Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

8TEMMUZ1997SAU CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Yunanistan alevler içinde • ATİNA(AA)- Yunanistan'da etkili olan sıcaklarla bırlıkte. yaklaşık 20 ormanlık alanda yangın başladığı bildirildi. Yangınlann en büyüğünün Selanık kenti çe\resindeki büyük Şe>h Su ormanlannda çıktığı ve şiddetli rüzgânn da etkisiyie 15 bin dönüm orman alanının kül olduğu açıklandı. Selanik ormanlannın yansını yok eden yangının halen devam ettiği ve itfaiye ile ordu birliklerinin alevleri söndürme çabasını sürdürdükJeri bildirildi. Yunan Tanm Bakanı Stefanos Cumakas, orman yangınlannın büyük bölümünün aşın sıcaktan kaynaklandığının sanıldığuıı, Selanik'tekı yangının ıse kundaklama sonucu çıktığı yolundaki iddıalann araştınldığını söyledı. HAMAS üyesine 46 kez ömüp boyu hapis • BEYTEL(AA)-lsrail askeri mahkemesı. şeriatçı örgüt HAMAS"ın silahlı kanadının liderlerinden Hasan Salameh'i. intihar saldınlan düzenlemek suçundan 46 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Salameh. geçen yıl şubat ayında Kudüs'te 2. mart ayında Aşkelon'da da bir intihar saldınsı düzenlemişti. Bu saldınlarda toplam 46 kişi hayatını kaybetmişti. Arnavutluk'ta sol kazandi • TİRAN(AA)- Arnasutluk Parlamentosu'nun 115 sandalyesi içın 32 seçim bölgesınde yapılan ıkinci tur seçimlenn galibı yine Sosyalıst Partı oldu. Önceki gün yapılan ikıncı tur seçimlenn resmi olmayan sonuçlanna göre. Sosyalıst Parti 22 seçim bölgesinde seçimleri lehine kapattı. Sosyalist Parti'nin çoğunluğun sağlanmasına rağmen diğer sol partilerin de içinde bulunduğu bir koalısyon hüfcümetkuracağı kaydedildi. Sudan'da kaza: 62ÖIÜ • HARTUM(AA)- Sudan'da. meydana gelen zincırleme trafık kazasmda 62 kışının öldüğü. 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza başkent Hartum'un güneydoğusundaki el- Kamlin kenti yakınlanndaki karayolunda. bir kamyonun karşı yönden gelen otobüse çarpması sonucu meydana geldi. Farrakhan Yüce İmam' oldu • CHICAGO (AA) - ABD'de faaliyet gösteren "lslam Ulusu" örgütünün " lideri Louıs Farrakhan, Chicago kentinde düzenlenen bir konferans sırasında '"tüm dünya Müslümanlan'nın imamı" ilan edıldi. Çeşıtlı Müslüman ülkelerden 4 bin kişinin katıldığı ve 4 gün süren Zenci \e Beyazlar 1 tslam Konferansf nda. Farrakhan"a imam" • ünvanı. Kıbns'ın baş imamı Şeyh Sobhi Billo tarafından verildı. Konferansa uydu - aracılığıyla katılarak bir - konuşma >apan Libya - liden Muammer Kaddafı. - Farrakhan'a övgüler yağdırdı. • WINDOWS 95 • WORD 7.0 • EXCEL 7.0" • POWER POINT • ACCESS • BİLGİSAYARLI MUHASEBE MIKRO, LINK, ETA • BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ HARDWARE, SOFTVVARE 1.0 Kişilik Sınıflarda Her Öğrenciye 1 Bilgisayar !el İ8212) 224 04 04 224 09 09 24? J6 68 Hataskargazı Cod tlo 245,251 K 6 Osmnbey Sısli B0240 İSIAN8UL 68 yıldır iktidarda olan Kurumsal Devrimci Parti ara seçimlerde meclis çoğunluğunu yitirdi Meksika sola dönüyor• Cumhurbaşkanhğa açılan kapı olarak görülen başkent Meksiko Belediye Başkanhğı'nı, solcu Demokratik Devrim Partisi'nin adayı kazandı. Dış Haberler Servisi - Meksı- ka'da 68 yıldır iktidarda olan Ku- rumsal Devrimci Partı (PRI) önce- ki gün gerçekleştirilen seçimlerde siyasal yaşamınm en ağır yenilgi- siru aldı. Meclisteki coğunluğu kaybetmek üzere olan Devlet Baş- kanı ErnestoZediUo'nun lıderı ol- duğu iktıdar partısi, başkent Mek- siko içın yapılan belediye başkan- lığı seçımlennde de yenıldı ve baş- kentın kontrolünü solcu Demokra- tik DevTİm Partısi "ne kaptırdı. 500 sandalyeli meclis ve sena- tonun bir bölümünün yenilenme- si için düzenlenen ara seçimlerde yüzde 62.80'ı sayılan oylann so- nuçlanna göre PRI'nın oylann yüzde 38.23'ünü alarak önde gıt- mesine karşm, meclisteki coğun- luğu kaybetmesı kesınleşmek üze- re. PRTnin salt çoğunluk içın ge- reken yüzde 42.2'lik oy potansiye- line ulaşmasının çok zor olduğu ifade ediliyor. Seçimlen ilk sırada götüren PRI'yı. L'lusal Eylem Par- tisi yüzde 27.31, Demokratik Dev- rim Partisi ise yüzde 25.22 ıle ız- liyor. Başkent sohın Meksika'da önceki gün düzen- lenen seçünler sonucunda meclis- teki çoğunluğunu yitiren PRI . başkent Meksıko ıçin ilk kez ya- pılan belediye başkanlığı seçım- lennde de Demokratik Devrim Partisi karşısında venilgıye uğra- dı. Başkent Meksıko'da h'alk, be- lediye başkanı olarak sol görüşlü Demokratik Devrim Partisi'nin adayı Cuauhtemoc Cardenas'ı seçti. Cardenas. halkın yüzde 47.75'ınin oyunu alırken PRI adı- na yanşan rakıbi Atfredo Del Ma- z» oylann ancak yüzde 25.44'ünü alabildı. Belediye başkanlığı için yapılan seçimlerin sonuçlanması- nın ardından Meksika Devlet Baş- kanı Zedillo, Cardenas'ı kutladı Başkent Meksiko"da binkrce kişi sokağa dökülerek, Demokratik Devrim Partisi'nin yerel seçim zaferini kutladL Estetik ameliyatpahalıyapatladı MEKSİKA (AFP)- Meksika'nın en büyük kokain kaçakçısı Amado CarriDo Fuentes yüzünün tanınma- ması içın 3 temmuzda gırdiği sekiz saatlik bir estetik ameliyatının ertesı günü yoğun bakımdayken geçirdi- ği bir kalp krizi sonucu öldü. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı (DEA) söz- cüsü James Mc Grvney yaptığı bir açıklamada. Mek- sika yetkililerinin cesedin Fuentes'e ait olup olmadı- ğını anlamak ıçin daha önce tutuklandığı sırada alınan parmak izleriyle karşılaştırma yapıldığını ve parmak ızlerinın Fuentes'e aıt olduğunu söyledi. Meksika basınında çıkan haberlere göre Juarez gru- bunun lideri olan Fuentes. hastaneye Antonio Flores Montes adıyla yattı. Ancak Montes'ın ölümünden son- ra Fuentes'in kuzey Meksıkanın bir kasabası olan Cu- lıacan'dakı evıne 60 çelenk gönderilmesi ve bazı siyah takım elbiseli kışılerin lüks arabalann içinde e\i zıya- ret etmesı dikkat çektı. Daha sonra Fuentes'ın annesi cvden çıkarak bir cenaze evine gittı. Yaşlı kadın bura- da gazetecilere cenaze için "Evet benim oğhınT dedi. ve kendisıne başanlar dıledi. 8.5 mılyon nüfuslu başkent Meksi- ko'da belediye başkanı, de\ let baş- kanı tarafından atanıyordu. Mek- sika'da başkentin belediye başkan- lığı devlet başkanlığına giden yol olarak biliniyor. Iktidar partisi son yıllarda skandallar ve yolsuzluk olaylanyla yıpranmış. ülkede eko- nomik kriztırmanmıştı. Cardenas, belediye başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı açıkla- mada. "2000 yılında yapılacak se- çimlerde iktidara gelme\ i hedefli- yoruz" şeklinde konuşurken ış dünyasının ileri gelenlerinın Car- denas'ın seçilmesınden memnun olmadıklan belirtiliyor. Zira baş- kentte hem polıs kuwetlen hem de şehir bütçesinin kontrolü dev- let başkanında bulunuvor. Bunun yanı sıra neo-liberal ekonomi po- litikalanna karşı çıkması ile tanı- nan solcu Demokratik Devrim Partisi'nin Meksika'nın ABD ve Kanada ile birlikte kurmuş oldu- ğu NAFTA'nın geleceğinı de teh- lıkeye düşüreceği ilen sürülüyor. Seçim boykotu Meksika'da dün yapılan genel seçimler Kızılderililerin yaşadığı bölgelerdebovkotedildı. Meksika ordusuna karşı savaşan Zapatista Ulusal KurtuluşOrdusu gerillala- nnın yoğun olarak bulunduğu Ocosıngo kentındekı seçim mer- kezlerınde yangın çıkanldığı, seç- men kayıtlannın çalındığı ve böl- ge halkının oy \ermesini engelle- mek amacıyla yolların kesildiğı bildirildi. Devlet seçim konseyı ta- rafından yapılan açıklamada oy verme işlemini engellemek iste- yen kişilerin Zapatistalar gibi gi- yindikleri ve büyük bir olasılıkla Zapatista grubundan olduklan bil- dirildi. Kolombiya Gerillalar helikopter duşurdu Dış Haberler Servisi - Kolombiya'da, sol- cu gerillalann asken bir helikopten ateş aça- rak düşürdüğü bildinldi. Yere hızla çakılan ve ateş alan helikopterde bulunan 25 kişinin yaşamını yıtirdiğı. 4 askerin ise ağır biçim- de yaralandığı belirtildi. Ordu sözcüsü. düşürülen Rus yapımı Mı- 17 tipi helikopterin. Ulusal Kurtuluş Ordu- su (ELN) gerillalan tarafından Arauca böl- gesinde tahrip edılen petrol boru hattı üze- rinde uçtuğu sırada düşürüldüğünü söyledı. Ordu komutanı General Manuel Jose Ro- nett Kolombıya'nın en büyük petrol boru hattınm Arauca bölgesinde bulunan kısmı- nın dün erken saatlerde ELN gerillalan ta- rafından dinamitlendiğinı söyledı. General Ronett. dınamitlenen petrol boru hattında tamirat yapacak ekibi taşıyan helı- koptenn olay yerinın üzennde uçarken sal- dınya uğradığını açıkladı. Saldınnın gerçek- leştiği bölgedeki petrol boru hattından çok uluslu ABD şirketi Occıdental Petrol Şirke- ti tarafından işletılen Cano Limon Bölge- si'ne pertol venlıyordu. Başkent Bogota'ya 350 kilometre uzak- lıkta. Venezüella sının yakınlannda meyda- na gelen saldın sonrasmda borulardan çev- reye petrol yayıldığı. bu nedenle olay yerine yaklaşmanm mümkün olmadığı bildirildi. Belfast'ın kuzeyinde Katolik gençler arabaian ters çevirerek ateşe verdiler. K. L4iuKla\ la tahrik şiddet getircH Dış HaberierServisi-Kuzey Irlanda'da polisin Katoliklere saldırarak Protestan- lann Katolik bölgesinde yürüyüş yapma- lan için yol açmasının ardından bölgede olaylar patlak verdi. Polise saldıran Katolikler. dün Bel- fast'ın kuzeyindekı New Barnsley polis karakoluna bomba attılar \ e bir kadın po- lisi yaraladılar. Katoliklerin bu saldın- sında can kaybının olmadığı kavdedildı. Saldınlan dün bıraçıklama yapan Irlan- da Ulusal Kurtuluş Ondusu INLA üstlen- di. Ingiliz yetkililerin Protestanlann Londra yanlısı radikal "Orange Order" örgütünün. önceki gün, Kuzey trlan- da'nın çoğunlukla Katoliklerin yaşadığı Portadown kentinde düzenlediğı yürüyü- şe izin vermesi bölgedeki Katolikleri ayaklandırdı. IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein lider- lerinden Martin McGuinness'ın Katolik- leri sokağa dökülmeye çağırmasından sonra Belfast, Ne\vry. Strabane. London- derry ile Portadovvn kentlerinde patlak \eren çatışmalarda birçok kışının yara- landığı belirtildi. McGuınness. London- derry"de yaptığı konuşmada çoğunluğu- nu Katoliklenn oluşturduğu London- derry halkının, Şili. Nikaragua. El Salva- dor ve Güney Afrika halklanndan farklı olmadığını kaydetti ve Katoliklerin halk- lannın arkasında olmalan gerektığıni söyledi. Güvenlik kaynaklanndan yapı- lan açıklamada. ayaklanmanın 1RA mi- litanlannın kışkırtmalan sonucu meyda- na geldiğı iddıaedildi. Sinn Fein ise, Ku- zey Irlanda'daki şiddet olaylannın asıl sorumlusunun Orange Order'ın istekle- rinı kabul eden İngiliz hükümetı olduğu- nu sa\undu. 17. yüzyılda tngiltere'nin son Katolik kralına karşı Protestan zafe- rinin gerçekleştiği 12 temmuzu kutsal ka- bul eden Protestanlar. her yıl bir hafta boyunca gösteri düzenliyorlar. Firkateyn ambargosuna tavır LALE SARIİBRAHİMOĞLl ANKARA - Türkiye. ABD- nin, K.ongre'yi öne sürerek am- bargo uygulamasında ısrar et- mesı üzerine sılah ticaretinde Amerikalı firmalara "öngüven- ce"koşulugetirdi. ABD'-ninsi- lah ticaretinde "san listeye" alındığı anlamına gelen koşul Washington'ada bildirildi. Ay- nca bu ülkeye üst düzey ziyaret- leri, resmen ilan edilmeden "ör- tülü" olarak dondurma karan alındı. Washington, bir süre önce Ankara'ya gönderdığı ABD Sa- vunma Bakan Yardımcısı Jan Lodal aracılığıyla Türkiye'yı yumuşarmak için nabız yokladı. Ancak VVashıngton'ın hıbe şek- lindeki firkatevnler ıle Sea Ha\vk deniz helikopterlerinin teslımatını geciktirmesini önemlı bir "prestij 1 " kaybı ola- rak gören Türkiye, ABD'ye karşı bazı caydırıcı önlemler al- dı. Bu çerçevede ABD'ye üst düzey zıyaretleri dondurma ka- ran alan Ankara. Genelkurmay tkincı Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in iki ülke arasında her yıl yapılan Yüksek Düzeyli Savun- ma Grubu (HLDG) toplantısı için haziran başında ABD'ye yapacağı ziyareti erteledi. Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karada>ının biz- zat devTeye girip Çevik Bir'in ABD'yı ziyaret kararnamesıni geri çevirdiği öğrenildi. Mesut Yılmaz'ın başbakanlı- ğındakı yeni koalisyon hükü- metınin de, ABD'ye üst düzey ziyaretlerin dondurulması yo- lunda resmen ilan edilmeyen karara uymasının beklendiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, Sa\ unma Sanayıi Müsteşarlığı'nın (SSM), Amerikalı firmalara si- lah ticaretinde ön güvence ko- şulu getinlmesi yolundaki görü- şüne olumlu görüş bildirdi ve bu yöndekı karar ABD'ye iletil- di. ABD'li f irmalann bir süredir Türkiye'ye yönelik örtülü am- bargonun kalkması yönünde yönetime baskı yaptıklarına dikkat çeken yetkililer, ön gü- vence mekanizmasının şu şekil- de işleyeceğini belirttiler: # ABD'de 15 milyon dolann altındakı silah satışlarında Kongre'nin onayı istenmiyor. Bunun \enne ABD Dışişleri Bakanlığı. satışı yapacak firma- lara lisans vermekle yükümlü. ABD, bu vılbaşında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sipariş ettiği ve toplu gösterilerde silah kullanımı yerine önemli bir al- ternatıf olan gözyaşartıcı bom- baların bir Amerikan firmasın- ca satışını. Türkiye'de insan haklan ihlallerinın ağırlaştığını belirterek kabul etmemişti. 0 Türkiye. benzer bir duru- mun yinelenmesinin önlenme- si içın Amerikalı firmalardan, Türkiye'ye yapmak istedikleri silah satışlannı Dışişleri Bakan- lığının önlemeyeceği yolunda ön güvence belgesi isteyecek. Türkiye'nin, insan haklan ihlal- leri ve Güneydoğu'da kullanıl- masına tepki olarak kendisine ambargo uygulayan Batılı ülke- lere getirdiği "san Uste" politi- kasını, ABD'ye de uygulayaca- ğına dikkat çekildi. San listeye giren ülkelerin firmalan, sılah satışlannın hükümetlerince ön- lenmeyeceği konusunda Anka- ra'ya güvence venyorlar. # Türkiye'ye silah satışında Kongre'nin onayı gereken du- rumlarda da Türkiye, taarruz helikopten ve ana muharebe tankı projelerinde yer almak is- teyen Amerikalı firmalardan Kongre'nin genel eğilımini gösteren bilgiler isteyecek. An- cak Kongre'nin Türkiye'ye yö- nelik katı tutumu, Amerikan fir- malannın Türkiye'nin dev sa- vunma sanayii projelerinde yer alma şansını azaltıyor. POLİTİKADA SORUNLAR ERGLN BALCI NATO Brvesi BaşlarkenIspanya'nın başkenti Madnd'de bugün başlayacak olan tarihi NATO zirvesi, sadece Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin ittifaka davet edilmesi bakımın- dan değil, müttefıkler arasındaki göruş ayrılığının ser- gileneceği bir platform olması açısından da önem ta- şıyor. Bilindiği gibı NATO içinde Fransa'nın öncülüğünü yaptığı. Türkiye'nin de aralannda bulunduğu 9 ülke; Po- lonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra Romanya ile Slovenya'nın da ittifaka alınmasını istiyor. ABD ise yeni üyeler grubuna Romanya ile Sloven- ya'nın da katılmasına "şimdilik hayır" diyor. Clinton yö- netimi ilk aşamada ittifaka beş yeni üye alındığı takdir- de bunu Senato'ya onaylatmanın zorlaşacağına inanı- yor. VVashington aynca beş yeni üye almanın giderleri arttıracağını, silahlann standardizasyonu sorununu zor- laştıracağını duşünüyor. Kuzey Afrika'da giderek güçlenen radikal Islamcı akımı derin bir kaygıyla izleyen ve Cezayır'de bir pat- lamanın büyük bir göç dalgasına yol açmasından kor- kan Fransa ise NATO'ya en büyük tehlikenin Gü- ney'den geldiğini savunarak ittifakın bu yönde geniş- lemesi gerektiğini belirtiyor. • • • ABD ıle Fransa arasında NATO'nun Güney Kanat Ko- mutanlığı konusundaki anlaşmazlık da devam ediyor. Fransa'nın, Güney Kanat Komutanlığı'nın bir Avrupa- lıya verilmesine ilişkin önerisı, Akdenız'deki 6. Filo'nun denetimini Avrupalı komutana bırakmak istemeyen ABD tarafından reddedildi. Bunun üzerine Fransa da NATO'nun birleşik askeri yapısına (1966'da aynlmıştı) dönme karannı erteledi. • • • NATO'nun genişlemesine karşı yürütülen muhalefet ıse hızından bir şey kaybetmeden sürüyor. ABD'de muhafazakâr Cumhuriyetçı Paul Nitze, es- ki Savunma Bakanı Demokrat Robert McNamara ve 50 yıl önce Sovyetler Birliği'ne karşı ünlü "Kuşatma" (Containement) polıtikasını oluşturan George Kennan gibi dış polıtika uzmanları NATO'nun genişlemesine şıddetle karşı çıkıyorlar. Bu yetkilileregöre, Rusya'yı dı- şanda bırakan genışleme, Avrupa'da Yatta'dan sonra ikinci bölünmeye yol açacak, NATO'ya alınmayan Uk- rayna ve Baltık cumhunyetlen ABD ile Rusya arasında başlayacak yeni bir rekabetın ya da çekişmenin orta- sında kalacak, gururu kınlan Moskova ıle silahlann kontrolü anlaşmalarını ımzalamak zorlaşacaktır. Kısa- cası NATO'nun genışlemesı, Avrupa'da yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına yol açacaktır. • • • Gelelim Türkiye'ye. Biz, NATO'nun genişlemesınin Türkiye için olumlu olacağı yolundaki göruşleri her zaman biraz fazla iyim- ser bulduk. NATO'nun, ABD'nin isteği doğrultusunda sadece doğuya doğru genışlemesı, örgütün dikkatinın Güney kanattan, yeni üyelerin bulunduğu doğuya çevrilmesi- neyol açacaktır Böylece Türkiye'nin sorunları, ihtıyaç- lan geri plana ıtilecektır. Güneydeki Romanya'nın ör- güte alınması, bu durumu dengeleyebilirdi. Ancak ABD bunu şimdilik istemiyor. Aynca Rusya'nın gönlünü almak için VVashington'ın Moskova'ya AKKA (Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvet Anlaşması) konusunda ödün verdiği, anlaşmanın ye- niden gözden geçinlmesıni kabul ettiği bıldırıliyor. Bu ise Türkiye'nin güvenlik çıkarlanna ters düşen bir ge- lişmedir. Türkiye'nin görüşü, NATO, AB (Avrupa Birlıği) ve BAB'ın (Batı Almanya Birliği) genişleme süreçlerinin paralel olması gerektiği yolundadır. Ama bu savın ka- bul edilmesi olasılığı çok az görünüyor. Sonuç olarak Madrid zırvesinde NATO genişleyecek ama görüş aynlıklan devam edecektir. NATO zirvesi ABD'nin dediği olacak MADRİD (AA) - NATO'nun tanhi olarak nıtelendi- rilen \e bugün başlayan 14'üncü zirvesinden önceki son gece. hareketlı \e heyecanlı geçti. NATO bünyesinde gü- venılır kaynaklar, müttefikler arasında İttıfak'ın genişle- mesi konusunda bir uzlaşmaya varıldığının söylenebile- ceğinı ifade ettılerr. Madnd'te lıderler arasında pazarlık- ların son ana kadar devam ettiği. özellıkle ABD ıle Fran- sa arasında bir çekışme \ e onur mücadelesıne dönüşen bu temaslann bugün zir\e masasında noktalanacağı belirtı- lıvor. "Sonuçta ABD'nin dediği olacak. Ancak VVas- hington, söz hakkını sonuna kadar kullanmakta ka- rarlı gözüken Paris'e taviz verecek" dıven kaynaklar. şugörüşlerı dılcgetınvorlar: ABD'nin ıstediğı gibı. Po- lonya, Macaristan ve Çek Cumhunyeti'nin NATO'ya üye- lik müzakerelerinın hemen başlatılacağı bugün açıklana- cak. Ancak, özellikle Fransa'nın ısrarlan sonunda \ arılan uzlaşmaya göre Romanva \e Sloven>a ıle tam üyelik mü- zakerelerinın başlangıç tarihi de belirlenecek. Cumhurbaşkanı Süle>man Demirel \e Dışişleri Bakanı İsmail Cem. NATO zırvesine katılmak içın dün akşam Madrid'e vardılar. * * * Dört mevsim boyunca en iyi hizmeti ve- ren Myndos Otel'de huzurlu ve sıcak bir ortamda misafir olabilirsiniz. Tesisimizde 2 yüzme ha\aızu, 4 bar, te- nis kortu,toplantı salonu, merkezi ısıtma, dört mevsim çiçeklerle bezenmiş geniş iç bahçe ve aynca klimalı ve çok özel 'Villa Myndos' odalan mevcuttur. Mindos Caddesi, \o: 1 Tel: 0252 316 30 80 (81 48400 BODRL'M 0252 316 25 91 Faks:0252 İNTERNET ADRESİ: http://ww-w.hotelmyndos.coiti.tr. e-MAIL: m\ndo«« hotelmyndos com.tr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog