Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

<§: ÇAĞDAŞ YAYINLARI NİKMET ÇETİNKAYA çağının tanığı üç yazar 250.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Vefebatan Cad Sakımsoğüt Sok No- 9/B Ca&oğlu/lstanbu1 T el 51* 0* 96;95 Posta çekı no 666322 Cu mhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI H. V. VE,LİtfEDEOİ\U '*.*'•Çağ Pazarlama A.Ş. Yer*San Cad SatamâDŞJGt Sok No 9/B Cağalo^lü,lsta>ıEul Tel 514 01 96/95 f osta çefa nc 666322 74. Y l SAYI: 26208 / 75000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUMJS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NAOİR NADİ (1945-1991) 9.TEtaffJZ1997ÇMfMIBJI Orduyu suçlayan demece sert bir dille yanıt verdi: Akşener yöııleiKİirikli• Genelkurmay Başkanhğı, eski îçişleri Bakanı Meral Akşener'ın, "TSK içinde yasadışı örgütlenme var" iddiasını sert bir dille yanıtladı. Açıklamada, Özer Çiller'in elini öperken görüntülenen Akşener'in yönlendirildiği bildirildi. Akşener'in, 'icraatını masum gösterme' çabasında olduğunu belirten Genelkurmay, emniyete istihbarat yetkisi veren yasanın hiç kimseye belge çalma yetkisi vermediğini vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Genelkurmay Başkanlı- ğı. Ozer Uçuran Çiller'in elinı öp>erken tele\ızyon kameralan tarafından görüntülenen eskı tçişlen Bakanı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral Ak- şener' ınyönlendınldığı değer- lendirmesini yaptı. Genelkur- may, Akşener'in gönderme yaptığı \e emniyete istihbarat yetkisi verdığini savunduğu yasalann hıç kimseye belge çalma yetkisi vermediğıne dik- kat çekerken, eski Îçişleri Ba- kam'nın 'krraaünj masum gös- termek amacryla' Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yasa- dışı örgütlenme ımasında bu- lunduğu, bu ıddiasının da ger- çeklen yansıtmadığını vurgu- ladı. Genelkurmay Başkanhğı, Akşener'in, TSK bünyesınde 'yasadışı örgütlenmeler' bulun- duğu yolundakı sözlenne sert bir açıkJamayla yanıt verdi. Genelkurmay Başkanhğı Ge- nel Sekreterliğı'nden dün ak- • Arkası Sa. 15, Sü. 3 te Eski İcisleri Bakanı Meral Aksener: 'Batı Çalışma Grubu yasadışı'• Köstebek skandalı ile ilgili basını suçlamayı tercih eden eski Îçişleri Bakanı Akşener, Genelkurmay "ın oluşturduğu Batı Çalışma Grubu"nun örgütlenmesinin hukuki dayanağı olmadığını öne sürdü. Batı Çalışma Grubu'nun varlığının, hükümet tarafından ilk defa bu belge ile öğrenıldığini söyleyen AJcşener. "Orakoğlu'nu, başanlı çalışmalan için ödüllendirdirrT dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DYP Genel Başkan Yar- dımcısı. eskı tçişlen Bakanı Me- ral Akşener. Genelkurmay Baş- kanlığf nın ırticaı faalıyetleri ız- lemek amacıyla oluşturulduğu- nu açıkladığı "Ban Çalışma Grubu"nun yasadışı'* oidugu- nu öne sürdü. Akşener. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Da- ıresı'ninedındığı *bdge"nın içe- nğının, Batı Çalışma Grubu'nun sadece ırticaı faalıyetlen ızle- mekle yetınmedığını gösterdıği- U Arkası Sa. 15,Sü.4'te DYP lideri hakkındaki 'CIA ajanı' iddiası incelenecek. Akşener için fezleke hazırlanıyor TSK'den Çiller'e soruşturma'Milli müdafaaya hıyanef Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan'ın görevsızlık karan vererek Genelkurmay'a gönderdiği Tansu Çıller hakkında hazırlanan dosyayı incele- yen Genelkurmay Başkanı Karadayf nın, DYP Genel Başkanı hakkında soruşturma açılması için izın verdiği öğrenildi. İP li- deri Doğu Perinçek'in iddialanru inceleyecek olan askeri mah- keme, Çiller hakkında dava açılmasına karar verilirse DYP li- derinin dokunulmazlığının kaldınlması için fezleke hazırlaya- cak. Çiller, 'milli müdafaaya hıyanet'le suçlanacak. Hanefî AVCI görevden alindl TSK"ye yönelik istihba- rat faahyetlerıne ılışkin soruşturmayı yürüten Deniz Kuvvet- leri Komutanlığı Savcılığı, siyasi sorumluluğu gerekçesiyle Akşener'in dokunulmazlığının kaldınlması için fezleke hazır- layacak. Îçişleri Bakanı Başesgioğlu, Bülent Orakoglu'nun açığa alındığını, Hanefı Avcı'nın da Emniyet Genel Müdürlü- ğü İstihbarat Daıre Başkan Yardımcılığf ndan alınarak kızak olarak bilinen Ana Komuta Kontrol Daire Başkan Yardımcılı- ğı'na atandığını açıkladı. 1 4 . Sayfada çete Ağar. Eken ve Eymür'e uzanıyor Hanefı Av- cı, "32. Gün" haber programında, son günlerde yaşanan istih- barat ve telefon dinleme tartışmalanna ilışkin sorulan yanıt- larken Mehmet Ağar ve Korkut Eken'e bazı suçlamalar yönelt- ti. Devlet içi yasadışı örgütlenmenin Ağar, Eken ve Mehmet Eymür'e uzandığını kaydeden Avcı "Ağar'ın da bu işlerle ala- kası var, irtibatı var. Eken sivil uzantısı, Ibrahım Şahin de po- lıs ıçindeki koludur" şeklinde konuştu. Mehmet Ağar, Hane- fi Avcı'yla "tartışmak istemediğinı" söyledi.B 75. Sayfada 8 yü için kaynak arayışı • Milli Eğitim Bakanı Uluğbay. bakanlık bürokratlanyla toplantı yaparak şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uluğbay'ın, 8 yıllık kesintisiz eğitime önümüzdeki yıl geçilmesi için kararlı olduğu vurgulandı. • Üniversite Öğretım Üyeleri Derneğı Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar, yeni hükümetın 8 yıllık eğitim konusundaki yaklaşımının üniversitelerde kaygıyla karşılandığını söyiedi. • 3. Sayfada Halktan 55. hükümete onay • Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 49'u. Mesut Yılmaz başbakanlıgındaki yeni hükümeti olumlu buluyor. Hükümetin hiç başanlı olamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 28. • Araştırmaya göre öncelik verilmesi istenen konular ise 8 yıllık eğitimın hemen uygulanmaya başlaması, siyasetteki kirliliğin giderilmesı. çete-mafya ilişkılenninortaya çıkanlması • 4. Sayfada NATO zirvesinde, Ankara ve Atina arasmda uzlaşma metni imzalandı Ege'de barış umuduAlbright açıkladı Madrid'de toplanan NATO zirvesinde, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin yumuşatılması amacıyla ABD'nin de katıldığı bir dizi görüşme yapıldı. Görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, mutabakat olarak nitelendirilen bir uzlaşma metninin imzalandığım açıkladı. Sorunlar barıgla çözülecek Mutabakat metninde, iki ülke arasındaki ilişkilerde banş, güvenlik ve iyi komşuluğun devamı konusunda karşılıklı taahhütte bulunuldu. Anlaşmaya göre iki ülke, Ege Denizi'nde karşılıklı çıkar ve endişelerine saygı gösterecek ve anlaşmazlıklar kuvvet tehdidi olmadan banşçı yollardan çözümlenecek. ABD'nin dediği oldu Zirvede, ABD'nin ısrarla ileri sürdüğü NATO'ya üyeliğe ilk aşamada Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin davet edilmesi konusunda görüş birliği sağlandı. Rusya, zirvede alınan genişleme karannı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük hata olarak niteledi. • *. Sayfada Anlaşmadan sonra bir aray a gelen Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel ve Yunanistan Başbaka- m Kostas Simitis, mutabakattan dolayı memnuniyet duyduklannı söylediler. (REUTERS) Kıbrıs maratonu New York'ta başladı • KKTC Gumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbns Rum toplumu lideri Glafkos Klerides, üç yıllık bir aradan sonra dün ilk kez bir araya geldiler. Bırleşmış Milletler Genel Sekreteri Kofı Annan'ın onurlanna verdiği yemekte buluşan Denktaş ve Klerides, bugün 5 gün sürecek zirve toplantılarına başlayacak. • ABD Başkanı Clınton tarafından Kıbns Özel Temsilciliği'ne getırilen Rıchard Holbrooke, zirve öncesi iki liderle ayn ayn görüştü. Denktaş'la yaptığı görüşmeden sonra bir açıklama yapan Holbrooke, görüşmelere 'ABD müdahalesi olduğuna' ilişkin iddialan reddetti. Denktaş ise görüşmenın olumlu geçtiğini söyiedi. • Holbrooke, Glafkos Klendes'le yaptığı toplantıdan sonra Kıbns'ın Avrupa Birligi'ne tam üyeliğini desteklediğini belirttı. Tam üyeliğin adada yaşayan iki halkın da yaranna olacağını savunan Halbrooke, bu gelişmenin Kıbns sorununun çözümü için yapılan çalışmalara katkıda bulunacağını söyiedi. I 9. Sayfada CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Kurtuluş (Türkiye 1918-1923) - _ ^ ^ rof. Bülent Tanör M ^% kitabının 'önsöz'ünde L^r diyor ki: "Türk m Devrimi'nin iki büyük -A. aşaması vardır: Kurtuluş' ve 'Kuruluş'. Birincisi bağımsızhk savaşına ve bunun yürütülme biçiminde görülen ilginç özelliklere ilişkindir. İkincisi, yeni ulus-devletin kurulması ve köklii reformların yapılması aşamasıdır. Tarihlerle konuşmak gerekirse, Kurtuluş dönemi Mondros MütarekesVnin ertesinden başlar ve Lozan Antlaşması 'na kadar olan dönemi kapsar (Kasım 1918 - Temmuz 1923). İkinci aşama diye adlandırdığım 'Kuruluş', birincisiyle iç içe başlar. 23 Nisan 1920'deaçılan TBMM, yeni bir siyasal Kuruluş un da başlangıcıdır. (...) Kuruluş la ilgili süreç 1940'lara kadar devam edecektir." Cumhuriyet, 11 temmuz günü Prof. Bülent Tanör'ün 'Kurtuluş', 18 temmuzda da 'Kuruluş' adh kitaplarını okurlarına armağan edecektir... 'Resmi tarih iddialan 'nın olumsıız tartışmalan son yıllarda toplumu yakından ilgilendirdiği için bu konuya ışık tutacak iki ciltlik biryapıt, gazetemizle birlikte okurlara parasız sunuluyor. Birinci cilt 157 sayfa BÜLENT TANÖR ün yazdığı "Kurtuluş" tarihimiz, 11 temmuz cuma günü gazetemizle birlikte bütün bayilerde... BUGÜN #DiNOZO GUNCEL CLIVEYT ARCAYUREK C u m h u r i y e t ' l e Mazlum mu Maznun mu? Oğuzhan Asiltürk, RP adına konuşuyor: 'Inşaltah güvenoyu alamazlar". Başbakan Mesut Yılmaz, seksen dakikada oku- duğu hükümet programını bağlarken dua ediyor "Allah yardımcımız olsun." Devletimizin başı Demirel, "Benden büyük Müs- lüman yok" diye övünüyor ve bildiğimiz adrese me- • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de Caz geceleri Eric Ciapton. Marcus Miller, David Sanborn, Joe Sample ve Steve Gadd'den oluşan 'Le- gends 97*nin Cemil Topuzlu Açık Hava Ti- yatrosu'ndaki unurul- maz konseriyie 4. U- luslararası tstanbul Caz Fesrivali başladı. 'Legends97'İstanbul- lu müzikseverterden yoğun ilgi gördü. BORSA Dıin 1911 öncekı 1953 DOUR ûDün 150.850 Oncekı 150500 MARK ûDun 85.900 öncekı 86.000 ALTIN ûDün 1.562.000 Oncekı 1.545.000 GUNDEM MlîSTAFA BALBAY Alaşehir ye Metris Cezaevi'nde olay: 2 ölü Alaşehir Cezaevi'nde hü- kümlülerarasında çıkan arbedede 2 ki- şi öldü, 1 kişi ağıryaralandı. Metris Ce- zaevi'nde de mahkûmlar, can güvenlik- lerinin olmadığı gerekçesiyle isyan çı- kardı. Yatakları ateşe veren isyancılar gardiyanları rehin aldı.B 15. Sayfada C(I)ASUS' SAVAŞLAM... Yeni görevinın, Çiller ailesinin halkla ılişkiler memure- liği olduğunu anladığımız eskı '7ç"işleri Bakanı Meral Pakşener'in dünkü basın toplantısını izlerken aklıma aşağıdaki fıkra geldi. Yıllaaar yıllar önce bızım Abuzittin le Tennure Ame- rika'ya grtmiş. Beyazlar, bir Kızılderıli kellesı getirene bin dolar veriyor. m Arkası Sa.15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog