşamaya başlayacak. Yeni ders yılında 1 milyon 300 bin öğrenci okulla tanışacak ve 8 yıl boyunca kesintisiz eğitim görecek. 600 bin öğrenci de iÛcöğretimin 5 yıllık ilk kademesinin ardından 6. suııfa devam edecek. • 3. Sayfada Yeni dönem sancüı başhyor • Yeni öğretim yılı öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede bir dizi sorunla başhyor. Öğrenci ve veliler, 20 milyon liraya varan kayıt ücretlerinden, önlük ve formalann pahalılığuıdan; öğretmen ve okul müdürleri de kitap seçimi konusunda netlik sağlanamaması ve Milli Eğitim Bakanlığı' nın okullara yardun yapmamasından yakındılar. • 3. Sayfada Öğretmenlerin sorunlan bitmiyor • Öğretmenler, eğitimdeki dinci kadrolann temizlenmesini, eğitim programlannın gerici, şoven ve cins aynm'cı içerikten anndınlarak bilimsel içeriğe kavuşturuhnası gerektiğini savunuyor. • 3. Sayfada Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı • Sayısal Loto'da 6 bilen yok. Kazanan numaralar 4, 7, 10,21,37 ve 49. 5 bilen 647 milyon 115 bin lira, 4 bilen 5 milyon 735 bin lira, 3 bilen ise 525 bin lira alacak. GIMCEL CUNEYT ARCAYLREK Tatilden Sonra PAZAR KONUĞU PROF. EVREN: 3.KÖPRÜYANLIŞA \ANLIŞ EKLEMEKTlR H 6. Sayfada • •• Yüzsüzlük; Türk siyasal yaşamına yüzsüz siyaset- çilerin armağanı. Yüzsüzlük, yolsuzluk, köşe dönme gibi toplumu rayından çıkaran, birtürlü çaresini bulamadığımız ne kadar sorun varsa; her birine kapıyı, Turgut Ozal aç- tı. Kimileri hâlâ sürüp giden hayali ihracatla vuruyor. MArkmıSa. 10,SiL l'de Demirel: Geçmiş için dizimizi dövmeyiz • Gazeteciler Cemiyeti'nce verilen "Yılın Adamı Ödülü"ne layık görülen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "50 yılda demokratik cumhuriyet için çabaladık" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazeteciler Ce- miyeti'nce "Yuın Adamı Ödülü"ne değer görülen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 50 yıllık süreçte demokratik cumhuriyete geçilemediğini belirterek mArkasıSa.lO,Sû.5'te ÖDP'de çoğulcu yönetim modeli • Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Istanbul II Kongresi'nde parti üyelerinin tümünün iradesinin yönetime yansıyacağı bir model uygulanacak. Daha önce üzerinde uzlaşılan Mehmet Atay il başkanlığına yeniden seçilirken yönetim kurulunda gruplann eşit temsili sağlanacak. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Inadına Gazetecilik... SARAYBOSNA - Hani arasına bir şey koymak için ekmeği uzunlamasına elle ikiye bölersiniz ya... Saraybosna, böylesine yanlmış tepelerin arasında kurulu, ortasından su geçen bütün yerleşim yerleri gi- bi güzel bir kent... Savaşın kente verdiği zarar adım adım gideriliyor. Ama insanlara verdiği zararın giderildiğini söylemek • Arkası Sa. 10.SÜ.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog