Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörü: Hikmet Çetinkaya 9 Yazıı^len Mudürlerı IbrahimYıldız, Dinç Tavanç (Sorumlu) # Haber Merkezı Müduru Hakan Kara 0 Görsel Yonetmen: Fikret Eser Dii Haberler. Şinasi Danışoğlu # Istıhbarat Cengiz Yıldınm 9 Kultur Handan Şenköken 9 Spor Abdülkadir ^ ücelman • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme. Abdullah Yazıcı 9 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Buğra # Yun Haberleri. Mehmet Faraç VayınK.urulu UhanSeiçiıklBaşkan). Orhan Erinç, Oktav Kurtböke. Hikmet (, etinka> a, Şfikran Soner. Ergun Baku Dinç Ta>anç, tbnhjm Yıldız. Orhan Bursalı. Muslafa Balbav Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı. Mustafa Balba> • Haber Müduru Doğan Akın Ataturk Bulvan No 125. Kat 4. Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020 (7 hat). Faks 419502 7 • izmır Temsılcısı SenUrKmk,H.ZıyaBK 1352 S 23Tel 4411220. Faks 44191 P#AdanaTemsılcısı.ÇetinYiğenoğlu, lnönüCd. 119 S No 1 Kat 1. Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 Koordinator Ahmet Korulsan # Muhasebe Bülent Yener # tdare Hüse\inGürer#Işletme' ÖnderÇelik»Bılgı-lşlem Nail lnal # Bılgısayar Sıstem: Mürûvet Çüer MEDY \ C: • \ 6 n e u m Kurulu Başkanı - Genel Mudur Cülbtn Erduran # Koordinator Reha Işıtman • Genel Mudur Yardımeısı: Mine Akdağ Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Faks 51384O ^ a>ımla>an ve Basan: \enı Gım Haber Ajansı. Basın \e Yayıpcılık A S TufkccajıCad 39 41 Cağaloglu 34334 lsl PK 246 Istanbul Td (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks ( 0 2 i : ı 5 i ; 85 95 8TEMMLZ1997 İmsak: 3.34 Güneş: 5.32 Ögle: 13 16 Ikindi: 17.13 Akşam: 20.46 Yatsı: 22.35 Travel Holiday'da Türk tatil köyü • Haber Merkezi - Amenka'nın önde gelen turizm dergılennden Travel Holiday '"favon tesisler" köşesinde bu kez Türkiye'den Hillside Beach Club-Fethıye'ye yer verdı. Dergıdeki yazıda tatil köyünün doğal güzellikleri ve akti\ ıtelerinden övgüyle bahsedıldi. Yazıda. Amenkahlar için tatil seçeneği olarak düşünülmeyen Türkiye hakkındaki görüşlerin, Hillside'da geçirilecek bir tatil sonrası değişeceği vurgulandı. Orman yangınları için işbirliği • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Orman Bakanı Ersin Taranoğlu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bugün Madrid'de katılacağı NATO toplantısında. Yunanistan'a orman yangınlan konusunda işbirliği önerileceğini bildirdı. Taranoğlu, orman yangınlanyla mücadele amacıyla başlatılan kampanya çerçe\ esinde Kanada'dan kıralanan 2 amfibık uçağın 11 temmuzda Türkiye'ye geleceğini söyledi. Çağlayan'da elektrtk kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Çağlayan'dakı bazı trafo merkezlennde yapılacak çalışmalar nedeniyle, yann bölgedeki bazı sokak \e mahallelere 10 saat süreyle elektrik verilemeyecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre. 08.00-18.00 saatleri arası elektriği kesilecek yerler şunlar: "Levent Otosanayi. Yeşilce Mahallesi. Ulubaş Caddesı'nin bir bölümü, Dostluk Sokak, Dirayet Sokak. Donatım Sokak, Dumanlı Sokak ve Yıldınm Sokak'ın bir bölümü." Matbaacılar Günü • İstanbul Haber Servisi - Basım Sanayii Eğitim Vakfı (BASEV) yöneticileri "7 Temmuz Matbaacılar Günü" dolayısıyla ilkTürk matbaasını kuran Ibrahim Müteferrika'nın Galata Me\ levihanesı'ndeki kabrini ziyaret etti. BASEV Başkanı Serap Şenel burada yaptığı konuşmada "Gerici akımlann cirit attığı Atatürk Cumhuriyeti'nde, matbaanın yurda sokulmasma 280 yıl dırenebilmiş bir zihniyetin yeniden hortlamasına izin verilemez" dedi. lisansüstü eğitim sııtavı • ANKARA(AA)- Lisansüstü Eğitimi Ginş Sınavfna(LES). katılmak isteyenlerin başvuru formlannı yanna kadar üniversite rektörlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek smava, lisans diplomasına sahip olanlarile 1996-1997 öğretim yılında bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar girebilecekler Yabancı u>Tuklu öğrencilerin de katılabileceği sınava, mayıs 1997'de yapılan LES'e girenler de başvurabilecekler. Bütün yükseköğretim kurumları. lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken, LES sonuçlannı kendilerinin belirleyeceğı yöntemle kullanacaklar. 'Daha îyi Bebek' adlı eğitim sistemi, 22 ülkeden sonra Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak ] 4 Eğitim doğar doğmaz başlaıııalrFİGEN ATALAY Anne-babalar, bebeklerinin üstün zekâlı olmasını sağlayabilirler. Nasıl mı? Eğitime altı yaşında değil. bebek- ken başlayarak. Anne-babanın bebe- ğine günde birkaç dakika ayırarak çocuğu oyunla eğitmesini amaçlayan "Better Baby" (Daha lyı Bebek) ad- lı eğitim sistemi, 22 ülkeden sonra ya- kında Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak. Sistemi uygulayacak olan Jale Sö- zer. akademısyen bır anne. Gazete- mizin Bilim Teknık ekinde bir süre önce yayırrüanan bir haberden yola çı- kan Jale Sözer, uzun uğraşlar sonun- da ABD'nin Pennsylvania Eyale- tı'nde. 1955 yılından beri kâr amacı gütmeden faaliyette bulunan birens- tıtünün uzmanlanna ulaşarak, siste- min Türkiye'de de uygulanabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmuş. As- lındabaşlangıçta öncelikli amacı, sis- temi kendi çocuklanna uygulamak- mış ama bunun için artık geç oldu- ğunu anlayınca da vazgeçmemiş. Jale Sözer, bu sistemi \e sistemin felsefesini şöyle anlattı: "Sistem,30 yıklır vüzbinlerce bebek ve çocukta hayatageçirümiştir. Bu sis- temle zekâ potansiyelleri en üst düze- ye ulaşmış, sosyal, çok yönlii ve başa- nb bireyleryetiştirümiştir. Sistemin ba- şansının kanıtı. beyin özüriii çocuk- lann bile bu sistem sayesinde sağlıklı çocuklaruı gelişim düzcyi, hatta onun bile üzerinde başan sağlamasıdır. Bu sistem bir eğitim muci/esi yaratmış- tın Oğrenme oyunu Sistemin temel felsefesi, beyin- sel gelişimin \ üzde 80'inin tamam- landığı 0-6 yaş döneminde, çocu- ğu n potansiyelinin ve zekâ düzeyi- nin, onun algılama ve davranış bi- çimine uygun pedagojik bir > akla- şınıla (oyunla) en üst düze\eçıkar- tılmasıdır. Ö> le ki öğrenmey i o> un olarak algılayan bebek, öğrenme oyunu ile sıkılmadan çok sayıda bilgiyi kolaylıkla özümsemektedir. Eğer bilgiler, bebeklik çağında te- levizyondaki reklamlar gibi ilgi çe- kici, canlı ve renkli biçimde bir oyun gibi verilmiş olsaydı. reklam- larda ürün isimlerini bir-iki yaşın- da okuyarak bizi şaşırtan çocuk- lanmız, daha okula başlamadan büyük bir keyifle kitaplanm oku- yor olacaklardı. Better Baby. aslın- da bebeğine daha bilinçli, faydalı • Sistemi Türkiye'de uygulayacak olan Jale Sözer, "Çocuğunuzla öğrenme oyunu oynayın. O sıkılmadan siz bırakın. Eğer bunu başaramıyorsanız sistemi hiç uygulamayın, fayda yerine zarar verirsiniz" diyor. ana-baba olmayı sağlayan bir yak- laşım içindedir. Bebekleri alıp egit- meyi değil, evde ana-babanın be- beğini nasıl eğiteceğini öğreten bir sistemdir.'" Erken yaşta eğitim zarartı mı? Bu sistemle eğitılen çocuklann her zaman öğrenmekten keyif aldıklan- nı. hem eğlenme hem öğrenmenın onlara birçok oyundan daha çekici geldiğinı belırten Jale Sözer. u Bu sis- temde altın bir kural var: 'Çocuğu- nuzla öğrenme oyunu oyna\ ın. O sı- kılmadan siz bırakın." Eğer bunu ba- şaramıyorsanızsistemi hiç uygulama- yın. fay da verine zarar verirsiniz'"de- di. Sistem nasıl uygulanacak? Sözer, sistemin uygulanmasıyla ıl- gili şubılgileri verdi: "Sistemi esasotarak ild aşamada uy- gulayacağız. İlk aşamada, anne-ba- balara beş tane eğitim kM vereceğiz. Bunlar sırası> la, okuma. zihinsel ge- lişim,fizikselgelişim, matematik öğ- retme ve zihinsel ö/ürlü çocuklan ge- Uştirmeye yönelik kitler. Eylül ya da ekim aymda okuma kiti Ûe sistemi başlarıyoruz. Daha sonra diğer kitler de birer birer anne-babalann ve on- lann süper çocuklannın hizmcrine sunulacak. tkinci aşarna, bir enstitü- nün kurulması ile daha kapsamlı hiz- met verme olarak düşünülü>or. r Öğrenmenin yaşı # Çocuğun zekâ gelışımı anne karnında başladığını. 9 Çocuklann ve tüm canlılann yavrulannın oyunlannın aslında ögrenmeye yönelik olduğunu. 9 Çocuğunuzun birçok konuyu doğru biçimde \erildiğı takdırde sizden çok daha ıyi öğrenebildi- ğinı, 9 En hızlı. kolay ve stressız öğ- renmenın 0-6 yaş arasında müm- kün olduğunu, 9 Beyın gelişimınin yüzde 80'inin 0-6 yaş arasında olduğu- nu, 9 Çocuk sekiz yaşına geldiğın- de beyin gelişıminin yüzde 90'ının tamamlandığını, 9 Zekânın genetik yönünün ya- nı sıra çe\Teden gelen uyancılar, örneğin ana-babanın uygulaya- cağı bilinçli bır eğitim sistemi ile de geliştirilebileceğinı biliyor muvdunuz? Bilim adamlan, gezegene insan gönderme planlan yapmaya başladılar Mars'ta mflyarlarca yıllık su izleri Rimpleygeri döndü Yaratık 3"ün sonunda Rimpley'in tamamen yok edilmesinin ardından filmin dördüncü bölümünde seyirciler Sigorey Weaver'ı uzayda böcek soyundan gelen yaraüklarla savaşırken izleyecekler. Yaratık-4'te Sigorey Weaver ve VVinona Rvder rol ahvor. Bilimkurgu filminin bir önceki bölümünde Rimpley tamamen ha\ vanlaşmıştı, bu nedenle kanına başka bir yaratığın DNA'sı katılmış. Rimpley bu DNA hücrelerinin de etkileriyle daha atletik bir yaratık otuyor sonuçta. VVinona Ry der filmde gizli göreve atanan gizemli Annalee Call'u canlandıracak. Dış Haberler Servisi - Yedi aylık yolculuktan sonra geçen cuma günü Mars'a inış yapan Path- finder uzay aracından çıkarak gezegende yürü- meye başlayan mini robot Sojourner'in gönder- meye başladığı fotoğraflann Mars'tabırzaman- laryoğun su hareketinin olduğunu gösterdıği bil- dırildi. Pathfinder uzay aracmın Mars'a yaptığı ba- şanlı inişin ardından bilim adamlannın, bu ge- zegene insan gönderme planlan üzerinde çalış- maya başladığı kaydedildi. Arizona Üniversitesi'nden araştırmacı Ro- nald Greeley. Pathfinder uzay aracının geçen cuma günü iniş yaptığı Ares Vallis ovasında bir zamanlar sel olaylannın yaşandığını tahmin et- tiklerini söyledi. Greeley. uzay aracının iniş yaptığı bölgede, So- journer tarafından çekilen fotoğraflarda, özel- likle Marlıan Tepesi'nde erozyon sonrası oluşan teraslann görüldüğünü söyledi. Söz konusu şekillerin milyarlarca yıl önce meydana gelen şıddetli seller sonucunda oluş- • Fotoğraflarda, erozyon sonrası oluşan teraslara rastlandı. Söz konusu şekillerin milyarlarca yıl önce meydana gelen şiddetli seller sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor. tuğu tahmin ediliyor. 21 yıl önce ABD Vikıng Projesi kapsamında iniş yapılan bölgenin tersıne. Pathfinder uzay ara- cının iniş yaptığı alanda. su tarafından taşındı- ğı tahmin edilen yuvarlak taşlara rastlandı ABD Ulusal Havacılık \e Uzay Daıresi'nin (N ASA) Pasadena Uzay üssü Jet Motorlan Araş- tırma- Geliştirme Merkezı'nden idare edilen projenin başındaki bilim adamı Mathew Go- lombek, iniş yapılan alanda yerinden koparak sü- rüklenmiş değişik biçim ve renklerde taş ve ka- yalıklann tespit edildiğini açıkladı. Bu arada, ABD'de yayımlanan Newsweek dergisinde yer alan bir haberde. Pathfinder uzay aracının Mars gezegenine yaptığı başanlı ınışın ardından, bilim adamlannın bu gezegene insan gönderme planlan üzennde çalışmaya başladı- ğı belırtildı. Elde edilen bulgulann. Mars'ın yüzeyinin na- sıl oluştuğu \e gezegende bir zamanlar yaşam olup olmadığı konusunda ipuçlan vermesi bek- leniyor. Internet'te rekor Mars'ın yüzeyine ınen uzay aracı Pathfinder'ın gezegenden gönderdiğı ılk fotoğraf ve fılmler, In- ternet'teki NASA Pathfinder sayfasının rekor kır- masına sebep oldu. Uzay aracmın Mars'takı ılk ızlenimlenni Intemet aracılığıy la meraklılanna can- lı olarak izlettiren sayfa, 4 temmuzdan bu yana 100 milyon kişinin bilgısayanna girdi. Halen Mars'ta bulunan uzay aracının buradan gönder- diği izlenımlen görmek ısteyen Intemet merak- lılan sayfayahttp: mpfwww.jpl.nasa. gov'adre- sinden ulaşabilıyorlar. Internet'te bundan önce- kı rekor 18 mılyonla Irak'ın bombalanmasıydı. Mir kargo aracına 6 dakikada keneûendi Dış Haberler Servisi - Rusya'nın Mir uzay ıstasyonunun tamir amacıyla fırlattığı Progress M-35 kargo aracı, dün sabah TSt 09:00*da uzay istasyonuna vardıktan sadece altı dakika sonra kenetlendi. Moskova yakınlanndaki Korolyov kontrol merkezinin Uçuş Bölüm Başkanı Viktor Blagov, kenetlenmenin başanlı geçtığını, ancak Kvant modülündeki pillerin şarja ıhtiyacı olduğundan Progress M-35'ten yapılacak olan boşaltımın biraz gecikeceğini açıkladı. Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden 5 temmuzda fırlatılan M-35 kargo gemisinde. Progress M-34 kargo aracının 27 haziranda Mir'in Spektr laboratuvar modülüne çarpması sonucu meydana gelen anzayı gidermek için Rus ve Amerikalı uzay adamlanna getirilen oksijen, su. yiyecek ve modülün onanmı sırasında kullanılacak malzemeler, modülün güneş enerjisı panelleriyle elektrik sıkıntısi olan Mir arasında bağ kuracak kablolar. bılimsel malzemeler, gıda ve uzay adamlanna ailelerinden gönderilen kutular bulunuyor. Anzayı onarmak için Rus kozmonotlar Vasili Tsibliyev ve Aleksander Lazutkin 18 temmuzda Spektr modülüne geçecekler. Buradaki çalışmanın yaklaşık 4 saat süreceği bildirildi. Operasyon başansız olursa Rus kozmonotlar uçuş kapsülünde onlan bekleyen Amerikalı astronotla birlikte gemiyı terk edecekler. Progress M-35 kargo aracı dün TSİ 9.00'da uzay istasyonuna ulaşü. Greenpeace, nükleer reaktör için yapılan çarpıtmalan broşürle çürüttü 'Inelder uçabilir, nükleer güvenlidir' ANKARA (Cumhuriyet Bûro- su) - "YeşO Barış" örgütü Green- peace. çevreye büyük zararlar ve- rebilecek nükleer santrallan, Tür- kiye'nin değişik bölgelerinde aça- bilmek amacıyla yapılan çarpıt- malan bir broşür hazırlayarak çü- rüttü. "Dünya Düzdür, tnekler Uçabi- lir,NükleerEnerji GüvenBdir'' baş- lıklı broşürde yer alan "nükleer yalanlar" ile Grenpeace Akdeniz Ofısı'nin bu yalanlan çürütme yo- lundakı açıklamalan şöv le: Nükleer enerjiye mahkûmuz, yoksa karanlıkta kahnz. Yenilene- bilir enerji kaynaklan yetersizdir: Yanlış. Nükleer enerjınin pazar- lanmak ıstendiği ülkelerde, yıllar- dır karanlık senaryolan sergilen- miştir. Danimarka. Avusturya. Ital- ya gibi nükleer enerji kullanmama- ya karar vermiş ülkelerin hiçbiri şimdi karanlıkta değil. Dünyanın kişi başına en fazla enerji tüketen ülkesi Norveç'te, bir tane bile nük- leer santral yok. Yeterlı desteği gö- ren yenilenebilir enerji ve verim- • Greenpeace Akdeniz Ofisi, 'dünyada 440 nükleer reaktör var. Demek ki nükleer enerji temiz' demenin yanlış olduğunu, mevcut reaktör sayısınm. 2000 yıh için öngörülenin yüzde 10'unu bile bulmadığını belirtiyor. lilık programlannın başansı her Zaten çevremizde bir sürü teh- geçen gün artıy or. likeli santral var. Bizim de olsun ki Ne kadar çok enerji rüketirsek. o kadar 'gelişmiş' sayıhnz: Yan- lış. "Gelişmişligin'* ölçüsü. en az enerjiyle en çok üretim yapmak- tır. Türkiye, ortalama bır Avrupa ülkesi kadar \erimlihk sağlarsa. bugün kullandığı enerjiyi hiç ar- tırmadan. üretıminı 2.5 kat artıra- bihr. Dünyada 440 nükleer reaktör var. Demek ki nükleer enerji te- miz ve güvenli: Yanlış. Dünyada bugün mevcut reaktörlerin sayısı. 2000 yılı için öngörülenin yüzde 10'unu bile bulmadı. Yeni santral sipanşleri, sanılanın aksine. 1986'da meydana gelen Çernobil kazasından çok daha önceleri, 1970'lerde. nükleerenerjınin temiz, güvenli ve ekonomik olmadığının ortaya çıkmasıyla durmuştu. hiç olmazsa enerjisinden yararia- nalım:Yanlış Başkalannınyanlış- lannı ithal etmek yerine, alterna- tif bir enerji sistemiyie onlara ör- nek oluşturmak. çok daha akıllı- ca bir seçim. Elektriğinin yüzde 50sinı nükleer santrallardanelde eden Isveç, 2010 yılına kadar nük- leer enerjiyi terk etmeye yönelik tarihı bir karar verirken, sınırla- nndaki eski Sovyet reaktörlerini ba- hane bile etmedi. Kömürlü termik santrallann atıkları çok miktarda. Nükleer santrallar iseçok az ank çıkarnyor. Demekki nükleer enerji temiz:Yan- lış. Kömürlü termik santrallar da çev reye zarar veriyor ama. nükle- er reaktörlerin atıklannın zaran, başka hiçbiratıklakarşılaştınlamaz. Orta boy bir nükleer santral, yılda 30 ton yüksek düzeyli radyoaktif tükenmiş yakıt üretir. Nükleerener- ji kullanan ülkelerin hiçbinnde de, bu atıklar için bir çözüm bulunma- mıştır. Nükleer endüstrisinin 50 yıllık geçmişine karşın, lisans ala- bilmiş tek bir yüksek düzeyli rad- yoaktif atık deposuyoktur. Doğa- da bulunmayan plütonyum. nük- leer santrallann radyoaktif atıkla- nnda ortaya çıkar ve 250 bin yıl yok olmaz. Bu süre boyunca su sızdırmadan, depremlerden etkilen- meden dayanabilecek bir depo ya- pılamaz. Nükleer santraBarm yaydığı rad- yasyon, 'izin verilebilir' radyas- yon düzeylerinin alündadır: Yan- lış. Radyasyonun zararsız dozu yoktur. Sözde, "izin verilebilir" radyasyon düzeyleri, yıllardır de- falarca düşürülmüştür. Görüleme- diği ve hissedilemediği için varlı- ğı anlaşılmayan radyasyon yüzün- den 20-30 yıl sonra kansere yaka- lanıldığında, hastalığın nedenini tıbbi olarak kanıtlamak olanaksız- dır. e-posta : tan (a vol. com. tr Bergama'da 2 kişi daha tutuklandı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Bergama'da Toplantı, Gösten ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 2 kışı daha tutuklandı. Böy lece tutuklulann sayısı dörde yükselirken hakkında gıyabı » tutuklama karan verilen" üç kişinin aranması • sürdürülüyor. Eurogold • eylemiyle ilgilı olarak haklannda gıyabi tutuklama karan bulunan 5 kişiden Aşağıkınklar köyünden Ahmet Özçoban ile Tepeköy'den İrfan Keskin.jandarma tarafından yakalandı. Haklannda gıyabi tutuklama karan bulunan Yalnızev ICöyü'nden Hikmet ve Nihat Deniz kardeşler ile Çamköy'den Mehmet Gökçeoğlu'nun arandığı bildınldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog