Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

8TEMMUZ1997SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 66. İzmir Fuarı'na doğru • İZMİR (AA) - Kapılannı, 26 afustosta 66 kez açacak olan Izmır Enternasy onal Fuan nın hazırlıklan tamamlandı Bu yıl fuara 26 ulkeden, yerlı ve >abancı I 200'u aşkın fırmanın katılacağı belırtıldi Izmır Fuarcılık Hızmetlen (lZFAŞ)Genel Muduru Irfan Erol. 26 ağustos - 10 eylul tanhlen arasında açık kaiacak olan fuann uluslararası bolumunun 3 eylul tanhınde sona ereceğını soyledı Erol. otomobılden sonra fuann gozde sektorlen arasında elektnk-elektronık, ış makınelen ve ınşaat sektoru olacağını behrterek 65 tzmır Enterasyonal Fuan'nın, Izmır ekonomısıne katkısının lOgunlük süre ıçınde 3 5 tnlyon lıra olduğuna dıkkatı çektı Sanayi üretimi arttı • ANKARA (AA) - Sana> ı sektorunde uretım. bu yılın mayıs ayında. geçen >ılın aynı ayına gore yüzde I1 2 oranında artış gosterdı DlE'nın açıklamasına gore mayıs ayında, alt sektorler bazında ıse uretım. ımalat sanayıınde yuzde 11 6, madencılık sanayıınde yuzde 0 9, elektnk, gaz \e su sektorunde yuzde 11 9 arttı Bu yılın ılkbeş ayı. geçen yılın aynı dönemıyle karşılaştınldığında ıse uretım. toplam sanayi sektorunde yuzde 7, ımalat sanayıınde yuzde 7. elektrık. gaz ve su sektorunde yuzde 9 4 artarken madencılık sanayıınde yüzde 0 6 oranında azaldı Hayvancılık sigorta yoksulu • BURS4(AA)- Istanbul Unıversıtesı Vetenner Fakultesı Araştırma Gorevlısı Dr Ramazan Gokçe'nın yaptığı araştırmada, Turkıye'de hayvanlann sıgortalanması uygulamasına ılk kez 1960yılında başlandığı, ılk uygulamadan bu yana daha çok devlet desteğı ıle gelışme olanağı bulduğu. gunumuzde ıse hayvan varlığının sadece yuzde l'ının sıgortalı olduğu kaydedıldı Araştırmada, Turkıye'de nufusun yuzde 43"unun tanm ve hayvancılıkla uğraştığı belırtıldı Anadolu Bank satışına iptal davası • Ekonomi Servisi - Kamu tşletmecılığını Gelıştırme Merkezı (KtGEM) Vakfı Anadolu Bank'ın satışına ılışkın dava açtı BDP'den alınan bılgı>e gore. KlGEM Vakfı. Ankara Idare Mahkemesı'ne açtığı davada Anadolu Bank'ın Etıbank'tan aynlmadan ozelleştırme kapsamına alınmasını gerekçe gosterdı Dava dılekçesınde Anadolu Bankası'nın 18 Evlul 1996 tanhınde ozelleştırme kapsamına ahndığı, ancak bankanın 11 Ekım 1996 tanhınde Etıbank'ın uçe bolunmesıv le ortaya çıkanldığı behrtıldı Anadolu Bankası'nın 69 5 mılyon dolara Mehmet Ruştu Başaran'a satışına ılışkın sozleşme. OİB ıle alıcı fırma arasında 7 Mayıs 1997 tanhınde ımzalanmıştı KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen, ANASOL-D'nin maaş zammını yetersiz buldu Sözleşmeliye de yüzde 35 • KESK Genel Başkanı Sıyamı Erdem, hükümetın yüzde 35'lık artışının 6 aylık dönemde enflasyonun ücretlerde yarattığı aşmmayı karşılayacak düzeyde olmadığını behrterek, kamu çahşanlannın 1990'dan bu yana yüzde 48.5 oranında reel olarak yoksullaştığını söyledı. ANKARA (Cumhurnet Bu- rosu) - Memurlara yuzde 35 zam veren hukumet. sozleşmelı per- sonelın maaşlannda da aynı oran- da artış sağlamak uzere harekete geçtı Hukumet. Devlet Memur- lan Yasası'na bağlı olup kadrolu çalışan sözleşmelılenn kararna- mesını bakanlann imzasına açar- ken, KtT'lerde çalışan sözleşme- lılenn zammına ılışkın taslağın da buyuk olçude tamamlandığı oğrenıldı Kamu Emekçılen Sen- dıkalan Konfederasyonu(KESK). TurkıyeKamuÇalışanlan Sendı- kalan Konfederasyonu (Kamu- Sen) ve VlemurSendıkalan, Kon federasyonu (Memur-Sen) baş- kanlan duzenledıklen basın top- lantılannda kamu çalışanlarına venlen yuzde 35'lık maaş artışı- nın yeterlı olmadığını bıldırdıler Başbakanlık y etkılılennden alı- nan bılgıye gore, 657'ye tabı soz- le^melılerın zammına ılışkın ka- rarnameCumhurbaşkanı nınım- zalamasının ardından ılgılı kuru- luşlara teblığ edılerek 15 temmu- za yetıştırılmeye çalışılacak KlT'lerde çalışan sözleşmelılenn zammına ılışkın taslak ıse bugun \ uksek Planlama Kurulu nagon- denlerek ımzalann en kısa za- manda tamamlanmasına çalışıla- cak KESK Genel Başkanı Sivami Erdem kamu çalışanlanna ven- len vuzde ^5'lıkzammıyeterlıbul- madıklannı kaydederek. "Ucret sorunumuzun kalıcı olarak gi- derilmesinin volu. siyasi iktida- rın sendikalarımızla toplu-söz- leşme masasına oturmasından geçmektedir" dedı Erdem, dun yaptığı basın toplantısında 55 hukumetın de dığer hukumetler gıbı çalışanlann ıradesını yok sa- yarak ucret artışını tek taraflı ola- rak belırledığını sovledı Hukumetın yuzde 35'lık artı- şının 6 aylık donemde enflasyo- nun ücretlerde yarattığı aşınmayı karşılayacak duzeyde olmadığını belırten Erdem kamu çahşanla- nnın 1 990'dan bu y ana y uzde 48 5 oranında reel olarak yoksullaştı- ğını sovledı 4 kışılık bır aılenın asgan ya- şam standardına ulaşması ıçın av- lık gelınnın 94 mılyon lıra>a çı- karılması gerektığını kaydeden Erdem "Veni nıaaş artışlarıyla ortalama bir kamu çalışanının geliri 35 milyondan 47 mily on li- raya yükselmiştir. Bu gelir dü- zeyi\ İe insanca yaşamın olanak- lı olmadığı açıktır" dıye konuş- tu Erdem, kamu çalışanlannınta- leplennı dıle getırmek amacıyla 11 temmuzda tum ıllerde basın açıklamalan \e toplantılar yapa- caklannı açıkladı Kamu-Sen Genel Başkanı Re- sul \kav da, kamu çahşanlanna venlen vuzde 35'lık artışın yaşa- ma gerçeklen karşısında komık olduğunu boyledı Memur-Sen Genel Başkanı \kif İnan ıse "Refahvol hukıimeti son dere- ce adaletsiz bir zam yaparak kiiçük memuru ezmişti. Bunun diizeltileceğini beklerken, ajnı hatayı 55. hukiımetin de vap- tığını gorduk" dedı ÇİFTÇİNİN DOSTU SADULLAH USUMI Turkıye büyuk bır felakete suruklenı- yordu Cumhurıyet tehlıkedeydı Laık devletın temelıne dınamıt konmuştu Er- bakan-Çiller ortaklığı, şenatçılann sal- dınlannadestekçıkıyordu Turkıye'yı kur- taran ve modern bır devlet kuran Ata- türk'un koyduğu ılkelen yıkmak ıçın baş- latılan darbecı hareketlerTurkıye'nın he- men hemen tum bolgelerıne yayılmıştı Boylesıne bırtehlıke ANAP, DSP, CHP ve DTP'yı bır araya getırdı 4 partının ve bağımsızlann desteğı ıle ANAP, DSP ve DTP ortak bır hukumet kurdu Mesut Yılmaz'ın başkanlığında kurulan huku- metı Cumhurbaşkanı Demirel de onay- layınca Erbakan-Çıller hukumetının go- revı sona erdı Ancak Turkıye'nın ışlerı bıtmedı 70 mılyonayakın ınsanımızın beklentılen ve sorunları devam edıyor Halkımız hem bu sorunlarm bır an once çozumlenme- sını, hem de çalıp çırpmalar ve mafya ıle ılgılı ıddıaların sonuçlandırılmasını ıstı- yor Yasadışı eylem yapanlann mutlaka cezalandınlması dort gozle beklenıyor An- cak, Turk mılletının bundan sonra en onemlı beklentısı vurgun ve soygun du- zenının sona erdırılerek insanca yaşa- nacak bır duzene kavuşmaktır Eğer, Cumhurbaşkanı Suleyman De- mırel ve CHP Genel Başkanı Denız Bay- kal'ın da duşunduğu gıbı hemen erken seçım yapılsaydı, halkımız bırçok soru- nun kısa bır sure daha ertelenmesıne ra- zı olabılırdı Ama hukumete ortak partı- ler başlangıçta soyledıklerının aksıne se- çım tarıhını gecıktırebılmek ıçın çeşıtlı gerekçeler ortaya atmaya başladılar So- nuçtagunler ılerledıkçe seçımın tarıhı de uzaklaştı Belkı de boyle bır ıhtımal kal- madı Tarım kesiminin gücü kalmadf Eğer, seçımler 1998 yılına veya daha sonraya kalacaksa hukumetten beklen- tıler de değışecektır Hıç kımse "Bır su- re daha dışımızı sıkalım" dıye duşunme- yecektır Ozelhkle senelerden berı ezı- len tarım kesımı "16 yıl çektık, bırkaç yıl daha çekıverelım" demeyecektır Çunku, mılyonlarca çıftçının artık dayanacak gu- cu kalmamıştır Atalanmız "Zengının gon- lu olana kadar fakınn canı çıkar" sozunu sankı bugunler ıçın soylemıştır Eğer, çok kısa zamanda onlemler alınmazsa, ata- larımızın dedığı gıbı çıftçımızın gerçek- ten canı çıkacaktır Tarım Kesimi Kuşku Içinde ' rbakan ve Çıller'den ve onların kurduğu hukumetten kurtulmak gerçekten çok sevındırıcıdır A.ncak, bu kurtuluş belkı rejımı kurtaracaktır ama, kımsenın karnını doyurmaya yetmeyecektır Hukumet kısa sure ıçınde seçıme gıtmeyecekse, kırsal alanda >aşayan ve açlıktan kıvranan mılyonlarça çıftçımızın sorunlanna çozum getırmek zorundadır Erbakan ve Çıller'den ve onlann kur- duğu hukumetten kurtulmak gerçekten^ çok sevındırıcıdır Ancak, bu kurtuluş belkı re)imı kurtaracaktır ama kımsenın karnını doyurmaya yetmeyecektır Huku- met kısa sure ıçınde seçıme gıtmeye- cekse, kırsal alanda yaşayan ve açlıktan kıvranan mılyonlarca çıftçımızın sorunla- nna çozum getırmek zorundadır Ama gene hepımız çok lyı bılıyoruz kı Mesut Yılmaz hukumetı bu yapısı ıle Turk tarı- mının ve çrftçısının sorunlannı çozemez Zıra, bu hukumette bulunanlardan hal- kımız ve ozelhkle tarım kesımımız çok çektı Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı do- nemınde çıftçının çektığı çıleler hâlâ unu- tulmadı Hatta seçım bolgesı olan Rı- ze'de uretıcıler en kotu çay pıyasaların- dan bırını Mesut Yılmaz donemınde ya- şadı Tanm satış kooperatıflerını çokert- mek ıçın ızlenen polıtıkalar Mesut Yıl- maz'ı rahatsız etmedı Tiırgut Özal ın tarım kesımıne karşı gınştığı yıkıcı polı- tıkaları bakanlığın koltuğundan yıllarca seyrettı Dahasıvar Mesut Yılmaz Cum- hurıyet kurulduğundan bu yana, panca- ra en duşuk taban fıyat veren eskı bır ba- kana yenı hukumette de gorev verdı Turk sıgara sanayıını 6 ay ıçınde yaban- cı fırmalara satmak ıddıası ıle ortaya çı- kan ve uç mılyondan fazla tutun uretıcı- sının tek koruyucusu TEKEL'ı ozelleştır- meye kalkan eskı bakanlar da yenı hu- kumette sozsahıbı Nıtekım,dahagu- venoyu almadan TEKEL'ın ozelleştırıl- mesı ve sıgara sanayıımızın satışı tekrar gundeme gelıverdı Ekonomıde en buyuk yetkıler Güneş Taner'e venldı Bakanlığa geldıkten son- ra verdığı demeçlere bakıhrsa Guneş Ta- ner gene eskı Guneş Taner Guneş Ta- ner, Turgut Ozal donemlerınde "Fakırı daha fakır, zengını daha zengın" yapan polıtıkaların mımarı değıl mıydı 7 Tanm- dakı kaynakların sanayi kesımıne akma- sına neden olan polıtıkalan kım oluştur- du? Çıftçının, ozel sektor tarafından so- murulmesıne yol açan polıtıkalan kım hazırladı7 Bu hukumet uyelerının yarı- sından fazlasının, Turk tanmının ve hay- vancılığının çokmesıne ve kırsal kesım ın- sanlarının aç kalmasına neden olan ka- rarların altında ımzası vardır Emeklı memur ve ışçılerımızı ve hatta çalışan tek maaşlı oğretmenlerımızı ge- çınebılmek ıçın pazaryerlennde sebze ve meyve artıklarını toplamak zorunda bı- rakan ekonomık kararlann sahıplen de bu bakanlar kurulunda yer almıştır Saymaya kalkarsan daha neler neler çıkar'? Ancak, amacımız bu hukumetı eleştırmek ve yıpratmak değıldır Aksıne hukumetın başanlı olmasını ıstenz Bu konuda yardımcı olmaya da hazırız As- lında bu goruşlerımızı de hukumetı ge- lecek tehlıkelerden korumak ıçın yazı- yoruz Çiftçi kime nasıl güvenecek Mesut Yılmaz hukumetıne bu kadar lyı nıyetlı bır kredı açmamıza ragmen, hıç kımse bızden "Erbakan ve Çıller'den kurtulduk Bundan sonra ne olursa ol- sun" dememızı bekleyemez Tanm ke- sımının de yapabıleceğı fedakârlık sınır- lıdır Nıtekım tanm kesımı de gelışmele- rı merak ve dıkkatle ızlıyor Buğday pı- yasası son derece kotu başladı Mılyon- larca buğday uretıcısı soyuldu Hâlâ da soyulmaya devam edıyor Onumuzde ayçıçek, pamuk, zeytınyağı, tutun gıbı onemlı ve genış kıtlelen ılgılendıren urun- ler sıraya gırecek Eğer, hukumet cıddı onlemler almazsa mılyonlarca çrftçımız bır kez daha perışan olacaktır Geçen yıl Sanayi Bakanlığı sırasında pancara son derece duşuk fıyat veren ve sonra da verdığı fark sozunu tutmayan Yalım Erez şımdı ne yapacak? Tansu Çıller'ın pancar alım fıyatı olarak açıkla- dığı 11 bın lırayı uretıcıler duşuk bulmuş ve tepkı gostermışlerdı Yalım Erez tek- rar Sanayi Bakanı Acaba, bu kez ta- ban fıyatı hıç değılse 10 sente çıkarma- yı duşunecek mıdır'? Hukumete çıkan kredı bellı bır sure ıçındır Uzun surelı bır ıcraat hukumetı ola- caksa, her konuda olduğu gıbı tarım po- lıtıkalan uzennde de tartışma açılacak- tır Hukumet de buna katlanmak zorun- dadır' SÜRECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE ŞPOR YÜKSEKOKULU'NA ÖN K.4YIT VE YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Anadolu Unıversıtesı Beden Eğitımı ve Spor Yuk- sekokuîu na 1997-98 ders vıh ıçm aşağıda belırtılen koşullarda 80 oğrencı alınacaktır Başvuru Tanh ve Yen Başvunı adayın bızzat kendısı veya bır yakını ta- rafından 28 Temmuz-15 ^ğustos 1997 tarıhlen me- saı saatlerı ıçensınde Anadolu Unıversıtesı Yunu- semre Kampusu'ndakı Beden Eğıtımı ve Spor Yuk- sekokulu Mudurluğu'ne yapılacaktır Posta yolu ıle vapılan muracaatlar kabul edılmeyecektır Başvuru koşullan 1997 OSS'de sozel-savısal ve eşıt ağırlıklı puanla- nn herhangı bınnden 105 veya daha vuksek puan al- mış olmak Sınava herhangı bır yuksek oğretım kurumuna ka- yıtlı bulunan ya da herhangı bır yuksek oğretım prog- ramını kazanmış adaylar da katılabılır Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 1) Başvuru dılekçesı (Form, dılekçe başvuru anm- da venlecektır) 2) \daym 1997 yılına an OSS Sonuç Belgesı'nın onay lı fotokopısı (Adayların OSS Sonuç Belgesı'nın aslı gostenlerek Beden Eğıtımı ve Spor Yuksekoku- lu Mudurluğu'nde onaylatılabılır) 3) Adayın orta oğretım başan puanını belırten bel- ge 4) 2 adet fotoğraf (4 5\6 cm ebadında, yenı çekıl- mış sakalsız ve başortusuz olması gereklıdır ) 5) Adayın "Beden Eğitimi \e Spor^ uksekokulu sınavlarına girmesinde sakınca yoktur" ıbarelı tam teşekkullu bır hastaneden heyet raporu veya sağ- lık raporu alması gereklıdır 6) 7 500 000 TL başvuru ucretı (Başvuru ucretı ıa- de edılmez) 7) Sınavla ılgılı bılgıler on kayıt sırasında basılı olarak aday oğrencıye verılecektır Vetenek sınavı tarih \e uygulaması: Yetenek sınavı 25 AğustOb-29 \ğustos 1997 tanh- len arasında yapılacaktır Yetenek sınavına gırecek adaylar sınav ev raklannı on kay ıt sırasında almak zo- rundadır Sınav gınş belgesını ıbraz etmeven adaylar sınava alınmazlaı Adaylar sınav kılavuzunda yazılı olan yetenek sınavı şartlannı kabul etmış sayılırlar Ye'enek sınavı sonunda sınavı kazanan 30 bayan 50 erkek toplam 80 oğrencı kesın kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır Kesın kayıtlar 8-11 Eylul tarıhlen arasında yapılacaktır Basın 29^07 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ÖN K.4YIT DÜYURUSU 1997 Unıversıtemız Sıvıl Havacılık \ uksekokulu Hava Trafık Kontrol Bolumu'ne on kayıt yoluyla 10 oğren- cı alınacaktır On kayıt ıçın. 1997 OSS'den savısal 135 000 ve uzerı puan almış olan lı^e ve dengı okul çıkışlılar başvurabıleteklerdır Adavlann bızzat kendılennın başvurmalan gerekmek- tedır Posta ıle vapılan başvurular kabul edılmeyecek- tır 1997 OYS sonucunda bır fakulte veya yuksekokula yerleştınlmış olanlar da on kayıt ıçın başvurabılecek- lerdır Adaylarda aranacak olan koşullar şunlardır 1 Lıse ustu bır okul \eya kuruluştan (askerı-sıvıl) dısıplınsızlık nedenıyle ılışığı kesılmış olmamak 2 01 01 \9~'& doğumlu veva daha kuçuk yaşta ol- mak (Yaş duzeltmesı kabul edılmeyecektır duzeltme- den oncekı tanh esas alınacaktır) 3 V ucut vapısı duzgun ve her bakımdan sağlam ol- mak dılınde pelteklık ve gızlı kekemelık olmamak 4 On kavıt yaptıracak adavlardan ıstenecek belge- ler a OSS sonuç belgesı ablı ve totokopısı b Fotoğraflı nufus cuzdanı aslı veva noterden tas- dıklı suretı c Don adet totoğraf(Son altı ay ıçınde çekılmış sa- kalsız ve başı açık olacak ) d Başvuru dılekçesı (On kayıt esnasında vukseko- kul tarafından verılecektır) e Sınav gıderlen makbuzu (On kavıt esnasmda yuk- sekokııl taratmdan \erılecektır) 5 On kavıtlar 2S-26-27 Ağustos 1997 tarıhlen ara- sında mesaı saatlen dahılınde Anadolu Unıversıtesı Sı- vıl Havacılık Yuksekokulu Havaalanı Muttalıp mev- ki'-Eskı>ehır tesislennde yapılacaktır 6 Belırtılen tanhlerde on kavıtlannı yaptıran aday- lar puanlarına gore biralamaya tabı tutulacaklar ve ılk 200 sıraya gıren adaylar hava trafık kontrolorluğü mesleğıne uvumluluk testlennı de kapsavan elemelere alınacaklardır Elemelerle ılgılı program ve dığer av- rıntılı bılgıler or kavıt sırasında her adaya avrıca \en- lecektır 7 Tum elemelerın bır hatta (on kayıt sureM harıç) sureceğı goz onunde tutularak ıl dışından Eskışehır e gelecek oğrencılerın ıkamet ve laşe vonunden hazırlık- lı «ehnelerı gerekmektedır 8 Hava Trafık Kontrol Bo'unııı ıle ılgılı her türlu bılgı (222) 322 20 59 vc (222) 322 20 71 <"\ uksekokul sekreten) no'lu teletonlardan sağlanabılır BaMn 29708 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Lnıversıtemız Devlet Konservatuvan Sahne Sanat- lan Bolumu'nun Tıyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sa- nat Dah'na 1997 OSS'den sayısal sozel \eya eşit ağır- lıklı 105 \e uzerı puan alan adavlar arasından on kayıt ve yetenek sınavıyla oğrencı alınacaktır 6n kayıtlar 11-22 Ağustos 1997 tarıhlen arasında Eskışehır Anadolu Unıversıtesı Yunusemre Kampusu Devlet Konserv atuvan nda yapılacaktır Yetenek Mnavı 1-7 Eylul 1997 tarıhlerı arasında va- pılacaktır Sınavla ılgılı aynntıh bılgıler on kayıt sırasında aday oğrencılere \enlecektır Posta ıle ön kayıt yapılmayacaktır On Kayıt İçin Gerekli Belgeler OSS sonuç belgesinın fotokopısı Ikı adet fotoğraf Başvuru dılekçesı (Dılekçe formu on kayıt sırasında konserv atuv ardan alınacaktır) Sınav gıderlen makbuzu (Konserv atuv ardan venle- cektır) Basın 29706 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVTY LA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Seramık Grafık Çızgı Fılm (Anımasvon) Resım Hevkel ve Iç Mımarı Bolumlerıne 1997 yılı OSS so- nuçlarınagore(bmncı basamak »ına\ında)savisal. so- zel veva e$ıt ağırlıklı 105 veva daha yukarı puan alan adaylar arasından on kavıt ve vetenek sınavıvlaoğren- Cı alınacaktır • On kayıtlar 11 Ağustos-22 Ağustos 1997 tanhle- rı arasında Eskışehır Anadolu Lnnersıtesı Yunus Em- re Kampusu Guzel Sanatlar Fakultesı'nde yapılacak- tır • Yetenek sınau 23-24 Ağustos 1997 tarıhlerınde (2 gun) vapılacaktır • Sınavla ılgılı aynntıh bılgıler on kayıt sırasında aday oğrencılere \enlecektir • Posta ıle on kayıt yapılmayacaktır On Kayıt İçin Gerekli Belgeler a OSS sonuç belgesının aslı ve fotokopısı b Ikı adet fotoğraf c başvuru dılekçesı (Dılekçe formu on kayıt sırasında fakulteden alınacaktır ) d Sınav gıder- lerı makbuzu (Fakulteden venlecektır ) Basın 29710 İŞÇİNİN EVRENINDEN ŞÜKRAN SONER Bluğ Çağını Aşmak Bılım bluğ çağının devamında okumayı-yazma- yı surdurmeyen ınsanlarda ust beynın gelışeme- dığını, bu ınsanların davranışlarında alt beyın, bı- lınçaltının, sonuç olarak saplantıların egemen ol- duğunu ortaya koyuyor Toplumun çoğunluğu- nun aynı konumda olduğu bızım ulkemız gıbı ul- kelerde toplumsal davranışları belırleyen ılışkı- lerın gelışememesı "baba anne otorıte" ımaj- larının geçerlı kılınabılmesı bılım ınsanları tarafın- dan boyle açıklanıyor Toplumun gelışememesını, toplumla daha ko- lay oynayabılmek çıkarlannı geçerlı kılabılmek uze- re avantaj olarak kullanan başta sıyaset yaşa- mın butun alanlarındakı olumsuz lıderlerın, on- culerın, başanlı olmalarının sırrı boylece ortaya çıkıyor Bır yandan da toplum yaşamında, aklın gundemınde olmayan, zamanında çozum uretıl- meyen sorunlar, bıiınçaltında bırıkıp sonradan patlayacak bombalaradonuşuyor Toplumumuz- dayaşanan buyuk çalkantılar, tanrılaştırılan, olum- suz her şeylenne katlanılan lıderlerın sonra bır pat- lama ıle alaşağı edılmelerı anlaşıldığı kadan ıle ışte boyle oluyor Bılım ınsanları sevımlı sozcuklerle "bluğ ça- ğında "kalmıştoplumumuzun 11-14yaşlannı aşa- bılmesı. buyuyebılmesı, ust beynının gelıştırıle- bılmesı ıçın, bır yandan sadece okur-yazar olup, okumayan yazmayan bır toplumda, çocuklar- dan başlayan, ılerı yaşlara doğru yonelen oku- ma-yazma seferberlığını, uzun sureçlı savaşımı onerıyorlar Dığer yandan gelışmemış ust beyın, egemen oLan alt beyın, bılınçaltı ve saplantılar- dan kurtulmak uzere, oncelıkle sorunlarm, sap- lantıların açığa çıkarılmasını, alt beyınde patla- maya hazır bomba konumundan. ust beyınde bı- lınen ve çozum aranan konumuna getırılmelerı- nı onerıyorlar Bu bakış açısıyla, Çiller-Erbakan ıkılısının, ge- lışmemış toplum yapısından sonuna kadar nasıl yararlandıklarını, ellerındekı yonetme gucunu kaybedınce de neden bu kadar ofkelı bır korku- ya saplandıklarını ve stratejı olarak saldırganlığı, gergınlığı arttırmayı seçtıklerını açıklamak kolay- laşıyor Ancak dun programını sunan çıçeğı burnun- da hukumetten şu sıralarda devlet yonetımınde bırıncı derecede sorumluluk ustlenmekte ısrarlı askerlere bırbırlerı ıle cıddı bır hesaplaşmaya gırmış derın devlet ıçındekı çetelere, şerıatçı, ul- kucu, merkezsağcı, merkezsolcu solcu yenı- den yapılanmada çatışan kadrolara kadar, top- lumu yonlendırme savındakı lıder ve orgutlenme- lerın gelışmemış toplumun butun zaaflarını so- nuna kadar kullanma eğılımı ıçınde olduklarını go- runce de geleceğe umutla bakmak zorlaşıyor Hukumetın sunuşu gerçekten parlak progra- mının arkasında gelış, daha doğrusu getırılış ne- denlerını gormemezlıkten gelme eğılımı ağır bas- mış Çocuk topluma çıkarları adına verebılecek- lerı zararlar sınırsız bır ıktıdardan, Çiller-Erbakan ıkılısınden kurtulmak, ar perdesı patlamadığı umulan kadrolardan oluşan bır hukumetın kurul- ması ıle rahat nefes almak duygumuz galıba faz- lası ıle somuruluyor Anlaşılanokı enkolayyapılabılecek gelışının ana amaçları olan ve kaytarılması bağışlanmıya- cak 8 yıllık kesıntısız eğıtım, çetelerle hesaplaş- ma gıbı yaşamsal sorunlardan başlanarak sağ- lıklı seçım duzenıne uzanan pek çok konuda, bu hukumetı de kıpırdatmak ıçın çok cıddı bır top- lumsal muhalefet gerekıyor Demırel'ın başbakanlığındakı DYP-CHP ko- alısyonu, gelışının ana amacı olan 12 Eylul ya- saklı duzenınden demokrasıye geçışın kapısını aralamayı başarmış olsaydı Turkıye. Çiller-Erba- kan ıkılısının Turkıye'yı, rejımı toplumu uçuruma surukleyen ıktıdannın kucağına duşmeyecektı Ço- cuk toplumun zayıf belleğiPin.Demirerın geçmış- tekı bu sorumluluğunu yerıne getırmemesını ba- ğışlayıp. Çıller-Erbakan'ın gıdışmdekı rolu nede- nı ıle "en buyuk baba ' ılan etmesı, bu ger çeğı de- ğıştırmıyor. o zamankı buyuk gunahlarını ortadan kaldırmıyor Bence henuz guvenoylaması almamış huku- met oluşumuyla, sağın uzun surelı ıktıaarının, bırleşmesının, Turkıye'de "ıstıkrar 1 ruy?sını gor- mek de, tıpık bır gelışmemış, çocuk toplum ref- leksı Işte bu aşın lyımserlıkten sıyrılrrznın tam za- manıdır Toplumumuzun bıiınçaltında kok salmış so- runlar, saplantılar, patlamaya hazır bombalar hıç değılse, aklın çozum arayacağı tartışacağı gun- deme getırılmezse bu hukumetın getıreceğı kı- sa donemlı yararlar, gotureceğı uzun donemlı zararlardan az olur P r o f . A k ı n İ l k i n : REFAHYOL smıfta kaldıEkonomi Serv isi - \e- nı hukumetın ortaklann- dan Demokrat Turkıye Partısı'nın (DTP) Gen'el Başkan Yardımcısı ve Ekonomık Işler Başkanı AkınIlWn.REFAH\OL hukumetının ıktıdarda bu- iunduâu son bır vıl ıçın- de gerçeklere karşın hay a- lı tedbırlenn alındığını soy ledı D\ P Genel Baş- kanı Tansu Çiller'ın uç yıldır ekonommın başın- da olduğunu v e Turk eko- ııomısının bu sure ıçınde çıkmaza gırdıöını belırten tlkın.-'REFArnOLhu- kumeti ekonomi dersle- rinde sınıfta kaldı. Çiller de uç vıldır sınıfta kalı- vor" dedı llkın Hazıne nın Zıra- dt Bankası'na 560 tnlvon lıra borçlu olduöunu anım- satarak "REFVHVOL, kamu bankalarına el koy muş. Koy lu v e çiftçi- ye destek olması gereken Zıraat Bankası, huku- mete para aktarmış" dı- ve konuştu Erbakan ın denk butçe olank vorumladığı but- çenın şu anda 600 tnlyon lıralık açığı olduğunu ıfa- deeden llkın burakamın daha da buv uvecegını soy - ledı REFAHYOL un geçen vıl hazıran avında 2 kat- rılyon lıra olarak devral- dığı ıç borç stokunu 4 kat- rılvon lırava çıkardığını belınen llkın dış borç sto- kunu da 72 mılvar dolar- dan 78mılyardolarayuk selttığmı ve kısa vadelı borç oranını v uzde 18 den vuzde 25 e çıkardığını sovledı Prot İlkın ışsiz- lığııı çozum bulmak ve- rıne daha da arttırıldığı- nı kavdenı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog