Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1997SALI 8 DIŞ HABERLER Artık yalnızca Türkiye KKTC'nin güvencesi değil, KKTC de Türkiye'nin güvenliği için zorunlu Kıbrıs için yoııi stratejiANKARA(CumhuriyetBurosu)-Başbakan Yar- dımcısı Bulent Ecevh. kntık Nevv York goruşmele- n oncesınde KKTC>e guçlu destek mesajı venr- ken Kıbns ıçın yenı bır stratejı belırlendığını soyledı Başbakan Yardımcısı Ecev ıt, dun DSP TBMM gru- bu toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 9-13 temmuz gunlen arasında Nevv York'ta Kıbns Rum Yonetımı lıden Glafkos Klerides ıle göruşme yapacağını arumsata- rak Kıbns konusunda onemlı bır stratejı değişiklı- ğı yaptıklannı soyledı Ecevıt vem stratejıyı şoyle tanımladı 'Buna gore arük biz yalnız Türkiye'>i KKTC için bir gu\ence saymakla kalmryoruz, a>nı zamanda KKTCnin varlığını Turkrve'nin gmenli- ği açısından da bir zorunluluk olarak görüyoruz. Vani bunun anlamı şudur: Bazı dış çevreler boşuna sayın Rauf Denktaş'a haksız baskılar uvgulamava kalkmamaudırlar. Zaten Sayın Denktaş. böyle bas- kılara bo\ un eğmez. Ama o baskılar. KKTC'den on- ce Turkıve Cumhurheö \e Turk ulusunun tumuv- le karşılaşır." Denktaş'ın formülü Turkıve den aldığı destek ıle Nevv York goruşme- lenne gıden Denktaş Ankara'dakı temaslannda Rumlar ıle kurmak ıstedığı ve adına "federasjon" denılen ancak ozunde "gevşek konfederasyon1 " ola- rak anılan tezını anlattı Denktaş ın Nevv "Vork'ta Rum lıden Klendes ıle yapacağı göruşmede yıne- leyeceğı Kıbn» ta Rumlar ıle bır arada yaşamanın temelını oluşruran egemenlık tezı şoyle - Federal cumhunyetın tek egemenlığı olacak Ama bu egemenlık, ka>Tiağını ıkı toplumdan alacak Ikı toplum kendı bölgelennde egemen olacaklar - Federe dev letler kendı bölgelennde egemen ola- caklar Bu dev letler kendı egemenlıklennın bırkıs- mını -Dışışlen ve Mıllı Savunma Bakanlığı ıle fı- nans alanlan- eşıt oranda temsıl edılecek federal cumhunyete devredecekler - Bu federal cumhunyetın Başbakan v e Başbakan Yardımcısı rotasyon ıle belırlenecek ve veto hakkı- na sahıp olacak Bakanlar Kurulu'ndakı üye sa>ısı eşıt olacak (BM nınhazırladığıFıkırlerDızısfnde kabınede. Rumlara ustunluk veren 7'ye 3 oranı on- goruluyor) -Sı>ası ışlerde sayısal eşıtlık ongorulurken Rum tarafının nufusunun daha fazla olması nedenıy le be- ledıyecılık gıbı ışlerde Rum çalışan sayısının fazla olması doğal olacak Denktaş'ın oncekı akşam Turkıye'de yetkılılere de anlattığı federasyon formulunun. ozunde **ge\- şek konfederasyon1 kıldı ' anlamına geldığıne dıkkat çe- Ege planına çekince Ankara ABD Dışışlen Bakanı Madeleine \Ib- right'ın geçen hafta perşembe gunu ABD Bu> ukel- çıhğı kanaltyla Ankara ya ulaştırdığı Ege planını, Yunanıstan"ı karasulannı 12 mıleçıkarmayacagi ko- nusunda ca>dıımak açısından yetersız buldu Bırdıplomatık kaynak ABD'nın getırdığı planın yoruma muhtaç olduğuna ışaret ederek şovle dedı " 6 milin ötesindeki karasulan beninı uluslarara- sı sulara çıkmamı engelli) orsa, benim çıkanm zede- lenir. Planda Turkne'nın lehınde daha kuvvedi un- surlar olması lazım. \unan tarafından henuz kara- sulannı 6 milın uzerine çıkarmayacağmadaır net bir taahhut istenmıvor." DOKUZ EYLÜL ÜNtVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Onıversıtemız bınmlenne 2547 savılı Yuksekögretım Kanunu na go- re aşağıda belırtılen anabıhm dallanna oğretım elemanı alınacaktır Profesor kadroları daımı statude olup başv uracaklann ba^v urdukla- n anabıhm dalım belırten dılekçelenne ozgeçraışlennı \ayın lıstelennı başlıca araştırma esennı ve bılımsel çalışma ve yayınlannı kapsavan 6 (altı)nüsha dosvavı ekleverek Doçent kadrolan daımı statude olup baş\ uracaklann başv urduklan anabıhm dahnı belırten dılekçelenne ozgeçmışlerını vavın lıstelennı ve bılımsel çalışma \e vavınlannı kapsavan 4 (dort)nusha dosvavı ekleve- rek doçentlık belgelenmn onayh omeklenvle bırhkte bu ılanın yayım- landığı tanhten ıtıbaren 15 (on beş) gün ıçensınde Rektorluk Personel Daıresı Başkanhğı'na Yardımcı doçent kadrolanna başv uracaklann başv urduklan anabı- hm dahnı ve yabancı dıllennı belırten dılekçelenne kısa ozgeçmışlennı doktora belgelennı ve bılımsel çalışma ve vavınlannı kapsavan 4 (dört) nushadosvavı ekleverek Oğretım gorevlısı kadrolanna başv uracaklann ba$v urduklan anabı- hm dahnı belırten dılekçelenne ozgeçmışlennı ogrenım belgelennı v ar- sa bılımsel çalışma ve vavınlannı ve dığer belgelerını ekleverek Araştırma gorevlısı kadrolanna başvuracaklann başvurdukları ana- bıhm dahnı belırten dılekçelenne ozgeçmışlennı oğrenım belgelennı transknptlennı ve \arsa bılımsel çalışma \e vavınlannı ekleyerek sına- va gıreceklen vabanncı dılı de belırtmek suretıvle Lzman kadrolanna başvuracaklann başv urduklan anabıhm dahnı be- lırten dılekçelenne ozgeçmışlennı. oğrenım belgelennı ve \arsa yavın- lannı ekleyerek Okutman kadrolanna başvuracaklann baj\ urdukları dılekvelerıne oz- geçmışlennı, oğrenım belgelerı ıle oğretmenhk fonnasyon belgelennı ekleyerek 2 adet fotoğraf onavlınufuscuzdanısurelıveaskerlıkdurumunugös- teren belge ıle bırhkte bu ılanın \av ın tarıhınden ıtıbaren 15 (on beş) gun ıçensınde ılgıh bmmlere başvurmalan gerekmektedır Oğretım uyesı ve oğretım görevhsı kadrolanna müracaat eden aday- lara unıversıtemız senatosunca kabul edılen oğretım gorev lıhgı ve oğre- tım üyelığı kadrolanna atama ılkelerı ve uygulama esaslan uygulana- caktır Postada meydanagelecekgecıkmelerdıkkateahnmavacaktır Yaban- cı ulkelerden alınan dıplomalann Unıversıtelerarası Kurul ca denkhğı- nın onaylanmış olması şarttır NOT: Fen-Edebıvat Fakültesı, Işletme Fakultesı Muhendıshk Fa- kultesı. Elektnk ve Elektronık Yluhendıslığı Bolumu \e Bılgısayar Mü- hendıshğı Bolumu, Ingıhzce oğretım yaptığından bu bınmlerdekı oğre- tım uyesı ve oğretım görevhsı kadrolanna başvurmak ıçın ders verebı- lecekduzeyde Ingıhzce bılmek araştırma gorev hsı kadrolanna başvur- mak ıçın çok lyı derecede Ingıluce bılmek gerekmektedır Sınav tanhlen llgılı bınmlerden öğrenılecektır llgıhlere duyurulur BIC\EĞİTLMF\KILTESİ Bolşnı, 4aabıuın dalı Tanh f-at m Belumü EiıtımN TKtımı Teflan v e Eko lüıtanftlıEjramıBoiuıııı Mtızik E|mmı UıranDıhEfmmıBohımu VlımkE^ıtmı Grafık EŞimnı Coöafva E&umı Bolumu MaKmar.k Eiıtımı Bolumu Ineılıü Dılı Eîılrnı Bûtamu P zık Eültımı Bolumu EEVEDEBlUTF\kTLTESİ Gmtl Sos.ve Maodoloi! tvgulamalı$os\oloıı GeiielFızık Anahz «t Fonksıvûnlar Teonsı iveubmahMatamiık Geometn Kımmk Soswlo)ia GoKİFıak MBIIZ ve Fonkstvooiar Teonsı Topolojı Amerubn kulnrra « Edebrvan Aimanca MoKrogn Tttmnunlık CoıelFfflk hçlır:e Moocım Toajnmlık mezuou KmhaJ FıaSı Uguljmalı Matemarik lıva» \ia Aranan mıdıkler Prcfoor Protnor YardD»; OfrGot OgrGor OfrGor OfrGor O|rGor \rsGor Profcs» Profesor Doçen YariD»; \ariDo; Eskıça Tan ı OfrGor 0JG faktedokBrasıaıtaıiictoBt Ttnrılıeo tataam ıtrauiBnlık vcvj hçılız \ment» Kütore vc Edchv«ı anatnlun dal ohıp dctoora umım aimı^ olnak Fıakveva eldamuk mezumı olmak taenlan Kutora CKKI FızA \ıuhz \e F togılızcc Muıcrcm Tetcnmanli GlZELS^İATLAIlFtKlLTESİ Teksd Dranativ i2anıiDmm>ıur)i Cılı Dnnank > azariık Dnraannı Resım Hevltl Izmm Lznon Lzman Doçenı I Doceot 1 YardDoç I F j ı ı : cıcttron;!. mezunu ol-ıak Teraber mulercım leraımarlık \e\a Ingılız KaaİM kulnmı ve Edebnatı aıabıhm dalı mezunı olmak. \ ni Dos I Gnfi SıncnıaTV Salnc Tasanmı Salne Teınmı Cih Resm Safane Tasanmı Tezhıp Eskı >ıa Cıl! Muzık Bdmien Re^ım Hqtel OJrGor I OSrGor 1 OfrGor ! OfrGoc 1 VajGor 1 I Tekaıl atasaıaı dabnb doceM umanı ahmş otaıak. Dnrnauk Yajsriıkana^analdabDiadokKıravaprBij ohmk. Cılt veva Tezhıp anasamı dahnda doçeaı usv^ıu atosolmık Sıocma V* anasaoal dalında doçent UDvmı aimıj "'hnak- Dranatıt Yazartık anasaraı dalmda dckt]ra vıpmtş oımak Reaınaıasanaıdabndıdokiora veva >aıoua v.i;ri.i?mii olmak Hevie1 arjviıat dalmda <araa vetcrlık vapmt; ofanak. Gelaıebel Tırt El Sanaıbn .e l vcılaml Sinailararuta,ialc!j!ında anato eterlıİMpnLS otoek Gıaiil anasara dalmda dottora ı c u jnana v etertk v^praı^ imak Sınema TV antoaııat dalmiı dotıora lapms olnak Ssahne ianaılan Bolumı ^a^Jıe Ta>armı TaıMıGuzclSanaltırvevaGuzel sanaliar Fskulte^ı bsaib n£zu]u olmâk. (Malzene ve sahoe koousuDda ozman ^Imak I Guztt Sanallaı Faknltfti t ıt veva r^m anaanat daıında vnk \ıs \ıptyıii olmak An;Gor An,Got An}.Gor LzmmMuzik Bılımlen rRklkFAklLTISİ Idare Hukuku Cvza ve C za[ MI!U Hukukıi IkTIS\Dl \ E İDARİ BİLİMLER FAkl LTESİ bıl£ jvaı aatif ı ılaımdi «tı«nu; -İmak sanne Saoatlan BohDHD ovunculuk anasımt dalmdan nczun obıuk ^ahne Tasannn aoaanat dalı mer olnak GSF Teztap anssarul Jalı mez olmak Edtı > ızi an&anaı dalı mezunu olmak Geleneksel Turk El sarjljn Boluma mcı olıtok GSF \\<aı& Bıhmfcn anabüm dalı mezunu oîmak GSF Resım arasanaı dalı v ev a resur-ıv Bobmu mezunu olmak GSFReam.he\iel)jdaReMinl> BoluTn TCZIICU :iraat GSF Muzık Bı! mler arabıhm dalı mezunu olmak Çılıjma Ekooomı^ı Sıvaset v e Sosval Bılmler 3utçe ve Malı Pknkm Mıblktısıt MaLHukuk MjlneTamsı ^ oneum vc Çahşma Palolojısı Calı^rra Ekcnonus ElocMmeln •.Tdım'lonomnc?i2Jnama litbal Fakultesı tosal Teona ve litbaı Tanh tknsadı Gelı; ıc Lİıclanra>ı tkl TıcarefHukııta Mutoebe ve FmaiKman Mahasebe ve Fmnsmaa Protesor Doçent DoçeiK > ard Dc\ lıatdDov \ardDw; Yardûov "ı and.ix Yard Deç 1 Oa Gor I AraşGor 1 \rasGor 1 Ara> Gor 1 Pazarlama Y onJy Mamul Gel koniNıafa deiKvımlı BankâLiıl daluıdadenevımlı Mezumvfl deretesmm en az 7 0 puan Inusı Mezunıveî derae»«ıır en i. ^0 puan ^Imas M^zunıveî dereceMnm etı u 0 ^uan [mas Muha>ebe v Tiliı Mezuraveî derecesının tr\ az ^0 puan Lrerjm V onetan ve Pazarlama Savısal Yontemier Butçe vt Mau Planlama MahHukuk Çalışma Ekonomısı Y onedm v e Calısma Sosvolojbi Y oneom v ° CaJısroa Pstkoıojısı I) Hukuku veSos>alGuv Hukuku Hukuk Bllımkn Yonetmı Bdmien EkoDometn Yonevfcm [statısuk IŞLETME F\ki LTESI Tıcaret Hukuku tknsat Polmkası tktısal Teonsı IktbadıGelısvellus Iknsaı DevtalerHakuku SrvisıTanh SavısalYonttmler tas Gcr \rasGor ArasGor I Aras.Gor 2 AraşGcF I Va4-Gor I ^ G o r I ta$.Gor 1 Profesor I Do^m 1 Dcwnı 1 Dıvm I Doyenı I Doçenı I \ariDoc 1 Mezunnet deiKeaım en az ^0 puan -ıtaası Lıstmvoohı \kzunı>el deretesmm en az 7 0 puan obmvı PazartaraavonliL Mezunı>eı deıecesam en az 70 poan olması LretımvTOİu Mezanıvet dereasmnı en az "0 puan olması Vlezımıv el derecesınm en az ' 0 poan olma-ı Mezmm el aerecesımn en az "0 puan olmaM Vfczunıvetaerecesinmenaz'O puan »Iması Çok m dereLede Fraibizca bılmek Hukuk Fak mezunu Kamu Hukuku \onlu V oirenımı şoraıler tercih kocusudur Mezunnet doecranm en az ' 0 puan OIITCLM Mezumvcl derecestnm en az 0 puan olmasi Mezuravet deıecEanm en az"( puan otmaai Mezunjvet derccesuun en az "0 puan oimasi Muhasebe * Fınınsmar Bohm XıabılUB dalı Deılelia Hukuku SrtasıTanh Uluslararasıllıskıler Tunzm veOenonenmı Irelım Y oDenm « Pazarlama Iknsat Potıtıkası brvası Tanh Tunzm ve Otel Y onetımı 1 retın Y onenm ve Pazarlama Yooetmıve Organızas)XNi Muhasebc ve FmaıuDan Iktbat Pohskası tknsadı Gelrs ve lluslaramı Ikt Iktısal Tanhı Iktıal Teonsı Lluslararasıllıskıler Tunzm ve OleH onetmıı Irctnn Y otıetnn ve Pazarlama NOT tanhı 291 W7 Cana t«ı İUHİUTF\klLTESI islamTanhı DmlerTanhı VardDoı, ^ Vfal vet Vlunasebest konuMjnda çalısrnalan olmak I m ı n \d« \rınan nılHıklff lardDov I isletme Mateman&ı konusunda çahşmu oımak 1 YardDoç 1 O&Gor ! OfıGor OJıGor OöGor I AraşGor 1 Ans.Gor I AnsGor I ArasGor I \rasGor 4 L zman mınaıriırdiMnbi(vıın p DnEgtunı Doçent I VardDoç > OttGor 1 OfrGor kelam \rapDıiıveBelacan Dm Felsefe-ı isbmTanhı Turk Kkra SanatkiTarihı MlHENDİSÜKF\klLTESİ Enerjı Ceviıer Hazırlama Tekslıl Bdmien TeksnlTeioKİojısı TekstılTetnolOjisı Genel Jeolojı Çe\Te Bıhmler > er Fıatı TemıodınaiTijk ArasGor Aras.Gor nucsor Profesor Makıncı Bılsısavar DDnanfim Mınerofcıjı Petroerafı MadeDYatakldiJeokmva Maden'iaoklan Jeobmvı \ oiKvlem Arastnmasi Çev'e Teknolojtsı satabı otaak Hıdrolık Geoteknık MadenMekan vt TeknolojM >e-Fızıfı Msmoloji IVMNruksıvonvetmalat Tasanm TemudınamJı \e Enenı Doçent I Do,em I Doç«" 1 Doçenı I Dovenı 1 Doçent 1 YardDoç I YardDoç 1 YardDoç 1 YardDoç 1 Enerjı vazjlmıı Msden Kletme Genel Jeoloji Maden \ aaklan Jeoknm^ Lveulamaı Jeoloıı YardDa, YardDoç YardDoç YardDoç YardDoç YardDoç YardDoç YardDoç YardDoç Y ard Doç I Ara» Gor I \m(a I Enaustn Muhend.slı|ı Cevîe B ıımlen Ceıtc Tetnolojısı rhdroli konsınıbıvooelmalal Vlakıne TeonM ve DuıamıĞı Meki-nl Makınel Enerjı Cevhe Hazırlama Maden l^letme Elektrauk Elektromaenenk \lan ve MuVD T TeksLİTeonlojisi AraşGor \raş.Gor \a%Gor \ras-Gor to).G« ArasGor ArasGor Ara>Gor AraiGor ArajGor I I Ce\heTZeîKmlcjnrme ^ offleralen bılım dalında doçaa ^ıruı^. Hoiasvon M enlustnvei hammaddeitr konusorKblecnıbelı olmak Tckflıl Maddekn w Teksöl Miroıkopısi Itonuiannda \a>ın vapnus otmak Ipttkçilık vc juTjnün^tLidııkoouiann^ v ^ r vapmi'j oınuk Fızıksd Tekstıl Muavenelen Tekstılde kalıte kDntrom konıtannfc arastırmalar vapmıs Lİnuk "ı apısıl Jeolojı Gen, Teüoni konusunda deıievnnl olmak ÇCVTÎ BıbmJcn anabüan dalt Çevre Mıkrobnoiejısı iıt;- iılında doonriıiım alnr.s ofanak. Çem 31mlen vukırldnjıkomroto veÇevre Mıkmbrvolojısı konusunda ıhnsıs jhıbı otmak * er Fı/ıiıni denevmlı otaıak TermoduBfnıİL \kışkanlar Mekanıtii UıTransfcn ve U)aılamalannda doktn >apmi) İmak kompozn VblzemelerveElasio-SlastıkGenlnv \judızı konusanda doklora V3prr!$ ojmak Bılasıvır Bılımlerı vc MuhfndıslıŞmde Indızıe egıtsntı dokiorası ohnak ve dıjıtal tasanm. elebronıkdevrekrve rmkıoısleMcıier uzenne arasnrtnası buhırmak. MvıKjpmmlarkonusuıdıdeiKvımlı obıak Melali Maden > sıaklan \ e Cevher jeokımva^t dallinoda deno mlı ^Imak komur Jeolo tsı \t Maden JeoloiN ial'armda dene,*tm! olmak Endusm Muhendı» almak dokiorasinıYonevlcm \raştıması JİI bılım dallanndan bnnde vıpmij bulunnuk ÇevTe TeknolojiM ânabıluT dalmda doktora vıpmıs olmak. Kav a Kırldılfı Koounlu bıhm dalınla ıntL-i, Hıdromekani Hıdrolojı ve su Kavnaklar alanlannda oçrcMr.h ılmak lısansusnı derN tereıek duzflde Ingtee bılmek \nn ve taborarav^r denevım otmak lbansu<tu der verebılecekdmevdLİnt tz^e bılmek Maden tşlenne jıabıhm da mda doktor unvanıalmi) otmak Denız Jeofizı|ınde dertMmlı olmak Sısmokmüe deneMmlı olmak Matıne Ekmanlan ve B Işısıvar'ıardıını.la veUetnntılırn daılanndadciitravapmı^lmak Tennodıramık. \Lşbnlar Uekanıiı IsıT m5ten LvîulamalanndadoklOfa vapmıs olmak E-roııanâbıhm jalırmımrKİıkıMrm dajlannda doktora varmi) cimA JeoftzıkMubendısiifii Bolumu ndedoktora vapmıs ılmak BIIMVJT Bılımfaı ve ViûnendısbSmdelram'ızce eâtjmlı dokloraM rjlmak ve sletım Mstemlen sK m prc-ıramUmas: \e» hesaplanabıluiık ve otomata kooulanrkia ders verebı mek- Maden Işletme a'abılım dalmda ookion vapme olnak Jeoloji Vtuheodısı olırok Maden Yaıaklannda vuksek lısansnu vıpmıs Ja lojı > uk Muhendisi olmak Bıicisa\ardeiKvımlıJe<.loııMuhend>ıobTak Eıuusm Müı .eva EndLstn V. uk Muh ıtaak Ettjystn M Muh \'n Muhendbi İmak ÇnTe Bılımlen anabılım dalmia Hava k rlıhgı Kontrulu bılen aianında eorev vapmaİL ikere Çevre V(uh ve)3Ce>re'ljiMiih olmal Çevıe TcLnok>jB anabılım dalmda Su kıriıhu Kontrclu bılnr alamnda sorev vapmak uzere Çevre Muf veva Çevre \ A Muh olmak- lıuaat Muhendısı ıc.a lıiNajı \ uk Mur olruk bılgısavaı Dilmek insaal Mıihend >ı \e>a Injaît Yuk Muh bıteısavar bıunek Mİune MuhendiM veva Vlakıne Y uk Muh İmak Makme Muhendısı veva Makıne 't uk Muh-olmak Makme MuhendiM veva MjlmeYuk Muh İmak Makme Muhendrsı veja Makıne Y uk MuK olmak Maden MuhendiM ve>ı Maden > uk Muh. olmak Mıtden Muhendısı veva Maden > uk Muh olmak Elektnk ve Elekrranuı Muh. veva Y uk Mun olmak Elektnk ve c lekttonık Muh veva \ uk Muh. ohnak Teksti' Mulendı-ı va da \uk MubendM otaıak AraşGor ArasGor ArasGor NOT Ansiırna gerrvk) ladrolırııa ba;ıııraıı ıdavlann ınkse lısmı hızırlık sımlını bajımu; vevı nuaf olınalan, KPDS sı&avıııdan fn u 60 puan veva TOEFL sınavındaı en az ^00 pun almı; olmalan gerekmektedır 1 ısjns tçılımı lnşılı/ce vapmıs olıılır vt bdum bınncısı olao ıdavlır ıçın bı ko<sl arannavacaktır MIMMU.IkF\kUTESI \ apı Btigtsı ^ ard Doc 1 BımBılgısı Y apı Bılın>ı aaabılırn dalmda > uksek Lısart ve dokıora v^rmıs olmak OirGor I Mımarlık BOB BIIOM anabılım dalmda doktora vaprms obıak OŞGor I \ apı BılgBi aaabılm dalmda \ uksek Lısms ve dokiorasını npmts olmak Şehır.ılık Bau Bılfıs YapıBdgısı BiİM/AMhıİM dılı Restons>on MnnariıkTnhı Endustn Urankn Dızavn OCrGor \rasGor ArasGor Lnvan ArajGor iüd Xhır Pbnlama Lisan-» Eûılnrlı ve en az 10 vıllıl mesickı tecnheve >ahıp olmak Bna Bdgiii arabılım dalında Y aksek Lısans yapnuş olmak > apı Bılpsı anahlan dahnda Yüksek Lısans vaprnıs. otatak âriikk ta,Gor Bol«rUama Şetırcıli BolgePlanlama TffFAKtLTESt \dlıTıp OıtopedneTravTnatolojı Psıkıvam kadın Hasıalıklan ve Doium RaoSvdaenostık HalkS^hf; Palolon IcHıstalıklan GosHastalıkian SukleerTıp FızıL^I Tıp ve Rettabılıtasvon Farmıblojt Go|n& Kalp ve OasenÇerrahısı OnopedıveT'avmaıoloj Noroloji Bivokımva Radvodaenosnk Halk Sailıfı Patokrn Arjıemı Farmakoiojı Genel lcnhı T bb Bıvoton Embnvoloiı Lzman Profesor Doçen! Doçenı Doçent Resıorasvon anabtlım dalmda Y ukaek Usans yaçnus olmak Mımarlık Tanbj vtya restorasvoe anabılım dal Yuk Lısans vapmıs olmak Endasm Lnınlen Tasanmı ilında Y uksdı Lı>ans vaprras olmak Şehır Planlama Ltsans veYuksek Lısaibegıtımın! îamambmıış ve serar pianbma kombunda doklorav^ haşiannns ounak. $ehır Planjana Lısam ve ^ uksek L sanı e£ıtunın: tamamlamıs otaıat btkısavar konıuınla deiKv ımlı $chn* Plardama Lısans eğınmı almıs olmak Şeiar Pbnlama Lısans eiıümı atmi) olmak 1 I Gaslroentrolojıuzmanı olmak T p Fakultesı mezunu ve Brvokmi)? ve Mınık Bıvokmn'a uzmanı Doçent Doçent Dovent D»,enı D».enl Doçenı l'ıYanlD», YardDoç YardDoç YardDoç Yard Doç Yarddoc Yard doç Yarddoc Yarddcs I 1'tAraj.Gor ' Tıp Fakultesı tıezunu Ara> Gor Tıp Fakultesı "îezunu NOT ı*) Ortopfdı ı t Travmıt(ilo|i ımbılın dalı vırdıncı doçenı knJrwn ıle Hıstoto|i-Ejıbmolo|i aubılım dalı ara^tırma gore>1»ı kadriKaıu ba^uracaklam aıkerlçnnı vapni) olmalan gert kmekledır DEMZ BU HILERl \ E TEkNOLOJİSl ENSTtTlSl Denız Bllunlen Profevr FJmızTcbıoiiJjısı Denız Bıhmien Denız B bmlen ONkOLOJIE>STtTİSİ PrevantıtOnkobjl TemelOnkolot! MınıkOnkoloiı ADALETVIKSEKOKILI VaşGor Lzman OSr Gor \rasvjor AraşGor YardDoç 1 OöGor I DEMZ IŞI ETMEriLICI \ E YÖNEThlİ H kSEkOKLU Guvette OCrGcr Guvenc ArasGor En az 10 viı denız kımvası koousuoda denevım -ahftn otosu v e bu >ure ıçınde denız çalısmalanru fiıknbtılmıs olmak Gemı nsaan alaruıda doktora vapmıs limak. demz ar^Ormalan konaanda oer-ev m sahıhı olmak Bentık omureısızlar ve balık beslenme rcıımlen korulannla denevımlı en az2 vtl denız ıccrabeiı. Inıîdızce bıkn su unınlen muhendısı Demz suvıı besın tuzlan konusunda en az ^ vıl dene)imİ!.çok m derecede lıteılızce bılen bnote Halk SJŞIIÖ dalmoa vuksek ıisaib vapmış balk sagbğı uzmanı Penfenk stem-cell mmsplantas^onu konusunda deneı ımlı onkolon uzmanı otoıak. Cooık Söilıt ve hastalıklan uzmanı otaıak. Pedmnk Hematolon vandal ıhtısası npmak uzere Hukuk Fakubesı mezunu oimak Hukuk FaknK2 Ege Soranlan konusunda bılımsel çabsmsı bulınan. Y onanca bılen Lzak^olkaptanı ve\2uzai£wl 1 zabın vettrtılıgme sahıp otaıak Dcaret gemıknnde en u •> )il denız hızmetı bulımmak m derecede Irgılızcebıtajek L zakvol I zabm veterlılıime sahıp omak. en az '• vıl demz hızmen buhmmık r>ı der*cede Ingıhzce bümek. IZMIR MESLEk HKSEKOkl Ll Bolumu Ikt \idı ve dan ^rov.ramlar Iküyid1 e dan Procramlar Teknık Prosramlar Teknık Proeramlar Tekn n Proaamlar Ttkrol Programlar Teknıı: Proüramlar Teknık Prosranlar îktüadı e 1dan Proeramlar Pro^raDi Satsv onetımı Tunzm ve Ote! Ta, ve Metal Islen Insaat HazT&vım rlanlaludasın Matemank Iklımlendırme ve sogui Mutasebe •.AGLIk HİZMETLERİ MESLEk YlkSEkOkl Ll Uvanı Vdfl Prote^r I YardDo., I IDVID YardDoç OpGnr O&Gor O&Gor OSrGor OtrGor OirGor O&Gor \de) Aranaıı mteUüer Bılgı^v«t denevımlı İL \ffl\ AT MISLEK VI kSEkOkl Ll Bransı lnvan Adet DmHızmetlkKvePsıkolojısı YaraDoc I TefMr GtrGor 1 FtZİk TEDAVI \T REHABİLtTASVON \ fkSEKOkl l l \ruaD niteiıkler Fızvoktjide doçenth|ını aîrms olmak. Beden E^ıtjmı ve Spor Sosvolonsı alamnda doktrjraiı okiak Ilk Y ardra v \uculGelistirmedenevHnl olmak lnvan \d« Aras.Ga 2 obnak lzman 1 HEMŞIREÜKYİkSEkOklLl Profesor 1 YardDoç I YırdDoç 2 AraşGor 2 DE\LETkO\SER\ATlURI Bolumu Anasaıatdalı Muzık kompoz ^on ve Ork Seflıgı Muzık TORBALI MESLEk Y l KSEkOkl Ll Progran lnvan Mtrmerılık OfrGor Aranan utelıkkr FmTedav veRehabıhosvonYııksekoinılumezijnD Fızık Tedav ı \ e Rehabıhrasvon Y uksdokıılj roezunj olmak Doktorasırıi Halk Saglıg Hem^relffimde ataıı* oocentiıiım bemsırelıkK ahnş ohnak Doiaorasını hem>ırelıkle atmıs ve akademık çaijjmalannı Doium ve Kadın Hasolıklan Heraşuehpıde) apmı^ olmak Hemşrelıkte doktora (Cerrahı Hastalıkları Ffcmşırdıcı Hemsm;hkte hsans ya da vnksek lısans mezunu ohnak.tn£ bılmek 2vıliklınıkdene)imbomıak Sauıdalı kcmjjozMon Iman Pnjfesor Adrt Mermer ılık REkTORLlk Braaşı Inplızce \d« Vrıaın •ıtdıktar 1 Vnnır vıık<ek lisam vapmıs olmak Dofal laslarm tumande JVjulaırası sonusunja denevımlı Aras-Gor 1 Maden Y uksek Mbhcnlbi ılup bıltısavar ıv ?ulama!an koousunda denevımlı bulımmak l nvanı Adet Arauı Mtriıfckr Okutma^ 6 InsılzDılı veEdebıvatı Amenkan kultımı e EdetMvatı Ingılızıe MuteKim Teaumantık vevı E.ıtur Fakultevı Inedızce O^rennenböı Bolumu 4 vıllık) mezunu o Kıbrıslı liderler ABD'de New York zirvesi bugün başlıyor • Bugun, akşam yemeğınde el sıkışacak olan Denktaş ıle Klendes. 9 temmuzda 5 gun surecek zırve maratonuna başlayacaklar. FUAT KOZLUKLU NE\\ YORK - Bırleşmış Mılletler nezdınde gerçekleş- tınlen 5 gun surelı "Kıbns zirvesr bugun başlıyor Kıbns sorununu bır yıl ıçınde çozmeyı hedefleyen Batı'nın bas- kılan sonucuduzenlenen zırve 1994yılındanben yuz yu- ze gonışmeyen Kıbns Turk ve Rum lıderlennı bır araya ge- tırecek Kuzey Kıbns Tıîrk Cumhunyetı Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ıle Rum toplumu lıden Glafkos Klendes, ılk ola- rak, kendılerını goruşme ıçın Nev\ York a davet eden Bır- leşmış Mılletler (BM) Genel Sekreten Kofi Annan ın bu akşam vereceğı yemekte el sıkışacaklar Denktaş ve Klen- des yuz yuze goruşmeler ıçın de 9 temmuz sabahı Nevv York'a ıkı saat uzaklıktakı Amenıa kasabasında masaya oturacak- lar Bosna Banş Antlaşması nınmıman ve ABD Başkanı Bül Clinton ın Kıbns ozel temsilusı olan Richard Holbrooke da liderler ıle zırve oncesınde ayrı avn bır araya gelecek ABD Dışışlen kaynaklan Holbrooke unKtbns Turk ve Rum lıderlerı ıle vapacağı goruşmenın amacını, "tantşma" ve ABD nın ağırlığını koyacağı sonbahardakı goruşmeler ıçın "temel hazırlama" dıye ıfade ettıler \enlen bılgılere gore 9-13 temmuz tanhlen arasındakı 5 gunluk goruşmelerde ABD ıle Avrupa Topluluğu ve BM den temsılcıler de yeT alacak ABD'ye Cumhurbaşkanı Suleyman Demirerın GAP uça- ğı ıle gelenDenktaş'a zırvede KKTC Dışışlen Bakanı Ta- mer Etkin,ozel danışmanlan Prof Mumtaz So>sal ve Er- gun Olgun eşlık edecekler Kıbns'ta Turk toplumu ıçın 30 yıldan fazla bır suredır savaş veren Denktaş zırve oncesınde yaptığı açıklamada, "Butun halkımız banş ısrivor. \ma istenen banş bazı ilke- ler ve parametreter çerçevesınde olması koşuluvla gerçek- lcşmcli. Nev\ Vork'a halkım adına geldım. Kendı dav amı de- ğil, bunca vıllıkdavamızı mudafaa etmek amacındavım" de- dı Kıbrıs Rum kesimine AB yolu açıldı BRUKSEL (Reuter)- Avrupa Komısyonu'nun 5 Doğu AvTupa ulkesı v e Kıb- ns Rum kesımının Avrupa Bırlığı'ne uvelığı ıçın yeşıl ışık yaktığı one suruldü Reuter haber ajajnsına açıklama yapan AB yetkı- lılen. bu ulkeler hakkında üyelık toplantılannın gele- cek hafta başlavacagını be- lırttıler Adının gızlı kal- masını ısteyen bır AB yet- kılısı, Avrupa Komısvo- nu nun ılk olarak 5 Doğu Avrupa ulkesı ıle Kıbns Rum kesımının "Amaca > önelik değerlendirmeler esas alınarak'' uvelıklerı konusunda goruşmelerın başlaması y onunde tanh be- lırledığmı sovledı Dıgerbır yetkılı açıklamasında uve- lık ıçın tavsıye edılecek ül- keler sıralamasında Polon v a. Macanstan ve Çek Cum- hurıvetı'nın ılk uç sirayı aldığını ılen surdu 16 tem- muzda yapılacak Avrupa Bırlığı ne uyelık goruşme- lennde 10 Dogu Avrupa ul- kesının bırlık ıçın hazır olup olmadıklantartışılacak 20 AB ust duzev yetkılısının adav ulkeler konusunda ha- zırladıklan raporlar ışığın- da Estonv a \ e Slov enya'nın ılk beşe gırdıkelen ve bul- keler ıle bırhkte Kıbns Rum kesımının de adaylığa hazır olduğubelırtılıyor Bılındı- ğı gıbı Doğu Avrupa ulke- lennden Latvıa Lıtvanya. Bulganstan Romanya ve Slovakyada uyelık ıçın sı- rada beklıvorlar Kamboçya'da tek lider DışHaberlerSenisi-Kamboçva da ıktıdarkoalısvonunun eşba^bakanlan Prens Norodom Rananddh ıle Hun Sen bır- lıklen arasında 3 gun suren çatışmalann ardından Marksıst Hun Sen bırhklen başkent Pnomh Penh'ın kontrolunu tama- men ellenne geçırdıler Kamboçya Halk Panısı hden Hun Sen dun yaptığı açık- lamada. Prens Rananddh ın bundan boy le e^başbakan olma- dığını sovledı ve Rananddh ın lıden olduğu kralcı FUNCIN- PEC partısınden yenı bır eşbaşbakanın seçılmesını ıstedı Fran- sa'da bulunan Prens Rananddh ıse Hun Sen e karşı "direni- şi örgutJemek" uzere Fran^a da kalmav a karar verdı Pnomh Penh'den gelen haberlere gore kent sokaklan ce- setlerledolu Süreklı hatıt sılah ve havan ateşı altındakı hal- kın kentı terk etmeve çahştığı bıldınlırken îsabet alan bır- çok benzın ıstasyonunda patlamalar meydana geldığı bıldı- nldı Hafta sonu boyunca suren çatışmalar sonraMnda Ra- nanddh guçlen başkent yakınlanndakı Tang Krasang ussu- ne çekıldıler Başkentte oncekı gun başlayan çatışmalardaolu veyaralısayısıhakkjndakesın bır açıklama yapılamıyor An- cakhukumetyetkılılen kayıplannsayısının 150'nınuzenn- de olduğunu belırtıyorlar Bu arada FUNCINPEC ın ust duzev 3 yetkılısı hafta so- nunda başkenne y aşanan şıddet olay lanndan sonra dun Kam- boçy a telev ızy onuna çıkarak durumun normale donduğunu sovledıler Yorgun olduklan gozienen Içışlen Eşbakanı Vou Hokri \e ıkı yardımcısı FLNCINPEC'ın hukumet gorevın- de bulunan yetkılılennın cezalandınlmayacaklannı belırte- rek bu kışılenn tumunun gorev lennın başına donmesını ıs- tedıler Hokn, dığer Içışlen Eşbakanı olan Sar Kheng'ın kendılenne "Kamboçva Halk Partısi'nin vakalanıp cezalan- dınlmasını rstediğı tek kışınin Prens Rananddh olduğu ko- nusunda'" guvence verdığını sovledı Hun Sen de dun bır açıklama yaparak "Prensin koltuğunda gözu olmadığmı" soyledı ve FUNCINPEC partısınden venı bır eşbaşbakanın seçılmesını ıstedı Hun Sen ın ulkenın kontrolunu butunuv- le elıne geçırrıek uzere olduğunu kaydeden Taylandlı aske- n uzmanlar, Rananddh'ın ulke dışında olmasının da kralcı- lann moralını bozduğunu ve FUNCINPEC bırlıklennın çok yakında dırenışı tamamen sona erdıreceklennı one suruyor- îar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog