Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1997SALI OLAYLAR VE GORUŞLER Kır Demokrasisi ya da Demokrasi İsterük! DOĞANKUBAN B u kadar çok yalanla bir- lıkte yaşamak için, şim- dıve kadarki bilgı ve eği- timimizin betimlemediği bır toplumda yaşıyor ol- mamız ve bütün bildikle- -imizin de yanlış olması gerekir. Siz de böyle bir yargıya ulaşırsanız, içinde ya- şadığınız toplumu yeniden tammlama- nız zorunludur. Bugünlerde moda "de- mo(teo)krasi' olduğu için bunu yeteri kadarbilimsel olarak anlamak için sayı- ya vurulabilecek birkaç olguyu anımsa- mak gerekir: Demokrasiyi yaşatmak için seçime gitmek isteyenler. Türki- ye'de kaç kişi yaşadığını bilmiyorlar. Öğrenmek de istemiyorlar. Birkaç mil- yon kişinin oy vermemesinın de önem- İi olmadığmı düşünüyorlar. Kısaca de- mokratik oy süreci her vatandaşın oyu- nu kullanmakla ilgili bir şey değildir. Bır toplumsal törendir. Bu, yoksullara para dağıtılan, bayram. ramazan ve ze- İSTANBUL TEKNİK ÜNÎVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversıtemiz Fen Bilimlen. Sosyal Bilimler ve Nükle- er Enerji Enstitülerine "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönet- melığı"ne göre, 1997-1998 Ögretim Yıh Kış Yanyılında Yüksek Lısans. Doktora \e Sanarta Yeterlik için ön kayıt tarihleri ile alınacak öğrencilerin başvurabilecekleri prog- ramlann giriş kontenjanlan, girecekleri bilim, sanat ve ya- bancı dıl s ı n a v l a n n ı n tarih, y e r v e konuları a ş a ğ ı d a belirtıl- mıştir. FEN BİÜMLERİ ENSTtTÜSİ AMBİLİM DALI Programı ELEKTRİK MUHENDİSLİG1 Elektnk Muhendıslıjh ELEKTRONfK VE HABERLEŞME MCHENDtSLlÛl Elelctrofflk \e Haberleşme Mühendıslıgı Bi)oraedikal Mühendıslığı KONTROL VE BILGİSALAR MÜHENDtSLlGI Kontrol \e Bılgısaşar Mûhendıslığı MATEMATİK Matematıi Mûhendıslrfı FIZİK Fızık Mühendıshgı KİMYA KONTENJANLAR Yikıtk Doktora 50 10 y ML'HENDİSLİK BİLİMLERİ Mekanık Sıstem Analızı CEMİİNŞAATI MÛHENDİSLİCI Gemı Insaat Muhcndısiığı DENİZ TEKNOLOJİSİMLHENDISLİGI Denız Teknolojısı Muhendıslıgı INŞAAT MÜHENDISLIĞI Yapı Mûhendıslığı Su Mûhendıslığı Ulaşunna Mûfaendıslığı Yapı !$!emwsı Geoteknık Mûhendıslığı JEODEZI VE FOTOGRAMETRİMÎIHENDİSLİCI Jeodezı \e Fotoerameın Mühendishfe ÇEVREMLHENDÎSLİGI Çevre Mühendısiıgı İSLETME Işletme MühendıslıSı ENDÜSTRİMÜHENDlSLtGt Endustn Muhendıslıgı Mühendı>lık Yonenmı KİMYA MLHENDlSLİGi Kımva Muhendıslrgı METAJURJİMİHENDİSLİĞI Malzeme l'retım Metalurjısı Seramık Üretım Metalurjısı (Kısraen Almanca) GIDA MÛHENDISLIĞI Gıda Mûhendıslığı MADEN MLHENDISLİGI Maden l$letmesı Maden Mekanızas\onu \e Teknolojısı Cevher-Kömür Hazırlama ve Degerlendırme Maden Planlaması ve Ekonomısı Açık Işletme Maden Kazı Mekamzsayomı Maden Cretım \ e Teknolojisi (Kısmen Almanca) JEOLOJİMÛHENDISLİGI Jeolojı Muhendıslıgı Perrolojı Maden Yİaklan • »-: '~ >-• Muhendıslık Jeolojıs • ••••-• • • ;•; JEOFlZtK MÛHENDISLICI Jecfızık Mûhendıslığı PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİGI Petrei ve Dogal Gaz Mûhendıslığı 80 20 40 20 30 48 13 9 15 10 100 25 25 10 25 15 4 10 10 10 33 9 1 5 3 18 6 6 10 55 50 35 25 25 40 25 20 30 20 20 10 20 . 15 15 15 15 10 20 10 10 5 5 5 5 10 10 20 SINAVLAR. KEStN KAYTTLAR VE AÇIKLAMALAR Yüksek L.sanas. Dokıora \e Sanatıa Yeterlik ada> öo köyalan. 21-25 Tetramız 1991 Yer IT C Ferı Bıhmlen Ensntüsü. Nukleer Enei]i Enaıtûsû IAjazağa Kampusul. Sosyal Bilimler Enstrtûsü (Taşta^Ia ICampusu). 1- Ön kayıı sırasında adaylarm. mezımıyet durumlannı gösteren çıkış veya mezunıyet belgesı \e lisans-yüksek lısans noı dökümlen (noter \ey* okul oraylı kopyası ı. LES sınav jonucu. üc foloŞraf ve başvuru ücretının yatınldıfmı gösteren makbuz ıle baş^ırarak adav ts>dı yaptırmalan ıçin ek bilgilen almalan gerekmektedır l Ensmû Mddüriüklenrıde ön kavdını yapnran. Doktora, Sanatta Yeterlik ve Yüksek Li- saib öğrencı adayian aynı yerdeki İ.T 0. Dıl ve Inkılap Tarihi Bötümü Bûrosu'na da gıre- cekJen Yabancı Dıl Sınav: ıçm aynca kayıt >aptıracaklardır.) 2- Doktora, Sanarta Yeterlik ve Yüksek Lısans Yabancı Dil Sınavı 01.09.199? Pazar- tea. saat]400'te Yer Ön ka>-t sırasında Enstıtü Mûdürluklenndeki. İ.T C. Dil ve Inkılap Tarihi Bötümü BürosıTnda adaylara bıldınlecekter 3- a) Doktora ve Yüksek Lısans Bilım Sınavlan, Fen Bilimlen Enaıtûsi'nde 2 Eylûl « n S l l 00' FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSL AVABİLİM DAL1 Programı MAKİNAMÛHENDİSLİGI Konstrüksıyonvelmalat Enerjı Makına Teonsı ve Kontrol Otoraoüv Imalat Konstrükstyon TEKSTtLML'HENDlSLlGI Tekstıl Mûhendıslığı MİM\RLIK Bına Bılgısı Yapı Bılgısı Restorasyon Mımarlık Tarihi Bına Yapım Yonetımi ŞEHİRVEBÖLGEPLAMAMA Şehır Planlama Şetursel Tasanm PeyTaj Planlama Bolge PlanUma ENDÜSTRİ ÜRCNLERİ TASAR1MI Endûstn Ünınlen Tasanmı UÇAK MÛHENDISLIĞI Uçak Mûhendıslığı ÜZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJISI Lzay Bilimlen ve Teknolojısı Mûhendıslığı METEOROLOJİ MUHENDlSLlGi Meteorolojı Mûhendıslığı GEMİMAK1NALAR1 \r E İSLETME MLHENDISLİGI Gemı Makınalan ve Işletme Mûhendıslığı GÜVERTE Güverte DENIZ ULAŞTIRMA \*E IŞLETME MUHENDlSLlGi Denız L'laştırma ve tşletme Mûhendıslığı ROBOTİK Robotik SAVLNMATEKNOLOJ1Sİ Savunma Teknolojısı SOSY AL BİLİMLERİ ENSTİTÜSC ANABİLİM ANASANAT DALI Yüksek Prognmı Lisans TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI Türk Sanal Müzığı 15 Türk Halk Mûzıği 10 TtRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI Türk Halk Oyunlan 10 GÖRSELVEÇE\'RESEL ANASANAT DALI 10 SANAT TARİHIANABİLİM DALI Sanat Tanhı 15 IŞLETME ANABİLİM DALI Işletme 35 MÜZİKOLOJI ANABİLİM DALI Müzıkolojı • 7 Muzık Tanhı KONTENJANUR Yüksek LİSMS Pokton 25 20 20 20 20 65 50 15 15 20 20 20 20 20 10 30 12 17 15 10 10 10 40 KONTENJANUR Saıutta Yeterlik Doklor» 20 15 5 10 5 5 ş 5 15 NÎKLEERENTBJİINŞTİTVSÜ ," •••,""•' ANABİLİMB.VÜ'' •-'•• • » ' " I t v - ! ! : - . : Pro{r»mı ["'•' * • ••: NLKİEER ENHUÜÎNSTİTÜSÜ NÜKLEER BİLİMLER NÜKLEER TEKNOLOJI NÜKLEER UYGULAMALAR KONTENJA.MAR Vik. Lisans Dofctora 75 Yüksek Lisinsa başvııran adaylar. basviırduklan lısans programlannın. doktoraya ba$- vuran adaylarıse bas>urduklan Yüksek Lisans proçramlannın genel konulan ile Mûnendiy lık Matemanğı'nden anava giıtceklerdir. Yer llgıli Ensritû Anabilinı Dallan bl Dokıora. Sanatıa Yeterlik ve Yüksek Lısans sıoavlan. Nükleer Enerji ve Sosyal Bi- lımler Enstıtülen'nde 4 Eylül 199T Persembe günü saat: 14.00'te. Daha gemş tnlgı. ilgili Enstıtû Müdürlüklennden alınacaknr. 4- Dokıora. Sanarta Yeterlik ve Yüksek Lısans Yabancı Dıl Sınav Sonuclannın Enstnü- :erdeılanı 10 Eylül 1997 Çarsamba. 5- Doktora. Sanatta Yeterlik ve Yüksek Lısans Giriş Sınav Sonuclan'mn İUnı: 19 Ey- lül 199? Cunu. Yer Fen Bilimlen. Nükleer Enerji ve Sosyal Bilimler Enstıtülen'nde. 6- Ensmû Kesin Kayıtlan ve Derskre Yaalma 22-26 E)iûl 1997 '- Ensmu Yedek Kayıtlan: 29 Eylûl • 2 Ekım 1991 . »-DersDefısıklıklen (Fen Bilimlen ve Sosyal BitimlerEnstıtülen) 6-10Ekım I997 9-1T C Dıl ve Inkılap Tarihi Bolıimü Hazırlık Suufi Kesın Kayıtlan. 22 Eylûl - 2 Ebm 199' 10- Ö&etım Yı'ı Başjangıcı. 6 Ekım 199" Pazanesı İSTANBIL TEK>İK l NİVERSİTESİ REKTORLÎ Cl NDEN C n:v ersıtemız Fen Bilimlen ve Nükleer Enerji Enstıtülenne "Libansüstü Eğıtım-Ögre- tım YoMmei.ğı'nm 5 maddesıne göre. 199"-1998 Öğretim Yıh Kış Yan>ıl:nda Yatay Ge- çış yolu ıle alınacak ögrencılerin başvurabıleceklen yüksek lısans ve doktora programlan- nın kontenjanian. gınş kojullan, gereklı belaeler v e başvuru tarihi aşağıda belırnlrnısrir. VAT4Y GEÇİŞ YOLH1A ÖĞRENCİ K.4BI LÎ A-KOŞL1L.\R 1T C dekı bır Enstnü ıçınde veva başka bır Enstıtü Anabılım Dalmda veya başka bır yüksekogrerim kurumunun lısansûstü programında en az bır yanyıl lamamlamış olan ba- sanlı öğrencı. I.T.C lisansüstü programlanna asagıdakı koşuliarla yatay geçış yoluyla ka- bul edilebılır. a) Yatay geçış ıçın başvuracak adayiann. başardığı derslenn en az VO'ınm. 1TL de- kı yatay gecış yapmak ıstedığı programm derslenne esdeğer olması ve genel ağıriıklı noı ortalamasınırı en az 3 00 olması gerekir Anabıl:m Dallannca kuralan mtıbak komısyonia- n.öğrecnilenn mtıbakışleralennı yûrûtürve AnabılımDalı Başkanlığı'nmönensı ve Ens- tırû YÖDetım Kunılu karanylı I TL' 'de vıırûtûlen lısansüsrü programlara öğrenaleı yatav gecış yoluyla kabui edilebılır b) Yatay gecış için başvuracak adaylann. akademık tabimde belırtılen ka\ıt suresı ıçın- de ıstenen belgelen. eksiksız olarak ılgılı Enstıtüye bır dilekçeyle ıeslım etmekn gerekir c) Y3tay gecış başvmsunda bulunan oğrencımr.. bu yönermelıkıe öngörûlen esaslara uygun yapıİacak vabancı dil sınavindaveya ITL taraftndan eşdegerlı kabul edılen ulusal veya ulusiararası bır vabancı dıl smavada başanlı olmalan gerclar d) Yataygecış başvuusu. Ensritû Yönetım Kurulu tarafından belırlenecek kontenjanlar- la sımr.ı olup. mtıbak ışlemlen bu kurul tarafından yapılır Bı GEREKLI BELGELER I • Almış olduğu dersfcn ve ıceriklennı göstenr not dökümü (Transknpt). 2-Dılekçe 3- Dısıplm cezası alıp almadığına ılışkın belge 4- Yurtdışından ynpılan başvunılarda. yukanda belinlılen belgelere ılave olarak adayın aytılacağ; Yükseköğrenm Kunımu'raı tanıtan dokümanlann ve müfredat programı ile ders ıçenkJer.mn ekleranesı. 5- Daruşmanh&nı kabul edeb'.lecek öğrenm üyesınden kaM yansı. C)B\ŞVURITARİM Başvurular. bütün evraklar tamamlanmış olarak en geç 25.71997 lanhine kadar doğru- dan Fen Bilimlen v e Nükleer Enerjı Ensnrüsü Müdüriüklenne yapılacaknr FEN BİLİMLERİ ENSTrrî'SC ANABİLİM D\LI Prognmu ELEKTRIKNÖENDISLIĞI Elektnk Muhendısliğı ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDlSLtGI Elektronık ve Haberleşme Mühendislı|i Bıyomedılai Mühendislıfc KONTROL VE BtLGISALÂR MÛHENDISLIĞI Kontrol ve Bıleisavar Mûhendıslığı FIZİK ' ' Fızık Muhendısliğı KİMYA Kımyaeerlık MUHENTJİSLtKBtLlMLERl Mekanık DEMZ TEKNOLOJISI MUHENDlSLlGi Denız Teknolojısi Mühendislıği İNŞA.AT MUHENDISLİĞI Yapı Muhendısliğı Su Muhendishğı Ulaştırma Mûhendıslığı Yapı Işletmesı Geoteknık MühendislıSi JEODEZI VE FOTOGRAMETRI MLHENDlSLlGt Jeodezı ve Fotogrametn MûhendısiıSı ÇEVRE MUHENDİSUGI ÇevTe MühendısiıSı KİMYA MUHENDtSİlĞI KımyaMuhendıslıiı GIDA MUHENDlSLlGi Gıda Mühendislıği MADEN MÜHENDİSLIĞİ Cev her-Kömür Hazırlama v e Değerlendirme Maden Planlaması \e Ekonomısı Ajık İşletme Maden Kazı Mekanızsayonu Maden Üretim ve Teknolojisi ıKısmen Almanca) JEOLOJİ MÜHENDİSLIGİ Jeololjı Mûhendıslığı Petrolojı Maden Yataklan Vlühendülık Jeolojısı JEOFIZIK MUHENDlSLlGi Jeo fızık Muhendıslıö PETROL VE DOGAL ĞAZ MUHENDlSLlGi Petroi ve Doğal Gaz Mûhendıslıiı YATAY GEÇİŞ KONTENJANLAR1 Yüksek Doktora 10 3 3 2 3 2 2 2 2 2 5 3 4 5 4 2 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ A.N ABİLİM DALJ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARJ Ynksek Programı Lisans Doktor» MAKlNAMÜHENDtSLtĞI Konstrûksıyon \e Imalal - I Enetjı 1 I Makına Teonsı \e Kontrol 1 Otomotıv 1 1 Irnalat I Konsmıksıvon 1 TEKST1L MUHENDİSLİG! Tekstıl Mühendıslığı 1 1 MIMARLIK Bına Bılgısı 3 2 Yapı Bılgısı 3 2 Restorasyon 1 I Mımarhk Tanhı 1 1 ŞEHIR VE BÖLGE PLANLAMA Şehır Planlama I I Şehırsel Tasanm 1 1 Pejzaj Planlama 1 I Bojge Planlama 1 I ENDÜSTRİ Ç'RÛNLERİ TASARIMI Endüsm Crünlen Tasanmı I 1 UÇAK MUHENDlSLlGi Uçak Mûhendıslığı 4 1 L'ZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJISI Uzay Bilimlen seTeknciojısı Mûhendıslığı 3 3 METEOROLOJIMÛHENDISLIĞI Meteorolojı Mûhendıslığı 2 1 GEMI MAKİNALARI VE IŞLETME MCHENDISLİĞI Gemı Makınalan ve tşletme Mûhendıslığı 2 GITVERTE GiiKrte 2 DENIZ ULAŞTIRMA \T IŞLETME MLiHENDlSÜĞt Denız Ula5tırma\e tşletme Mûhendıslığı 2 ROBOTIK Robotık 5 2 SAU'NM.ATEKNOLOJISI SavTinmaTekncloıısı 3 NLKLEER ENERJİ ENSTİTÎ'SÜ ANABİLİMDALI . YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Programı Vik. lisans Doktora NÜKLEER ENERJİ ÜNSTİTÜSC 5 NtKLEERBİLtMLER ANABİLİM DALI • 1 NÜKLEER TEKNOLOJI ANABİLİM DALI - I NÜKLEER UYGULAMALAR ANABİLİM DALI - 1 Basm: 30234 kât ya da hıdrellez türünden birtörendir. Bu- nu böyle bilmeyenler sahtekârdır. Türki- ye'de bir hiikümet on av da yüz biıüeree me- murun verini değiştirebilir. Bir adalet baka- nu on a\da 2 bin 500 hâkim vc sa\eı>i >erin- den m natabilir. Bir kültür bakanı bakanlı- ğının bütün >etişmiş kadmlannı işinden ede- bilir. Millehckilleri iki \ılda ömür bmıı sü- per emekli olabilûier. Bunun nedenini anla- yamavanlar 'demo(teo)krasi'>i bilmevenler- dir! Türkiye'nin en büyiik kentinin yapılan- nın yüzde altmışbeşi kaçaktır. \ani yapılaş- manın temel yasası kaçak inşaattır! Ömeğin inşaat izni olmavan bir arsa>a bir çadır ku- rup, altmdan altı ayda villa çıkaran hokka- baziar vardır. Biidm demokrasimiz. bu hokkabazlığa izin veren bir demokrasidir. Bu kentin nüfusu ve sının belli değildir. On ile yirmi milyon arasında değişir. Bu ne- denle ekonomisi, vergisi de fıktif sayılar iize- rine kuruludur. Demokrat ekonomistler. kıl kadar inceekonomik hesaplaryaparken. ne- dense devlet bütçesi kadar para getiren ka- çak inşaatı akıllanna getirmezler. Bunun gi- bi sayısız olguyıı herhangi bir ögreti içine yerleştiremiyorsamz. bütün bildiklerinizin yanlış olduğunu düşünmeniz gerekir Ya da bu gördükleriniz rüyadır, bir yalan dünyasın- da yaşamaktasınız. Kanımca yeterince anlayamadığımız ol- gu, kırsal kültürûn egemen olduğu toplum olgusudur. Bu. rasyonel düşünme geleneği olmayan toplumdur. Onun için bu ülkede oy verilmeyen bir demokrasi bile icat edılebi- lir. Bu toplumu anlayamıyoruz. Bu toplu- mun tarihte eşı yoktur. Bir sosyal modeli de yokrur. Batılı kuramın ne olduğunu ögren- mekle vakitlerini geçiren demokrat toplum- bilimcilerimiz. kapitalist öğretiyi izleyen de- mokrat kapitalistlerimiz, Batılı sosyal de- mokrasiye övgüler diizen demokratik sol- culanmız ve Marksist öğretiyı ezberleyen demokratlanmız. kırsal kültürün demokra- tik söylemıni anlamıyorlar. Orman kesme. komşunun hakkını yeme. kaldınm işgal et- me. kamu arsasını işgal etme. vergi kaçırma. yalan söyleme türünden haklar bütün toplum tarafından seyy anen kullanıldığı zaman, top- lum tanımının hangi parametrelerle belirle- nebileceğinı henüz ka\Tayamadıklan için. Batılı hocaların öğretilerine uymayan olgu- lann, kıtaba uydurmak için bellerini kınyof- lar. eğip büküyorlar. kısaca yalan söylüyor- lar. Bu kalabalığın içinde bir özel grup var: O yalanı birprofesyonel \e dınsel ögreti bağ- lamında kullanıyor. Bu kadar yalan insanı hasta edebilecegi için -toplum da o yüzden hasta olduğu için- bugünkü Türk toplumunu yeniden tanımla- maya çalışmak gerekir. Kırsal kültür kent uygarlığını yaşatabilmek için gerekli bilim- sel düşünceye ulaşamamış. kentte yaşamın toplumsal -en azından insana saygı bağla- mmda- parametrelerini ıdrak edememiş, köylü ya da kırsal insan davranışını kentte- ki her olguya bulaştırmış, e\Tensel olduğu sanılan -yine insana saygı bağlamında- de- ğerleri. yabancı olarak algıladığı için benim- sememiş bir kültürdür. Temelde tutucudur; fakat tutucu olması bir kader değildir. Kenti. flziksel de davranışsal olarak da algılamamayan kültür, kırsal küJtür'dür Bu- nun eğitimle doğrudan ilişkisi de kurula- maz. Başka bir deyişle her okuyan ya da kentte yetişen adamın kırsal kültür paramet- relerinı aşabileceği söylenemez. Çünkü bu kültür, içinde tarihten gelen tortular sakla- maktadır. Kuşkusuz bunun da çözgesi (ça- resi) yokrur. Bu kültür, Türkiye politikasının egemen kültürüdür. Hangı partı içinde olursa olsun, kararmekanizmalanna, adına demokrasi de- diğimız bu rejim içinde. egemendir. Dünya- da sayısız insan hakkı düşmanlan, çeşitli laf cambazlıklanyla kendi rejimlerine demok- rasi diyebildiklen için. sıradan halk kütlele- ri demokrasi >ada insan hakkı üzennde sap- la samanı birbirinden ayıramaz. Örneğin de- mokrasi çoğunluk ıradesinin tecellisi ise azınlık boğazlanabılir. Demokrasi. garip sandık oyunlarıyla azınlığın egemenlıği ola- rak tecelli ederse. örneğin yüzde yirmi oyla hükümet ya da beledıyeyi ele geçinrseniz. o zaman köprüyü tutan eşkıya gibı. her geçen- den baç almak da demokrasidir. Refah Par- tisi"nden başlayarak, bütün partiler, küçük köşelerin. büyük köşelerin yazarlan. devlet başkanı. demokrat ve anti-demokrat örgüt- ler. ezılmışler \e ezenler hep birlikte herke- sin demokrasiden söz ettiklen günümüzde. kırsal kültür temsilcilerinin demokrasi po- tansiyeli üzerinde düşünerek. kamuoyunu yalan batağına düşmekten kurtarmak, bir kentlilik. dolayısıyla uygarlık görevidir. Kırsal kültür toplumunun yasal bir toplum olma gizilgücü (potansiyeli) üzennde sosyal bilimciler düşünmelidir. Yüzde altrruşbeşi kaçak olan bir kent ne kadar yasalsa, buna bugüne kadar müsaade edenler de ve ondan yararlananlar da o kadar 'yasal'dır. Doğru- su istenirse kentleşememiş insanın yasa için- de yaşaması olası değildir. Yasayı çıkaran, yasayı yürüten ve yasaya uyanlar kırsal kül- türlü ise yasal bir toplum oluşması doğal olarak beİclenemez. Bu olguyu sayı ile an- latmak istersek. kentte yaşayan insanın kentli anlayan olabilmesi için. on bin sözcük ve bin kavram bilmesi gerekıyorsa. bunu iki bin sözcük ve elli ka\Tamla yapmak olası de- ğildir. Yasalann. insan hakkma saygılı, ya- şayabilir ve yaşamını sürdürebilir. karma- şık, doğası henüz anlaşılamamış bır toplu- mu kontrol edebilen belgeler olması gerek. Rasyonel, esnek, iyi yazılmış. kişi ve grup menfaatlerini aşmış yasalar. Bunun bizim Meclis'te gerçekleşmediğini görmek için sosyal bilimci olmak gerekmez. Kaldı ki de- ğişme hızının yenı oluşumlan zorladığı bır ortamda sürekli değişen yönetici parametre- lerin de, sık sık yeniden tanımlanması gere- kir. K.ırsal kültürün egemen olduğu bir Mec- lis, bu yasalan hazırlayamaz. Tesadüfen ha- zırlarsa, yeten kadar açık yazamaz. Tesadü- fen yazılırsa. halk onu anlayamaz. Tesadü- fen anlarsa, onu uygulamaz. Çünkü çoğun- lukla birlikte hareket etmek zorundadır. O Çoğunluk on bin sözcük içeren bir söylemi iki binlik sözcüğü ile anlayamaz. Istanbul. Türkiye'nın en büyük deney ala- nıdır. Istanbul'u Türk toplumunun yapılan- ması ve örgütlenmesmin bir modeli olarak kabul edersek -ki gerçekten İstanbul Türki- ye'nin aynasıdır- Istanbul ne kadar örgütlü, ne kadar yasal. ne kadar insana saygılı, ne kadar kültürlü ise Türkiye de her alanda on- dan daha aşağı bir düzeydedir. Istanbul'la aralarında uçurum olan yöreler de sayılama- yacak kadar çok. Oysa Istanbul'un sıradan birdünya kenti olması için gerekli standart- lara kavuşması hayal bile değildir. Kuşkusuz sayısız standartlar içinde bazılanna sahiptir. Fakat onlan göstererek, erişilememiş stan- dartlan unutturamayız. Enerji. ulaşım, eği- tim, sağlık, risk kontrolü, yasallık. yapılaş- ma. plan. üretim kontrolü. estetik türünden bütün alanlarda Istanbul sınıfta kalır. Türki- ye'de kırsal kültür egemenlerinin gelecekle ilgili en büyük riskleri bile ne denlı hafife aldıklannı anımsatmak için, ara sıra gazete- lere konu olan deprem konusuna değinmek yararlıdır. Çünkü depremin getireceği risk, Türkiye ekonomisini allak bullak edecek ve ülkeyi kaosa sürükleyecek boyuttadır. Tür- kiye Cumhuriyeti hükümetleri ve tstanbul belediyeleriı çok büyük bir deprem olduğu zaman, halkınf sadece suyunu ve ekmeğinf • sağlamak için türplan hazırlamış mıdır? Bir jeologla bir ekonomıst kentin ve kentlinin başına neler geleceğini oturup hiç düşün- müşler midir? Büyüyecek bır yangına zor yetişen bir belediye, her an karşılaşılabile- cek bir durum için halka bazı tavsiyeler ha- zırlamış mıdır? Aslında bö>1e sonıiar, sor- makla bitmez. Belki hiçbir belediye bu ka- dar büyük bir kentin başına gelebilecek do- ğal bir afeti sarsıntısız atlatacak kadar güç- lü değildir. Ama halkı aydınlatabilir. Bu ko- nuda partiler arasında bir fark olduğunu da sanmıyorum. Sadece Refah, Allah'ın Re- fahlılan koruyacağına inandığı için kendini daha çok emniyette hıssediyordur. Böylece oy oranı daartabılir. Dharfi ıle başlamaktan öteye depremle demokrasi arasında bır ılış- ki varmı? Var. Demokrasi hiçbir politık ku- ruma toplum adına risk alma hakkı vermez. Risk alan her kişinin istediğini yapabilece- ği bir ortam ne kadar demokratikse, tstan- bul da o kadar demokratiktir. Dolayısıyla Türkiye de ondan daha az demokratiktir. Iş- te bu. kır demokrasisi ya da kırsal kültür de- mokrasisi'dır. TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NDAN DAVET Türkiye Gazeteciler Sendikasrnın genel merkez ve şubelerinin yönetimlerinde bugüne kadar görev almış'ağabeylerimizi ve arkadaşlanmızı sendikamızın 45. kuruluş yıldönümü olan 10 Temmuz 1997 günü Basın Sarayı'ndaki genel merkezimizde saat 15.00- 18.00 arasındaki Demokrasi ve Basın konulu panelde ve 18.00-20.00 saatleri arasındaki kokteylde aramızda görmek bizi mutlu kılacaktır. Ziya Sonay Genel Başkan SATILIK 1980modelanadol kamyonet Tel: (0216) 371 21 37 Nüfus cüzdanımı. ehliyetimi ve sigorta kartımı kaybettim, geçersizdir. VEDATCAFER Nüfus cüzdanımı, sürücü belgemi kaybettim, hükümsüzdür. KE\! A\ŞEXEL VİLLA NERGİS SWİMMÎNG POOL-BAR RESTAURANT BİTEZ/ BODRUM Rez.Tel: 0252 343 16 95 Fax: 0252 343 10 75 Üniversite kimlik kartımı yitirdim, hükümsüzdür. DİKMEN UÇARER Nüfus cüzdanımı. askeri ve maliye kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. COŞKUNENGtS' ODAK TATIL KOYU BODRUM TURGUTREİS'te DENİZ KENARI Özel Plaj, Yan Olimpik Havuz, Restaurant. Bar, Vlarket. Möbleli 4KİŞİLİKAPARTLAR Günlük: 5.100.000.- 15 Günlük: 60.000.000.- TL. Rez: 0212 587 42 31 -587 44 39 Ehliyetimi kaybettim. hükümsüzdür. İBRAHİM ÎPER Erozyonu önlemek de vatanımızı savunmaktır. T.E.M.A. Türkiye Erozyonla Mücadele. Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel: (0.212) 281 10 27 268 09 85 PENCERE Tırmık••• Bizim gazetenin arka sayfasındaki künyede "Bil- gisayar Sistem "in sorumlusu olarak Mürüvet Çi- ler'in adını okursunuz; ama, dikkat edin: Mürüvvet değil, Mürüvet... Çiller değil, Çiler. Soyadındaki bir harf eksiğiyle vaziyeti kurtaran Mürüvet Hanım, bir Cumhuriyetçi- dir. Gazete, bilgisayarlı donanımını, teknolojinin son verilerine göre tazelemek zorundadır; bu işe bakan arkadaşlanmız çok yetkindirler. Ne var ki bizim gazetede yalnız bilgisayarlar yok; kedilerdevar... Koridoriarda dolaşırken kimi zaman, karşıma bir tekir ya da sarman çıkar... Bir yabancı görmüş gibi yüzüme bakar. Tuhaf bir durum!.. • Ancak bu tuhaf durumu bizim arkadaşlar hiç ya- dırgamazlar; sanınm Aydın Engin, gazetenin kadro- suna katılmış gibi yaşayan bütün kedilerin adlarını tek tek biliyor. Köşesinin adını da koydu: "Tırrnık" Dünkü "Tırmık", Ozgüriük ve Dayanışma Parti- si'nin (ÖDP) üzerine yazılmıştı; ama, tırmıklıyor muy- du, yoksa mırmırlanıyor muydu; pek anlamadım. Bizim gazetenin yazarlan, sosyal demokratların solunda kalan sosyalist partilere bakışlannda özgür- lüğün sırtını sıvazlayan demokratik tutumu benimse- diklerinden, Aydın'ın yazısı, doğal akışı içinde uyan- a ve sıcaktı. ÖDP, Fenerbahçe Stadı'nda düzenle- diği toplantıda tribünleri doldunnuş; Genel Başkan Ufuk Uras, mutlu bir konuşma yapmıştı: "Gün; barışın, demokrasinin, emeğin, özgürlü- ğün, laikliğin savunulması günüdür. Gün; sokaktan, hayatın içinden güç alma günüdür." Toplantı şölene dönüşmüştü. Ertesi günü gazeteleri açtım; ÖDP'nin eylemıni bi- rinci sayfalarda bulabilirsen bul!.. Ne Doğan grubu- nun, ne de Sabah grubunun gazetelerinde ÖDP'nin mitingine yer verilmiştı... YaCumhuriyet?.. Canım şu bizim Cumhuriyet -entele bakılırsa- dev- letten yana gazete değil mi?L Ister arkadaşlanmız işkencehanelere ve hapishanelere girip çıksınlar, is- ter gazete üst üste kapatılsın, ister yazarlarımız bir- biri üstüne öldürülsün; Cumhuriyet -yeni mandacı- ya göre- 'resmi görüş'ün gazetesidir. Niçin?.. Çünkü 'enfe/'in beyni, üstüne limon sıkılmış kari- des gibi sulanmıştır; bağımsız tek gazeteyi de ken- disine benzetmek için elinden geleni ardına komaz. • ÖDP'nin Fenerbahçe Stadı'nı doldurması umut verici birgösterge!.. Bir tek Cumhuriyet olayı gösterdi. Peki, medya neden gönmezlikten geldi?.. Aydın Engin'e sorayım dedim, karşıma birtekirçı- kıp tek sözcükle yanıt verdi: - Miyav!.. Anladım. Çağımızda siyasal partilerin önem ve etkilerini yi- tirdikleri söyleniyor; medyayı ele geçiren patronların, iktidarı belirlemekte partilerden daha ağıriıklı olduğu ileri sürülüyor. Peki sol particiljk ayağında birîeşemiypr; bari bir televizyon kurmakta birleşse ya!.. Bu yolda serrria- ye toplayacak çapta kadrolaşmak çok mu güç?.. Hayır... Bizim solcu için meyhane faslından suzidilara ma- kamında Cumhuriyet'i çekiştirmek daha kolaydır. VEFATOsman ve Ikbal Oral'ın oğullan. Mümtaz ve Memduha Oral'ın kardeşleri, merhum Fatma Oral'ın ve Nevzat Oral'ın eşi; Başak Çizgen, Ekin Oral ve Eda Bürge'nin dedeleri, Sema ve Şengün Oral'ın kayınpederi; Serap, Sibel ve Ali Bürge'nin aile büyüğü, Savaşkan Oral'ın amcası, Mine Abbousni'nin dayısı, Filiz ve Tan Oral'ın babalan, Hv. Muh. Alb. A. MUHTAR ORAL dün sabah vefat etmiştir. Cenazesi, bugün 8/7/1997 Salı günü Selimiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra törenle Karacaahmet Mezariığı'na kaldınlacaktır. AİLESİ CANIMIZ, AĞABEYİMİZ, Tiyatro Sanatçısı AYTON SERT'i kaybettik. Cenazesi, 08.07.1997 öğlen namazını müteakip Üsküdar Camii'nden Karacaahmet Mezariığı'na defnedilecektir. KONAK LTD. ÇALIŞANLARI TEŞEKKUR Kızımız Ayşe Bengı'nin gözlerindeki problemi çozümlemede bıze destek olan Op. Dr. SAVAŞ DERVENT'e Göz kapağı amelıyatının tasarımcısı Doç. Dr. ENGİN BÜRÜMCEK'e amelıyatını üstun bır başanyla gerçekleştıren Op. Dr. AKIN BANAZ'a ve ameliyat hemşıresi FATMA DENİZ'e, ayrıca Hayrünnisa Hastanesi ameliyathane ve 5. kat görevlileri ıle hemşire MİHRİBAN CÖMERT'e sonsuz teşekkurlerımızı sunarız. SENNUR SEZER - ADNAN ÖZYALÇINER ACI KAYBIMK Canım eşim, se\gili babamız. ağabeyimiz Yüksek Elektnk Mühendisi AHMET AYKUT ÖZTOPRAK 6 Temmuz I997'de Hakk'ın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi 8 Temmuz 1997 Salı günü Ortaköy Yahya Efendı Dergâhı'ndan öğle namazını müteakiben Yenıköy Mezariığı'na defnedilecektir. ÖZTOPRAK AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog