Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ÇEMN rİĞENOĞLU sakıncalı kadın polis 300.000TI Çağ Pranama A.Ş. Yereoatan Cad Salkımsoğût Sok. No: 9/B :sçaloğListaxul Postaçetaio 566322 Cumhuriyet $ÇAĞDAS YAYINLARI L.P A Y K A B A C A L I yakın tarihimizden I büyük dönemeçler *_J" 350.000TL Çağ Pazartâma A.Ş. Yerebatan Cad Saltçımsögut Sok No 9 Cajatotılıı/lstanbm Postaçekıno 666322 74. Yl SAYH: 2 K 7 2 / 76010 R (XDV ıçınde) KURUCUSU: YUNUS HUDİ (Î924-J945J BAŞYAZARI: NADh NMİ (Î945-Î99JJ 11EVLÜL1887PB{ŞaWE Genelkurmay, Batı Çalışma Grubu'nım görevini sürdürdüğünü bildirdi 6 Liica yaydmaeğürnimde' Adalet Bakanı iddiaları yalanladı Sungurlu: Orduda rahatsızlık yok • Adalet Bakanı Sungurlu, TSK'nin duyarlılık gösterdiği konulann bakanhk ve kendisi tarafından daha önemle izlendiğini belirtti. Sungurlu, Genelkurmay'ın bazı suç duyurulanyla ilgili ışlem yapmadığını da yalanladı. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)- Adalet Bakanı CM- tan Sungurlu. Genelkurmay Başkanlığrnın bazı suç du- yurulanyla ilgili ışlem yap- madığı ıddialannı yalanlar- ken, Türk Silahlı Kuvvetle- n'nin (TSK) duyarlılık gös- terdığı konulann, bakanlığı ve kendisi tarafından daha önemle izlendiğini belirtti. Sungurlu, TSK'nin, ba- kanlıgının uygulamalanna ilişkın rahatsızlıklan olduğu yolundakı ıddialan yanıtlar- ken, "Çok açık söyluyorum. • Arkası Sa. 10, Sû. 4te • Genelkurmay kaynaklan, irticanm Refah Partisi'nin iktidardan aynlmasmın ardından genişleme alanı bulduğunu belirterek Batı Çalışma Grubu'nun lağvedilmesinin söz konusu olmadığını bildirdiler. Kaynaklar, imam-hatip okullan mezunlannın ilahiyat fakültelerine gönderilmesi ve irticaya karşı alınan önlemler konusunda Genelkurmay'ın istemlerinin hükümete verilen brifingde aynntısıyla anlatıldığını kaydederken şimdilik yeni bir uyanya gerek bulunmadığını vurguladılar. • Başbakan Yılmaz, Kazakistan temaslan sırasmda yaptığı açıklamada hükümetin anayasal görevinin bilincinde olduğunu, bu nedenle 'Batı Çalışma Grubu'na gerek kalmadığını söyledi. Yılmaz, "Askerler sizinle aynı görüşte mi?" sorusuna, "Aksine hiçbir görüş ileri sürülmedi. Bana herhangi bir öneri gelmedi. Herhangi bir yakınma olmadı. Esasen buna karşı ileri sürülecek herhangi bir görüş olduğunu sanmıyorum. Çünkü ben anayasamn, demokrasinin gereğini söyluyorum" yanıtını verdi. • 10. Sayfada Özelokulda İHL düzeni • Akit ve Milli Gazete 'ye ilan veren bazı özel okullar kız ve erkek öğrenciler için ayrt sınıflar açacağını duyuruyor. Bakanhk bunun üzerine özel okullardaki köktendinci eğitim uygulamalannı incelemeye aldı. • 4. Sayfada RakamlarEvren 'i yalanhyor ^•12 Eylül 'den sonra imam hatip okuîu açılmadığını savunan eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren 7 rakamlar yalanhyor. Bakanhk verilerine göre enfazla imam-hatip darbe sonrası açıldı. • 4. Sayfada 'Dineğitimi normatin üstünde' • DSP tstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ziya Aktaş, "Bizdeki imam-hatip okullan biryana, normal okullardaki din dersi oranı OECD ortalamasınm iki katından daha fazladır " dedi. • 4. Sayfada Öğretmene 8yıl soruşturması • tskenderun 'da sekiz yılhk kesintisiz eğitimin yasalaşması için haziran ayında eylem yapan çok sayıda öğretmen hakkında kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı. I ¥. Sayfada Yılmaz ve Nazarbayev Akdeniz 'e inecek boru hatları konusunda işbirliği kararı aldı Bakû-Ceyhan'a Kazakistan desteği RUSYA'DAN S-300 AÇIKLAMASI 'Teslimatı Idmse engefleyemez' • Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in basm sözcüsü Sergey Yastrjembski, S-300 fiizelerinin Güney Kıbns'a teslimatını engellemeyi düşünmenin saflık olduğunu söyledi. Yastrjembski, füzelerin tesliminden, ancak "Türk askerinin adadan çekilmesi durumunda" vazgeçebileceklerini söyledi. 3 kasım Balkan Zirvesi Girit'te yapılacak • Türkiye ve Yunanistan başbakanlan, 3 kasımda Gint Adası'nda bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklar, görûşmeden iyimser bir sonuç çıkacağını ummadıklanra söylediler. M'lO. Sayfada MOSKOVA/ATtNA (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasın- da devam eden S-300 fûzeleri knzi, Rusya'dan dün yapılan açıklamayla yeni bir boyut ka- zandı. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in basm sözcüsü Sergey Yastrjembski, fûzeleri Kıbns Rum kesımine teslim et- melerinin engellenmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. -Kremlin'in Dış Politika Ön- ceUkfcri" konulu bır basın top- lantısı düzenleyen Yastrjembs- ki, Rus füzelerinin teslimi ko- nusunun gündeme gelmesin- den dolayı Türk-Yunan ilışkile- rinin gergınleştiğinı, Anka- ra'nın, teslimatı engellemek ıs- teyeceğini söyleyen bir basın mensubuna şu karşıhğı verdi: "Bu tür tehdhierin veya dü- şünceterin uygulamaya geçiril- memesi için çok kesin bir tu- • Arkası Sa. 10,SH2 'de Başbakan Mesut Ydmaz'a Kazakistan ile Türkiye arasuıdaki ilişkilerin gelişmesine yaptığı kat- kıdan ötürii dün Al Farabi Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildl Yılmaz, cüppesini giydikten sonra bir tesekkür konuşması yapta. (Fotoğraf: REUTER) • Hazar petrollerinin Bakû-Ceyhan boru hattıyla taşınması projesine Kazakistan da destek verdi. Başbakan Mesut Yılmaz'la görûşen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazak petrolünü Türkiye üzerinden Akdeniz'e ulaştırmak istediklerini söyledi. • Kazak petrolünün Hazar Denizi'nden Bakû'ya bağlanması için çalışmaların sürdügünü belirten Nazarbayev, Rusya'nın da Bakû-Ceyhan'a destek vermesini istedi. ALMATI (Cumhuriyet) - Hazar petrollerinin dünyaya ulaştınlmasında Türkiye için hayati önem taşıyan Bakû-Ceyhan Boru Hattı projesine, Azerbaycan'dan sonra Kazakistan'dan da destek geldi. Kazak petrolünü Türkiye üzennden Akde- niz'e ulaştırmayı istediklerini ve petrollerinın Ha- zar Denizi'nden Bakû'ya bağlan- ması için çalış- maların sürdügü- nü belirten Kaza- kistan Cumhur- başkanı Nursul- tan Nazarbayev, " Rusya'nın da Bakû-Ceyhan'a destek vermesi faydah olur" de- di. Başbakan Mesut Yılmaz da, boru hatlan ve Hazar Deni- zı'ninstatüsü ko- nusunda Kaza- kistan'a tam des- tek verdiklerini söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz, Kazakistan zi- yaretinın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Nazar- bayev ile bir araya geldi. Görüşmenın ardından bir açıklama yapan Nazarbayev, Türkiye'nin, Kaza- kistan'ın ekonomik partnerleri arasında üçüncü • Arkası Sa. 10,S&3 'te ABD 'Ruslarla işbirliği yapın' • ABD, Türkiye'den Bakû- Ceyhan hattının gerçekleşmesi için Rusya ile işbirliği yapmasını istedi. • 10. Sayfada GENEL KURUL YARIN YAPILACAK DİSk te başkanhk yarışı başhyor • Üç gün sürecek DİSK genel kurulunda Rıdvan Budak'ın yanı sıra Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosrranoğlu, Sine-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Çetin ve Genel-tş Örgütlenme Daire Başkanı Erol Ekici de adaylıklanoı açıkladı. Adaylar, Genel Başkan Budak'ın icraatını ebştirirken Budak, kendi döneminde örgütün etkinlığınia arttığını söyledi. I //. Sayfada BORSA ÛDün 2259 Ûra* 2235 DOUR Ûa- 1TOJ50 (Vrao 17OJ00 MARK û0un HSOO Oncck euoo ALT1N ûDûn 1.770.000 Ûncekı 1.769X00 'Halk hesap sormalı' Eski Düiya Bankası Başkan Yardımcısı Atilla Karaosnanoğlu'na göre hü<ümet umut İ 7. Sayfada CDoğu'yavergi ayrıcalığı 3 yil Vergi yok Başbakan Vekili Bülent Ecevit başkanlığında toplanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Illeri Koordinasyon Kurulu, bölgeyi 'yatırım cenneti' haline getirmek için bir dizi karar aldı. Belirli sayının üzerinde işçi çalıştıran ışletmelerden 3 yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisi alınmayacak. Işçi ücreti vergilerine özel indirimler uygulanacak, işverenin SSK'ye ödemesi gereken primler bir süre devlet tarafından ödenecek. Bölgedeki üretim tesislerine ucuz elektrik verilecek. Eğitim Ve Sağllk atağl 16 eylülde Siirt'te yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında açıklanması beklenen pakette eğitim ve sağlıkla ilgili kararlar da yer alıyor. Yapımı süren 20 yatıh ilköğretim bölge okulu bu yıl sonuna kadar hizrnete girecek. Sadece kız öğrenciler için yatıh okullar açılacak. Yatıh okullardaki öğrencüerin tüm giderleri devlet tarafından karşılanacak. Bölgeye nitelikli ve yeterli sağlık personeli gönderilmesi için gerekli önlemler alınacak. • 5. Sayfada CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H İ Z ME TI Devrim Hareketleri İçinde Atatürkçülük Yazan: Tarık Zafer Tunaya O smanlı örneği-Medis'in kudreti; Tevfik Fikret'in cevabı, Aydınların günahı... * Türkler ve uygarlık; Lenin'in tezi, Bakû Kongresi, emperyalizmin eleştirilmesi; Şark'a uzanan e/... * Bütün tutucu eğilimlerin harabe halindeki kadrosu ile bekçiliğini yapan imparatorluk yıkılınca, sonsuz ufuklara uzanan yolların hepsi açılmıştı... • Bu kitapta Devrim Hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük irdeleniyor; ekonomiden kültüre dek 'sosyal devlet' anlayışının temel ilkeleri üzerinde duruluyor... * Ve mutlaka okumanız gereken biryapıt... Yarın Cumhuriyet'le birlikte GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK •••Var Olan Tehlike Refah önde gidenlerinin kimi açıklamalan önce önem- senmiyor. Sonra?.. Açık seçik söylenenler bir bir gerçekleşince, bir telaş. önlem arayan arayana! Son örnek ortada: RP genel başkan yardımcılarından, Erbakan'ın kırk yılhk kadim dostu Kazan Sevket; Mec- lis açılır açılmaz hükümeti düşürmek için "ilk gensoruyu • Arkası Sa. 10, Sü. l'de 3. köprü projesi Japon hükümeti kredi vermiyor • Üçüncü köprüyle ilgili tartışmalar Japon hükümetini rahatsız etti. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) üçüncü köprü projesine kredi sağlayacağı yolundaki haberler üzerine bir açıklama yapan Japonya'nın Istanbul Başkonsolos Yardımcısı Yamanaka, "JTCA'nın kredi verme yetkisi yok" dedi. 1 3 . Sayfada 13. ölüm yıldönümü Yılmaz Güney'i anma gecesi • Ünlü sinema sanatçısı Yımaz Güney, ölümünün 13. yıldönümünde kendi adını taşıyan küitür ve sanat vakfi tarafından düzenlenen bir geceyle anıldı. Çok sayıda sanatçının kaüldığı gecede Yıhnaz'ın çalışmalan ve kişiliği anlatıldı. Geceye katılanlar, yapılan törenin Yılmaz Güney'e layık olmadığını söylediler. • 13. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY liran'dan Öte Deniz mi, Nehir mi? ÜSKÜP - Ona Vardar Köprüsü'nü geçip Türk çar- şısına girdikten az. sonra rastladım. Dükkânı yeni aç- mış ayakkabıcıyla çat pat Türkçe konuşmaya çalışır- ken seslendi: m Arkası Sa. 10, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog