Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

8TEMMUZ1997SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, uygulama için hükümetin kararını beklediklerini söyledi îstanbul 8 ydhk eğitime lıazırtstanbul Haber Servisi- îstanbul Mıllı Eğitim Mü- dürü Ömer Bab- bey. Syıllıkkesin- tisiztemeleğitime geçilmesi için hü- kümetin karannı beklediklerini be- hrterek "Eksiklikler oJmasına rağmen 8 yıüıkeğitime hemen geçebiüriz'" dedi. Ba- lıbey, her \ıl 50 bin dolayında öğrenci- nin ilkokuldan sonra ortaokula devam et- mediğini. bu öğrenciler için yılda 600 • Balıbey, her yıl 50 bin dolayında öğrencinin ilkokuldan sonra ortaokula devam etmediğini, bu öğrenciler için yılda 600 derslik gerektiğini ifade ederek Istanbul'da 16 trilyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyduklarmı vurguladı. derslik gerektiğini ifade etti. ANASOL-D~hükümetinin 8 yıllık eği- time aşamalı olarak geçılnıesi vönünde- ki eğılimine kar$ın îstanbul Mıllı Eğitim Müdürü Ömer Balıbey. uygulama için hazır olduklannı söyledi. Her yıl 50 bin dolayında öğrencinin ilkokuldan sonra ortaokula devam etmediğini. bu öğren- ciler için yılda 600 derslik gerektığıni belirten Balıbey. Istanbul'da 16 trilyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyduklannı \urguladı. Şu anda tstanbul'daki ilk ve orta derecelı okullarda 2 bin 500 branş öğretmenine gereksmim olduğunu anım- satan Balıbey, buna karşın 1996-97 öğ- retim yılında \eiılerden topladıkları ay- lık 100 bin lira katkı payıyla 3 bin 500 öâretmen istıhdam ettiklerinı kavdettı Istanbul'daki okullann yüzde 75"inin. "üköğretim okulu" statüsüyle Tıilen" 8 > ıllık eğitime geçtiğine dikkat çcken Ba- lıbev. ** Ama 8 yıllık kesintisiz temel eği- tinı. her türlii sivasal düşünce farkhlıkla- nnın üstündc düşünülmeli. eğitim bir dev let politikası haline getirilmelidir"1 dı- ve konuştu. Hükümetin değışmesine karşın göre- vine her zamanki yoğunlukla devam et- tiğini belirten Balıbey. şunlan söyledi: "Siyasal dûşünceleri nedeniyle hiçbir okul müdürünü görevden almadım. Kimsenin ekmeğiv le oynamadım. Ama şahsi çıkannı düşüncnlerc de acımayaca- ğımı hep söylcdim. Buna rağmen hükü- metin değişmesivle kapı kapı dolaşan in- sanlar var. Bu, şahsiyetli insanlann yapa- cağı bir iş değil. İstanbul'da eğitim artık oturdu ama an kovanına çomaksokmak istevenler çıkıvor. Bb İstanbul'da eğitim- cileıie büyük bir ailev iz. İyi işleryapmaya çalışıyoruz." ITU'de şeriatçı saldırı tstanbul Haber Servisi - tstanbul Teknik Ünıversitesi Maslak Kampu- su'nda dün karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada ikisı sol gö- rüşlü üç kişi yaralandı, 10'uaşkın ki- şi gözaltına alındı. îstanbul Teknik Üniversitesi Mas- lak Kampusu'ndaki lnşaat Fakülte- si'nde dün öğle saatlerinde sol görüş- lü öğrencilerle kendilerine "Müslü- man Gençük" adını veren sağ görüş- lü öğrenciler arasında çatışma çıktı. Bergama'da siyanürle altın aranması- nı protesto etmek amacıyla yemek- hanede toplanan sol görüşlü öğrenci- lerin duvara astıklan "MGK iktida- nna karşı halkın iktidan için direnişe omuzver" v e "Dün Susurluk'ta orta- ya çıkan devtetçetesinin üzeri kalın bir şeriatörtüsüvle örtüldü" afişleri yü- zünden sol görüşlü öğrencilerle lsla- mi görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Yemekhanedeki kavgadan bir- kaç saat sonra lslami görüşlü öğren- cılenn oluşturduğu yaklaşık 25-30 ki- şilik grubun, tekbir seslenyle okul kantinine gelerek sol görüşlü öğren- cılere saldırdığı öğrenildi. Demir çu- buk ıle cam bardaklann kullanıldığı kavgada Mahir l stabaş ve Bünyamüı Biçen adlı sol görüşlü öğrenciler ile Görgü Köse adlı lslami görüşlü öğ- renci yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada, 10'u aşkın öğrenci gözahına alındı. Yaralılar Is- tinye Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Olaylann ardından yaptıklan açık- lamayla şerjatçılann saldınsını pro- testo eden ÖDP'li öğrenciler polisin yanlı rutumunu eleştirdiler. Öğrenci- ler gözaltına alınan arkadaşlannın serbest bırakılmasmı istediler. Polis müdürlerine tahliyeyok İstanbul Haber Servisi - Kamu- oyunda "Söylemezkardeşler'' olarak da tanınan organize suç örgütü üye- lerine rüşvet karşılığı yardımcı ol- duklan öne sürülen eski İstanbul Em- niyet Müdür Yardımcısı Deniz Gök- çetin, eski Asayiş Şube Müdürü Se- dat Demir ve eski Cinayet Büro Ami- ri Erdal Durmaz'ın da aralannda bu- lunduğu 2'si tutuklu, l'i gıyabi tu- tuklu, lOsanığınyargılanmasına de- vam edildi. istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndekı duruşmaya, tutuk- lu sanıklar Sedat Demir ve Halim Apaydın ile bir öncekı celsede tahli- ye edilen Erdal Durmaz ve Deniz Gökçetin katıldı. Sanık avukatlan tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyeterini istedi. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcı- sınm da aksi görüş bildirmesi üzeri- ne, sanıklann tutuklu kaldığı süre ve haklanndaki suçlamalan göz önüne alarak, oy çokluğu ile tahlıye istem- lerini ıeddetti. Duruşma, tanıklann dinlenmesi ve bilirkişiye gönderilen dava dosyasının beklenmesi için er- telendı. Mersin 'de Hizjbullah operasyonu Yurt Haberleri Servisi- Güvenlik güçlennin operasyonlanndan kaçan yasadışı şeriatçı Hizbullah örgütü mi- litanlan, Mersin'dedeörgütlenmeça- lışmasına başladılar. Polis, örgütün 7 üyesinı yakaladı. Militanlann Mer- sin'de bir cami yaptırma demeği baş- kanını boğazını keserek öldürdükle- ri belirlendı. Güneydoğu'daki operas- yonlar sonucu bir bölümü yeraltına çekılen. bir bölümü de Olağanüstü Hal Bölgesi dışına kaçan Hizbullah örgütü militanlan, Urfa ve Gazian- tep'ten sonra Kürt kökenlilerin yo- ğun olduğu Mersın'de de faaliyetle- rinı arttırdılar. Içel Emniyet Müdür- lüğü'nden yapılan açıklamaya göre örgüte yönelik sürdürülen istihbarat çalısmalan sonucu gerçekleştırilen operasyonlarda. 7 Hizbulhah örgütü üyesı gözaltına alındı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Bal 8 yıldan yan çizilmesine izin vermeyeceklerini söyledi 4 8 yıla mazeret aranmasnı'İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu)- Eğıtım-Sen Genel Başka- nı Kemâl Bal ve Kamu Emekçi- leri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Siyami Erdem. kesintısiz 8 yıllık temel eğitimin. hemen uygulanmasını, sendikal etkinhklere katıldıklan gerekçesiyle haklarında soruş- turma açılan kamu görev lılennın soruşturma dosyalannın kaldın- larak bir kereye özgü "sicil süme affi" çıkartılmasını istediler. Eğı- tim-Sen Genel Başkanı Bal, 24 yıl önce uygulanması kararlaştı- nlan, eğitim şûralanndada ısrar- la üzennde durulan kesintısiz 8 yıllık temel eğitim programından MesutYılmazhükumetının "yan çimesüıe" fırsat vermeyecekleri- ni söyledi. Uygulamaya 1997-98 eğitim yılında başlanmasmı ısteyen Bal. şöyle konuştu: "Şimdi para yok, hazuiıkyok gerekçeleriyleçocuk- larımızın ve gençlerimizin daha kaliteli eğirimden varalanması- nın yolu kesilmemelidir. Hiçbir gerekçe 8 > ıllık parasız, kensinti- sizeğitim uv gulamasının ertelen- mesini haklı çıkaramaz. Yeni ba- kan, demokratik haklannı kul- landığı için haklarında soruştur- ma açılan eğitimcilerle ilgili so- ruşrurmalan durdurmalıdır. Sürgünler iptal edilmelL ihraç is- temi> le bakanhkta bekletilen dos\alar derhal işlemden kaklı- nlmak,eğitimcilerin ücretkriyle. çalışma koşullamla. veni öğre- tim yılına heyecanla başlamalan sağlanmalıdır." KESK Genel Başkanı Siyami Erdem de kamu çalışanlarının var olan toplusözleşme ve grev haklannın kullanılması için ge- rekli düzenlemeler yapılmasını ve 8 yıllık kesintisiztemel eğitim uygulamasına hemen geçilmesi- ni isteyerek şunlan söyledi: "Sendikal faaliyerJer üzerindeki kısıtlayıa uygulamalaruı kaldı- nlması için gerekli düzenlemeler yapılsın. Parasız. demokratik, la- ik bilimsel ve kesintisiz8 yıl temel eğitim uvgulamasına derhal ge- çilsin. Toplumun geniş kesimleri- ni rahatsız eden vrtksulluk, suiis- timal ve çete dosyalan yeniden açılarak. sorumlulan bağtmsız yargıönüneçıkanbın. Toplumsal adaletsizüğin temel nedenlerin- den biriolan gelirdağılımının dü- zeltilmesi için adil bir vergj siste- mi uvgulansın." 'Işkenced polisler' davasında olay Kamuovunda "2. Manisa davast" olarak da bilinen, TKEP/L örgütüne üye olduklan savlanan, çoğunluğu lîse öğrencisi 12 kişiye işkence yaptıklan gerekçesivle yargılanan 5 polisin dunışnıasına devam edildi. Duruşma öncesi jandarmalann tutuklulara saldırması sonucu 2 kişi varalandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi mahkemeve getirilen müştekilerin zafer işareti vapmak istemeleri üzerine jandarmalar saldırdı. Polisin, basının, duruşmaya girmesini engellemek istemesi üzerine mahkeme heyeti, gazetecUerin görünîii almamak koşuluyla duruşma salonuna girmelerine izin verdi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli sanık polislerden biri dışındakiler mahkemede hazır bulundu. Sanık polisler haklanndaki suçlamalan kabul etme/ken gözaltında işkence gördüklerini belirten müştekiler polisleri teşhis etti. Sanıklann tutuklanması volundaki taiebi reddeden mahkeme heveti, duruşmavı ileri bir tarihe erteledi.(Fotöğraf: KEREM ILGAZ) Kahramatı^dan gîderayak kadrolaşma BAR\R TANRISEVTR ANKARA - RP'h eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın görevden aynlmadan birkaç gün önce bakanlık kadrolanna uzman olmayan kişileri getirdiği belirtildi. Kültür Bakanı İstemihanTalay'ın tüm atamalan ve geçici görevlendirmeleri durduran genelgesinin taşra kesimine henüz ulaşmaması nedeniyle RP'lı kadrolaşma sorununun sürdüğü bildinldi. Yüksek lslam Enstitüsü mezunu. Alidayı Çocuk Kütüphanesi'ni • Yeni hükümetin kurulmasına karşın Kültür Bakanlığı'ndaki RP'li kadrolaşmanın sürdüğü belirlendi. Bunda Kültür Bakanı tstemihan Talay'ın atamalan ve geçici görevlendirmeleri durduran genelgesinin henüz taşra örgütlerine ulaşmamasının lojman olarak kullanan Or-An Sevgi Yılı Kütüphanesi Müdürü Halim Çakır. RP'lı Kahraman görevden aynlmadan 1 gün önce, 30 haziranda Etibank Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği'ne atandı. Çakır, Or-An Kütüphanesi Müdürlüğü'ne atanmasının ardından **ev bulamadığı gerekçesiyle" Alidayı etkili olduğu öne sürüldü. Kütüphanesi "nin üst katına çocuklanyla birlikte yerleşmiş, Çakır'ın eşyalan nedeniyle alt kat okuma salonu da daraltılmıştı. Çakır'ın kütüphanede kalması için verilen sürenin dolmasına karşın herhangi bir işleme gidilmemışti. Yasadışı bıçimde görevden alınan İstanbul Kültür Müdürü Rami Çubukçu'nun yerine getinlen Yaşar Karayel. Çubukçu'nun aldığı yürütmeyi durdurma karan gereği görevine iade edilmesi üzerine. Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon ve Yapı Işleri Daıre Başkanlığı'na atandı. 2 yıllık yüksek okul mezunu Mustafa Tekdemirde, Kahraman'ın istifasından 4 gün önce 27 haziran cuma günü. Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görevlendirildi. Kültür Bakanlığı'na yakın kaynaklar. tstemihan Talay'ın tüm atamalan ve geçici görevlendirmeleri durduran genelgesinin taşra kesimine ulaşmaması nedeniyle RP'li kadrolaşma sorununun sürdüğünü bildirdiler. Kültür Bakanı Talay'ın bugün Bodrum'a giderek, içindeki gemı maketi çıkartılarak camiye dönüştürülmek istenen müzeyi yennde inceleyeceği öğrenildi. ARAYIŞ TOKTAftHŞ ATEŞ Sorunlar Bitti mi? Son günlerde herkeste bir iyimserlik, bir iyımser- lik... Herhalde fane halde canı sıkılanlar da var ama, bizim çevremızde insanlann yüzlerinde gülleraçıyor. Insanlar bırbirine "günaydın" yerine "çok şükür" diyeceklerneredeyse... Yemeğegidıyorsunuz. kim- sede "Afiyet olsun"yok. Herkesin birbinne ve ken- dine sorduğu, "Bunlar başarır değil mı?.." Yeni hükümetin işlen hiç de kolay değıl. Gerek iç politikada gerek dış polıtikada ve gerekse ekonomık alanda dağ gibi sorunlar var. Kıbns sorunu kanayan bir yara gıbı. Uzun süre, her geçen gün bızim lehimıze geçıyordu. Son yıllarda durum değıştı. Her geçen gün aleyhimize ışlemeye başladı. Yunanıstan'la zaten içinden çıkılmaz so- runlar içindeyiz. Adamlardakı "Turkıye fobisi"ni or- tadan kaldırmadıkça, hiçbir olumlu adım atılamıyor. Bu fobiyi ortadan kaldırmak da bızım yapabıleceği- miz bir şey değil. Yunan sıyasetçilerı Turk düşman- lığını malzeme yapmışlar. PKK sorunu. artık bir "ıç sorun" olmanın çok öte- sinegeçti. Iran'laolan ılişkilenmizideRusya'ylaolan ilişkilerımizi de Yunanıstan'la olan ilışkılerımizi de derinden etkiliyor. Hele Irak ve hele hele Surıye ıle olan ilişkılerimiz, tumüyle PKK'yeendekslenmişdu- rumda. Suriye, PKK'ye katılıp Türkiye'ye karşı sa- vaşan Kürt kökenli vatandaşlannm buradaki hizmet- lerini (!) askertik hizmeti sayıyor. PKK saflarında çar- pışan teröristlerin önemli bir bölümü Suriye köken- li. Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini de AB ile ilişkilerini de PKK sorunu önemli bir biçimde etkiliyor. Konu Türkiye olduğu zaman, "insan hakları kahramanı" kesilen ABD, konu Suudi Arabıstan olduğu zaman "bu işlere" hiç bulaşmıyor. Türkiye'ye parası öden- miş olan fırkateynlerin verilmesi söz konusu olduğu zaman aklına insan haklan geliyor. Ama Suudi Ara- bistan'a her türlü silah satımı serbest. Erbakan Hoca'nın "lslam kardeşlerimiiiz..." po- litikası sayesinde tüm Arap dunyası Türkiye'nin kar- şısında kenetlendi. Mısır ısrail'le anlaşınca çıtı çık- mayan Arap devletleri, şimdi başta Mısır olmak uze- re Türkiye'yi hedef aldılar. Yeni hükürneti bekleyen sorunlar sadece dış so- runlar da değil elbette. Iç sorunlar da aynı derece- de ciddi. Özellikle Içışlen Bakanlığı'ndaki yasa dışı örgütlenmenin nerelere kadar uzanacağını kestir- mek çok zor. Aynca tüm devlet kuruluşlannda ına- nılmaz bir kadrolaşmaya gidilmiş. Aslında her siyasal iktidarın, kendi yapısına uygun bir kadrolaşmaya gıtmesıni anlayışla karşılamak ge- rekir. Fakat bunun bir "ö/çüsü" vardır. Her düzeyde kadrolaşmaya gidilmez. Buna, devlet kadrolannın ve devlet olanaklannın "yağmalanması" denir. Yeni hükümet bu kadrolaşmayı durdurmak ve he- sap sormak zorundadır. Mesut Yılmaz hükumet kurulmazdan önce, neden "geçmışı unutmak ve be- yazbirsayfa açmak"tan söz etti anlayamadım. Eğer "yapılanlar" yapanlann yanına kâr kalacaksa, RE- FAHYOL neden "bitihldi"? Umanm Yılmaz'ın bu çağrısı, DYP içindeki kimi "unsurlara" karşı, "taktik bir çağn" olsun. Bu mem- lekette insanlar, yaptıklannm hesabının bir gün so- rulacağını düşünmezlerse, bazı şeyleri "zapturapt" altına almak hiçbir zaman mümkün olmayacak gı- bime geliyor. Ecevrt hükümete girerek ve üstelik bizzat yer ala- rak beni hem çok şaşırttı, hem de memnun etti. Ne- dense bende, "Ecevit iktıdar olmaktan kaçıyor" gi- bisinden birduygu vardı. Yanhşmış. Bu arada hükümete girmeyen CHP'ye yönelen eleştiriler de haksız boyutlara ulaştı. Oysaki CHP tutumunu baştan net bir biçimde ortaya koymuştu. "Sekizyıllık kesintisiz ilköğretim ve erken seçim bek- lentisiyle" bu hükümete guvenoyu vereceklerını açtklamışlardı. Şımdi CHP'yi DYP'ye "payanda" ola- rak değerlendirmek neden? Eğer CHP bu hükümetin "her karannı" köru kö- riine destekleyecek olsaydı, kendı de hükümete gi- rerdi. Üç beş bakanlık kapardı. (Doğrusunu isterse- niz, bu bakanlıklara yakışır isımler de vardı). CHP'yi eleştirenler; şu andakı "laiklik rüzgânyla" yelkenlenni doldurmak istemesini eleştiriyorlar. Bu- nun eleştirilecek nesi var? Kaldı ki; eğer CHP de ko- alisyona girseydi ve "muhalefet görevini" sadece Refah'a bıraksaydı daha mı iyi olurdu? Halkımız Re- fah'ın ne olduğunu iyi kötü anladı. Şimdı Refah'ı ye- niden kahraman yapmanın âlemi var mı? Refah'ın kapatılması konusu da yeni bir "cephe- leşmeye"yol açtı. Kimine göre Refah'ın kapatılma- sı antidemokratık birtavır. Kimine göre de bu düşün- ceyı ileri sürenler aymazlık içınde. Aslında her iki dü- şünce de yanlış. Eğer bir parti yasal çerçevenin dışına çıktıysa el- bette kapatılır. Fakat bu tavır çözüm getiımez. Aynı kadro bir başka isim altında toplanır. Yapılması ge- reken şey, partiyi kapatma yoluna gitmeden, o par- tiyi yasal sınırlar içıne çekmek. Her türlü edepsızli- ğe göz yumduktan sonra. aynı gerekçelere dayana- rak dava açmak biraz ganp. Zor günler bekliyor bizi. Çok zor günler... O k l i m a V a z m a SevİllCİ TürWye ^Mm Gönailüleri Vakü fTEGV) J ıle Anne Çocuk Eğitim Vakfi nın (AÇEV^ ortaklaşa gerçekleştirdiği 'İşlevsel Okur Yazaıiık Programı'na katılan yetişkinler, serti- fıkalannı dün Fatih Eğitim Parkı'nda düzenlenen törenle aldılar. Törene katılan Fatih Beledive Başkanı Saadettin Tantan. Fatih'in bir kültür ve tarih merkezi olması gerekti- ğini vurgulayarak "Farih'te okuma vazma bilmcven kimse kalmasın" dedi. Törende söz alan TEGV" Genel Müdürü Muvaffak t. Gözaydın da "Herkes okuma yazma öğrendiği takdirde Türkiye ilerler. Bu okuma yazma hevesinizi komşulannıza da söy le>in" şeklin- de konuştu. Konuşmaların ardından 3 av süren 90 saatlik eğitim programını başarıyla tamamlavan 200 kursivere sertifikalan verildL Kınkkale Belediye Başkanı: Aynı yerde yapılmasına izin vermem Tesisin taşınacağı yer tartışıhyor EBRL TOKTAR ANKAR4 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mühimmatsan Fab- rikası'nda meydana gelen pat- lamayla büyük bir dehşetin yaşandığı Kırıkkale'de yerle bir olan tesisin yeniden yapı- mı için 15-20 trilyon lira kay- nak ve 30 aylık süre gerektiği açıklanırken, dünyada bu tür tesislerı modernize edebile- cek en fazla 3-4 firma olduğu bildirıldi. Patlamanın ardın- dan taşınacağı açıklanan tesi- sin yerı konusunda da çelışkı- li açıklamalaryapıldı. Başba- kan Mesut Yılmaz. Imla Işlet- mesi'nın kente 15 kilometre uzaklıktaki Bedesten'etaşına- cağını belirtırken, MKEK Ge- nel Müdür Yardımcısı Doğan Mahmutoğlu, "İşletmenin ta- şınıp. taşınmayacağı ya da ta- şjnırsa nereye taşınacağı henüz netleşmedi" dedi. Kınkkale Belediye Başkanı Ccmalettin Akdoğan ise fabrikanın aynı yerde yeniden kurulmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Hasar Tespit Komisyo- nu'nun çalışmalannm sürdü- ğü kentte, 8 kişiden oluşan bomba uzman ekibi de çevre- den patlamamış bomba topla- maya devam ediyor. Kınkkale Valiliği. ev ve iş- yerleri patlama nedeniyle ha- sar gören yurttaşların zaran- nın Başbakanlığa bağlı Sos- yal Yardımlaşma ve Dayanış- mayı Teşvik Fonu'na aktan- lan 25 milyar lira ıle karşılan- mayaçalışıldığını bildirdi. Va- lilik. yardım kampanyalarında da şımdiye kadar 250 milyar lira biriktiğinı açıkladı. Kınkkale Belediye Başka- nı Akdoğan. kriz masasında konuştuğu MKEK uzmanla- rının kendisıne bu tesislerin tamkapa.siteyleçalışması için 30 ay gerektiğini söyledığini kaydettiAkdoğan, lmla tşlet- me Müdürlüğü'nün yeniden aynı yerde yapımına izin ver- meyeceğini vurguladı. 1986 yılındaki patlamadan sonra te- sisin taşınması için MKEK'ın Bedesten'de 1000 dönüm ara- zi aldığını belirten Akdoğan, lmla tşletme Müdürlüğü'nün artık aynı yerde üretime de- vam etmesinın mümkün ol- madığını söyledi. MKEK Ge- nel Müdür Yardımcısı Doğan Mahmutoğlu ise Başbakan Mesut Yılmaz'ın tesisin Be- desten'e taşınacağı yönünde- kı açıklamalarına karşın bu konudaki tartışmalann devam ettiğini belirtti. Mahmutoğlu. Bedesten'deTürk Silahlı Ku\- vetleri'nın envanterden çıkar- dığı mühımmatın ıslah edıldı- ğini bildirdi. Mahmutoğlu. patlamanın neden kaynaklandığmın hâlâ belirlenemediğini, sabotaj olasılığını da araştırdıklarını kaydetti. Mahmutoğlu, MKEK Genel Müdürü Recai Önder'in tesislerin tam kapa- sıtey le olmasa da yemden üre- time geçmesi için 3 ay öngör- mesine karşın, bu konuda temkinli konuştu. MKEK Genel Müdür Yar- dımcısı AhmetSanbey. patla- ma sonrasında harabeye dö- nen lmla Işletme Müdürlü- ğü'nde ve büyük hasar gören diğer fabrikalarda çalışan işçi- lenn ücretalmaya devam ede- ceğıni bildirdi. Sarıbey. bura- larda çalışan işçilerin başka fabrikalara aktanlmayacağını açıkladı. tşçilerin. toplu söz- leşmeye göre bir haftalık afet iznıne aynldığını belirten Sa- nbey. "İşçiler. Mühimmat- san'da temizlik vapıldıktan sonra işbaşı yapabilecekler. MKEK. şimdive kadar hiçbir işçisini mağdur etmedi'" dıye konuştu.MKE tabrikalarında çalışan 4 bin ışçıye. Mühim- matsan Fabrikasf ndakı patla- malar nedenıv le 7 gün ızm \e- rtldı. Türk-lş'e bağlı Türk Metal Sendıkası Kırıkkale Şu- be Başkanı Zekı Şen. sadece acil ıhtıyaçların karşılandığı birimlerde çalışan ışçılenn. ızinden yararlandınlmadığını bildirdi. Bu arada hasann kar- şılanması nedenıye Milli Sa- \unm;ı Bakanlığı adına Zira- at BankjM Ba^kent-Aııkara Şubesi'nde hesap açıldı. Yar- dım etmek isteyenler, 30440- 506884 numaralı hesaba para yatırabılecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog