Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

(Ş ÇAGDAS YAYINLARI N E CA Tİ C U M A L I makedonya 1900 350.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğut Sok Mo 9/B Cağatogiu/lstantnjl Tet514 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhuri ÇAGDAŞ YAYINLARI J UL I A M A R S H A L L aoadili ve yazın öğretimi 300000TL i ^ Caj) Paariâma A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğırt Sok No 9/B Caaalofflu/lstanbul Tel 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 74. Yl SAYI: 26206 / 75000 Tl (KDV ıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI IUDİR NADİ (1945-1991) 7TBMMUZ1997PAZARTESİ Başsavcı, Köşk'ün dinlenildiği iddialanyla ilgili soruşturma açıyor DGM Çfllerler'iıı peşmde• Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, tatil günü olmasına karşın dün savcılan toplantıya çağırdı. Üst düzey bir DGM yetkilisi, telefon dinleme iddialanyla ilgili olarak Bayındırlık ve Iskân Bakanı Yaşar Topçu'nun ifadesine başvurulabileceğini söyledi. Volkan toplantıda, İP lideri Doğu Perinçek'in, "Çillerler'in CIA ajanı olduklan" yönündeki suç duyurusuyla ilgili yaptığı soruşturma hakkında da bilgi verdi. Bulent Orakoğlu: üzerime düşeni yaptım 'TSK'yeyönelikçahşmayapüdı' • Köstebek skandalının kilit ismi Orakoğlu. gazetelerde TSK'nin darbe yapmaya hazırlandığına yönelik haberler çıktığını anımsatarak "Biz bazen medyada çıkan haberler üzerine istihbarat çahşması yapanz" dedi. Orakoğlu, demokrasinin yaşaması için kendine düşen görevı yaptığını söyledi. ROT KOZLUKUftm WNri • 75. Sayfada Hükümetin Güneydoğu çıkarması • Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, 8 bakanla Diyarbakır'a gıtti. Ecevit, ilk iş olarak Doğu ve Güneydoğu sorununu cözmek istediklerini söyledi. Ecevit bu bölgelerde en büyük sorunun terör ve göç olduğunu belirterek "3 bine yakın mezra güvenlik gerekçesiyle boşaltılmış ve 296 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştır. Bölgede halen terör olaylan nedeniyle 1500'e yakın ökul kapalı" dedi. • 5. Sayfada Program Meclis'te bugün okunuyor • TBMM Genel Kurulu'nda 55. hükümetin programının bugün okunmasından sonra, program üzerindeki görüşmeler 10 temmuz. güvenoylaması da 12 temmuz günü gerçekleştınlecek. Hükümet programı üzerindeki görüşmeler sırasında tartışmalann 8 yıllık kesintisiz temel eğitim ve seçim tarihi üzennde yoğunlaşması beklenıyor. • 4. Sayfada • Çiller çiftinin ABDdeki malvarlığı soruşturmasım yöneten Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Metin Ölmez. geçen hafta Özer Uçuran Çiller'in ifadesine başvurduklarını hatırlatarak " Yeni gelişmeler var, yeni ifadeler alacağız" açıklamasını yaptı. Savcı Metin Ölmez. soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü belirterek Özer Çiller hakkında dava açıp açmamaya bu hafta içinde karar vereceğini söyledi. Hanefi Avcı kamu görevlilerini suçladı MIT-Emniyet davası başhyor • Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı hakkında açtığı 500 milyon liralık manevi tazminat davasına yann başlanıyor. Avcı, avukat tutacak parası olmadığı gerekçesiyle savunmasmı kendisi yapacak. • 4. Sayfada MHP de Türkes siz dönem Ülkücülerin 31 yülık lideri Alparslan Türkeş'in ölümüy- le boşalan MHP Genel Başkanhğı'na Devlet Bahçeli se- çildi. Genel başkan ada>lı«ından çekilen Ramiz Ongun, Enis Öksüz ve fbrahim Çiftçi'nin desteklediğj De\ let Bah- çeK 697 delegenin oyunu aiırken Muharrem Şemsek'in destek verdiği "veliaht" Tuğrul Türkeş'in oylan 487'de kaldı. MHP'nin 2. Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli, "Zaman, hedefe ulaşma, Başbuğ Türkeş'in idealine ulaş- ma zamanıdır" di\ erek birlik ve beraberlik mesajlan ver- di. Kongre öncesi İbrahim Çiftçi ile biriikte içeri girmek isteyen korumalara polis izin vermeyince arbede çıktı. (Fotoğraf: AA) • 5. Sayfada EVİN GÖKTAŞ ANKARA - Ankara De- vlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Cevdet Volkan. Bayındırlık ve Iskân Bakanı Yaşar TopçıTnun, "Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mırel'in de telefonlannın dinlenildiği'" yolundaki ıddi- asıyla ilgili olarak soruştur- ma başlattı Başsavcı Vol- kan. dün tatil günü olması- na karşın yardımcılannı DGM'ye çağırarak bir top- lantı yaptı. Savcıların saat 16.00'ya dek süren toplantı- sında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller \e eşı Özer Uçuran Çiller ıle ilgili iddi- alara yönelik araştırmanın genişletilmesi kararlaştınl- dı. Volkan, Cumhunyet'in, Köşk'un dınlenmesı ıle ilgi- li sorusuna "Geregi neiseya- püır. Kim dinlemiş ise hesa- bını verir" diyerek bu konu- da daha fazla açıklama yap- mak istemedığinı ve iddı- alarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi Çillerler'in ABD'dekı malvarhğı ıle ilgili soruştur- mayı yürüten Savcı Metin Ölmez. "Soruşturmadayeni gelişmeier oldu. Ban kişile- rin ifadesine başvurmamız gerekecek. Özer Çiller hak- kında dava açıp açmayacağı- nıa bu hafta içinde karar \e- receğim"' dedi. \blkan. Köşk'ün de dınle- nıldıği haberlen uzenne dün savcılan DGM'ye çağırdı. Sabah saat 10.00'dan ıtiba- ren DGM'ye gelen savcılar saat 16.00'da DGM'den ay- rıldılar DGM'den üst dü- zeyde bıryetkili, Demirel'in telefonlannın dinlenildiği iddialanyla ilgili yazılı ve görsel basında yer alan ha- berlerin ihbar kabul edıldi- ğini belirterek gerekirse bu iddiayı ortaya atan Yaşar Topçu'nun da ifadesine baş- vurulabileceğını söyledi. Aynı yetkili, Ankara 2 No'lu DGM'nin, daha önce verdiği bır kararla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tele- fon dinleme ıznini iptal ettı- ğinı anımsatarak karann bir örneğinin derhal infazı için o tanhte lçışleri Bakanı olan MArkasıSa. 15,Sü.3'te Yaşanan felaketler ihmalle geliyorGÜVenlİk Sağlanamiyor Silah fabrikalannda bile güvenliğin sağlanamadığı, çöplüklerin patladığı, itfaıye erlerinin hatalı kararlarla öldüğü yangınlann yaşandığı Türkiye. nükleer santrallar işletmeye hazırlanıyor. Çevrecüer, benzeri ıhmallerin bu tesislerde gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek felaketin boyutlanndan endişe duyuyor. Aynı tehlikenin Bergama'da siyanürle altın madeninde yaşanmasından korkan yöre halkı, yülardır direnişlerini sürdürüyor. • 3. Sayfada Kırıkkale'de yaşam normale dönüyor Kınkkale'de MKJE'nin mühimmat fabnkasında meydana gelen patlamanın şoku ya\aş yavaş atlatılırken kentte yaralar sanlmaya başlandı. Patlamada evleri ve ışyerleri zarar gören halkın zararlan karşılanacak. Patlama nedeniyle fabrikada çalışan işçilerin yıllık izne aynlacağı belirtıldi. RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, yangını söndürmek için Israil'den helıkopter ıstenmesini eleştırdı. • 3. Sayfada DOğa da Öldürüyor Kmkkale'deki facia kıl payı atlatılırken bu kez tabıat ana. yurdun doğu ve batı bölgelerinde sert yüzünü gösterdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Hakkâri \e V'an'da 4 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce hayvan sel sularında telef olurken ekilı alan da sular altında kaldı. Ege \e Akdenız"dekı yangınlarda ise yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Birçok büyük \e küçükbaş hayvanın öldüğü yangınlarda Ölüdeniz bölgesi tehlike atlattı. • i. Sayfada ORTADOĞU YİNE KAYNIYOR Afişin öfkesi Sabnan RüşdTye yöneldi • lsrailli bir kadının, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Hazreti Muhammed'e hakaret eden afişler dağıtması olaymda fatura, hakkında ölüm fetvası verilen yazar Salman Rüşdi'ye çıktı. Bir Şii lider, Rüşdi^nin cszasımn yakında "infaz edileceğıni" iddia ettı. • Hz. Muhammed'e hakaret eden afışlerin asıldığı Batı Şeria'nın El Halil kentinde ise Islam karşıtı tahrikler sürüyor. Israil askerlerinin girdiği bir okulda dün yırtılmış Kuranıkerimler bulundu. İ 9. Sayfada B U G Ü N ioııoml Ekonomide seçirr Cumhuriyet'le biriikte GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK DYP Nasıl Büyüyor? "Asiye Nasıl Kurtulur" piyesi döndü dolaştı, günü- müzün gerçeklerıne dayandı: "Çiller'den nasıl kurtuluruz?" Henüz repertuvara ahnmayan "Şaibeli bir kadının evrak-ı metrûkesi" adlı piyesin birinci, ikinci perdele- rınde neler olup bittiğıni başka günlere bırakıyor ve son perdenin günümüzdeki sahnelerine geçıyoruz: DYP'de milletvekilı sayısı, halk indindeki itıbarı azal- MArkosıSo. 15, Sü. l'de 'Sol dalga yayılıyor' tstanbul Haber Servisi - ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, şımdi "sol dalga yarat- ma^nın tam zamanı olduğunu Mjrgulayarak "Ancak sol dalga lafla değiL güçlerin ortak mü- cadelesiyle gerçekleştirilir. Sol dalga sokakları, me>danlan; şeriatçıya, faşiste.ırkçıya. çete- mArkastSa.l5,SiL 7'de Ozgürlükve Dayanışma Partisi'nin Fenerbahçe Stadı'ndaki şölenine Ugi biiyüktü. Parti Genel Başkanı Ufuk Uras, sokaklan. meydanlan; gericilere, faşistlere bırakmavacak- lanm söyledi. (Fotoğraf: KLJBILAY TÜNTÜL) Kıbrıs için Klerides le New York'ta buluşacak Denktaş umuûu gitti • Bırleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofı Annan'ın çağrısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum yönetimı lideri Glafkos Klerides, 9 temmuzda bır araya geliyor. Denktaş, , hareketınden önce yaptığı açıklamada, Kıbns sorununun çözümü için hep yüz yüze görüşmeyı savunduklannı belirterek gınşimın "iyi bır sondaj nıteliğınde" olacağını söyledi. • Rumlann Kıbns sorununu kasıtlı olarak uzattığinı \urgulayan Denktaş, bu sayede Kıbns'ın yasal temsilcılerının kendıleri olduğu yolunda dünyavı kandırmak ıçın zaman kazandıklannı ıfade ettı. Denktaş. sorunun uzamasının; Türk tarafının ekonomisını, manevıyatını, hatta varlığını tehdit ettiğini de vurguladı. • 8. Sayfada Haşhaş ekim alanları genişletilecek • Tarım ve Köyışlerı Bakanı Vlustafa Taşar, Toprak Mahsullen Ofisfnden (TMO) izin almak kaydıyla 1997 sonbanndan itibaren daha önce ızın alınmış ekım alanlanna ek olarak Eskışehir'in Alpu, Beyliko\a, Günyüzü. Han, Mıhalıççık ve Sivnhısar ılçeleri ile Manısa'nın Demircı. Gördes \e Köprübaşı ilçelerinde de haşhaş ekımı ve çızılmemış kapsül üretiminin serbest bırakıldığını açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Tanm v e Köyişlen Bakanı MustafaTaşar, 1997 yılı ıçın haşhaş kapsülü alım bedelinın kılo başına 16£) bın lira olarak belirlendığını açıkladı Taşar. Eskişehir \e Manısa'nın bazı ılçelennde de haşhaş kapsülü ekımının serbest bırakıldığını açıkladı. Taşar. dun duzenledığı basın toplantısında. 1997 y ılı haşhaş kapsülü alımı. yeni ekım alan- lan, hububat \e destekleme ödemelenne ılış- kın bilgı \erdı. Taşar. Bakanlar Kurulu'nun haşhaş kapsülü alım bedelını kilo başına 160 MArkasıSa.l5,Sü. l'de Mars'tailk hareket • Insanoğlunun hayalını gerçekleştirerek Mars yüzeyıne inen Pathfınder L'zav Aracı'nın, gezegenın ilk renkli fotoğraflannı dün\a\a göndermesinin ardından, araçtan çıkan küçük robot Sojourner de (Tann Mısafiri) kızıl gezegenin yüzeyıne indi \e yerde ağır ağır ilerlemeye başladı • Hava \ e toprak numunelen toplayacak olan Sojourner, bÖNİece Mars'ın üzennde yürüyen ilk ınsan yapımı araç unvanını kazanmış oldu. I Arka Sayfada Hep aydm kişiliği öne çıktı • 11. Sayfada Olümünün 4. yılmda anılıyor • //. Sayfada Aziz Nesin Rıfat Dgaz GUNDEM MUSTAFA BALBAY Devletin Polisi mi Hükümetin Polisi mi? Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daıresi'nin et- rafında odaklanan "tele-skandal", polıs kurumunun işlevıni bir kez daha gündeme getirdi. Polis, devletin mi, hükümetin mi? Söylem "cfeWef/n"dıyor; uygulama, "hükümetin"... Suçişlerı Bakanı Veral Çeklaner'ın, Enişte'nın arzu- • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog