Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

(ŞÇAĞDAŞ YAYINLARI TALİP APAYDIN köy enstitüsü yılları 250.000TL Ç»j Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok. No 9/B Tel514 01 96/95 Postaçekıno 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI İ. HAKKI TONGUÇ mektuplarla köy enstitüsü yılları 250.000TL Çağ Pazariama A.Ş. YefeCatan Cad Salkımsoğut Sck No 9/B Cagakjğlu/lstanbul Teı514 01 96<95 Postaçekıno 566322 74 ¥•. SAYI: Z6207 / 75000 Tl (KDV ,çmde) KURUCUSU. YUNUSIU0İ (1924-1945) BAŞYAZARk NADR NADİ (1945-1991) 8TBVMUZ1997 8NJ Ankara DGM, Çiller'in CIA ajanı olduğuna yönelik iddialann askeri suç kapsamma girdiğini bildirdi Çffler dosyasıGenelkurmay'da Program! Yeni hükümetin progra- mında yokyok!.. Yargıç bağımsızhğından miLetvekili dokunulmazlığı- na. organize suç örgütleriyle savaşundan sınır ticaretine. polisten köy koruculanna, özeltimdenkadm haklanna, sağlık sigortasından damız- hk havvan yetiştirilmesine, YÖK'ten KOBt'lere, istis- mar edilen vakıflardan enf- lasyona ve başkalanna değin, ülkenin her sorununa satır- başlanyla programda yer ve- rilmiş... Bu yaklaşuna göre kısa sü- reli bir seçim hükümeti kar- şısında olmadığımız anlaşıb- yor. Çünkü program kapsa- mı yalnız seçimle çerçevelen- rrüşdeğiL. • Hükümet programlan, is- ter istemez cek'B ve cak'lı bir üslupla kaleme alınır, "yapılacaktır" veya "edile- cektir" diyealtahasıralanan vaatierin ne kadan ha> ata ge- çirilebilir? Bu sorunun yanı- ü çoğu zaman o hükümetin iktidar süresiyle bağmtüıdır. 55'inci hükümetin progra- mındaki tüm vaatlerini yeri- ne getirebilmesi bu bakım- dan kuşkuludur. Buna karşın yeni hüküme- tin iilkede sınınna dayanan gerilimi düşürdüğü ve kamu- oyunda geniş bir destek sağ- ladığı da bir gerçekL Prog- ramda en çok beklenen. "8 yıllık zorunlu eğitim"e iliş- kin bölümdü. Biraz karma- şık yazılmakla büiikte 28 Şu- bat günlü MGK kararlannm en önemüsinin yeni hükümet programına geçirildiği görii- İüyor. Laik cumhuriyetin gelece- ğibakınundan. 8yülık zorun- lu egitim. kaçınümaz bir ko- şula dönüşmüştür. 55'inci hükümetin progra- nu, çoğu makul ölçüler için- de sunulan olumlu vaatîeri içeriyor. Birkaç alıntıyla bu yaklaşımın altı çizilebOir: "Organize suç örgütleriy- le kararlılıkla mücadele edi- lecek ve yasal dûzenlemeler yapılacaktır." "Güvenlik nedeniyle köy- lerini boşaltmak zorunda ka- lan vatandaşlanmızın sorun- lanna süratle çözüm getiri- lecektir." "YÖK, üniversitelerarası eşgüdüm kurumu haline ge- tirilecek, üniversiteler tam özerkliğe kavuşturulacak, öğrencilerin üniversite yöne- timlerinde temsiline olanak sağlanacaktır." Özellikle son madde, yük- seköğretimde bir reform de- ğeri taşryor. Ancak yeni hükümetin ne kadar ağır sorunlarla yiiklü bir ülkenin yönetimini üst- lendiği de programdaki şu satırlara yansryor: '1994 'DtE Gelir Dagüımı Anke- ti'ne göre nüfusun en fakir yüzde 20'si milli gelirden yüzde 5 pay alırken, en zen- gin yüzde 20'sinin gelirden aldığı pay yüzde 55'tir." Yıllardan beri yüzde 70-80 oranında enflasyonla yaşa- yan toplumda tam bir yıkım söz konusudur. Bu yıkım." ir- tica'yı iktidara taşryacak bir siyasal ortam oluşturdu. Yeni hükümetin işi görül- düğü gibi güç... Eski hükümet yurtta bir "kâbus" yaratmışü: yeni hü- kümet bu "'kâbus "u dağıttı: ama, ortahktaki sis dağıldığı zaman görünen manzara hiç de iç açıcı değil... Cumhuriyet • Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Cevdet Volkan, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı suç dımırusuyla ilgili olarak görevsizlik karan verdi. Başsavcı Cevdet Volkan, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e yöneltilen suçlamanın "askeri yargının görev alanına" girdiğini ve soruşturmanın askeri savcılık tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsa\cıliğı, İşçi Partisi (tP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in. DYP Genel Başkanı Tansu Çüler hakkında dile getirdiği "CIA görevlisi" ıddiasının "askeri suç" kapsamına gırdiğini belir- terek askeri sa\ cılığa ıletilmesi ıçin dos- yayi Genelkurmay Başkarüığı'na gön- derdi. İP Genel Başkanı Perinçek. 19 hazi- randa Yargıta\ Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'na sunduğu suç du> urusu dilekçesın- de. Çiller'in Robert Koleji'nı bitirdik- ten sonra bursla eğitim görmek amacıy- la ABD'ye başvurduğu anlatılarak "Tansu Çiller. 1967 v ılında Ankara'da ABD BüyükelçiliğTne gitti •ABD çıkar- lan için görev almaya hazır olduğunu" belirtti vebu sayedeABD'den burs aldı" denildı. ABD Büyükelçıliğf ne başvu- rusunun ardından Cl A Türkıye Istasyo- nu'nun vanı sıra. Uyuşturucuyla Müca- dele Örgütü ve ABD Dışişleri Bakanlı- ğı ıstihbaratı tarafından Çiller hakkında araştırma vapıldığı kaydedilen dilekçe- de. DYP Genel Başkanı'nın ABD'ye, büyükelçi tarafından verilen "özel vi- ze"yle girdiği belirtildi. "Green canTını lOAğustos 1970'te aldığı öne sürülen Çiller'in, iddiasının tersine Ya- le Ünıversıtesi'nde değil, "CIA kam- pında" eğitim gördüğü sa\-unulan di- lekçede. özetle şu ıddialara yer venldi: - Tansu Çiller, Camp Peary'de eğıti- mını tamamladıktan sonra ABD Dışiş- leri Bakanlığı'nın Yakındoğu ve Kuzey Afhka Masası'nda "çağnlı personel" olarak görevlendirildi. Çiller'in otanh- teki resmi sıfatı, Kuzey Afrika ve Yakın- doğu Daıresi'de savunma sanayisinden sorumlu sekreterya görevlisı. Da\et üzenne görev yapıyor. Güvenılir ele- man olarak nıtelendıriliyor ve ıhtivaç üzenne görevlendırilıyor. Ücretini ClA'nm gızlı bir fonundan alıyor. - Tansu Çiller. ABD Dışişleri Bakan- lığı'nda "çağnlı personer olarak ıstıh- dam edildikten sonra, profesyonel bir ekiple Sov'vetlerBırliğı'nedegıttı. 1973 kışında. çe\resındeki Türklere "kayak yapmaya" gıttığini söyleyerek ABD'- den aynldı. Kayağa değil. Libya'ya gıt- ti. Zıyaretın önüsü, Libja'nın modern MArkasıSa. 77,5ü. I'de Hükümet programmda 8 yıllık eğitime geçiş ve seçim için kesin tarih yok Seçimdenönce çözümi> Adil bir seçimin altyapısı hazırlanacak u* 8 yıllık temel eğitim kesintisiz, din eğitimi isteğe bağlı olacak ıs* Dışta Atatürkçü istikrar ve süreklilik politikası izlenecek *> Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harcamalan kısıtlanmayacak, Kuzey Irak'ta PKK'ye yönelik operasyonlar sürecek v* Nitelikli köy koruculan Emniyet'e ahnacak \^ Peşin vergiyi tümden kaldıracak vergi reformu yapılacak t> îşsizlik sigortası yaşama geçirilecek \^ Dokunulmazlıklar daraltılacak u* Yolsuzluklarla mücadele edilecek \^ Cinsel aynmcılık ve aile içi şiddet önlenecek ANK.\R\ (Cumhuriyet Biirosu) - Başba- kan Mesut Yılmaz tarafından dün TBMM Genel Kurulu'nda okunan 55 hükümetin programında. "gergiııliği ortadan kakurma, uztaşma>ı güçlendirme ve de\letin güveni- lirliğinin yeniden tesis edilmesi" amaçlanna yer verilirken. "en önemli önceliğin r adil bir seçimin alt>apısının hazırlanması oldu- ğu vurgulandı. Programda 8 yıllık temel eğitime geçış \e olası bir erken seçimin tarihi belirtilmez- ken, enflasyon hedefine de yer verilmedi. Programda; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya- tınm harcamalannın kısıtlanmayacağı, hü- kümetin varoluş nedenleri arasında sayılan yolsuzluk ve yasadışı işlerle mücadele edı- leceği. peşin vergiy i tümden kaldıracak ver- gi reformu yapılacağı. işsızlık sigortası uy- gulamasına geçileceğı ve dış politikada Atatürk'ten bu yana uygulanan "süreklilik, akıkılık. istikrar" ilkeîerinın sürdürüleceği vurgulandı. Başbakan Yılmaz, ANAP-D- SP-DTP koalisyon hükümetinin 69 sayfa- lık kırmızı kıtaptan oluşan programını okurken RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan salonda hazır bulundu; DYP, CHP ve BBP liderlennın ıse Meclis'e gelmemesi dikkat çekti. Programda öncelikli hedefler. Başbakan Mesut Yılmaz'ın okuduğu 55. hükümetin programında öncelik seçim altyapısında. "Anayasanuı öngördüğü temsildeadalct.yö- nerimde istikrar ilkesini sağlayan bir genel seçimin gerekli kıldığı nüfus sayunı veyates- pirinin yapılması ile seçmen kütüklerinin ye- niden yazılmasına imkân tanıyan yasal dii- zenlemenin yapılmasıdır" şeklınde belirtil- di. Yolsuzluk ve yasadışı faaliyetlerk mü- Hukumet programı tam metin MlOve 11. Sayfalarda cadeleye özel önem verilen programda, mil- let\ekili dokunulmazlığının sınırlandınl- ması ve kamu görev lilerinin >argılanmala- nndakı ayncalıklann daraltılmasma yöne- !ik yasal dûzenlemeler yapılması öngörül- dü. "8 yıllık zorunlu ve ilkögretim kesintisiz olarak uygulanacaktır" denen programda. din eğıtimı veöğretıminin kişilerin kendi is- teğine. küçüklerin de yasal temsılcilerinin istemme bağlı olacağı; Kuran kurslan ve hafızlık eğıtimınden Diyanet îşleri Başkan- lığı'nın sorumlu tutulacağı ıfade edildi. • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te DSP lideri: Yasa değişikliği güvenoylamasmdan hemen sonra yapılacak Ecevit'ten 8 yd sözü'KararliyiZ' Başbakan Yardımcısı Ecevit, 8 yıllık kesintisiz temel eğitime geçiş konusunda, parti ve hükümet olarak kesin kararlı olduklannı belirterek •güvenoylamasının hemen ardından bu konuda gerekli yasa değişikliği tasansını TBMM'ye sunma' sözü verdi. "'Pilot bölge" kavramıyla geçiş sürecine uyumda zorluk çekecek yoksul kesimleri kastettiğini belirten Ecevit, "Bu konuyu savsakladığımızı sananlar mahcup olacaklar" dedi. • 4. Sayfada 'BU Vll liygulansin' Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Bal ve Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu Genel Başkanı Siyami Erdem. sekiz yıllık temel eğitimin bu yıl başlatılmasını istediler. Bal ve Erdem, sendikal etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle haklannda soruşrurma açılan kamu görevlileriyle ilgili bir kereye özgü "sicil silme affı" çıkanlmasını da istediler. • 3. Sayfada 'jStanbUİ hazif Istanbul Mılli Eğitim Müdürü \ Ömer Balıbey. 8 yıllık kesintisiz temel eğitime geçilmesi için hükümetin karannı beklediklerini belirterek "Eksiklikler olmasına rağmen 8 yıllık eğitime hemen geçebiliriz" dedi. tstanbul'd'a her yıl 50 bin dolayında öğrencinin ortaokula devam etmediğini söyleyen Balıbey, bunun için yılda 600 derslik gerektiğini ve İstanbul'da 16 trilyon liralık bir kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi. 1 5 . Sayfada Köprüperşembe günü açılacak 1938'den beri ilk kez kapsamlı bir bakımın vapıldığı Atatürk Köprüsü'ndeki onanm. trafiği arapsaçına döndürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkla- masında köprüdeki çahşmalann perşembe gününe ka- dar süreceği belirtildi. (MEHMET DEMİRKAYA) TBMM'ye sunuldu 80 bin kişiye af gündemde • Güneydoğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Salih Yıldırım. PKK'ye istem dışı yardım ve yataklık etmekten yargılanan 80 bınin üzerindeki kişiye yönelik af yasası çıkanlması için hazırladığı yasa teklifini TBMM'ye sundu. Yıldınm, bu insanlann çoğunun masum olduğunu belirterek bunlan mahkûm etmenin hukuk mantığı ile bağdaşmadığını söyledi. • 17. Sayfada GUNCEL CU1NEYT ARC4\XREK • ••Ispatlanmadıkça Hükümet programı okundu. Güvenoyu hafta sonu. "Vaatler" mi? Elbette dizboyu! Devlet mi? Karmakarışık. Kurumlar arasında uyum hak getire! Her şeye karşın hızlı başladı Mesut Yılmaz hükü- meti. Once geçen hükümetten geri kalmamayı yeğ- ledi. Memura, 54. hükümetin verdiği zammı anımsat- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de BORSA ODun 1953 Oncekı 1918 DOLAR ODun 150.200 Oncekı 148.3OO MARK | ALTIN ODun 86.O0O Oncekı 85.2OO Dun 1.545.0O0 Oncekı 1.566.OO0 Mars'ta su izleri Fotoğraflarda, erozyon sonrası oluşan teraslara rastlandı. Söz konusu şekillerin milyarlarca yıl önce meydana gelen şiddetlı seller sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor. • Arka Sayfada Sözleşmeliye de yüzde 35 KESK Genel Başkanı Erdem, hükümetin yaptığı yüzde 35'îik artışın 6 aylık dönemde enflasyonun ücretlerde yarattığı aşınmayı karşılayacak düzeyde olmadığını söyledi. • Z Sayfada İstanbul caza doyacak Dün akşant Marcus Miller. Eric Clapton, David Sanborn, Joe Sample ve Steve Gadd'ın katıldığı Legends 97 konseriyle.başlayan caz festivali, sıcak yaz gecelerinde cazseverleri coşturacak. Festival kapsamında pek çok efsanevi cazyıldıy İstanbul 'u ziyaret edecek. Zincirin Çiller 'e uzanabileceği beliıüliyor Akşener'e adres sorulacak• Akşener'e, Orakoğlu'nu kimin baskısıyla atadığı sorulacak. Genelkurmay Askeri Savcıhğı. Köşk'ün itırazı ve bürokratların direnişıne karşın Bülent Orakoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü tstihbarat Dairesi Başkanvekılliği görevine nasıl getirildiğini de soruşturacak. • ABD'den dönen Orakoğlu, hakkındakı iddiaları reddetti. Orakoğlu, Içişleri Bakanlığf nca sürdürülen soruşturma çerçevesinde mülkiye müfettişlerine ifade verdi. ANKARA/İS- TANBLL (Cum- huriyet) - Türk Si- lahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ıs- tihbarat faalıyetleri soruşturmasını yü- rüten Genelkurmay Askeri Savcılı- ğı'nın. BülentOra- nun. Orakoğlu dondu. bürokratların direnışine karşın sonradan uzaklaştınldığı Emniyet Genel Müdürlüğü tstihbarat Dairesi Başkanvekilliği görevıne nasıl getirildiğini de soruşturduğu bıldinldi Ankara'ya dönen Orakoğiu. içışleri Bakan- lığı'nca sürdürülen soruştuıma çerçevesin- de mülkiye müfettışlenne ıfade \erdi Eskı Içişleri Bakanı Meral.\kşener'm, istıhbarat bırimlerince hazırlanan raporun önce kendı- sine sonra Başbakan'a iletildiğini söylediğı kaydedıldi. Akşener'in "Bu raporagöre.as- kerlerin RP'li bir çok Idşiyi izlediği belirtil- mektedir"' dedığı öne sürüldü. Eskı Emniyet Genel Müdürlüğü lstihba- rat Daire Başkanvekili Orakoğlu. "geçici gö- M Arkası Sa. 17,Sü.3'te 'BÜLENT ORAKOĞLU ESKİDEN DE ÖRGÜTÇÜYDL" • 77. Sayfada HANEFİ AVCI w Ordudan bilgi sızdınldı' • Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, ırticayla mücadele ıçin Genelkurmay Başkanlığf nda oluşturulan Batı Çalışma Grubu'ndan bilgi sızdırıldığını doğruladı. Bu tür bilgileri basına yeni hükümetin üst düzey yöneticilerinin verdiğini söyleyen Avcı, "Politik savaştabizi kullanıyorlar" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Emni- yet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Baş- kan Yardımcısı Hanefi Avcı, Deniz Kuv\ et- leri Komutanlığı'ndan. ırticaı faalıyetleri ızlemek üzere oluşturulan Batı Çalışma Grubu'na aıt belgeyi sızdırdıklannı doğru- larken "Bize farklı bir belge geldi. Bunu üst • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eller Mars'ta, Biz Forsta... Insanoğlu aya ilk ayak bastıktan sonra, Türkçemi- ze de bir deyim ayak bastı: "Eller aya biz yaya..." Kimileri buna ekleme yaptı: "Kaldık yine sonraya..." Sırada Mars var. Geçen yıl ağustos ayında bilim adamlarından bir • Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog