Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1997SAU HABERLER 'CiHer özel ayın kitabı • İstanbul Haber Senisi - lşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Çiller Özel Örgütü" adlı kitabı merkezi Paris'te bulunan Uyuşturucu Jeopolitiği Gözlemevi tarafından ayın kitabı seçildi. Gözlemevi yetkilileri kitabın Ingilizce ve Fransızca yazılmasını da yayınevlerine önerdi. Mümutku emekli oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Başkanı Müfit Utku, bu görev indeki 4 yıllık yasal süreyi doldurarak dün emekliye aynldı. Aynı zamanda Yargıtay üyesi olan Utku, kendi istegı ile emekliye aynlmasaydı. 3 ağustos tarihinde yaş haddinden emekli edilecekti. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda 11 temmuz cuma günü Birinci Başkanlık seçimı yapılacak. İHD İzmip Şubesi açddıI ANKARA (AA)-lzmir Valiliği'nce bir süre önce kapatılan IHD Izmir Şubesi dün açıldı. Açılışa katılan İHD Genel Başkanı Akm Birdal, başta İHD Genel Merkezi olmak iizere tüm şubelere yönelik baskıların son aylarda giderek arttığını söyledi. Ödeme ve ihale genelgesi • ANKARA (AA)- Başbakanlık, belediyeleri, belirli miktardaki ödemeleri bakan iznine bağlayan ve ihaleleri durduran genelge kapsamından çıkardı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak, Başbakan Mesut Yılmaz imzasıyla yeni bir genelge yayımlandığı bildirildi. Sefa Sirmen'e mahkûmiyet • KOCAEÜ (AA) - lzmit Anakent Belediye Başkanı Sefa Sirmen, "Tüm Bel- Sen ile belediyedeki memurları kapsayan toplusözleşme imzaladığı" gerekçesiyle 10 ay hapis cezasınaçarptınldı. Sirmen'in cezası, kişiliği göz önüne alınarak önce para cezasına çevrildi. daha sonra tecil edildi. Sirmen ile birlikte yargılanan belediye görevlileri Kenan Yenilmez, Nihat Erdoğan ve Yunus Ocak beraat etti. Bacada medyayı suçladı • İstanbul Haber Senisi - Eski Flash TV Basın ve Halkla Ilışkıler Koordinatörü Muzaffer Baca. 10 giin süreyle gözaltında tutulmasının ve hakkında çıkan iddialann sorumlusunun medya olduğunu öne sürdü. Minibüse saldırı: 4 ölü • BÎNGÖL(AA)- Bingöl'de. bir minibüsü otomatik silahlarla tarayan PKJC'li teröristler. 4 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi de yaraladı. Bingöl'den merkeze bağlı Üçpınar Köyü'ne giden Sıddık Varol'un kullandığı minibüs, dün 18.30 sıralannda Üçpmar Köyü yakınlannda otomatik silahlarla tarandı. Açılan ateşte. minibüs sürücüsü Sıddık Varol ile yolculardan Kıymet Salcan, Fadrettin Güneri Gök ve kimliği henüz belirlenemeyen 5 yaşındaki bir kız çoçuğu öldü. 10 kişi yaralandı. Cevdet Volkan'm açıkiaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemizin dünkü sayısında yer alan "DGM Çillerler'in peşinde" başlıklı haberle ilgili olarak Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Volkan, yazılı bir açıklamayaptı. Volkan. açıklamasında, köşkün dinledildiği iddialan üzerine DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşrurma başlatılmadığını ve savcılarla toplantı yapılmadığını belirtti. DSP lideri, grupta partisi ve hükümet adma kesintisiz temel eğitim için güvence verdi • Ecevit: 8 yıl kesintisiz uygıdanaeak • Ecevit, dünkü DSP grubunda yaptığı konuşmada, 8 yıllık temel eğitim konusunda kesin kararlı olduklannı belirterek "Savsakladığımızı sananlar yanıldıklannı görecek. Yasa değişikliği tasansı güvenoylamasından hemen sonra yapılacak" dedi. • Konuşmasında Baykal'ı eleştiren Ecevit, CHP'yi hükümet ortaklığı döneminde bu konuda parmağını bile kıpırdatmamakla suçladı. ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, 8 yıllık kesintisiz temel eğitime ge- çiş konusunda kesin kararlı oldukla- nnı belirterek "Parti olarak da hükü- met olarak da sözümüz sözdür" de- di. Ecevit. CHP Genel Başkanı De- nizBaykal'ın bu konudaki eleşririle- rine, "Şimdi bizi köseye sıkışürdığı- nı sanan CHP, 4 >ıllık hükümet or- taklığı döneminde bu yasal engelleri kaldırmak için parmağını bile kıpır- datmamıştı. Biz güvenoylamasının hemen ardından bu konuda gerekli yasa değişikliği tasanmızıTBMM'ye sunacağtz" karşılığını verdi. Ecevit. dün DSP grup toplantısın- da milletvekillerine hükümet progra- mı hakkında bilgi verirken. çalışma- lann tam bır uyum içinde yürüdüğü- ne dikkat çekti. "Bu uyumun icraat döneminde de çözüm döneminde de devam edeceğine güveniyorum ve umuvorum" diven Ecevıt. Günev- doğu'nun ekonomik ve toplumsal sorunlanna da eğilmeyi kararlaştır- dıklannı vurguladı. Ecevit. hükü- metlerinın gerek Güneydoğu. gerek diğer ülke sorunlanyla ilgili olarak güvenoylamasından önce somut adımlar atmaya başladığını anlatır- ken "Örneğin; Güneydoğu'da sınır tjcareti yasağı urtadan kaldinlmis.hr. Organize sana> i bölgelerinin tamam- lanması için gerekli ödeneği şimdi- den büyük ölçüde arttırmış. bulunu- yonız" dedi. 'Zam oranı yüksek' Kamu görevlileri. emeklileri ve sözleşmeli personele yüzde 35'lik zammın beklentilerin ve daha önce- ki hükümetçe verılmış sözlerin bir hayli üstünde olduğuna dikkat çeken Ecev it; ekonomik darboğazlara kar- şın gerekli kaynakları arttırabilecek- lerine güvendiklerini söyledi. Ecevit, 8 vıllık kesintisiz temel eğitime geçilmesi konusundaki ka- rarlılıklannı vurgularken de şu gö- rüşleri dile getirdi: •"Bu konudaki kararlılığımız bizim bakanhklaria ilgili tercihlerimizden de bellidir. Gerçi bu konuda bazı cid- di yasal engeller vardır. Şimdi bizi kö- şeye sıkıştırdığını sanan CH P, 4 vıllık hükümetortaklığı döneminde bu ya- sal engelleri kaldırmak için parmağı- nı bile kıpırdatmamıştı. Biz güvenoy- lamasının hemen ardından bu konu- da gerekli yasa değişikliği tasanmızı TBMM'ye sunacağız ve bunun ta- kipçisi olacağız. 8 yıllık temel eğitim konusunu savsaklavacağımızı veya sulandıracağımızı sananlar v anıldık- lannı çok yakında göreceklerdir. Bi- zi şimdiden eleştirmeve kalkanlar mahçup olacaklardır." Ecev it, zorunlu eğitim için "püot bölgeler"den söz edişinin gerekçele- rini deşöyleanlattı: "Biz'pilotyöreler' derken eğjtim- deki aşırı pahalılaşmanın altından kalkamayan bazı dar gelirii ailelerin 8 yıllık temel eğitim sürecinde karşı- laşabilecekleri ekonomik sorunlan da göz önüne aldık. Bildiğiniz gibi bunları kaldırmaya kararlıvız. 8 vıl- lık temel eğitimlc ilgili bu ailelerin ekonomik gereksinimleri karşılama- ya devletin gücü yetmez. Ancak dar geürli ailelerin yoğun olduğu bazı vö- relerde biz bu ailelerin ekonomik ge- reksinimlerini de karşılamaya şimdi- den başlayacağız. Pilot yörelerden kastımız budur ve tabii kaynak oluş- turuldukça bu uygulama, bu destek de yaygınlas.hnlacakhr. Fakat bu, 8 > ıllık eğitime geçişi engellev ki bir un- sur olmayacaktu"." Ecevit, hükümet programının ül- keye "daha çok demokrasi" öngör- düğünü söyledi. Grubun basına ka- palı bölümünde. güvenoylaması ko- nusunda bağlayıcı karar alındı. De- nizli Milletvekili Hilmi Deveü, orta- okullann birinci sınıflanna bu yıl öğ-; renci alınmaması gerektiğini söyle-' di. Alınan bilgiye göre, Bursa Millet- v ekili Vüksel Aksu da hükümet prog- ramındaki "Güvenlik güçlerimizuv cansiperane mücadelesine rağmen. maalesef olağanüstü hali kaklıracak^ şartlar oluşmamıştır" tümcesinın, ileride çok sıkıntı yaratabileceğini' belirterek metinden çıkarılmasını is-- tedı. Başbakan Mesut Yumaz. TB- MMde programı okurken bu bölü- me "henüz tam olarak" ifadesini ek- lemekle yetindi. Hafta sonu Diyarbakır"a giderek bölge halkının sorunlannı dinleyen Ecevit, dün de bölgede incelemeler- de bulunan bakanlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda. köye dönüşün ko- laylaştınlması. kapalı okullar nede- niyle aksayan eğitim ve işsizlik so- rununun çözümüne ilişkin önerile- rin ele alındığı kaydedildi. t ANAP, güvenoyu için bağlayıcı grup kararı aldı Yümaz:EcevitbekktüğimdenyapıaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Mesut Yılmaz, hükümet programında, başta özelleştirme olmak üzere birçok konuda somut hedeflere yer ve- rilmemesine ilişkin ANAP gru- bundaki eleştirilere. "Bu bir ko- alisyon hükümeti, hatta CHP dı- şandan destekledigi için bir azuı- lık hükümeti. O nedenle ANAP olarak hedeflerimizi tam olarak ortaya koyamadık. Ama, Sayın Ecev it, beklediğimden de yapıcı veolumlu" yanıtını verdi. ANAP grubunda güvenoyu için bağla- yıcı karar alındı. DYP'den istifa eden Konya Milletvekili Ali Günaydın'ın partiye katılımının da gerçekleş- tiği ANAP grup toplantısında, 55. hükümetin programı değer- lendirildi. Başbakan Yılmaz, hükümet programı hakkında bilgi verdik- ten sonra milletvekillerinin so- rulannı yanıtladı. Yılmaz, 8 yıllık kesintisiz zo- runlu eğitime geçileceğini belir- tirken. programda bunun aynn- tılanna yer vermenin gerekli ol- madığını söyledi. Eski Milli Eği- tim Bakanı Avni Akyol ve diğer bazı milletvekillerinin uyanlan üzerine, prograındaki eğitimle ilgili ifadelerde bazı değişiklik- ler yapılması benimsendi. ANAP grubunda hükümet konusundaki eleştirileri yanıtlayan Cenel Başkan Yılmaz, u Azınlık hükümetinde ancak bu kadar oluyor" dedi (Fotoğraf: AA) Uşak Milletvekili Yıldınm Hatta, CHP dışandan destekle- Aktürk'ün. özelleştirme ve eko- nomi ile ilgili hedeflerin neden belirsiz tutulduğu yolundakı so- rusu üzerine, bu kadannın bile programa konulmasının başan olduğunu kaydeden Yılmaz, şöylededi: "Unurmavın ki bu bir koalis- yon hükümeti ve ortağunız DSP. digi için bu bir azınlık hüküme- tidir. O nedenle, ANAP olarak özelieştirme ile ilgili hedeflerimi- zi net olarak ortaya koyamadık. Ancak, ANAYOL hükümet programını bu kadar rahat ha- zııiamamıştık. Savın Ecevit, benim bekledi- ğimden de yapıa ve olumlu. Mu- tabakat sağladımız ölçüde bazL konulan gündeme getireceğiz, endişelenmevin." Yılmaz, Köy Hizmetleri Ge- nel Müdürlüğü'nün DSP'ye bağlanması dolayısıyla yapılan eleştiriler üzerine de "Bu konu- nun sizin için ne kadar önemli ol- duğunu biliyorum. Ancak, Uleri- nizde istediğûıiz atamalann ya- pılması konusunda DSP size yar- dımcı olacak. Bu konuda size ta- ahhütte bulunuyorum" dedi. Yılmaz. geçmiş dönemlerde- ki açıklann kapatılması için ANAP'lı belediyelere bol kay- nak aktanlacağını da bildirdi. Ali Coşkun'dan kerhen destek ANAP grup toplantısında, hü- kümet programının sonuna ka- dar desteklenmesi ve güvenoyu konusunda bağlayıcı karar da alındı. Toplantıdan sonra gazete- cilerin sorulannı yanıtlayan par- tinin muhafazakâr kanadından İstanbul Milletvekili AliCoşkun. 8 yıllık kesintisiz eğitim ve ka- bineye itirazı dolayısıyla hükü- mete "kerhen-istemeyerek'* des- tek vereceğini açıkladı. Devlet Bakanı Işın Çelebi de, gazetecilerin sorulannı yanıtlar- ken, hükümet programının çok başanlı olduğunu savundu. Cid- diJair. hükümet programı hazır- ladıklannı kaydeden Çelebi. "Bu bir icraat hükümeti, 5 yıllık bir icraat hükümeti programı- dır" dedi. Çelebi'nin sözleri. hükümetin seçim konusunda aceleci dav- ranmayacağı ve olabildiğince ömriinü uzun tutmaya çalışacağı mesajı olarak yorumlandı. Bahçelievler davası sanıldarı aranıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ab- dullah Çath'mn da aralannda bulunduğu 4 sanığın, kamuoyunda "Bahçelievler kat- liamı davası" olarak bilinen davada yargı- lanmalanna devam edildi. Müdahil avu- katlardan Ersen ŞansaL "katliam davası- nın başsamğı Çath'mn devletle aynı ara- badan çıkmasının. gıyabi tutuklu sanıkla- nn yakalanmasuu devlet birimlerinin en- gellediğini gösterdiğüıi" savundu. Bahçelıev ler'de 8 Ekım 1978 günü meydana gelen TİP üyesi 7 üniversite öğ- rencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili açı- lan ve yaklaşık 19 yıldır sonuçlandınla- mayan davanın duruşması. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi"nde dün yeniden yapıl- dı. Duruşmada, müdahilleri sav'unmak üzere çok sayıda avukat hazır bulunur- ken, sanıklar ve avukatlan duruşmaya gel- mediler. Mahkeme Başkanı Mehmet Koçak'ın, bildirdi. • TİP üyesi 7 üniversite öğrencisinin Bahçelievler'de öldürülmesi olayı ile ilgili davaya devam edildi. Mahkeme Başkanı Mehmet Koçak, katliamm firarda olan sanıklannın yakalanıp mahkemeye getirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığrna yeniden yazı yazılmasına karar verdi. müdahillerin geçen duruşmadaki istemle- tuklama karannın yerine getirilmediğini ri konusundaki görüşünü sorması üzerine. savcı. davada kanıtlann toplandığını. dos- yanın tekamül ettiğini ve karar aşaması- na gelindiğini belirterek, TBMM Susur- luk Komisyonu raporunun istenmesine dair istemin, dosya ile doğrudan ilişkisi bulunmadığı savıyla reddedilmesini iste- di. Mahkeme Başkanı Koçak. fırari sanık Kadri Kürşat Poyraz'ın savunmasının alınması için Fransız yetkililer ve görev- li adli makamlanna yazılan müzekkere yanıtının gelmediğini. sanıklardan Ünal Osman Ağaoğlu. Kadri Kürşat Poyraz ve Mehmet Korkmaz hakkındaki gıyabi tu- 'Başsanık de\letie aynı arabada' Duruşmada söz alan müdahil avukat- lardan Ersen Sansal. DYP Elazığ Millet- vekili Mehmet Ağar ve Şanlıurfa Millet- vekili Sedat Edip Bucakhakkındaki İstan- bul DGM Başsavcılığı tarafından hazırla- nan ve TBMM Başkanlığf na gönderilen fezlekenin celbi konusundaki istemlerini yineleyerek şunlan söyledi: "Abdullah Çatiı bu davanın baş sanığı, Bahçelievler katliamının planlavıcıs» ve uy- gulavıcısıdu". Abdullah Çatlı bu davada fi- rari iken ve aranıyor iken, Susurluk'ta meydana gelen kazada devletle aynı ara- badan çıktı. Bu durunı gösteriyor ki gıya- bi tutuklu sanıkların v akalanmasını dev- letin tüm birimleri engellivor. Mahkeme- nin yargı görevini yerine getirmesi de ge- ciktiriliyor ve engelleniyor. Bu davayı olumsuz yönde etkileyenlerin ortava çıka- nlmasını istiyoruz. Bu nedenle de Susur- luk Komisyonu raporu ile Ağar ve Bucak hakkındaki fezlekenin getirilmesini istiyo- ruz. Cumhuriyet Savcısı dosyadaki delil- lerin tamamlandığuu ve dosvanın tekamül ettiğinibelirtmiştir. Değil davanın tekamül etmesi, daha sanıkların ifadesi dahi alın- mamıştır." Daha sonra Mahkeme Başkanı Koçak. davanın ifadesi alınamayan firari sanıkla- nnın yakalanması için Cumhuriyet Baş- savcılığı'na yeniden yazı yazılmasını ka- rarlaştırarak duruşmayı erteledi. NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR e-mail: oral.calislar@planet.com.tr Cumartesi gecesi, Özgürtük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) İstanbul Fenerbahçe Stadyumu'nda "Demokrasi Hemen" şenliğindeydik. Otuz bine yakın ÖDP taraftannın ka- tıldığı gece coşkuluydu. ÖDP'liler bu gece için ilk hazır- lıklara başladıklarında "Koca stadı doldurabilecek misiniz?" diye kuşkuyla sormuştum. ÖDP yöneticileri güçlerini bili- yorlardı ve kendilerinden emin- diler. Yanılmadılar, stadı kısa bir çalışmayla kolaylıkla doldurdu- lar. Gecede her şey yerli yerin- deydi ve ince düşünülmüştü. Hiçbir kabalık ve gösteriş yok- tu. Duygulu, etkili bir program hazırlanmıştı. Refah'ın gecesi gibi yığma bir kalabalık yerine, parayla davetiye almış, kendi olanaklarıyla geceye katılmış onbinlervardı. HasanOcak'ın annesinin yüregindeki çığlıkla- n dile getiren konuşmasının ar- dından. Güneydoğu'daki sa- vaşta yaşamını yitiren Albay Rıdvan Ozden'in eşi Tomris Özden'e sanlması çarpıcı bir Sadun Aren'den ÖDP'ye görüntü oluşturuyordu. Millet- vekili iken dokunulmazlığı kal- dırılıp tutuklanan Leyla Za- na'nın gönderdiği mektup, ge- ceye ayn bir anlam kattı ve bü- yük bir alkış aldı. Sosyal demokrat ve sosya- list dostlarımızın bir kısmı ÖDP'ye sahip çıkmamızı taraf tutmak olarak algılıyorlar, za- man zaman da sitemlerini be- lirtiyorlar. ÖDP'nin gelişmesini ve güçlenmesini çok önemsi- yorum. Diğer sosyalist grup ve partilerin de başarılı olmasını istiyorum. Sosyalistlerin ve sosyal demokratlann büyüyüp güçlenmesi, demokratikleş- menin temel koşullarından. Solu güçlü olmayan bir ülkede demokrasi yerleşemiyor. ÖDP, diğer sosyalist akımlar- dan belli farklılıklara sahip. En önemli özelliklerinden birisi; farklı geleneklerden gelen sos- yalistleri içinde banndırması. Aynca ÖDP geleneksel sosya- list parti tiplerinden de aynhyor. Bir merkezi yönetimi olmasına karşın, yerel örgütler kendi ka- rarlarını kendileri alıp uygulu- yorlar. Eski katı disiplinin yeri- ni, çokseslilik ve taban inisiya- tifi alıyor. Cumartesi gecesi ÖDP Ge- nel Başkanı Ufuk Uras konuş- mak üzere kürsüye çıkmadan önce, stadın orta yuvarlağına geldi. Tek başınaydı, kimse o- nun farkına varmadı, çünkü et- rafında ne koruma ordusu var- dı, ne de kameralar. Ardından ÖDP bayrağını dolaştıran gru- bun içine girdi, bayrağın bir ke- nanndan tutarak koştu. Ora- dan da kürsüye geldi. Ufuk Uras'ın kimliği ve tavn önemli bir mesajı da içinde taşıyor. Li- der hegemonyası yerine, ses- siz, sakin ve gösterişsiz bir tu- tum sergiliyor. Bugüne kadar ülkemizde pek rastlamadığı- mız, modern bir parti lideri kim- liğini ortaya koyuyor. ÖDP'nin stada otuz bin kişi- yi toplamasını önemsemek ge- rekiyor. Hiç hesapta olmayan sosyalistler ilk kez ciddi bir ağırlık yaratıyorlar. Henüz bir yılı yeni tamamlamış genç bir parti kitleselleşiyor, yaygınlaşı- yor. Ülkenin önemli bir aydın potansiyelini içinde topluyor. • • • Sadun Aren, ÖDP gecesi için Izmir'deki tatilini bırakıp gelmişti. Bir yanında Profesör Mina Urgan, öte yanında eski TİP senatörü Fatma Hikmet Işmen oturuyordu. Aren, sos- yalistlerin birliği için son yıllar- da en çok çaba harcayanlar- dan. Sosyalist Birlik Partisi, ar- dından Birleşik Sosyalist Par- ti'nin genel başkanlığını yaptı ve ÖDP'nin kuruluş hazırlıkla- rına katıldı. Birlik, yeni bir nok- taya gelince, elindeki bayrağı büyük bir mutlulukla genç ar- kadaşı Ufuk Uras'a devretti. ÖDP'nin stada otuz bin kişi toplamasına en çok sevinen- lerden birisi oydu. Yetmişi aşan yaşı.na karşın hâlâ eşitlik ve öz- gürlük idealinin peşindeydi. Bir ömür boyu süren sosyalizm davasında, çektiği onca sıkın- tıya rağmen bir gün olsun şikâ- yet etmemişti. Cezaevine defa- larca girmiş çıkmış, gün gelmiş sosyalist bir milletvekili olarak kürsüden kararlıhkla haksızlık- lara karşı durmuştu. Onun son dönemdeki en büyük katkısı birlik alanında oldu. Gençler- den daha dinamik bir çabayla. yeniden örgütlenmek ve ayağa kalkmak isteyen sosyalistlere öncülük etti. Sadun Aren, Mehmet Ali Aybar'la birlikte, sosyalistlerin ortak çatısının çatılmasına uğraşmıştı. Meh- met Ali Aybar da bu geceyi gö- rebilse ne kadar rmutlu olurdu. Sosyalistler için yeni bir dö- nem başlıyor. Aralanndaki fark- lılıkları birçatışmayadönüştür- meden, yeni ittifaklara ve birli- ğe doğru adımlar atmanın za- manı geldi de, geçiyor. ÖDP iyi bir başlangıç yaptı, sıra yeni adımlarda... RP'li Oğuzhan Asiltürk 'Hani irtica, hani bunalım vardı 9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Grup Başkanvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan AsOtürk. hükümet için güvenoyunun "çantada kekük olmadıgınr söyledi. Bugünkü durumla ilgili olarak 12 Eylül benzetmesi yapan Asiltürk, "Nasıl 11 eylükfc Kızdav 1 da asdan bombah pankartiar, 12 Eylül'de ortadan kalktıysa, bugünkü durum da aynı. Hani düne kadar irtica, bunalım vank. Ne oldu birden bire 12 EylüiMeki gibi ortadan kalkti?" dedi. 4 Gü\enoyu ;rorda' Oğuzhan Asiltürk. parlamentoda düzenledığı basın toplantısında 55. hükümetin CHP'nin dışandan desteğine rağmen azınlık hükümeti olmaktan kurtulamadığını belirterek. "Bu hükümetin işi zor. Güvenovu öyle çantada keklik değil" diye konuştu. Hükümet programının "yamalı bohçava benzediğini ve bol bol edebiyat yapıldığuıı'" öne süren Asiltürk. "Bir yanda devletçi bir anlayışla, sosy'alist vaklaşunlara >er verilirken diğer .M<İ« tarafta liberalizme. hatta acunasız kapitaltst -•<*••- kurallara ver veriliyor" dedi. Bu hükümetin kendisine dikte ettirilenleri yapacağnıı, baskılann art arda geleceğinin işaretlerinin verildiğini kaydeden Asiltürk, şunlan söyledi: "Ozgürlükleri kısıtlavarak bir yerlere varacaklannı zannediyoriar. Kendi aralannda da çelişkilikr. Dört benzemezler bir iş yapamav acaklar. Hem Türki> ı e > ye hem kendilerint yank edecekler. Gözlerini karartmışlar. Halkın istemediği ne varsa onu bu ara dönemde \ apmak için gayret gösterivoriar. Daha hükümeti kurarkurmaz önce gidip medva patronlarına teşekkür ertiler. KJT'lerin gelirlerini bir havuzda toplav~an düzenJemeyi ortadan kakfardılar. Şimdi ne olacak? Ziyaret ettikleri patronlardan yüzde 200 faizle borç alacakhr, Hazinc'nin bütün geh'rleri faize gidecek. Nasd 11 eviülde Kızılay'da asılan bombah pankartiar. 12 EylüTde ortadan kalkh>"sa bugünkü durum da aynı. Hani düne kadar irtica, bunalım vardı. Ne oldu birden bire 12 Evlül'deki gibi ortadan kalktı? Şimdi ber şeyi toz pembe göstereeekler ki devletin hazinesinden hortumlayıp ceplerine indirsinler. Demokrasi avibı bu hükümetten başka bir şey de beklenemez." Demirere eleştiri Asiltürk. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de eleştirerek. "Olumsuz bütün gelişmelerin sorumlusu aynı zamanda Cumhurbaşkanı olacaktır. Cumhurbaşkanı tarafsız değil, tararar. Cumhurbaşkanı bir baskı hükümetinin kuruimasma yol acn" dedi. Hükümetin insan haklan konusunda baskıda bulunacağının işaretlerinin verildiğini öne süren Oğuzhan Asiltürk, 8 yıllık temel eğitime değinerek U 8yılhk kesintisiz eğitimi uygulayarak halkın inanma bakkının elinden alınacağını" öne sürdü. Yargıçlar yerlerinde kaldı Sürgün kararnamesi iptal edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Oltan Sungurlu. eski bakan Şevket Kazan'ın hazırladığı, 1125 yargıç ve savcıyı kapsayan "sürgün kararnamesi' n ni budayarak, dün Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) sundu. Değişikliğe göre, Kazan'ın kararname kapsamına aldığı cumhuriyet başsavcılan ile kendi isteği dışında tayin edilen yargıç ve savcılar önemli ölçüde yerlerinde kaldılar. Kararnamenin, bugün açıklanacağı bildirildi. RP'li eski Adalet Bakanı Kazan döneminde hazırlanan ve Atatürkçü savcı ve yargıçlara yönelik ikinci kıyım girişimi olarak nitelendirilen kararname taslağı yargı çevrelerinde sert tepkiye neden olmuştu. Kazan, bakanltğının son günlerinde hazırlafhğı taslağı HSYK'den geçirmeye zaman bulamadan bakanlıktan aynlmıştı. Sungurlu'nun ana hatlannı belirleyip HSYK'ye dün sunduğu kararname taslağının. kurul üyeleri tarafından bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra. yayımlanmak üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog